Arkivi Të reja

2017

15. 03. 2017

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.BH tashmë përdorin programin COBISS3/Huazimi

16. 02. 2017

Instalimi i parë i programit COBISS3/Huazimi në COBISS.BG në në Bibliotekën Kombëtare të Bullgarisë, Sofje

01. 02. 2017

Është publikuar numri 2 (viti 21) i revistës Organizacija znanja (OZ)

2016

29. 12. 2016

Në bazat lokale të të dhënave COBISS.Net është krijuar regjistrimi i 24 000 000-të

03. 11. 2016

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.BH tashmë përdorin programin COBISS3/Katalogimi

23. 09. 2016

Biblioteka e 800-të në rrjetin COBISS.Net

14. 09. 2016

3.000.000 regjistrime janë krijuar në COBIB.SR

01. 07. 2016

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.SI tashmë përdorin programin COBISS3/Katalogimi

01. 07. 2016

Është publikuar numri 1 (viti 21) i revistës Organizacija znanja (OZ)

17. 06. 2016

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.CG tashmë përdorin programin COBISS3/Huazimi

16. 02. 2016

Instalimi i parë i programit COBISS3/Katalogimi në COBISS.BH në Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo, Mašinski fakultet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu dhe Gradska biblioteka Ključ

05. 02. 2016

Në bazat lokale të të dhënave COBISS.Net është krijuar regjistrimi i 23 000 000-të

22. 01. 2016

Është publikuar numri 2 (viti 20) i revistës Organizacija znanja (OZ) dhe faqja elektronike në gjuhën angleze

18. 01. 2016

Kalimi në katalogimin me kontrollin e njësuar në COBISS.BG

06. 01. 2016

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.CG tashmë përdorin programin COBISS3/Katalogimi

2015

13. 11. 2015

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.SR tashmë përdorin programin COBISS3/Katalogimi

23. 07. 2015

Jeni te ftuar të shihni videon se si është krijuar biblioteka e re, si pjesë e Qendrës për Hapjen dhe Dialogun (Center for Openness and Dialogue - COD), e cila ndodhet në ndërtesën e Kryeministrisë së Republikës së Shqipërisë. Në katalogimin e materialeve të bibliotekës morën pjesë edhe instruktorët e IZUM-it.

23. 07. 2015

Në bazat e perbashkëta COBISS.Net është krijuar regjistrimi i dhjetëmiliontë.

07. 07. 2015

Është publikuar numri 1 (viti 20) i revistës Organizacija znanja (OZ)

11. 05. 2015

Instalimi i parë online i programit COBISS3/Huazimi në bibliobus, (Kantonalna i univerz. biblioteka, Bihać) në sistemin COBISS.Net

24. 04. 2015

Instalimi i parë i programit COBISS3/Katalogimi në COBISS.CG në Bibliotekën Kombëtare të Malit të Zi 'Đurđe Crnojević', Cetinje

13. 04. 2015

Instalimi i parë i programit COBISS3/Huazimi në COBISS.RS në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të RS, Banja Luka

12. 04. 2015

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.BH përdorin programin COBISS3/Koleksionet për administrimin e të dhënave për koleksionet

31. 03. 2015

Në COBISS.CG, në bibliotekën e Fakultetit të Shkencave Politike (Fakultet političkih nauka) në Podgoricë është bërë instalimi i parë i programit COBISS3/Huazimi

26. 03. 2015

Në bazat lokale të të dhënave COBISS.Net është krijuar regjistrimi i 22 000 000-të

27. 02. 2015

Është publikuar numri 2 (viti 19) i revistës Organizacija znanja (OZ)

03. 02. 2015

Në COBISS.BH, në Kantonalna i univerz. biblioteka, Bihać (Biblioteka Kantonale dhe Universitare, Bihać) është bërë instalimi i parë i programit COBISS3/Huazimi

2014

10. 11. 2014

Faqja e re elektronike dhe numri 1 (viti 19) i revistës Organizacija znanja (OZ) (Organizimi i dijes) janë publikuar me një imazh elektronik të rinovuar (njoftim)

21. 09. 2014

Në ambientet e IZUM-it është vendosur edhe sistemi COBISS.CG. IZUM-i u ofron anëtareve të rrjetit COBISS.Net mbajtjen e sistemit në ambientet e tij. COBISS.BG, COBISS.RS dhe COBISS.AL ndodhen tashmë në IZUM.

03. 09. 2014

Instalimi i parë i programit COBISS3/Katalogimi në COBISS.SR në Univerzitetska biblioteka 'S. Marković', Beograd dhe Filozofski fakultet, Novi Sad

25. 08. 2014

Instalimi i parë i programit COBISS3/Huazimi në COBISS.SR në bibliotekat: Biblioteka 'Radoje Domanović', Surdulica, Gradska biblioteka Vršac, Biblioteka 'Vuk Karadžić' Kovin dhe Narodna biblioteka 'Dr Milovan Spasić', Rekovac

21. 06. 2014

Në bazat lokale të të dhënave COBISS.Net është krijuar regjistrimi i njëzetenjëmiliontë

12. 06. 2014

Të gjitha bibliotekat në sistemin COBISS.SR përdorin programin COBISS3/Koleksionet për administrimin e të dhënave për koleksionet

14. 03. 2014

Në bazat lokale të të dhënave në rrjetin COBISS.Net janë futur mbi 30 milion njësi

16. 01. 2014

Është publikuar statistika e shkëmbimit të regjistrimeve bibliografike në rrjetin COBISS.Net

15. 01. 2014

Është krijuar faqja elektronike COBISS.AL.

06. 01. 2014

Në bibliotekën e Institutit për Hulumtime Ligjore Sociologjike dhe Politike në Shkup, për herë të parë është bërë instalimi i programit COBISS3/Huazimi në COBISS.MK

2013

28. 11. 2013

Ndryshime në redaksinë e revistës Organizacija znanja dhe botimi i vitit 18 (njoftim)

14. 10. 2013

Në bazat lokale të të dhënave COBISS.Net është krijuar regjistrimi i njëzetëmiliontë

28. 06. 2013

Në bazat e përbashkëta të të dhënave COBISS.Net është krijuar regjistrimi i nëntëmiliontë

31. 05. 2013

Është botuar Konkursi për përzgjedhjen e kandidatëve nga rajoni për studimet pasuniversitare me korrespondencë për të arritur titullin mastër(magjistër) nga bibliotekaria. Afati i fundit për aplikimet është shtyrë deri në fund të muajit korrik 2013.

2012

10. 12. 2012

Biblioteka e 700-të në rrjetin COBISS.NET (Knjižnica Slovenskega planinskega muzeja, Mojstrana, Sllovenia)

06. 12. 2012

Në konferencën "Burimet elektronike për Shqipërinë sot dhe nesër" është promovuar COBISS.AL si një sistem bibliografik për vlerësimin e rezultateve të kërkimit në Shqipëri (prezantimi)

30. 11. 2012

Instalimi i parë i programit COBISS3 në COBISS.MK: Narodna banka na Republika Makedonija, Skopje (Banka kombëtare e Republikës së Maqedonisë, Shkup), ka filluar me administrimin e të dhënave të koleksioneve duke përdorur modulin COBISS3/Koleksionet

19. 10. 2012

Në sistemin COBISS.BG është instaluar baza e termave të njësuar për emrat vetjakë, e krijuar me inicialet CONOR.BG

10. 10. 2012

Në sistemin COBISS.SR është instaluar baza e termave të njësuar për emrat vetjakë, e krijuar me inicialet CONOR.SR

10. 05. 2012

OCLC prezantimi në Prištinë

09. 05. 2012

OCLC prezantimi në Tiranë
02. 02. 2012

Në COBISS.SI janë krijuar 4.000.000. regjistrime

2011

23. 12. 2011

500.000. regjistrime janë krijuar në COBIB.MK

12. 12. 2011

Programi COBISS/OPAC V6.0 është instaluar në gjuhën bullgare

20. 11. 2011

Instalimi i parë i programit COBISS3 në COBISS.BH: Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Bosnjë Hercegovinës, Sarajevë), ka filluar me administrimin e të dhënave të koleksioneve duke përdorur modulin COBISS3/Koleksionet

06. 11. 2011

Instalimi i parë i programit COBISS3 në COBISS.CG: Univerzitetska biblioteka, Podgorica (Biblioteka universitare, Podgoricë), ka filluar me administrimin e të dhënave të koleksioneve duke përdorur modulin COBISS3/Koleksionet

23. 10. 2011

Instalimi i parë i programit COBISS3 në COBISS.SR: Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković', Beograd (Biblioteka universitare "Svetozar Markovic", Beograd), ka filluar me administrimin e të dhënave të koleksioneve duke përdorur modulin COBISS3/Koleksionet

20. 10. 2011

Programi i Konferencës COBISS 2011 është i publikuar në faqen e internetit të konferencës

10. 10. 2011

Në COBISS.Net. është instaluar versioni i ri i programit COBISS/OPAC V6.0

21. 04. 2011

Në bazat e përbashkëta të të dhënave COBISS.Net janë krijuar 8 milion regjistrime

14. 02. 2011

COBISS.BG faqja kryesore (në Bullgarisht dhe Anglisht) dhe COBISS/OPAC (në Anglisht, Bullgarisht është në përgatitje) instaluar në Bullgari

2010

02.-03. 12. 2010
20. 11. 2010

Diplomimi i 43 studenteve në programin rajonal të studimeve pasuniversitare në shkencën e bibliotekës në Universitetin e Zadarit (niveli i dytë i Bolonjës)

16.-18. 11. 2010

Trajnim VIRTUA për 9 persona (kolegë) nga qendrat kombëtare ISSN të Bullgarisë, Bosnjes dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë, Sllovenisë dhe Serbisë

15. 11. 2010

Konferenca e themelimit LFSA në Bibliotekën Kombëtare të Serbisë

13. 10. 2010

COBISS3 është instaluar në mjedisin prodhues në Bullgari (të dhënat e para)

30. 09. 2010

Dy bibliotekare nga Shqipëria dhe Kosova kanë ardhur në IZUM për një kurs trajnimi një vjeçar

07.-10. 06. 2010

Trajnimi i 12 punonjësve profesionalë nga Qendrat Kombëtare COBISS për implementimin e aplikimeve COBISS3

27. 05. 2010

Prezantimi "Integrated Management of Union Catalogues and Researchers' Bibliographies within COBISS.Net", Journées ABES, Montpellier, 26–27.05.2010

25. 05. 2010

300.000. regjistrime janë krijuar në COBIB.BH.

10.-14. 05. 2010

Trajnimi i 9 inxhinierëve të sistemit nga Qendrat Kombëtare COBISS për implementimin e aplikimeve COBISS3

2009

05. 11. 2009

600 biblioteka në rrjetin COBISS.Net (Dom na kulturata "Krste Misirkov", Sveti Nikole, Macedonia = Shtëpia e Kulturës "Krste Misirkov", Sveti Nikole, Maqedoni)

01. 10. 2009

Në studimet pasuniversitare rajonale pa shkëputje nga puna Bibliotekari në Universitetin e Lubjanës janë regjistruar 37 studentë (17 nga Shqipëria, 4 nga BeH, 4 nga Mali i Zi, 4 nga Maqedonia, 6 nga Serbia dhe 2 nga Kosova)

04. 06. 2009
09. 05. 2009

Regjistrimi i 2.000.000 është krijuar në COBIB.SR

06. 03. 2009 (08. 04. 2009)

Është botuar Konkursi (PDF , Html) për përzgjedhjen e kandidatëve nga rajoni për studimet pasuniversitare me korrespondencë për të arritur titullin mastër(magjistër) nga bibliotekaria

2008

23. 12. 2008

Regjistrimi i 400 mijtë është krijuar në COBIB.MK

10. 09. 2008

Në bazat e përbashkëta të të dhënave përdoruesit kanë në dispozicion gjashtë milionëregjistrime bibliografike.

01. 07. 2008, Cetinje

Hapësirat e rindërtuara të Qendrës COBISS të Malit të Zi në Cetinë i kanë hapur : Branislav Mićunović, ministër për kulturë, sport dhe media të Malit të Zi dhe Mojca Kucler Dolinar, ministre për shkollimin e lartë, shkencë dhe teknologji të Sllovenisë, si dhe Haakon Blankenborg, ambasador i Mbretërisë së Norvegjisë.