COBISS не е софтвер,
COBISS е систем
Заемна каталогизација

Статистики показатели 31. 12. 2015 г.


Заштеда на време и пари!


Поддршка на управувањето со истражувачката дејност

Со системот COBISS до повисок квалитет на истражувачката дејност

Новости

03. 11. 2016 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.BH ја користат програмската поддршка COBISS3/Каталогизација

14. 09. 2016 г.

Во COBIB.SR беше креиран 3-милионитиот запис

01. 07. 2016 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.SI ја користат програмската поддршка COBISS3/Каталогизација

COBISS.Net - Поддршка на знаењето и меѓукултурниот дијалог