LogoИнструкции за приложение COBISS Cat

1 Въведение

Новото поколение софтуер COBISS Cat е уеб приложение. Тъй като работи в уеб браузъри, потребителите могат да го използват и на мобилни устройства.

Приложението COBISS Cat има същите функционалности като COBISS3/Каталогизация, но наборът от въведени функционалности е ограничен в началната фаза, което позволява едновременна работа както в COBISS3, така и в COBISS Cat.

1.1 Вход в COBISS Cat

Влезте в онлайн приложението на https://cat.cobiss.net/cat/. След кликване върху линка се появява прозорецът за вход в COBISS Cat, където въвеждаме акронима на библиотеката и потребителското име и парола, които използваме за работа в COBISS3/Каталогизация.

В COBISS Cat на потребителите се предоставят същите права, каквито имат за работа в COBISS3/Каталогизация.

Прозорец за вход в COBISS Cat

След влизане, акронимът на библиотеката се показва до името Cataloging в раздела на уеб браузъра. Размерът на дисплея в уеб браузъра може да се настрои по желание с помощта на опцията Zoom.

2 Интерфейс за каталогизиране

Потребителският интерфейс за каталогизиране се използва за извършване на всички процедури за каталогизиране на библиографски ресурси, както и за работа с контролни записи.

Елементи на интерфейса:

 1. бутон, който показва или скрива работната зона

 2. бутон за достъп до ръководствата в електронна форма

 3. бутон за потребителски настройки

 4. информация за базата данни и регистрирания потребител, която е и бутон за излизане от интерфейса

 5. бутон за превключване между прозореца за търсене и редактора на записи

 6. работно пространство

 7. редактор на записи

 8. визуализатор за запис

Потребителски интерфейс за каталогизиране

Навигираме през елементите на интерфейса с мишката или клавиша <Tab> през списъци (напр. записи, думи за търсене, точки за достъп) с мишката и клавишите за превъртане <up>, <down>, <PgUp>, <PgDn>. Потвърдете избора с интервал, клавиш <Enter> или попълнете полето за отметка .

2.1 Прозорец за търсене

В прозореца за търсене можем да търсим записи в библиографски или нормативни бази данни с помощта на информационно запитване. Търсачът се състои от две части. Горната част е предназначена за въвеждане на запитването, а долната е за показване на резултатите от търсенето.

Активирайте прозореца за търсене, като кликнете върху бутона в работното пространство.

Прозорец за търсене

Елементи на прозореца за търсене:

 1. падащ списък за избор на база данни

 2. поле за въвеждане на запитването (сложно търсене + сканиране)

 3. бутон за отваряне на списък с префикси и суфикси за търсене

 4. бутон за преглед на термините

 5. падащ списък за избор на поле за търсене (разширено търсене)

 6. падащ списък за избор на допълнителни оператори

 7. поле за въвеждане на запитването (разширено търсене)

 8. бутон Намери

 9. бутон Изтрий информационното запитване

 10. бутон Последно Търсене

 11. бутон за добавяне на полета за търсене (разширено търсене)

 12. бутон за преобразуване на информационното запитване от разширено в сложно търсене

 13. Списък ID бутон за добавяне на списък с идентификационни номера

 14. падащ списък за избор на данните, по които да сортирате резултатите от търсенето; те могат да бъдат сортирани във възходящ (бутон ) или низходящ (бутон ) ред

 15. падащ списък за избор на запазени запитвания

 16. бутон за съхраняване на запитванията

 17. бутон за редактиране на съхранените запитвания

 18. бутон за експортиране на резултатите от търсенето в текстови файл

 19. падащ списък за избор на формата за показване на резултатите от търсенето

 20. бутон за редактиране на формàта за показване на резултатите от търсенето

 21. Следващите 1000 бутон за показване на следващите 1000 записа, или бутон Следващите 100 за някои чужди бази данни

 22. информация за броя резултати от търсенето, извлечени от софтуера в базата данни, които съответстват на въведеното информационно запитване

 23. списък с резултати от търсене

 24. лента с инструменти със следните бутони

За да излезете от търсача или превключите към редактора кликнете в областта на работното пространство или кликнете върху <F8>.

2.1.1 Избор на база данни

Можем да избираме между различни локални и чуждестранни бази данни:

Ако изберем чужда база от падащия списък, напр. LC Catalog, WorldCat, LC/NAF, търсача е коригиран (някои бутони липсват, полето за въвеждане информационното запитване в сложно търсене е неактивно и др.).

Внимание

Базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF се появяват в списъка само, ако имаме разрешения за изтегляне от тези бази данни.

2.1.2 Въвеждане на информационно запитване (сложно търсене + сканиране)

Въведете информационното запитване в полето за въвеждане в съответния синтаксис, вижте ръководство COBISS3/Каталогизация, глава 4.2. При сложно търсене могат да се използват префикси и суфикси за търсене. Вместо търсенето с префикс, можем да използваме означението на полето и подполето или означението на полето със съкращението “ind” и означението на индикатора (сканиране).


Например

CL=Sto romanov AND AU=Tolstoj*

PU=Založba(2N)plošč NOT 001b=j

(planinstvo AND vodniki)/ART

PU=Mladinska knji* AND 101ind1=1 AND (205a=*ponatis* OR 205b=*ponatis*)


Информационните запитвания могат също да се комбинират едно с друго, като ги въведете в полето за въвеждане за сложно търсене и в отделни полета за разширено търсене, при което софтуерът автоматично ще използва логическия оператор AND между тях.

Внимание

За базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF полето за въвеждане е неактивно.

В архивните бази данни за COBIB, CONOR, SGC в полето за въвеждане може да се въвежда само идентификационния номер на записа.

2.1.3 Търсене с префикси и суфикси

Когато въвеждате информационно запитване, може да използвате списъка с префикси и суфикси за търсене като кликнете върху бутона . Ще видите списък на всички индекси за търсене, използвани в библиографски и нормативни бази данни, които можете да намерите в ръководството COBISS3/Каталогизация, приложение A.1 Библиографски бази данни, приложение A.2 Нормативна база данни CONOR, приложение A.3 Нормативна база данни SGC и приложение G.8 Библиографска база данни CORES.

Внимание

В базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF и архивни бази данни за COBIB, CONOR, SGC бутонът липсва.

2.1.4 Преглед на термините

При формулирането на информационното запитване, което въвеждаме в полетата за търсене, можем да си помогнем с функцията за преглед на термините. Ако кликнем върху бутона се отваря прозорец със списък с думи за търсене, които са в базата данни.

Внимание

В базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF и архивни бази данни COBIB, CONOR, SGC бутонът е недостъпен.

Преди да кликнем върху бутона при сложно търсене трябва да въведем поне префикса за търсене в полето за въвеждане, докато при разширено търсене полето за въвеждане може да бъде и празно.

2.1.5 Избор на полето за търсене (разширено търсене)

Виждат се три полета за търсене. Можете да промените полетата за търсене по подразбиране, като изберете други полета от падащия списък. Промененият ред на полетата за търсене без въведено информационно запитване също може да бъде запазен (бутон ). Редът на полетата за търсене се запазва дори след като излезете от браузъра и е свързан с потребителското име.

Можете също така да добавите допълнителни полета за търсене (бутон ).

Внимание

Разширеното търсене не е налично за архивни бази данни за COBIB, CONOR, SGC.

2.1.6 Избор на допълнителни оператори

Може да ограничите информационното запитване с допълнителните оператори: EMPTY, NOT, NOTEMPTY. Вижте ръководство COBISS3/Каталогизация, глава 4.1.3.

Внимание

Допълнителни оператори не са налични за базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF.

2.1.7 Въвеждане на информационно запитване (разширено търсене)

Въведете информационнато запитване в полето за въвеждане. По подразбиране между полетата за търсене се използва логическия оператор AND.

Информационните запитвания могат също да се комбинират едно с друго, като ги въведете в полето за въвеждане за сложно търсене и в отделни полета за въвеждане за разширено търсене, при което софтуерът автоматично ще използва между тях логическия оператор AND.

Внимание

Разширеното търсене не е налично за архивни бази данни за COBIB, CONOR, SGC.

2.1.8 Търсене

Кликнете върху бутона за да започнете търсенето.

Програмата стартира търсене в локалната база данни (локалната база данни е базата данни по подразбиране, когато се отвори интерфейсът за каталогизиране) или в базата данни, която сме избрали преди процеса на търсене.

Ако сте извършили търсенето в локалната база данни, можете да използвате въведеното информационно запитване и за търсене в базата данни COBIB или в споделените бази данни в мрежата COBISS.net. За да направите това, трябва само да изберете базата данни, без да се налага да кликвате върху бутона .

Внимание

Ако сме въвели идентификационните номера на записите (бутон Списъци ID), се стартира търсене в избраната база данни, но само за записите, чиито идентификационни номера са добавени в списъка.

2.1.9 Ново търсене

Въведените информационни запитвания за търсене се изтриват с натискане на бутона .

2.1.10 Последно търсене

Ако искаме да повторим последното търсене, трябва да кликнем върху бутона .

2.1.11 Добавете поле за търсене

За да добавите полета за търсене към разширеното търсене, кликнете върху бутона . Можем да добавим всички налични полета за търсене.

Внимание

За архивни бази данни на COBIB, CONOR, SGC бутонът е недостъпен.

2.1.12 Преобразуване на информационното запитване

Когато създавате информационно запитване, можете да улесните процеса, като първо създадете информационно запитване, използвайки полетата за търсене в режим на разширено търсене и след това кликнете върху бутона . След кликване върху бутона софтуерът прехвърля и преобразува въведеното информационно запитване в подходящия синтаксис за режим на сложно търсене (към думите за търсене се добавят префикси и суфикси и термините се свързват с логически и контекстови оператори). Ако е необходимо, можете да актуализирате информационно запитване или да го промените, преди да извършите търсенето.

Внимание

Бутонът не е наличен за LC Catalog, WorldCat и LC/NAF и архивни бази данни на COBIB, CONOR, SGC.

2.1.13 Списъци ID

За по-нататъшно търсене можем да използваме списъци с идентификационни номера. Въведете ги в прозореца Списък ID като ги разделите със запетая, интервал или нов ред.

Внимание

Към списъка могат да се добавят максимум 25 000 идентификационни номера. Ако добавите повече, само първите 25 000 се вземат предвид при търсенето.

Бутонът Списък ID не е наличен за Catalog LC, WorldCat, LC/NAF и архивни бази данни на COBIB, CONOR, SGC.

2.1.14 Сортиране на резултатите от търсенето

Можете да определите по кои данни да се сортират резултатите от търсенето (напр. по COBISS.XX-ID, година на издаване, издател и др.). По подразбиране записите се сортират по техния COBISS.XX-ID номер във възходящ ред. Ако кликнете върху бутона сортирането се променя в низходящ ред (бутон ( ).

Внимание

В базите данни LC Catalog, WorldCat, CONOR, LC/NAF, SGC, ISSN, CORES и архивните бази данни COBIB, CONOR и SGC, падащият списък за сортиране на резултатите от търсенето и бутоните и не са налични.

2.1.15 Съхраняване на запитванията

Информационните запитвания, които сте използвали при търсене, могат да бъдат съхранени и използвани отново по-късно. Първо въведете запитването и кликнете върху бутона . Това ще отвори прозореца Съхрани запитването, където въвеждате името на запитването. Запитването се добавя към падащия списък под „Моите запитвания“. Съхраняването на запитвания е свързано с потребителско име.

Можете също така да промените реда на полетата за търсене (ако са празни). Ако кликнете върху бутона редът на полетата за търсене се запазва след излизане от браузъра и остава същият, докато не бъде променен и запазен отново. Промяната на реда на полетата за търсене е свързана с потребителското име.

2.1.16 Редактиране на запитванията

Съхраненото вече запитване може да бъде преименувано или изтрито (бутонът до падащия списък „Моите запитвания“)).

2.1.17 Експортиране в текстов файл

Записите от списъка с резултати от търсенето могат да бъдат експортирани в текстов файл (бутон ). След това данните могат да бъдат импортирани в различни инструменти за обработка на данни (напр. MS Excel).

Внимание

Бутонът става активен само след като изберете един или повече записи в списъка с резултати от търсенето.

2.1.18 Избор на формàта на резултатите от търсенето

Можете да изберете формàта, в който искате да се показват резултатите от търсенето. Последният избран формàт се запазва и се използва при следващи търсения, докато не го промените.

Двата предварително дефинирани формàта за всички ресурси са формàт по подразбиране и формàт за изтегляне на библиографски записи. За контролни записи предварително дефиниран е само формàт по подразбиране.

Можете също така сами да дефинирате различни видове формàт на резултатите от търсенето (бутонът ).

Внимание

В базите данни LC Catalog, WorldCat и LC/NAF не е възможно да изберете формàт на резултатите от търсенето.

2.1.19 Формàти на резултатите от търсенето

Можете сами да дефинирате и редактирате (променяте и изтривате) формàта на резултатите от търсенето. Виж ръководството COBISS3/Каталогизация, глави 12.1.2, 12.1.3.

Внимание

В базите данни LC Catalog, WorldCat и LC/NAF бутонът не е наличен.

Формàтът на резултатите от търсенето, който сте дефинирали за локалната база данни, е същият и за базите данни COBIB и COBISS.net.

2.1.20 Следващите 1000

Когато софтуерът намери повече от 100 записа, които съответстват на въведеното информационно запитване, само първите 100 резултата от търсенето се показват в списъка. Кликнете върху бутона Следващите 1000 за да покажете следващите 1000 записа.

Внимание

При търсене в базите данни LC Catalog, WorldCat и LC/NAF е възможно да добавите само 100 нови записа към списъка с резултати от търсенето (бутон Следващите 100).

2.1.21 Резултати от търсенето

Списъкът с резултатите от търсенето се показва в долната част на прозореца за търсене в стандартния формàт на показване на резултатите от търсенето или в последния избран формàт.

Можете да сортирате показаните резултати от търсенето по различни критерии, да размените колоните или да промените ширината им:

В списъка с резултатите от търсенето изберете запис (или няколко записа), като поставите отметка в квадратчето () до текущия номер на записа. Ако искате да изберете или премахнете отметката от всички квадратчета за отметка в списъка с резултати, кликнете върху квадратчето до „Пореден No".

2.1.22 Добавяне

Изберете запис (или няколко записа) от списъка с резултати от търсенето и го добавете (или тях) към работното пространство, като кликнете върху бутона Добави.

2.1.23 Редактиране

Можете да заредите избран запис в редактора, като кликнете върху бутона Редактирай. Записът едновременно се добавя към работното пространство и се показва в редактора. Ако сте избрали повече от един запис, първият запис ще бъде зареден в редактора и всички записи ще бъдат добавени към работното пространство. Вижте също глава 2.2.11.

Внимание

В базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF и архивните бази данни COBIB, CONOR и SGC бутонът Редактирай е неактивен.

2.1.24 Нов запис

Създайте запис, като кликнете върху бутона Нов запис. Това ще отвори прозореца Нов запис, където първо трябва да изберете подходящата база данни и маска за въвеждане. След това в редактора се зарежда запис с празни полета и подполета със стойности по подразбиране от избраната маска за въвеждане. Ако преди това сте дефинирали шаблон за нов запис, можете да го изберете в същия прозорец. Това ще зареди съдържанието от шаблона в редактора.

Маската за въвеждане в конкретна база данни остава избрана, докато не я промените.

2.1.25 Покажи

Можете да видите един или няколко записа от списъка с резултати от търсенето, като изберете записа или записите и кликнете върху бутона Покажи. Това ще отвори визуализатора, където можете да проверявате записите във формат COMARC (бутон ) или стандартен формат (бутон ). Можете да проверявате записи от чужди бази данни в оригиналния формат (бутона MARC21) или във формат COMARC (бутона COMARC). Можете да се придвижвате между записите, като кликнете върху бутона , за да се придвижите напред, или бутона , за да се придвижите назад.

Във визуализатора можете също да изтриете запис от базата данни (бутон ) или да го добавите към работното пространство (бутон Добави).

Ако избраният запис е свързан с контролни или с други записи, можете да видите свързаните обекти в долната част на визуализатора.

За библиографски записи се добавени следните връзки:

За контролните записи от базата данни CONOR се добавят следните връзки:

За контролните записи от базата данни SGC се добавят следните връзки:

Ако кликнете върху запис, показан в списъка със свързани обекти, записът ще се отвори в нов прозорец за преглед.

Показани са максимум 5 записа за конкретен тип свързани обекти. Можете да видите всички записи, ако кликнете върху многоточието под дадения списък. Това ще отвори прозореца за търсене с въведената заявка за търсене и показаните резултати от търсенето.

2.1.26 Покажи в COBISS+

Библиографски или контролен запис, който сте избрали от списъка с попаденията, може да бъде отворен и в COBISS+ (бутон Покажи в COBISS+). Записът се визуализира в нов табулатор.

Внимание

Записи от базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF, ISSN и архивните бази данни COBIB, CONOR и SGC, не могат да бъдат показвани в COBISS+.

2.1.27 Сравни

Можете да сравнявате записи, като изберете запис в работното пространство и един или повече записи в списъка с резултати от търсенето и кликнете върху бутона Сравни. Това ще отвори прозорец с подчертани разлики, като записът от работното пространство винаги е отляво, а записите, които сте избрали от списъка с резултати от търсенето, отдясно.

Ако кликнете върху бутона Добави можете да добавите запис към работното пространство.

Съвет

Можете също да сравните запис в работното пространство със съответната версия на записа от локалната база данни или COBIB (кликнете върху бутона и изберете опцията Сравнете локален запис и COBIB).

2.1.28 Провери дубликатите

Ако кликнете върху бутона Провери дубликатите, можете да проверите дали избран запис е потенциален дубликат на някой от записите в COBIB. Първо трябва да изберете запис в работното пространство и запитването за проверка за дубликати ще бъде въведено автоматично в полето за въвеждане на сложно търсене. Потвърдете запитването, като кликнете върху бутона .

Внимание

Можете да проверявате потенциални дубликати само за библиографски записи в локалната база данни, COBIB или COBISS.net.

2.1.29 Свържи

Ако кликнете върху бутона Свържи, можете едновременно да свържете няколко библиографски записа от COBIB с контролен запис CONOR или SGC.

Първо намерете подходящ контролен запис в базата данни CONOR или SGC, добавете го към работното пространство и го изберете. След това изберете базата данни COBIB в прозореца за търсене и кликнете върху бутона Свържи. Информационно запитване, формулирано въз основа на точката за достъп от избрания от вас контролен запис, ще бъде автоматично въведена в полето за въвеждане в режим на сложно търсене. Ако е необходимо, можете да редактирате запитването, както желаете. В списъка с резултати от търсенето изберете един или повече библиографски записи, които искате да свържете с избрания контролен запис, и кликнете отново върху бутона Свържи. Това ще отвори прозореца за свързване. В горната част на прозореца се показва първият от избраните записи във формат COMARC/B, а в долната част на прозореца ще намерите полетата с опции за свързване. Ще се покажат полетата 7XX или 60X от библиографския запис, показан в горната част на прозореца, заедно със знака +, който позволява свързване с допълнителен контролен запис. Освен съществуващите полета 60X, ще бъде показано и поле 60X, което може да се добави към записа.

Пакетно свързване на полета 7ХХ

Ако искате да свържете или добавите поле 7XX или 60X, изберете го и кликнете върху бутона Свържи. Това ще добави подполе 3 с идентификатор на контролен запис и точка за достъп до контролен запис към библиографския запис (в полета 60X ще добави също подполе 2 със стойността „SGC“). В прозореца ще се зареди новата версия на записа и бутонът Свържи ще стане неактивен. Записът се записва в COBIB.

Ако искате да свържете допълнителен нормативен запис към записа, изберете подходящото поле от падащия списък, потърсете съответната дочка за достъп в прозореца Търсене в база данни CONOR или Търсене в база данни SGC, и кликнете върху бутона Свържи. Така ще добавите подполе 3 с ID на нормативния запис и точката за достъп на нормативния запис към библиографския запис (в полета 60X, също ще се добави подполе 2 със стойност “SGC”). Новата версия на записа ще се зареди в прозореца и бутонът Свържи ще стане неактивен. Записът се съхранява в COBIB.

Ако искате да свържете следващия библиографски запис, който сте избрали от списъка с резултати от търсенето, кликнете върху бутона и повторете процеса. Ако кликнете върху бутона , ще се върнете към предишния запис.

Можете също да добавите запис към работното пространство (бутон Добави).

Когато завършите процедурата по свързване, кликнете върху бутона Затвори. Можете да използвате този бутон по всяко време, за да отмените процедурата.

Внимание

Трябва да имате права CAT_LINKAU за пакетно свързване на библиографски записи с CONOR или SGC контролни записи. За свързване на SGC записи се нуждаете и от права CAT_SUBLINK.

Контролни записи, които са маркирани за изтриване или все още се изпълняват (SGC), записи за препратки и общи информационни записи не могат да бъдат свързвани с библиографски записи.

2.1.30 Типология

Ако кликнете върху бутона Типология, можете да проверите типологията в записите от COBIB. Ако искате да потвърдите типологията, кликнете върху бутона Заключи, а ако искате да промените вече проверена типология, кликнете върху бутона Отключи. Можете също да добавите записа към работното пространство (бутона Добави).

Внимание

За проверка на типология са необходими права CAT_LOCKTD.

След като подполето с типологията е заключено, вече е невъзможно да се промени съдържанието на поле 970.

2.2 Работно пространство

Работното пространство е лявата част на потребителския интерфейс за каталогизиране, където се зареждат записите, които сте търсили с прозореца за търсене в различни бази данни, както и където се намират записите, които създавате или редактирате.

Записите в работното пространство са означени с акронима на базата данни, ID на записа и основна информация. Докато не съхраните записите, те получават номера -1, -2…<-n>, но след като бъдат съхранени, получават идентификационен номер (COBISS.XX-ID или CONOR.XX-ID и т.н.).

Работно пространство

Елементи на работното пространство:

 1. бутон, който показва или скрива търсача

 2. бутон за създаване на нов запис (достъпен само когато редакторът е активен)

 3. бутон за изтриване на запис (достъпен само когато редакторът е активен)

 4. бутон за преобразуване в нов запис от вече съществуващ (наличен само когато редакторът е активен)

 5. бутон за подреждане на записи

 6. бутон за допълнителни опции: показване на записа във визуализатора, показване на записа в нов раздел на браузъра, показване на записа в COBISS+, сравняване на запис, избор на полета за копиране в клипборда

 7. бутон за премахване на отделни записи или всички записи от работната зона

 8. бутон за добавяне на запис към редактора

 9. бутон за изтегляне на записи от Svarog (достъпен само за NUK и когато редакторът е активен)

Когато добавим запис към редактора, иконата на бутона става оранжев . Възможно е да имате няколко записа в редактиране едновременно.

2.2.1 Нов запис

Нов запис се създава като кликнете върху бутона . Това ще отвори прозореца Нов запис, където първо трябва да изберете подходящата база данни и маска за въвеждане. След това в редактора се зарежда запис с празни полета и подполета със стойности по подразбиране от избраната маска за въвеждане. Ако преди това сте дефинирали шаблон за нов запис, можете да го изберете в същия прозорец. Това ще зареди съдържанието от шаблона в редактора.

Маската за въвеждане в конкретна база данни остава избрана, докато не я промените.

Съвет

Можете също да създадете запис и с клавишната комбинация <Ctrl> + <Alt> + <+>.

2.2.2 Изтриване на запис

Можете да изтриете запис от локалната база данни и/или от COBIB (бутон ).

Внимание

Записи, които имат други записи, свързани с тях по йерархия чрез ID (подполе 4641), не могат да бъдат изтрити. Можете обаче да изтриете записи, които имат записи, свързани с тях чрез ISSN (подполета 011as).

Ако записът, който изтривате, съществува в друга локална база данни, той се изтрива само от вашата локална база данни. В противен случай записът се изтрива и от COBIB.

Не можете да изтривате контролни записи.

2.2.3 Преобразувай в нов запис

Можете да преобразувате в нов запис вече съществуващ библиографски или контролен запис. Изберете запис в работното пространство и кликнете върху бутона . За библиографски записи ще се отвори прозорецът Избор на маска, където избирате подходяща маска за въвеждане. Записът, който е копие на избрания запис, се зарежда в редактора, където съответно го актуализирате и редактирате.

Внимание

При прехвърляне на съдържанието на избрания запис към редактора не се прехвърлят следните подполета: 001e, 011ec, 017abdz2, 020abz, 021abz, 022abz, 70X9. Също така и полета 992 и 993.

Полетата, които съдържат подполе 5 с кода на библиотеката на друга библиотека, също не се прехвърлят в редактора (полета 012, 141, 316 и др.).

2.2.4 Подреждане на записи

Ако кликнете върху бутона , можете да подредите записите в работното пространство. Можете да ги подредите по времето на добавяне (в същия ред, в който са били добавени към работното пространство), по азбучен ред (първо по акроним на база данни, след това по заглавие за библиографски записи или по точка за достъп за контролните записи) и по ID на запис.

2.2.5 Покажи

Запис от работното пространство може да бъде прегледан в стандартен формат, формат COMARC или оригинален формат (кликнете върху бутона и изберете опцията Покажи).

Всички потенциални уеб връзки, които записът може да съдържа (напр. в подполе 017a или 856u), са активни само при показване на стандартен формат. Вижте също глава 2.1.25.

2.2.6 Показване на запис в нов раздел на уеб браузър

Ако кликнете върху бутона и изберете опцията Показване в нов раздел на уеб браузъра, избраният запис от работното пространство ще бъде отворен в нов раздел на вашия уеб браузър във формат COMARC или MARC 21.

2.2.7 Показване в COBISS+

Можете да отворите запис от работното пространство в COBISS+ (кликнете върху бутона и изберете опцията Покажи в COBISS+).

Внимание

Записи от базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF, ISSN и архивните бази данни COBIB, CONOR и SGC, не могат да бъдат показвани в COBISS+.

2.2.8 Сравняване на записи

Можете да сравните запис в работното пространство със съответната версия на записа от локалната база данни или COBIB (кликнете върху бутона и изберете опцията Сравнете локален запис и COBIB).

Можете да добавите записа към работното пространство (бутона Добави).

Внимание

В работното пространство можете да сравнявате само запис от локалната база данни със запис от COBIB и обратно.

2.2.9 Копиране на полета в клипборда

От запис в работното пространство можете да копирате всяко поле и неговите подполета (кликнете върху бутона и изберете опцията Избор на полета за поставяне в клипборда). Изберете едно или повече полета в записа и кликнете върху бутона Копирай. Избраните полета се запазват в клипборда. Вижте също глава 2.3.7.

Внимание

Не е възможно да копирате полета от записи в оригиналния им формат, т.е. от базите данни LC Catalog, WorldCat, LC/NAF и ISSN.

2.2.10 Премахване на записи

Записите остават в работното пространство, докато не ги премахнете. Можете да премахнете отделен запис или всички записи едновременно. Ако кликнете върху бутона в горната част на работното пространство, можете едновременно да премахнете всички записи с бутона до тях (записите са съхранени). Софтуерът ще ви информира, че всички записи, които не са съхранени (с бутона до тях) няма да бъдат премахнати от работното пространство. Тези записи могат да бъдат премахнати само след като потвърдите за всеки от тях поотделно, че искате да го премахнете от работното пространство. Всички промени, направени в записа преди това, ще бъдат загубени.

2.2.11 Редактиране на запис

Ако кликнете върху бутона , добавяте запис към редактора. В същото време записът се показва на дисплея на записа. Цветът на иконата на бутона се променя на оранжев , което означава, че записът в момента се редактира и не е достъпен за други каталогизатори. Във вашето работно пространство можете да имате няколко записа, които редактирате (можете да превключвате между тях, като кликнете върху бутона ). Всички актуализации на съществуващ запис, които не сте запазили в базата данни, ще бъдат автоматично изтрити в 23:59 всеки ден и записът отново ще бъде предоставен на други каталогизатори (иконата на бутона ще се промени от оранжева на черна). Всички нови записи, които все още не сте запазили, могат да останат в работното пространство за неопределено време.

Използвайте бутона , когато искате да:

Когато прехвърляте запис от LC Catalog, WorldCat или LC/NAF база данни, иконата на бутона не става оранжева. В този случай към работното пространство се добавя нов запис от избраната база данни, обозначен с акронима на локалната база данни и ID на запис <-n>.

Внимание

Когато изберете запис от вашата локална база данни в работното пространство, COBIB версията на записа винаги се зарежда в редактора, но без полетата за предметни рубрики и полета за класификационни индекси. Ако съществуват, тези полета се копират от записа в локалната база данни.

Запис, който в момента се редактира от някой друг (в COBISS3/Каталогизиране или в COBISS Cat), не може да бъде зареден в редактора. В този случай ще получите известие, че записът не е достъпен и информация кой го редактира.

2.2.12 Изтегляне на записи от Svarog

Изтеглянето на записи от Svarog е разрешено за NUK (бутона ).

2.2.13 Показване на запис

В дисплея на записа можете да видите всеки запис от работното пространство или записа, който в момента е в редактора. Можете да промените записа, който се показва, като кликнете върху съответното място в работното пространство:

2.2.14 Дисплей на работното пространство

Кликнете върху бутона , за да скриете или покажете работното пространство.

2.3 Редактор на записи

В редактора на записи, който е основната част от потребителския интерфейс за каталогизиране, можете да редактирате (т.е. да въвеждате и променяте) данни в библиографски и контролни записи.

Активирайте редактора, като кликнете върху бутона в работното пространство.

Редактор на записи

Елементи на редактора:

 1. акроним на базата данни и ID на записа, който се редактира (връзката отвежда до записа в COBISS+)

 2. бутони

 3. лента за избор на група за въвеждане на данни (пълен запис, описателна информация…)

 4. бутони с обозначения на поле/подполе/индикатор

 5. , бутони за преместване на полета/подполета

 6. , бутони за добавяне/изтриване на подполета

 7. поле за въвеждане на данни от падащ списък

 8. подвижна граница

При създаване на запис редакторът съдържа полетата, подполетата и индикаторите по подразбиране на избраната маска за въвеждане. За да се придвижвате между полета и подполета, използвайте мишката или клавиша <Tab>, клавиша <Enter> или клавишите със стрелки. Ако използвате клавишната комбинация <Shift> + <Tab>, ще се върнете една стъпка назад.

Обозначенията на полетата се състоят от три цифри, докато означенията на подполета се състоят от буква или цифра. Полетата и подполетата могат да бъдат задължителни или незадължителни, повтарящи се или неповтарящи се. Някои полета имат дефинирани цифрови стойности на индикатора, които следват обозначението на полето.

При показване на записи в редактора се използват различни цветове:

Данните се въвеждат или променят в полето за въвеждане на отделно подполе. Ако кликнете върху обозначението на полето/подполето, можете да промените набора от полета или подполета (добавяне, копиране, промяна на обозначението или изтриване). Полетата и подполетата следват определен ред, който може да се променя само до известна степен (трябва да се запази възходящият ред на номерата на полетата). Докато работите в редактора, можете също да търсите в различни бази данни, като кликнете върху бутона в работното пространство или кликнете върху клавиша <F8>. За да превключите обратно към редактора, кликнете върху бутона в работното пространство или върху клавиша <F8>.

В редактора можете да редактирате целия запис с показани всички полета в избраната маска за въвеждане или можете да редактирате само определени групи от полета.

В библиографските записи полетата са подредени във формат COMARC/B в следните групи:

В контролните записи полетата са подредени във формат COMARC/A в следните групи:

2.3.1 Въвеждане на данни

Данните се въвеждат или променят в полето за въвеждане, което следва обозначението на подполето. Данните могат да бъдат въведени ръчно, избрани от падащо меню или от списъка с точки за достъп в нормативните бази данни или избрани от списъка с резултати от търсенето, когато търсите в прозореца за търсене в отделни подполета.

Можете също така да въведете знаци за несортиране и LaTeX знаци в полетата за въвеждане. Ако е необходимо, можете да преобразувате въведения текст в полето за въвеждане изцяло с главни или изцяло с малки букви или да промените шрифта на текста (латиница на сръбска/македонска кирилица и обратно).

Кодираните данни могат да бъдат въведени по няколко начина:

Завършете въвеждането, като кликнете извън полето за въвеждане или натиснете клавиша <Enter> или <Tab>. С клавиша <Enter> преминавате към следващото поле за въвеждане, а с клавиша <Tab> преминавате към следващото поле или обозначение на подполе.

Можете да използвате проверката на правописа в полето за въвеждане, за да проверите коректността на въведения текст. Ако сте включили опцията за проверка на правописа, докато пишете в уеб браузъра си (Настройки/Езици), грешно въведените и неправилно изписани думи ще бъдат подчертани в червено при въвеждане в полето за въвеждане. В някои браузъри (напр. Firefox) трябва да изберете опцията (Проверка на правописа) от контекстното меню във всяко поле за въвеждане, за да бъдат подчертани неправилните думи. В браузърите Chrome и Microsoft Edge това не е необходимо. Ако искате да проверите подобни думи в речника, кликнете с десния бутон върху подчертаната дума и изберете правилната дума от менюто с предложения. Можете да добавите думи, които смятате за правилни към личния си речник (кликнете с десния бутон върху думата и изберете Добавяне към речника).

Въвеждане на данни при нормативен контрол

Въвеждането на данни в полета с активиран нормативен контрол е различно от въвеждането на данни в други полета. Данните в тези полета могат да бъдат изтеглени от базите данни за нормативен контрол CONOR или SGC.

Въведете точката за достъп, която търсите, в подполе 3 в полета 60X или 7XX и кликнете върху бутона до полето за въвеждане.

За свързване на полета за автор (7XX полета) с подходящ контролен запис от базата данни CONOR се използва Търсещата база данни CONOR. За свързване на полета с предметни рубрики (60X полета) с подходящ контролен запис от базата данни SGC се използва Търсещата база данни SGC.

Елементите на прозореца са:

Свързване със записи от база данни CONOR

Използвайте мишката или бутоните със стрелки, за да се придвижвате през списъка с точки за достъп. Ако натиснете интервала, избраната точка за достъп ще се покаже в горната дясна част на прозореца. Ако натиснете клавиша, ще потвърдите избраната точка за достъп и ще въведете нейния ID в подполе 3 (еквивалентно на бутона Избери).

Особености при въвеждане на данни в полета във формат COMARC/A

Източник, от който са намерени данни (810)

Цитирането на източника, от където е намерена информацията за точката за достъп, може да бъде прехвърлен към нормативния запис от запис в COBIB или от записа, който редактирате в момента.

В празно подполе 810a щракнете върху бутона до полето за въвеждане, за да отворите прозореца за търсене. Ако вече има списък със записи в прозореца за търсене, той съдържа заредените в работното поле библиографски записи, които се редактират или създават (има бутон до тях). Когато маркирате и изберете библиографски запис в списъка, съответните данни се прехвърлят в подполе 810a. Възможно е също списъкът с попадения да е празен, в който случай можете да въведете заявка за търсене в прозореца за търсене и да извършите търсене на COBIB запис.

2.3.2 Проверка на запис

Можете да проверите дали записът в редактора съдържа грешки или недостатъци, които могат да бъдат открити автоматично (бутон ). Грешките, открити от софтуера, се показват в долната част на дисплея на записа. Вижте също глава 2.4.

Съвет

Можете да проверите записа и с клавишната комбинация <Ctrl> + <Alt> + <C>.

2.3.3 Запазване на записа

Ако записът не съдържа грешки, обозначени като „F“ – Fatal, софтуерът запазва записа в локалната база данни и/или COBIB (бутон ). Това изчиства редактора, като долният край на потребителския интерфейс за каталогизиране показва базата данни, в която е запазен записът.

Когато запазва записа, софтуерът ви уведомява за всякакви други потенциални грешки или несъответствия в него.

Съвети

Можете да съхраните запис и чрез клавишната комбинация <Ctrl> + <Alt> + <S>.

След като записът е съхранен в локалната база данни, той незабавно става достъпен в историята на приложението COBISS Lib (бутона ).

2.3.4 Запазване като шаблон

Ако искате да запазите запис с въведени данни като шаблон за нов библиографски или контролен запис за бъдеща употреба, кликнете върху бутона . Ще се отвори прозорецът Съхрани като шаблон, където въвеждате името на шаблона. Можете да използвате същия прозорец, за да изтривате шаблони.

Ако запишете запис като шаблон с името DEFAULT_username, по-късно можете да използвате данните, които сте въвели като стойности по подразбиране. Можете да създадете няколко шаблона с името DEFAULT_username, но само ако са в различни бази данни. Вижте също глава 2.3.17.5.

2.3.5 Откажи

Можете да излезете от запис в редактора, без да го запазвате. Когато кликнете върху бутона , софтуерът ви уведомява, че записът няма да бъде запазен. Редакторът и дисплеят на записа се изчистват и записът в работното пространство остава непроменен. Ако сте създавали нов запис, записът също се премахва от работното пространство.

Внимание

Кликването върху бутона отменя всички промени, които сте направили в записа, не само последното действие. Ако не сте поставили отметка в квадратчето до настройката Показване на известие при отмяна на редактирането на запис в потребителските настройки, няма да се покаже известие, след като кликнете върху бутона .

2.3.6 Добавяне на поле

Можете да добавите поле към запис, който не е част от набора на избраната маска за въвеждане или поле, което искате да повторите (бутонът ). В прозореца Поле въведете обозначение на поле или го изберете от падащия списък под „Обозначение на поле“, след което кликнете върху бутона Добави. Под „Обозначение на поле“ можете също да въведете едно или повече обозначения на подполе, които искате да добавите към конкретно поле (напр. 3270aaa).

Можете също да добавите поле, ако кликнете върху обозначението на полето и потвърдите автоматично въведеното обозначение на полето, или можете да въведете или изберете друго обозначение на поле и кликнете върху бутона Добави.

2.3.7 Поставяне на избрано (под)поле от клипборда

Копирани или изтрити полета и подполета, които са съхранени в клипборда на полетата, могат да бъдат добавени към запис.

Кликването върху бутона ще отвори прозорец със списък с полета и подполета. Обозначенията на копирани и изтрити полета в списъка се показват с удебелен шрифт, докато обозначенията на полета в случаите, когато сме изтрили подполе, се показват с нормален текст. Изберете едно или повече полета от списъка, които искате да добавите към записа, и кликнете върху бутона Постави. Вижте също глава 2.2.9.

Съвет

Съдържанието от клипборда може да се използва повече от веднъж, но само докато не излезете от приложението COBISS Cat.

Можете също да получите достъп до списъка с копирани или изтрити полета и подполета, като използвате клавишната комбинация <Ctrl> + <Alt> + <Insert>.

2.3.8 Промяна на маската за въвеждане

В изключителен случай можете да промените маската за въвеждане на библиографския запис в редактора (бутон ). Можете да промените само маската за въвеждане M – монографии на N – некнижни материали и обратно.

2.3.9 Показване/скриване на бутони за преместване на поле/подполе

Полетата в запис винаги се показват във възходящ ред според обозначенията на полета и можете да промените реда им само ако имате повтарящо се поле. В отделно поле можете да промените реда на подполетата.

Ако кликнете върху бутона бутоните за преместване на поле/подполе нагоре и надолу се добавят към редактора пред обозначенията на полета и подполета. Следващо кликване върху бутона скрива тези бутони.

Съвет

Можете бързо да преместите поле или подполе с мишката, като използвате метода „плъзгане и пускане“.

2.3.10 Показване/скриване на бутони за добавяне/изтриване на подполе

Можете да добавяте повтарящи се подполета към поле или да изтривате подполета.

Ако кликнете върху бутона бутоните за добавяне и изтриване се добавят към редактора след полетата за въвеждане на подполе. Друго кликване върху бутона скрива тези бутони.

2.3.11 Въвеждане на знаци за несортиране

Можете да вмъкнете знака за несортиране в подполе в полето за въвеждане (кликнете върху бутона и изберете опцията Вмъкни знак за сортиране). Автоматично се добавя интервал пред знака „ǂ“, освен в случаите, когато полето за въвеждане е празно.

Съвет

Можете също да въведете знака „ǂ“ с помощта на клавиатурата. Натиснете клавиша <AltGr> и клавиша <+> (първият клавиш вляво от клавиша <Backspace> на буквено-цифровата част на клавиатурата) и добавете интервал. Въвежда се знакът “¸” който се променя на „ǂ“, след като потвърдите въвеждането на подполето.

2.3.12 Вмъкване на LaTeX знак

Можете да въведете знака LaTeX в полето за въвеждане в подполе (кликнете върху бутона и изберете опцията Вмъкни означение LaTeX). Автоматично се добавя интервал пред знака “▫”, освен в случаите, когато полето за въвеждане е празно.

Съвет

Можете също да въведете знака “▫” с помощта на клавиатурата. Натиснете клавишите <AltGr> и <Ž>. Въвежда се знакът “¤”, който се променя на “▫”, след като потвърдите въвеждането на подполето.

2.3.13 Промяна на букви

В полето за въвеждане можете да промените въведения текст във всички главни или всички малки букви. Кликнете върху бутона и изберете опцията Промени в главни букви или Промени в малки букви, за да промените буквите.

2.3.14 Промяна на азбука

В поле за въвеждане можете да промените азбуката на въведения текст (от латиница на кирилица или обратно). Кликнете върху бутона и изберете опцията Прехвърли на кирилица (основен набор от знаци), за да промените азбуката.

2.3.15 Активиране на брояча

В поле за въвеждане на определени подполета (напр. 020b, 021b) можете да въведете число от брояча (кликнете върху бутона и изберете опцията Активирай брояча). Отваря се прозорец Броячи, където избирате подходящия брояч (за едно и също подполе могат да се дефинират няколко брояча) и натискате бутона Активирай брояча. В подполето се въвежда числото от брояча.

Внимание

За да активирате брояч в приложението COBISS Cat, първо трябва да го настроите. В момента това е възможно само в COBISS3/Каталогизиране по процедурата, описана в глава 12.1.10.1.

В прозореца Броячи неактивните броячи се показват в светло сиво.

2.3.16 Групи за въвеждане на данни

Кликнете върху конкретна група за въвеждане на данни показва само определени полета в редактора. Ако например изберете „Описателна информация“ в библиографски записи, в редактора ще се показват само полета от блок 2XX. Ако изберете „Пълен запис“, всички полета, които са дефинирани за избраната маска, ще бъдат показани в редактора.

2.3.17 Бутони с обозначения на поле/подполе/индикатор

Полетата са представени с набор от три цифри, докато подполетата са представени с буква или цифра. Някои полета имат дефинирани цифрови стойности на индикатора.

2.3.17.1 Добавяне на поле/подполе

Добавя се поле, когато не е част от набора от полета по подразбиране на избраната маска за въвеждане или когато искате да го повторите. Същото важи и за подполе.

За да добавите поле, можете да кликнете върху всяко поле в записа. Това ще отвори прозореца Поле където обозначението на полето, върху което сте кликнали, ще се покаже под „Обозначение на поле“. Ако искате да добавите различно поле, въведете предпочитаното обозначение на полето или изберете полето от падащия списък и кликнете върху бутона Добави. Под „Обозначение на поле“ можете също да въведете едно или повече обозначения на подполе, които искате да добавите към конкретно поле (напр. 3270aaa).

Можете да използвате същия метод, за да добавите и подполе. Под „Обозначение на подполе“ в прозореца на Подполето можете да въведете няколко обозначения на подполе, които искате да добавите (напр. aedefgz).

2.3.17.2 Копиране на поле

От запис в редактора можете да копирате всяко поле и неговите подполета с тяхното съдържание.

Кликнете върху обозначението на полето, което искате да копирате в клипборда, и след това кликнете върху бутона Копирай в прозореца Поле. Полето се записва в клипборда на полето.

Съвет

Можете също така да копирате полета от записи в работното пространство (кликнете върху бутона и изберете опцията Избор на полета за поставяне в клипборда), вижте също глава 2.2.9.

2.3.17.3 Промяна на поле/подполе

Ако искате да преместите съдържанието на поле в друго поле, можете да промените обозначението на полето (напр. искате да използвате поле 700 като поле 701).

Кликнете върху обозначението на полето, показано под „Обозначение на поле“ в прозореца на Полето. Въведете друго подходящо обозначение на полето или изберете такова от падащия списък и кликнете върху бутона Промени.

Можете да използвате същия метод, за да промените и обозначението на подполе.

2.3.17.4 Изтриване на поле/подполе

Можете да изтриете поле от запис, като кликнете върху обозначението на полето. В прозореца Поле, кликнете върху бутона Изтрий <обозначение на поле>.

Можете да използвате същия метод, за да изтриете подполе.

Внимание

Не можете да изтриете последното оставащо подполе в поле. В този случай трябва да изтриете полето.

2.3.17.5 Добавяне на стойност по подразбиране в подполе

Можете да добавите стойност по подразбиране, която сте дефинирали преди това към подполе. Кликнете върху обозначението на подполето и в прозореца Подполе кликнете върху бутона По подразбиране. Съдържанието на същото подполе от шаблона DEFAULT_username автоматично ще бъде прехвърлено в подполето.

Съвет

Предварително дефинирана стойност може да бъде добавена и чрез клавишната комбинация <Ctrl> + <Alt> + <D>.

Внимание

Първо, трябва да въведете данните, които ще представляват стойностите по подразбиране, и да съхраните такъв запис като шаблон с името DEFAULT_username.

При зареждане на запис в редактора, дефинираните на системно ниво стойности автоматично се прехвърлят към празен запис.

2.3.17.6 Промяна на стойността на индикатора

Някои полета съдържат индикатори, които допълнително обясняват съдържанието на полето, връзката между това поле и други полета в записа или указват вида на обработката на данните в отчетите.

Едно поле може да има до два дефинирани индикатора, за които можете да зададете или промените стойността, като кликнете върху обозначението на индикатора и изберете желаната стойност в прозореца.

2.3.18 Преместване на поле/подполе

Ако искате да преместите поле от подполе нагоре, кликнете върху бутона За да го преместите надолу, кликнете върху бутона .

Съвет

Можете също да преместите поле или подполе, като използвате метода „плъзгане и пускане“. Поставете показалеца на мишката върху полето/подполето, което искате да преместите, и използвайте левия бутон на мишката, за да го плъзнете на ново място.

2.3.19 Добавяне/изтриване на подполе

Ако искате да добавите подполе, кликнете върху бутона . Ако искате да изтриете подполе, кликнете върху бутона . Когато добавяте подполе, ще бъде добавено празно подполе със същото обозначение като това, в което се намирате в момента.

2.3.20 Наръчници в електронен вид

Когато работите в приложението COBISS Cat, можете да правите справки с различни ръководства в електронен вид (бутон ).

По време на редактиране на запис можете да проверите описанията на полета и подполета в ръководствата COMARC/B и COMARC/A и да се консултирате с други справочни ръководства в зависимост от конкретната система COBISS (в системата COBISS.SI можете да направите справка с ръководствата ZNAČKA и PREKAT , докато във всички системи на COBISS имате достъп до Наръчника за ISSN на Международния център ISSN и инструкциите за приложението COBISS Cat).

Съвет

Можете също да отворите ръководството на COMARC/B, като натиснете клавиша <F1>.

2.3.21 Потребителски настройки

Всичко, което каталогизаторите могат да настроят според специфичните си нужди, се намира в потребителските настройки:

Кликнете върху бутона намиращ се до бутона за излизане от потребителския интерфейс, и поставете или премахнете отметката от квадратчето до настройката, която искате да промените в прозореца с Потребителски настройки. За да приложите промените, кликнете върху бутонаЗапази и актуализирайте или презаредете страницата (клавиш <F5>).

Внимание

Натискането на клавиш <F5> ще презареди приложението COBISS Cat. Това ще изчисти редактора и всички незапазени промени в записа ще бъдат загубени.

Настройката Показване на известие, когато редактирането на запис е отменено се появява в прозореца с Потребителски настройки само след като отмените редактирането на запис без запазване (бутона ) за първи път.

2.4 Показване за запис

Показването на запис е в дясната част на интерфейса за каталогизиране, където се показва записът от редактора или записът от работното пространство.

Долната част на дисплея е мястото, където се показват софтуерните известия.

Показване на запис

Когато се покаже записът, който редактираме в момента, всички данни, които сте добавили или променили, са маркирани в жълто. Информацията за автора се допълва от вариантни форми на името от нормативната база данни (въвеждат се със знака „<“). Когато потвърдите или съхраните записа, тези знаци за вариантните имена се показват в блока 90X.

Номерата на полетата и съдържанието на полетата се показват в черно, стойностите на индикаторите се показват в синьо, а обозначенията на подполетата се показват в зелено.

Във визуализатора на запис можете да видите всеки запис от работното пространство или записа, който в момента е в редактора. Можете да промените записа, който се показва, като кликнете върху съответното място в работното пространство:

Можете да копирате текст от подполета от записа във визуализатора на записа, като използвате установените команди за копиране. Можете да извършите търсене на текст, като използвате клавишната комбинация <Ctrl> + <F>.

Софтуерният контрол се извършва, когато потвърдите или запазите запис в редактора. Ако записът съдържа грешки или недостатъци, долният край на потребителския интерфейс за каталогизиране става червен и известията се показват в долната част на дисплея на записа. Първо се показва обозначението на полето и подполето, следвано от описанието на грешката или недостатъка. Ако кликнете върху обозначението на полето и подполето пред известието, ще бъдете отведени до полето, което трябва да бъде коригирано или актуализирано.

Известията се показват в различни цветове:

Ако записът не съдържа грешки, долният край на потребителския интерфейс за каталогизиране става зелен.

3 Основни процедури при работа със записи

Въпреки факта, че потребителският интерфейс за каталогизиране е променен, процесът на споделено каталогизиране остава същият. За помощ при работа със записи вижте ръководството COBISS3/Каталогизация, глава 8.

Основните процедури са:

4 Списък с клавишни комбинации (бързи клавиши) за някои процедури

Пряк път (бързи клавиши) Процедура
<AltGr> + <Ž> въвежда знака LateX (след като потвърдите въвеждането на подполе)
<AltGr> + <+> въвежда знака за сортиране (след като потвърдите въвеждането на подполе)
<Ctrl> + <Alt> + <C> проверява записа; еквивалент на бутона
<Ctrl> + <Alt> + <D> добавя стойността по подразбиране към подполе; еквивалент на бутона По подразбиране
<Ctrl> + <Alt> + <S> съхранява записа; еквивалент на бутона
<Ctrl> + <Alt> + <+> създава запис; еквивалент на бутона
<Ctrl> + <Alt> + <Insert> отваря списъка с копирани/изтрити полета и подполета; еквивалент на бутона
<F8> превключва между прозореца за търсене и редактора; еквивалент на бутона

5 Знаци, правопис и други опции

Когато работите в приложението COBISS Cat, вашата операционна система и уеб браузър предлагат известна помощ при въвеждане на знаци и проверка на правописа.

5.1 Въвеждане на знаци с клавиатурата

За правилно въвеждане на данни ще ви трябва стандартна клавиатура и правилната настройка за език на клавиатурата във вашата Windows система. По този начин ще можете да въвеждате всички букви от определен език, други знаци от клавиатурата и знаци, които се въвеждат чрез комбинация от знак и буква (напр. <AltGr> + <¨> + <A> показва Ä).

5.2 Набор от знаци

Когато въвеждате UNICODE знаци, можете да използвате Character Map, която е включена в системата Windows и която показва знаци, които са налични за избраната азбука.

Въведете Character Map в полето за търсене на лентата на задачите на Windows и стартирайте приложението. Знаците са групирани въз основа на шрифта, като Arial е шрифтът по подразбиране. Промяната на шрифта променя и набора от знаци. Ако поставите отметка в квадратчето Advanced view, можете също да търсите по наименованието на знака, ако го знаете. Намерете подходящия знак, изберете го, копирайте го и след това го поставете в полето за въвеждане в прозореца за търсене или в поле за въвеждане на данни.

Набор от знаци

5.3 Добавяне на език и промяна на клавиатурната подредба

Системата Windows предлага много езикови пакети, които позволяват показването на потребителския интерфейс на избран език.

Оформлението на знаците на клавиатурата може да се превключи към това на друг език, без да се налага да променяте езика на потребителския интерфейс. Това е полезно, ако от време на време въвеждате текст на различен език или азбука.

Въведете Settings в полето за търсене на лентата на задачите на Windows, изберете Time & language и след това Language. Под Preferred languages кликнете върху Add a language и изберете език от списъка. Кликнете върху Next и премахнете отметката от квадратчето Install language pack, ако възнамерявате да използвате езика само за клавиатурата. След като кликнете върху бутона Install, избраният език се добавя към лентата на задачите.

Съвет

Можете да превключвате между езици, като натиснете клавишната комбинация <Windows> + <spacebar>. Това ще промени и знаците на клавиатурата.

Настройки на езика

5.4 Добавяне на екранна клавиатура

Когато промените езика на клавиатурата на друг език и не сте запознати с оформлението на знаците, екранната клавиатура може да бъде от помощ.

Първият и най-лесен метод е да кликнете с десния бутон върху празно място на лентата на задачите на Windows и да изберете Show touch keyboard button. Бутонът на екранната клавиатура ще се появи от дясната страна на лентата на задачите. Промяната на езика (<Windows> + <spacebar>) променя и езика на клавиатурата.

За да включите по-разширената екранна клавиатура, въведете Settings в полето за търсене на лентата на задачите на Windows, изберете Ease of access и кликнете върху Keyboard в лявата част на прозореца. Включете опцията Use the on-screen keyboard в дясната част на прозореца. Можете също да промените езика на тази клавиатура, като използвате комбинацията <Windows> + <spacebar>. Ако възнамерявате да използвате клавиатурата редовно, закачете иконата на приложението в лентата на задачите.

Настройки на екранната клавиатура

5.5 Проверка на правописа

Ако включите опцията за проверка на правописа във вашия уеб браузър, ще се проверява коректността на въведения текст в полето за въвеждане на подполе.

Настройки в избрани уеб браузъри:

5.6 Автоматичен превод на текст

Ако искате данните в записите да се показват правилно, трябва да деактивирате автоматичния превод на текст във вашия уеб браузър. Автоматичният превод (напр. от английски или немски на словенски) влияе върху начина, по който се показват записите.

Настройки в избрани уеб браузъри:

6 Софтуерeн контрол за записи

При запазване на записи в библиографски бази данни и в двете нормативни бази данни се извършват софтуерни проверки, които служат като основа за софтуерни известия.

Софтуерните известия показват:

Някои проверки, които показват грешки в полета с нормативен контрол (70X) в библиографски записи, изискват редактиране на данни в контролни записи или свързване със съответния контролен запис.

6.1 Библиографски бази данни

Легенда

В някои случаи ъгловите скоби съдържат обозначения на поле/подполе/индикатор/ИД, които се заменят със стойността от записа при извършване на проверката. Три въпросителни знака (???) се заменят със съответното поле/тип/ID номер в уведомлението, а четири въпросителни знака (????) се заменят със съответния номер на поле и обозначение на подполе.

Статус Съобщение Описание
W Азбуката в подполе 100l не съответства на езика в подполе 101g или 101a. Проверява се съответствието на кодът в подополе 101g (или първото подполе 101a ако няма подполе 101g) и кодът в подполе 100l:  
– ако 101g(a) = “ger”, “eng”, “ita”, “spa”, “fre”, “scr”, “slv”, “bos”, “alb”, “hun”, “slo”, “cze”, “pol”, “dut”, “fin”, “por”, “swe”, “nor” или “dan”, тогава 100l трябва да съдържа код “ba”
– ако 101g(a) = “scc” или “srp”, тогава 100l трябва да съдържа код “cb” или “ba”
– ако 101g(a) = “mac”, тогава 100l трябва да съдържа код “cc”
– ако 101g(a) = “rus”, “bel”, “bul”, “mol”, “mon”, “ukr”, “bug”, “taj”, “tar”, “tut” or “tuk”, тогава 100l трябва да съдържа код “ca”
– ако 101g(a) = “kir”, “kaz”, “oss”, “uzb” or “aze”, тогава 100l трябва да съдържа един от следните кодове “ba” или “ca” или “fa”
– ако 101g(a) = “che” или “rum”, тогава 100l трябва да съдържа код “ca” или “ba”
– ако 101g(a) = “chu”, then 100l must contain code “oc”
– if 101g(a) = “grc” или “gre”, тогава 100l трябва да съдържа код “ga”
– ако 101g(a) = “jpn”, тогава 100l трябва да съдържа код “da”
– ако 101g(a) = “chi”, тогава 100l трябва да съдържа код “ea”
– ако 101g(a) = “heb”, “yid”, “jrb” или “lad”, тогава 100l трябва да съдържа код “ha”
– ако 101g(a) = “ara”, “per”, “oto”, “may”, “pus”, “urd” или “ira”, тогава 100l трябва да съдържа код “fa”
– ако 101g(a) = “kor”, тогава 100l трябва да съдържа код “ka”
– ако 101g(a) = “tha”, тогава 100l трябва да съдържа код “ia”
– ако 101g(a) = “hin”, “mar” или “nep”, тогава 100l трябва да съдържа код “ja”
– ако 101g(a) = “san”, тогава 100l трябва да съдържа код “ja” или “ia”
F Азбуката на заглавието не съвпада с азбуката на произведението. CONOR с неправилна азбука в 200 според 100l:
– ако 100l = “c*” или “oc”, се проверяват всички полета 70X, които съдържат подполе 3. Ако някое от тях не съдържа подполе s = “c“, трябва да съществува друго поле с идентичен номер и идентично съдържание в подполе 3 и с подполе s =”c”.
– ако 100l ≠ “c” и 100l ≠ “oc”, се проверяват полета 70X с подполе 3. Ако някое от тях не съдържа подполе s = “ba”, трябва да съществува друго поле с идентичен номер и идентично съдържание в подполе 3 и с подполе s = “ba”.
F Ако 115a = ?, подполе 115? Не се попълва. Ако поле 115 съдържа някои от подполетата prstuvz123, тогава 115a = “a”. Ако пале 115 съдържа подполе k или l, тогава 115a = “c”.
F Ако подполе 970g е попълнено, записът трябва да има типология за принос от конференция в подполе 001t. Ако е попълнено подполе 970g, подполе 001t трябва да съдържа един от кодовете “1.06”, “1.07”, “1.08”, “1.09”, “1.10”, “1.11”, “1.12” или “1.13”.
F Ако подполе 970g е попълнено, подполета 970a и 970d трябва също да са попълнени. Ако е попълнено подполе 970g, подполета 970a и 970d също трябва да са попълнени.
F Ако поле 020 съдържа номер от Националната библиография, съдържанието на полето не може да се променя. Ако 100h = “slv” и 020a =“SI” и същото поле 020 също съдържа подполе b, съдържанието на поле 020 не може да се променя.
F Ако продължаващият ресурс е текущо публикуван (100b = “a”), дата на публикуване 2 е неизвестна (100d = “9999”). Ако ресурсът е спрял (100b = “b”), трябва да въведете крайна дата. Ако 100b = “a”, тогава 100d = “9999”. Ако  100b = “b”, тогава 100d ≠ “9999”.
F Алтернативната номерация е въведена неправилно (215rqp). Ако поле 215 съдържа подполе q, трябва да съдържа също подполе r. Ако поле 215 съдържа подполе p, трябва да съдържа подполета q и r.
F Библиографското ниво (001c) не съответства на кода в подполе 110a. Проверява се съответствието между 110a и 001c:
– ако 110a = “e”, тогава 001c = “i”
– ако 110a = “a”, “b” или “c”, тогава 001c = “s”
W Броят на авторите в записа е по-голям от броя на членовете на изследователската група. Проверете броя и на двете групи! Проверява се броят, въведен в 970b (или общия брой на попълнените подполета 70X4 с код “070”, ако нямат подполе 970b), и броят на въведените в подполе 970f (или общия брой на попълнени подполета 7024 с код “927”, ако нямат подполе 970f). Броят на първите трябва да е по-малък.
F В допълнение към инвентарния номер се препоръчва номер на брой в  992y. Подполе 992y трябва да започва с инвентарния номер, който (в записа в модул COBISS3/Фонд) е въведен в подпале 997f. Инвентарният номер в поле 997 може да бъде последван от запетая и допълнителен текст.
I В поле 200, стойността на индикатор  1 е 1, въпреки, че описанието не е под заглавна редна дума. Съобщението се показва, когато са налице следните условия:
– 200ind1 = 1
– 001b = “a”
– съществува поле 700 или 710
F В полето не е разрешено вграждането на подполе. Само някои подполета могот да бъдат вградени във вградени полета:
– 421: 200abcdefghiz, 205abdfg, 206a, 208ad, 210abcdefgh, 215acde, 225adefhivxz, 230a, 300a, 337a, 500abhiklmnqrstuv
– 423, 488: 200abehi, 500abhi, 503aj, 510aehiz, 700abcdef478, 701abcdef4678, 702abcdef4678, 710abcdfegh48, 711abcdfegh48, 712abcdfegh48, 900abcdef, 901abcdef6, 902abcdef6, 910abcdfegh48, 911abcdfegh468, 912abcdfegh468
– 481, 482: 200abcdefghiz509, 205abdfg, 210abcdefgh
W В първото или единствено поле 210, стойността на индикатор 1 трябва да е остане празна. Първото поле 210 трябва да има ind1 = " ".
W В това поле може да използвате или само подполе а или (когато стойността на индикатор 2 е 1 други подполета (без подполе а). Ако 338ind2 = " ", полето може да съдържа само подполе a. Ако 338ind2 = 1, полето не може да съдържа подполе a.
W Внимание! 856z трябва да се предхожда от URN (856g), URL (856u) или вид на файла (856q). Ако поле 856 съдържа подполе z, трябва задължително да се предхожда от поле q, g или u.
F Внимание: дублиран ISSN, проверете запис с ID = <ID>. Проверяват се записи с 001c = “s” и записи с 001c = “i”. Следните търсения могат да извлекат само един резултат:
– ако  011e ≠ “0000-0000”, търсенето с SP,SF = <011e> не трябва да извлича друг запис
– ако 011c ≠ “0000-0000”, търсенето с SP,SF = <011e> не трябва да извлича друг запис
– ако 011f ≠ “0000-0000”, търсенето с SP,SF = <011e> не трябва да извлича друг запис
В тези записи едно от подполетата 011ecf е задължително.
W Внимание: може да е дубликат (??? Подобни записи: <ID>). Проверяват се записи 001c ≠ “s”. Проверява се дали търсенето с (LA = <101a> и TI = <200a> и AU = <700a, b*> и PY = <100c> и DT = <001c>) или BN = <010a> извлича други записи.
W Въведете римски цифри само в подполето ???d. Съобщението се показва ако някое от подполетата 600d, 70Xd or 90Xd съдържа цифра.
F Въведете само Идентификатора на дигитален обект (DOI) в подполе 017a (без низовете от “http(s)://” и “dx.doi.org”). Ако 0172 = “doi”, тогава подполе a не трябва да започва с “http://” нито да съдържа “dx.doi.org”.
F Въвеждане на непозволен знак. Проверява се наборът от позволени знаци.
F Грешен ISBN. Подполе 010a трябва да съдържа ISBN с верен контролен номер.
F Грешен ISMN. Подполе 013a трябва да съдържа ISMN с верен контролен номер.
F Грешен ISSN. Подполе 011c трябва да съдържа ISSN с верен контролен номер.
F Грешен ISSN. Подполета 011efl трябва да съдържат ISSN с верен контролен номер.
W Грешен ISSN. Свържете се с националния ISSN център за уточнение. Подполета 011cef не може да съдържат поредицата “0000-0000”.
W Грешен URL. Подполета 321u и 856u трябва да съдържат правилен URL.
W Грешен индикатор 2. Полета 600 и 70X трябва да имат ind2 = 1 ако полето съдържа подполе b, и ind2 = 0 ако няма подполе b.
F Грешен индикатор. Ако поле 101 съдържа подполе c, тогава ind1 ≠ 0.
W Грешен код на населеното място. Поле 102 може да съдържа подполе b ако няма подполе a, или ако подполе асъдържа един от кодовете “srb” или “bih”. За “srb”, 102b може да съдържа кодове “ko”, “cs” и “vj”, и за “bih” може да съдържа кодове “br”, “fb” и “rs”.
F Грешен ред на подполетата в поле ???. Проверяват се полета 600, 70X и 90X, които не съдържат подполе 3. Подполета cdf се подреждат само след подполета a и b.
F Грешна връзка. Подполе 001x може да съдържа само ID на друг запис от COBIB или “-”. Ако съдържа ID на заместващ запис, трябва да са изпалнени следните условия:
– търсене с OR = <ID> не дава никакви резултати
– търсене с ID = <001x> в същата база данни дава като резултат един запис  
– в заместващия запис 001a ≠ “d”
F Дата на публикуване 2 (100d) трябва да е по-нова от дата на публикуване 1 (100c). Ако един от кодовете в 100b е “f” или “g”, годината в 100d трябва да бъде по-нова от тази в 100c. Ако един от кодовете в 100b е “b” или “l”, годината в 100d трябва да бъде по-нова или същата като тази в 100c. Вместо цифри може да въведете знака  “?”, който в 100c изпълнява функцията на цифрата 0, а в 100d на цифрата 9.
W Дата на публикуване на статията (100cd) не съответства на периода, в който е бил публикуван ресурсът. Проверяват се само записи с 011a и 100b = „d“, „g“ или без 100b. Годината в 100cd се сравнява с година в 100cd в записи, които се извличат при търсене с SP = <011a>, но само ако извлечените записи съдържат 100b = „a“, „b“ или „c“. Годината в 100cd в проверените записи трябва да е по-нова или равна на годината в 100c и по-ранна или равна на годината в 100d в извлечените записи.
W Една и съща форма на името е въведена в повтарящи се полета 701/702. Съобщението се показва ако запис съдържа две идентични полета 701 или 702.
I За аналитично описание от продължаващ ресурс трябва да бъде попълнено поле 011е или 011с. Съобщението се показва, ако в поле 011 е попълнено само подполе f.
I За научна монография (001t = “2.01”) се изисква ISBN (010a). Ако 001t = “2.01”, записът трябва да съдържа подполе 010a.
W За научни статии и други съставни части е задължително въвеждането на библиографски данни в подполе 320a. Поле 320 е задължително в записи, които отговарят на едно от следните условия:
–  ако подполе 001t съдържа един от кодовете “1.01”, “1.02” или “1.16”  
– ако подполе 001t съдържа код “1.06” или “1.08”, и подполе 970g съдържа код “1” или “2”
– ако съществува подполе 4641, и при търсенето с ID = <4641> резултатът са записи, които съдържат един от кодовете “2.31” или “2.32” в подполе 001t
W За некнижни материали е препоръчително въвеждането на основни кодирани данни. Ако 001c ≠ “a”, трябва да имате попълнени следните подполета:
– ако 001b = “g”, тогава подполе 115a и едно от подполета 115g и 115k
– ако 001b = “k”, тогава подполе 116a
– ако 001b = “r”, тогава подполе 117a
– ако 001b = “e” или “f”, тогава подполе 124b
– ако 001b = “i” или “j”, тогава подполе 126a
– ако 001b = “l”, тогава подполе 135b
F Задължително подполе в записа. Проверява се наличието на подполета, които са задължителни в записа.
F Запис за 001t = “2.20” или “2.21” трябва да съдържа код за електронен ресурс (001b = “l”). Ако 001t = “2.20” или “2.21”, тогава 001b = “l”.
W Запис за електронен ресурс (001b = “l”) трябва да включва поле 017, 337 или 856, или ELINKS връзка. Ако 001b = “l” и 001c ≠ “a”, записът трябва да съдържа едно от полетата 017, 337 или 856, или да съдържа запис в ELINKS с ID на проверен запис в подполе 0013, който може да бъде проверен в ELINKS чрез търсене с CI =<ID>.
F Запис за научна монография (001t = “2.01”) трябва да съдържа данни в подполе 105e. Ако 001c = “m” и 001t = “2.01”, подполе 105e е задължително.
F Запис за събитие 001b = “u” трябва да има библиографско ниво 001c = “d”. Ако 001b = “u”, тогава 001c = “d”.
F Записът съдържа несвързано поле 910. Ако записът съдържа поле 910 без подполе 3, трябва да съдържа и поле 710 без подполе 3.
I Знакът за равенство, последван от интервал “=” се показва автоматично пред подполето. Съобщението се показва ако подполета 200d, 205d или 225d съдържат в началото си знак за равенство.
F Източникът на съставна част с типология “1.16” също трябва да съдържа тихология. Проверяват се само записи с 001t = “1.16” и попълнено подополе 4641 . Записите, които са резултат от търсенето с ID = <4641> трябва да съдържат подполе 001t.  
F Индикатор 2 може да има стойност 0 само за онлайн ресурси (135b = “i”). Ако 856ind2 = 0, тогава 135b = “i”.
F Индикаторите трябва да са еднакви за показване на забележка (индикатор 2). Всички полета 436 (или 446 или 447) трябва да имат една и съща стойност на индикатор 2.
F Йерархичното ниво (001d) не съответства на библиографското ниво (001c). В зависимост от 001c, подполе 001d трябва да съдържа съответния код:
– ако 001c = “d”, тогава 001d = “0”  
– ако 001c = “a”, тогава 001d = “2”  
– ако 001c = “i” or “s”, тогава 001d = “0” или “1”
W Ключовото заглавие се добавя заедно с ISSN. Ако записът съдържа поле 530 или 531, трябва да съдържа също 011e или 011f.
W Когато има повече от трима автори не се използват полета 700 и 710. Ако запис съдържа поле 700 (710), може да съдържа максимум две полета  701 (711).
F Код за означение на годината на публикуване 100b= “j” изисква точна дата в 100d. Ако 100b = “j”, тогава 100d трябва да съдържа дата във формат MMDD:
– MM е двуцифрено число за месеца (първата нула е задължителна, може да бъде и “0?” или “1?”)  
– DD е двуцифрено число за деня (първата нула е задължителна, може да бъде и “1?”, “2?”, “3?” или “??”)
W Кодовете в подполета 121a и 124b трябва да съвпадат. Ако 124b съдържа един от кодовете “a”, “b”, “d”, “f”, “g”, “i” or “j”, се проверява дали 121a = “a”. Ако 124b съдържа един от кодовете “c” or “e”, се проверява дали 121a = “b”.
W Кодовете за език в подполета 101abc трябва да са различни един от друг. Ако 101ind1 = 1, кодовете в подполета 101abc, ако съществуват, трябва да са различни един от друг.
W Кодовете за език в подполета 101efg трябва да са различни от кода в подполе 101a. В поле 101, съдържанието на подполета efg трябва да се розличава от съдржанието на първото подполе a.
F Кодовете за илюстрации (105a, 140a) трябва да съответстват на ванните в подполе 215c. Подполе 215c е задължително в записите при следните условия:
– 001a ≠ “p”
– подполе 105a съществува, с код различен от “f” и “y”  
Едно от подполетата 105a и 140a е задължително в записи, които отгаварят на следните условия:
– подполе 215c е попълнено
– 001b = “a”
– 001c = “m”
– поле 130 не е попълнено
F Кодът DVD-Video като видеозапис (115a = “c”) и видеодиск (115k = “b”). Ако 115l = “k”, тогава 115a = “c” и 115k = “b”..
W Кодът в подполе 001b е различен от кодът в подполе 001b в записа на източника. Моля проверете дали това наистина са два различни записа. Проверяват се само записи, които съдържат подполе 011a или 4641. Подполе 001b трябва да съвпада с тези в записите, които се извличат при търсене със SP = <011a> или ID = <4641>, освен ако извлеченият запис съдържа 001b = „m“.
I Кодът в подполето е Салвадор.Проверете кода на страната на публикуване или производство. Съобщението се показва ако 102a = “slv”.
W Кодът е изтрит от кодовата таблица. Проверява се дали кодът в подполето е анулиран.
F Кодът за означение на годината на публикуване (100b) не съответства на библиографското ниво (001c). Проверява се дали си съответстват 001c и 100b:
– ако 100b = “a”, “b” или “c”, тогава 001c = “s” или “i”
– ако 100b = “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” или “j”, тогава 001c ≠ “s”
– ако 100b = “l”, тогава 001c = “c”
F Кодът за ролята на лицето по отношение на библиографската единица 927 се присъжда само на тези изследователи, които не са и автори. Проверяват се записите с подполе 7024 = “927”. Ако записът съдържа автор в поле 70X с подполе 3,  той е равностоен на този в поле 7024 = “927”, полето не трябва да съдържа подполе 4 с код “070”.
W Кодът за страна на публикуване или производство (102a) не съответства на кода за страна на публикуване или производство в записа за източника. Проверяват се само записи с 001c = “a”. Тези записи трябва да съдържат поне едно от подполетата 011a и 4641. Ако запис съдържа подполе 102a, същото подполе със съответстващо съдържание трябва да съществува във всички записи, които се извличат при търсене с SP = <011a> или ID = <4641>.
F Кодът за типология не съответства на кода за библиографско ниво. Проверява се първият знак от 001t и 001c:
– ако 001t = “1*”, тогава 001c = “a”
– ако 001t = “2*”, тогава 001c = “m” или 001c = “i”
– ако 001t = “3*”, тогава 001c = “d”
F Кодът на локалната библиотека трябва да бъде въведен в подполето. Подполе 5 в полета 012, 141, 316, 317, 318, 481, 482, 702 и 712 може да съдържа само кода на локалната библиотека.
F Кодът не е включен в кодовата таблица. Проверява се коректността на кодираното подполе.
F Контролните знаци за сортиране (NSB/NSE) и за LaTeX трябва да се въвеждат по двойки. В подполето знаците NSB/NSE и LaTeX трябва да се въвеждат по двойки.
F Липсва ISSN (011c, e или f). Трябва да е попълнено поне едно от подполета 011e, c или f, ако е изпълнено поне едно от следните условия:
– 001c = “s”
– 001c = “i” и 100b = “a”, “b” или “c”
F Липсва ISSN на серия/подсерия/приложение. Ако записът съдържа някои от подполета 215opqrs, трябва да съдържа и подполе 011s.
F Липсва връзка с източника (011a или 4641). Ако 001c = “a”, трябва да бъде изпълнено поне едно от следните условия:
– има подполе 011a  
– има подполе 4641  
– има подполета 000e = “only” и 992v  
И обратното: ако някое от изброените условия е изпълнено, то 001c = “a”.
F Липсва дата на публикуване 2 (100d). Подполе 100d е задължително ако 100b = “a”, “b”, “c”, “g” или “j”.
W Липсва код за конференция, юбилеен сборник и др. (105b = “z”). Ако 105c = “1” или 105d = “1”, тогава 105b = “z”.
W Липсва код за ролята на лицето по отношение на библиографската единица (70X4). Полета 70X винаги трябва да съдържат подполе 4.
F Липсва основно точка за достъп: име на лице (поле 700), наименование на колективен орган (поле 710) или заглавие (стойността на индикатор 1 в поле 200). Ако нито едно от полетата 700, 710 или 532 не съществува и записът съдържа поле 200, тогава 200ind1 = 1.
F Липсва подполе ???. Ако поле 4XX съдържа подполе x но не съдържа подполе a, търсенето в COBIB с SP = <4XXx> трябва да извлече записи, които съдържат поле 530.
F Липсва подполе 011a. Ако поле 011 съдържа подполе s, трябва да съдържа и подполе a.
W Липсва подполе 101c. Ако не знаете оригиналния език, въведете код “und”. Ако 101ind1 = 1, поле 101 трябва да съдържа подполе c.
W Липсва подполе 3. В записите, които се прехвърлят в COBIB от други системе, е задължително свързването на несвързаните полета 70X. Това означава, че полета 70X, които имат подполе a, подполе 3 също е задължително.
F Липсва подполе f. Ако поле 200 или 205 съдържа подполе g, същото поле трябва да съдържа и подполе f.
F Липсва подполе в полето. Проверява се наличието на определено подполе в полето.
F Можете да въведете ISSN или вътрешен номер само за продължаващ ресурс, за който вече съществува запис в COBIB. Подполета 011a и 011s могат да съдържат само съдържание, въведено в подполе 011e или 011c на друг запис. Изключение прави числото „0000-0000“, което не се допуска в подполета 011a и 011s.
F Научни статии (001t = “1.01”, “1.02”, “1.03”) трябва да бъдат свързани с периодиката чрез подполе 110a = ???. Проверяват се записи с 011a. Ако 001t = “1.01”, “1.02” или “1.03”, записът, който се извлича при търсене със SP = <011a> не може да съдържа кодовете “c” или “z” в подполе 110a.
F Невалидна стойност на индикатора. Проверява се валидността на въведената стойност на индикатора.
F Неправилна форма на точката за достъп. Поле 710 трябва да има стойности на индикаторите 01. Ако запис съдържа поле 503, трябва да съдържа и поле 710 с ind1 = 0 и ind2 = 1.
F Номерацията е въведена неправилно (215hig). Ако поле 215 съдържа подполе i, то трябва да съдържа и подполе h. Ако поле 215 съдържа подполе g, трябва да съдържа и подполета i и h.
W Няколко ISBN (010) изискват пояснение (010b).   Ако в записа е повторено поле 010, се проверява дали всички полета, с изключение на едно съдържан подполе b. Изключение са двойките полета 010 с 10- и 13-цифров ISBN, където никое от полетата не изисква подполе b  (позициите от 1–9 в 10-цифровия номер съответстват на позициите 4–12 в 13-цифровия номер).
F Няма запис с този номер в COBIB и ISSN. Подполета 225x, 321x и невградените подполета 4XXx може да съдържат само верен ISSN. Запис с този ISSN трябва да бъде въведен или в COBIB (търсене SP = <ISSN>) или в базата данни ISSN (търсене SN = <ISSN>).
F Общият брой на авторите в подполе 970b трябва да е по-малък от броя на авторите в полета 70X. Ако съществува 970b, въведеното число трябва да е по-голямо от общия брой подполета 70X4 с код “070”.
F Общият брой на изследователите, въведени в подполе 970f, трябва да бъде по-малък от броя на изследователите, въведени в полета 702. Ако съществува 970f, въведеният брой трябва да е по-голям от общия брой на подполетат 7024 с код “927”.
F Повтарящото се подполе ???f трябва да започва със знак за равенство. Ако някое от полетата 200, 205, 225 съдържа няколко подполета f (без други подполета между тях), всички подполета f, с изключение на първото, трябва да запозват със знака “=”. Едно поле може да съдържа повече от една такава поредица.
W Под отпечатък, копие (105b=“8”) липсва забележката за оригинал (324).   Ако подполе 105b съдържа код “8”, се проверява дали съществува поле 300 или 324.
F Подполе  a е задължително в полето. Полета 327, 330 и 610 трябва винаги да съдържат подполе a.
W Подполе 7024 съдържа код за ролята на лицето по отношение на библиографската единица ???. Проверете данните в подполе 105b. Ако подполе 7024 съдържа един от кодовете “991”, “992”, “993” или “994”, едно от подполетата 105b трябва да започва с “m” или “p”.
W Подполе d е въведено в поле ??? затова проверете стойността на индикатор 2. Ако поле 70X или 600 съдържа подполе d, се проверява дали ind2 = 0.  
F Подполето е твърде дълго.
Подполето е твърде кратко.
Когато дължината на текста на подполето е ограничена, дължината се проверява.
F Подполето може да се използва само за свързване с монография. Ако съществува поле 4641, то трябва да съдържа ID на запис, в който подполе 001c = “m” или 001c = “i”.
F Подполето не е повтарящо се. Проверява се повторяемостта на определени подполета.
F Подполето не съществува в маската за въвеждане. Проверява се наличието на определено подполе в избраната маска за въвеждане.
W Подполето съдържа число. Проверете данните. Съобщението се показва, ако някое от подполетата 600c, 70Xc или 90Xc съдържат число.
F Поле ??? е неповтарящо се. В полетата за вграждане, могат да бъдат вградени само следните неповтарящи се полета:
– в 421: 200, 205, 208, 210
– в 423: 200, 503, 700, 710
– в 481: 200, 205, 210
– в 482: 200, 205, 210
– в 488: 200, 503, 700, 710
F Поле ??? е повтарящо се само за паралелната форма на име на лице. Ако поле 700 е повторено, всички повторени полета трябва да съдържат същото подполе 3.
W Поле ??? е само за електронни ресурси (001b= “l”). Ако съществуват 135, 230, 336 или 337, се проверява дали 001b = “l” или “m”.
F Поле ??? е само за звукозаписи и печатни музикални партитури (001b= “c”, “d”, “i”, “j”). Ако съществуват 125, 127 или 128, тогава 001b = “c”, “d”, “g”, “i”, “j”, “l” или “m”.
F Поле ??? е само за картографски материали (001b= “e”, “f”). Ако съществуват 120, 121, 123, 124 или 206, тогава 001b = “e”, “f”, “l” или “m”.
F Поле 017 трябва да съдържа подполе 2 и подполе a или z. Поле 017 трябва да съдържа подполе 2 и поне едно от подполета a или z.
F Поле 071 се използва за звукозаписи, видеозаписи и печатни музикални партитури (001b = “c”, “g”, “i”, “j”). Ако съществува 071, един от кодовете в 001b трябва да бъде “c”, “g”, “i”, “j”, “l” или “m”.
F Поле 115 се използва само за проекционни материали, видеозаписи и филми (001b = “g”). Ако съществува 115, тогава 001b = “g”, “l” или “m”.  
F Поле 116 се използва само за графични материали (001b= “k”). Ако съществува 116, тогава 001b = “k”, “l” или “m”.
F Поле 117 се използва само за триизмерни артефакти и предмети (001b= “r”). Ако съществува 117, тогава 001b = “r” или “m”.  
F Поле 126 се използва само за звукозаписи (001b= “i”, “j”) Ако съществува 126, тогава 001b = “i”, “j” или “m”.
W Поле 130 се използва за микроформи. Проверете подполе 001b. Ако съществува подполе 130, се проверява дали в подполе 001b има един от кодовете: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “k”, “m”.
F Поле 916 може да съществува само в запис, в който има попълнето подполе 71X3. Ако съществува поле 916, трябва да им апопълнено поне едно подполе 71X3.
F Поле 970 не може да бъде променено, защото подполе 001t в записа е проверено. Съдържанието на поле 970 не може да се променя или изтрива, ако има подполе 000s.
F Поле 9X0 не може да се използва без поле 7X0. Ако съществува поле 900, поле 700 е задължително. Ако съществува поле 910, поле 710 също е задължително.
F Полета 700 и 710 не могат да се използват едновременно в един и същи запис. Полета 700 и 710 не могат да се използват едновременно в един и същи запис.
W Полето е за текстови материали (001b = “a” or 001b = “b”). Ако съществува поле 105, се проверява дали 001b съдържа един от кодовете “a”, “b”, “l” или “m”. Ако съществува поле 106, се проверява дали 001b съдържа един от кодовете “a”, “b” или “m”.
F Полето е неповтарящо се (проверете също вградените полета). Проверява се повторяемостта на определено поле.
F Полето е неправилно свързано с поле ???. В полета 901, 902, 911, 912 и също в 96X подполе 3 или 6 е задължително. Съответно поле 7XX или 60X трябва да съдържа подполе 3 или 6 със същото съдържание.
Ако поле 900/910 съдържа подполе 3, поле 700/710 трябва да съдържа подполе 3 със същото съдържание. Ако поле 900/910 не съдържа подполе 3, и поле 700/710 не може да съдържа.
F Полето е само за печатни музикални партитури (001b= “c”, “d”). Ако съществува 208, 001b трябва да съдържа един от кодовете “c”, “d” или “m”.
F Полето не съществува в маската за въвеждане. Проверява се наличието на определено поле в избраната маска.
F Полето трябва да съдържа винаги на първо място a. Проверяват се следните полета: 071, 115, 116, 200, 205, 225, 5XX, 6XX (с изключение на 610, 620 и 675), 7XX, 90X, 91X, 96X. Те трябва да съдържат подполе a на първо място освен ако не съществува и подполе 3.
F Поне две „???”полета трябва да съществуват, за да бъдат правилно свързани продължаващите ресурси. Запис не може да има само едно поле 436, 446 или 447.
F Попълвайте подполе само в записи, които не са свързани със запис за монография (подполе 4641 не съществува). Подполета 970g и 4641 не могат да съществуват едновременно.
W Проверете дата на публикуване 1 и дата на публикуване 2 (100cd)! Проверява се съдържанието на подполе 100c, което трябва да бъде номер между 1000 и текущата година + 3. Вместо цифри е възможно да се въведе знакът “?”, които изпълнява функцията на числото 0. По същия начин се проверява 100d, ако съществува, но само ако 100b ≠ “j” и ако 100d ≠ “9999”.
I Проверете кода за език! Съобщението се показва, ако някое от подполетата на 101 съдържа код “got” или “ang”.
F Продължаващ ресурс с неизвестен статус (100b = “c”). Неправилна дат на публикуване 2. Ако 100b = “c”, тогава 100d = “????”.
F Репродукцията е публикувана преди оригинала? Check 100bcd! Ако кодът в 100b е “e”, годината в 100c трябва да е по-нова или същата като в 100d. Вместо цифри, възможно е да въведете знака “?”, който в 100c изпълнява функцията на цифрата 9, а в 100d на цифрата 0.
F CIP запис (001a = “p”) може да съдържа означение за типология само в 001t ако има DOI в 017. Ако 001a = “p” и записът съдържа подполе 001t, трябва да съдържа и поле 017.
F Статия с тип “???” трябва да се публикуват в периодично издание. Ако 001t = “1.01”, “1.02” или “1.03”, записът трябва да съдържа подполе 011a, докато търсенето със SP=011a в споделената база данни трябва да извлече запис, който съдържа код 001c = “s”.
F Съдържанията в подполета 001a и 001x не съвпадат. Ако 001a = “d”, трябва да съществува и подполе 001x и обратно: ако съществува 001x, тогава 001a = “d”.
F Съдържанията в подполета 115а и 115g не съвпадат. Подполета 115ag трябва да се съгласуват:  
– ако 115a = “a” и полето съдържа също и подполе g, 115g трябва да съдържа един от кодовете “a”, “b”, “c”, “d”, “u” or “z”
– ако 115a = “b” и полето съдържа също и подполе g, 115g трябва да съдържа един от кодовете “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “u” or “z”  
–   ако 115a = “c”, полето не трябва да съдържа подполе g
Подполе  a трябва да бъде попълнено, ако е попълнено подполе g.
F Съставната част, свързана със сборник, трябва да бъде принос от конференцията. Проверяват се само записи с попълнени и двете подполета 001t и 4641 . Ако търсенето с ID = <4641> извлече запис, който съдържа един от кодовете “2.30”, “2.31” или “2.32” в подполе 001t, тогава подполе 001t в проверения запис трябва да съдържа един от следните кодове: “1.06”, “1.07”, “1.08”, “1.09”, “1.10”, “1.11”, “1.12”, “1.13”, “1.19”, “1.20”, “1.21”, “1.22”, “1.23”, “1.24”, “1.25”.
F Съставни части с тип “???” трябва да са свързани с монография (4641) или уеб енциклопедия (001t = “2.06”). Проверяват се само записи с 001t = “1.16” или “1.17”, но само ако не съдържат подполе 4641. Тези записи трябва да съдържат подполе 011a, и при търсене с SP = <011a> в COBIB да се извлича запис с 001t = “2.06”.
F Същият автор е въведен и в записа на източника. Премахнете източника от персоналната библиография като изберете стойност 2 на индикатор 1. Проверяват се само записи с попълнени двете подполета 001t и 4641. Ако направите търсене с ID = <4641> резултатите са запис, който съдържа подполе 001t, и ако и двата записа съдържат полета 70X, които съвпадат във всички подполета abcdf4 (различни полета могат да съвпадат, напр. 700 и 701), тогава едно от съвпадащите полета трябва да съдържа 70Xind1 = 2  
F Типология “???” изисква съответния код в подполе 105b. Ако съществуват 001t = “2.07” и 105, тогава 105b = “a”.
W Типология “???” изисква съответния код в подполе 105b. Подполета 001t и 105b трябва да се съгласуват:  
– ако 001t = “2.03”, тогава 105b трябва да съдържа един от кодовете “j3” или “j”
– ако 001t = “2.04”, тогава 105b трябва да съдържа един от кодовете  “j1”, “j2” или “j”
– ако 001t = “2.08”, тогава 105b = “m” или “mb31”
– ако 001t = “2.09”, тогава 105b = “m2” или “mb22”
– ако 001t = “2.11”, тогава 105b = “m5”, “m6”, “mb11”, “mb12”, “mb13”, “mb14”, “mb15”, “mb16” или “mb21”
F Типология, която е потвърдена, не може да бъде променена. Съдържанието на подполе 001t не трябва да се променя или изтрива, ако записът съдържа подполе 000s.
F Типологията (най-общо) не се използва за интегриращи ресурси, с възможно изключение на уеб сборници, уеб енциклопедии и актуализиране на неподвързани листове с подменящо се съдържание. Ако запис с 001c = “i” има попълнено подполе 001t, едно от двете условия трябва да бъде изпълнено:
– 001b = “l” и 110a = “g” или “f” и 001t = “2.06”, “2.26”, “2.27”, “2.30”, “2.31” или “2.32”
– 110a = “e” в 001t = “2.01”, “2.02”, “2.06” или “2.25”

6.2 Нормативни бази данни

Легенда

В някои случаи счупените скоби съдържат обозначения на поле/подполе/индикатор/ID/точка за достъп (AP), които се заместват със стойността от записа, когато се извърши проверката. Три въпросителни знака (???) се заместват със съответното поле/тип/ID номер в съобщението, а четири въпросителни знака (????) се заместват със съответния номер на поле и обозначение на подполе.

Статус База даннни Съобщение Описание
F C Азбуката на установената точка за достъп в контролния запис не съвпада с азбуката на основното заглавие във всички свързани библиографски записи. Добавете паралелна точка за достъп или коригирайте кода в 2007. Проверяват се записи, които съдържат едно поле 200, което има подполе 7. Кодът в 2007 трябва да съвпада с кода в подполе 100l на библиографските записи, които се извличат при търсене с AR = <ID>:
– ако подполе 2007 започва с “c”, тогава 100l трябва също да започва с “c” или 100l = “oc”  
– ако 2007 = “ba”, тогава 100l не трябва да започва с “c” и не може да бъде 100l = “oc”
F C В запис с паралелна установена точка за достъп може да има само едно поле 700. Ако поле 200 е повторено и съществува и поле 700, поле 700 трябва да съдържа подполе 9.  
F C, S В полето липсва подполе. Проверява се наличието на определено подполе в полето.
F S В полето трябва да се попълни подполе а или подполе b, но не идвете подполета едновременно. Само едно подполе може да бъде попълнено, или 152a или 152b.
F C В случай на установена точка за достъп на две азбуки, кодът на азбуката на първата точка за достъп трябва да съответства на код на азбуката на каталогизацията. Ако съдържанието на 100g започва с “c” и поле 200 е повтаряемо, подполе 7 в първото поле 200 трябва да започва с “c”.
F S В съответствие с кода в поле 001c, трябва да има поле ???. Проверява се съответствието на кода в подполе 001cъс данните в поле 2XX:
– ако 001c = “a”, трябва да има поле 200
– ако 001c = “b”, трябва да има поле 210
– ако 001c = “c”, трябва да има поле 215
– ако 001c = “e”, трябва да има поле 220
– ако 001c = “f”, трябва да има поле 230
– ако 001c = “h”, трябва да има поле 240
– ако 001c = “i”, трябва да има поле 243
– ако 001c = “j”, трябва да има поле 250
W C Въведете инициали в подполето a. Ако подполе a в което и да е от полетата 200, 400, 500 или 700 съдържа само инициал (една буква и точка), полето не може да съдържа подполе b.
F C, S Въвеждане на непозволен знак. Проверява се наборът от неразрешени знаци.
W C Въвеждането на точка за достъп на кирилица е препоръчително. Ако съществува подполе 2007 = “ba”, другото поле 200 трябва да има същото подполе 2007, съдържанието на което започва с “c”.
W C, S Грешен индикатор 2. Полета 200, 400, 500 и 700 трябва да имат ind2 = 1, ако полето съдържа подполе b и ind2 = 0, ако няма подполе b.
W C, S Грешен код за регион. Поле 102 може да съдържа подполе b ако няма подполе a, или ако подполе a съдържа един от кодовете “srb” или “bih”. За “srb”, 102b може да съдържа кодове “ko”, “cs” и “vj”, а за “bih” може да съдържа кодове “br”, “fb” и “rs”.
F C, S Грешна последователност на подполетата в полето. Подполета cdf в полета 200, 400, 500, 700се допускат само след подполета a и b, и подполета bcdefgh в полета 210, 410, 510 само след подполе a.
F C, S Грешни данни в подполе. Подполета 190b и 191b може да съдържат само числата между 1 и 12. Подполета 190c и 191c може да съдържат само числата между 1 и 31.
F C, S Датата на раждане в поле 190 е по-късна от датата на смърт в поле 191. Ако съществува поле 191, тогава 191a трябва да съдържа година по-близка от тази в 190a. Вместо цифри е възможно да се въведе знакът “?”, който в 190a се приема като цифрата 0, а в 191a като цифрата 9.
W C, S Добавете подполетата, обозначени с цифра в полета 2XX, 4XX и 7XX пред подполе a във възходящ ред. Подполетата, обозначени с цифра трябва да се добавят пред подполе 2XXa, 4XXa и 7XXa и да се сортират във възходящ ред.
F C Допълнителният запис за установена точка за достъп на местния език трябва да включва езиков код (2009). Ако поле 700 е повторено, поле 200 трябва да съдържа подполе 9.
F C, S Запис с ID = <ID> не съществува.  
Подполе 001x трябва да съдържа ID на записа, означен като изтрит или разграничен
Грешна връзка.
В 001x и 990n, може да въведете повече ID-та, разделени със запетая (или едно ID), като всяко от тях трябва да отговаря на следните условия:
– търсене с = <ID001x> в същата база данни трябва да извлича един запис
– извлеченият запис трябва да съдържа същият код в подполета 001b и 001c като записа, който проверяваме
– извлеченият запис има 001a ≠ “d” и 001a ≠ “r”  
– извлеченият и провереният запис имат поле от блок 2XX с идентичен номер
Допълнителното търсене с OR = <ID> не трябва да извлича никакви резултати.
F C Запис с ID = <ID> не съществува. В подполе 990b, може да добавите ID само на запис от COBIB.
W C, S Запис с ID = <ID> също съдържа точка за достъп с подобно име: <200a, b>. Съобщението се показва, когато базата данни съдържа същите имена в 200ab, като някои записи съдържат подполета 200cdf, а други не.
F C Запис с код на изследователя е за един човек (120b= “a”). Ако съществува подполе 200r, тогава 120b = “a”.
F C Запис със същия идентификационен номер вече има в базата данни. Търсенето с LC = <035a> не трябва да извлича друг запис.
F S Запис със същия номер вече съществува в базата данни. Търсене с OS = <035a> не трябва да извлича друг запис.
W C, S Записите маркирани за изтриване или разграничаване не трябва да съдържат поле 990.   Ако 001a = “d” или “r”, тогава записът не трябва да съдържа поле 990.
F C, S Записът съдържа две идентични точки за достъп  (<AP>). Проверяват се полета 2XX, 4XX, 5XX, 7XX, които съдържат подполе 2. Всяко от тези полета трябва да съдържа различна точка за достъп.
F S Кодовете на местните географски области се въвеждат с кодове „e-xv—“, „e-au—“, „e-ci—“, „e-hu—“ или „e-it—“. Кодовете в подполета 160a и 160b трябва да съвпадат в първите четири знака. Ако поле 160 съществува, подполе 160b може да бъде попълнено само когато подполе 160a съдържа един от кодовете „e-xv—“, „e-au—“, „e-ci—“, „e-hu—“ или „e -it—”, като първите четири знака в двете подполета трябва да съвпадат.
W C, S Кодът е изтрит от списъка с кодове. Проверява се дали кодът в подполето е анулиран.
F C, S Кодът не е включен в списъка с кодове. Проверява се коректността на кодираното подполе.
F S Липсва подполе 5. В полета 5XX и в поле 950, подполе 5 е задължително.
F S Липсва поле 160. Ако 001b = “y” и съществува подполе 250y, трябва да има и поле 160.
F C, S Не се разрешава свързването на запис със същия запис. В подполета 5ХХ3 е забранено въвеждането на същия номер като ID на записа.
F C, S Невалидна стойност на индикатора. Проверява се валидността на въведения индикатор.
F S Неправилна комбинация от подполета 2, 3, 5 и 8. Полета 4XX с подполе 5 = “n” трябва да съдържа също подполета  2, 3 и 8. Полета 4XX без подполе 5 или с подполе 5 ≠ “n” не трябва да съдържа подполета 2, 3 и 8.
F S Няколко идентични подполета в записа. Записът не трябва да съдържа няколко еднакви подполета 3 в полета 4XX и 950.
F C Повторете полето за алтернативната форма на установената точка за достъп на друга азбука. Кодът за азбука на основната точка за достъп е задължителен. Ако поле 200 е повторено, и двете полета трябва да съдържат подполе 7. Едното трябва да съдържа код “ba”, а другото, различен код.
F S Подполе ???? може да бъде въведено в полета, които включват също подполе 2. Проверяват се само записи с 001b = “x”. В полета 400, 410, 420, 430 и 443, които не съдържат подполе 2, не се допускат подполета j, x, y и z. В поле 415, което не съдържа подполе 2, подполета j и y не са разрешени. В поле 450, което не съдържа подполе 2, подполета j и z не са разрешени.
F C, S Подполе a е задължително. В полета 160, 190, 191, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 675, 686, 7XX, 810 и 990 подполе a е задължително.
F C, S Подполето е задължително в записа. Проверява се наличието на подполета, които са задължителни в записа.
F C, S Подполето е твърде дълго.
Подполето е твърде кратко.
Проверява се дължината на текста, когато тя е ограничена в подполето.
F C, S Подполето не е повтарящо се. Проверява се повтаряемостта на определено подполе.
F C, S Подполето не съществува в маската за въвеждане. Проверява се наличието на подполето в избраната маска за въвеждане.
W C, S Подполето съдържа цифри. Проверете данните. Съобщението се показва, ако някое от подполетата 200cd, 400cd, 500cd или 700cd съдържа цифра.
F C, S Поле ??? Не може да бъде изтрито. Полета 801 и 035 не могат да бъдат изтрити, ако съдържанието в подполе 035a започва с означението “(DLC)” или “(NNHWW)”.
F C, S Поле 835 се използва само в записи, които имат код “d” или “r” в подполе 001a. Ако съществува поле 835, тогава 001a = “d” или “r”.
F C, S Полета 150 и 210 не са съгласувани. В случаи на събитие или конференция, въведете код “1” в подполе 150b и попълнете поне едно от подполета 210def. Ако 150b = “1”, тогава трябва да е попълнено едно от подполетата 210edf, и обратно.
F C Полетата се различават по структура. Ако поле 200 е повторено, структурата и на двете полета трябва да е еднаква (едни и същи полета в същия ред). Същото важи и за поле 700. The same is true for field 700.
F C Полето е повтарящо се само за паралелна форма на име на лице. Запис може да съдържа максимум две полета 200 и максимум две полета 700.
F C Полето за връзка с установената точка за достъп на местния език трябва да съдържа код за език (7009). Ако поле 200 е повторено и съществува и поле 700, поле 700 трябва да съдържа подполе 9.
F C, S Полето не е повтарящо се (проверете също вградените полета). Проверява се повтаряемостта на дадено поле.  
F C, S Полето не съществува в маската за въвеждане. Проверява се наличието на определено поле в избраната маска за въвеждане.
F C, S Полето трябва да съдържа три подполета (a, b, n). Ако има поле 990, трите подполета a, b и n са задължителни.
W C, S Препоръчва се въвеждането на година на раждане. Ако 120b = “a” и стойността в 101а е еднаква с тази в 100с, подполе 190а също трябва да бъде попълнено.  
W C, S Препоръчва се въвеждането на източник за точката за достъп (810a). Съобщението са показва ако 001b = “x” и не съществуват нито подполе 810a нито подполе 815a.
W C Редактираният запис (001a = “c”) не трябва да се маркира като непълен (001g = “3”). Ако 001a = “c”, полето не може да съдържа подполе g.
I C, S Стойността в подполето е Салвадор. Проверете кода за националност на обекта. Съобщението се показва ако 102a = “slv”.
F C, S Съдържанието на подполета 001a и 001x не съвпада. 001a и 001x трябва да съвпадат:
– Ако 001a = “d”, тогава 001x трябва да съдържа едно ID на контролен запис. И обратното: ако 001x съдържа едно ID, тогава 001a = “d”.
– Ако 001a = “r”, тогава 001x трябва да съдържа ID-та на два или повече контролни записа, разделени със запетая. И обратно: ако 001x съдържа няколко ID-та, then 001a = “r”.
F S Съдържанието на подполета 250n и 250m не съвпада. Първият знак на дву-цифрен код в подполе 250m не съвпада с кода в подполе 250n.
I C Същата вариантна точка за достъп има и в друг запис. Съобщението се показва, ако търсенето с PN = <AP400> или CB = <AP410> извлече други записи.
F C, S Същата контролна точка за достъп има и в запис с ID = <ID>. Търсенето с PH = <AP200> и CH = <AP210> не трябва да извлича друг запис.
F S Същата контролна точка за достъп има и в запис с ID = <ID>. Търсенето с SH = <AP2XX> не трябва да извлича друг запис.
F S Същата установена точка за достъп на английски съществува и в запис с ID = <ID>. Търсенето с SE = <AP7XX> не трябва да извлича друг запис.
F C Същият изследователски код има и в запис с ID = <ID>. Търсенето с AS = <200r> не трябва да извлича друг запис.
W C Точката за достъп <AP> съществува и в запис с ID = <ID>. Търсенето с PH = <AP400>, CH = <AP410>, PN = <AP200> и CB = <AP210> не трябва да извлича друг запис.
F S Точката за достъп <AP> съществува и в запис с ID = <ID>. Търсенето с SH = <AP4XX> и SU = <AP2XX> трябва да извлича само записи с 001a = “d”.
W S Точката за достъп вече е в запис с ID = <ID>. Коригирайте! Търсенето с OS = <9503>, SF = <950a> и SH = <950a> не трябва да извлича друг запис.
W C, S Точката за достъп включва идентификационни данни (200cdf). Проверете кода в подполе 120b. Ако съществува някое от подполетата 200cdf, тогава 120b = “a”.
F S Установената точка за достъп не може да бъде по-широко и по-тясно понятие едновременно. Сравнете записа с ID = <ID> (полета 5XX, подполе 5 = “g”) и коригирайте! Проверява се поле 5XX с подполе 5XX5 = “g”. Тези полета винаги съдържат подполе 3. Записът, който се извлича при търсене с ID = <5XX3>, не трябва да съдържа поле 5XX с ID на проверения запис в подполе 3 и код „g“ в подполе 5.
F C Установените точки за достъп и в двете азбуки трябва да съдържат един и същ код на изследователя. Ако поле 200, което съдържа подполе r, се повтаря, и двете полета 200 трябва да имат едно и също подполе 200r.

6.3 CORES

Легенда

В някои случаи счупените скоби съдържат обозначения на поле/подполе/индикатор, които се заменят със стойността от записа, когато проверката се извършва.

Статус Съобщение Описание
F Въвеждане на непозволен знак. Проверява се наборът от позволени знаци.
F Грешен ISSN. Подполе 011c трябва да съдържа ISSN с верен контролен номер.
F Грешна стойност на индикатора. Проверява се валидността на въведената стойност на индикатора.
F Грешно въвеждане на период. Подполе 7X20 трябва да съдържа времеви период, представен в една от трите форми:
– <година>
– <година>–
– <година1>–<година2>
Стойностите <година>, <година1> и <година2> трябва да съдържат числа между 1800 и 2100. <година1> трябва да предхожда <година2>.
W Изтрит код. Проверява се дали кодът в подполето е анулиран.
F Кодът не е включен в кодовата таблица. Проверява се коректността на данните в кодираните подполета.
F Липсва подполе в полето. Проверява се наличието на определени подполета в полето.
F Може да въведете само верен ISSN на продължаващ ресурс, за който вече има запис в COBIB. Подполе 011e трябва да съдържа ISSN с верен контролен номер. Търсенето с SP = <011e> COBIB трябва да извлича 1 запис.
F Подполето е задължително за записа. Проверява се наличието на подполета, които са задължителни за записа.
F Подполето е твърде дълго.
Подполето е твърде късо.
Проверява се дължината на текста, когато тя е ограничена в подполето.
F Подполето не е повтарящо се.   Проверява се повтаряемостта на определени подполета.
F Подполето не присъства в маската за въвеждане. Проверява се наличието на определени подполета в избраната маска за въвеждане.
F Полето не е повтарящо се (проверяват се и вградените полета). Проверява се повтаряемостта на дадено поле.
F Полето не присъства в маската за въвеждане. Проверява се наличието на дадено поле в избраната маска за въвеждане.

7 Списък с неподдържани функции

Списъкът съдържа основните функционалности, които все още не се поддържат в приложението COBISS Cat. Списъкът се актуализира постоянно, тъй като работим усилено върху разработването на липсващите функционалности.

Общи

 1. Експортиране на записи във формати MARC 21, MARCXML, Dublin Core, COMARCXML, MODS
 2. Отпечатване на няколко записа едновременно във формати MARC, ISBD
 3. Дефиниране на броячи
 4. Подготовка на потребителски формати за библиографии

Прозорец за търсене

 1. Опция за пренасяне на нов ред в резултати от търсенето

Редактор

 1. Задаване на свойства на поле и подполе
 2. Процедури за работа със записи от база данни METADAT
 3. Показване на списък с данни за библиотеки и фондове в COBISS+
 4. Специални функции при въвеждане на данни в определени подполета (напр. копиране на данни в поле 481/482 от друг библиографски запис)
 5. Заключване и освобождаване на контролни записи