СПОРАЗУМ

о успостављању мреже COBISS.Net и слободном протоку библиографских
 записа који се креирају у аутономним библиотечко-информационим
системима Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Словеније и Србије

 

1.

Потписници овог споразума потврђују интерес библиотека које заступају да се аутономни библотечко-информациони системи Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Словеније и Србије међусобно повежу на начин који ће укљученим библиотекама омогућавати преузимање библиографских записа из било које узајамне базе података COBIB у мрежи COBISS.Net.

 2.

Библиографске записе, које креирају библиотеке у својим узајамним базама података, библиотеке из других држава могу преузимати (копирати) у своје локалне и узајамне базе података за потребе каталогизације библиотечке грађе без ограничења и без финансијске надокнаде.

Та могућност и право не односи се на библиографске записе које су библиотеке креирале преузимањем записа из других узајамних каталога (нпр. OCLC) на основу посебних комерцијалних уговора.

Библиографски записи за серијске публикације, који су креирани копирањем нормативних записа из међународне базе података ISSN, могу се преузимати само ако се за то добије претходна сагласност ISSN Центра у Паризу.

 3.

Потписници овог споразума сагласни су да ће међусобно усаглашавати основна правила каталогизације за обраду библиотечке грађе која обезбеђују неопходну компатибилност библиографских записа, креираних у аутономним библиотечко-информационим системима на платформи COBISS.

 4.

Потписници овог споразума потврђују интерес да све библиотеке у мрежи COBISS.Net користе јединствену програмску подршку COBISS3 за међубиблиотечку позајмицу.

 5.

Институт информацијских знаности у Марибору обавезује се да ће даљим развојем програмске опреме COBISS за узајамну каталогизацију осигурати могућност преузимања записа сагласно овом споразуму те преузима координацију активности у вези с реализацијом овог споразума.

 6.

Овај споразум закључен је на неодређено време с могућношћу промена, допуна и раскидања на основу споразумно прихваћених одлука потписника.

7.

Овај споразум написан је на енглеском језику и на језицима његових потписника.

 

У Београду, 27. 02. 2003.

 

Расим Прште, директор
COBISS Центар, Сарајево, Босна и Херцеговина
(у име библиотека, укључених у систем COBISS.BH)

Чедомир Драшковић, директор
Централна народна библиотека "Ђурђе Црнојевић", Цетиње, Црна Гора
(у име библиотека, укључених у систем COBISS.CG)

Борко Зафировски, директор
Народна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје, Македонија
(у име библиотека, укључених у систем COBISS.MK)

Мр. Томаж Сељак, в. д. директора
Институт информацијских знаности, Марибор, Словенија
(у име библиотека, укључених у систем COBISS.SI)

Сретен Угричић, директор
Народна библиотека Србије, Београд, Србија
(у име библиотека, укључених у систем COBISS.SR)