COBISS – Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Въведение

В информационното общество библиотеките са незаменими центрове на знание, които имат и задачата да регистрират резултатите от "интелектуалното производство". Те обаче не могат да изпълнят ролята си, ако дейността им не се подпомага от съвременна информационна и комуникационна технология. При това, те не са в състояние да функционират ефикасно като изолирани острови и затова трябва да се свържат помежду си и да създадат условия за диалог и сътрудничество, което да бъде основа за развитието на всяка от страните и на международната общност като цяло.

През 1987 година тогавашната Асоциация на югославските национални библиотеки възприе система за споделена каталогизация като обща основа на библиотечно-информационна система за научна и техническа информация на Югославия. Разработването на организационни решения и софтуер беше поето от Института за информационни науки (Institute of Information Science, IZUM) от Марибор.

През 1991 година IZUM създаде COBISS (Кооперирана онлайн библиографска система и услуги) като подобрена версия на системата за споделена каталогизация. По това време същото съкращение започна да се използва и за съответния софтуер. С разпадането на Югославия библиотеките извън Словения прекратиха членството си в системата за споделена каталогизация, но по-късно, постепенно, почти всички подновиха сътрудничеството си с IZUM и днес изграждат свои самостоятелни информационни системи на основата на платформата COBISS със споделена каталогизация в мрежата COBISS.net.

мрежата COBISS.net

COBISS.SI, COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH+COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG, COBISS.AL и COBISS.KS са означения за самостоятелните библиотечно-информационни системи, които се изграждат в отделните страни (Словения, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Албания и Косово). В Босна и Херцеговина има две системи, защото през 2013 година едната от двете съставни единици на страната (Република Сръбска) взе решение да установи самостоятелната система COBISS.RS. В Албания и Косово системите COBISS.AL и COBISS.KS понастоящем се изграждат без съдействието на националната библиотека.

През 2003 година беше подписано Споразумение за установяване на мрежата COBISS.net и свободен обмен на библиографските записи, създадени в независимите библиотечно-информационни системи на Босна и Херцеговина, Северна Македония, Словения, Сърбия и Черна гора. През 2006 година това споразумение беше подписано от българската национална библиотека от името на българските библиотеки. С подписването на специални декларации през 2013 година, група библиотеки от Албания също приеха индиректно договореностите от споразумението. Националните библиотеки на Албания и Косово бяха канени многократно да участват в проекта COBISS.net, но досега отказваха. Интересът от страна на повечето от останалите библиотеки не подлежи на съмнение.

Организационен модел на системата COBISS

COBISS е организационен модел за обединяване на библиотеките в национална библиотечно-информационна система със споделена каталогизация, сводна библиографска база данни/каталог COBIB, локални библиографски бази данни на участващите библиотеки, база данни за библиотеките COBIB, нормативна база данни CONOR и редица други функции. Дейността на системата се обуславя от следните професионални характеристики и технологични предпоставки:

 • стандартизирана и споделена каталогизация на библиотечни материали и унифицирано управление на каталози и библиографии,
 • каталогизатори със съответстваща подготовка,
 • свързване на библиотеките в компютърна и комуникационна мрежа.

Националните библиотечно-информационни системи, изградени на основата на платформата COBISS са създадени съвместно от националния център COBISS и участващите в системата библиотеки.

Националният център COBISS (НЦК) е библиотечно-информационна служба, която отговаря за следните задачи:

 • планиране и координиране на дейности, отнасящи се до свързването на библиотеките в системата COBISS;
 • осигуряване на компютърен капацитет за опериране на системата и на централизираните услуги;
 • осигуряване на софтуера COBISS и на ръководства за споделена каталогизация, локални библиотечни дейности и други услуги;
 • управление на споделената база данни COBIB;
 • организиране на обучение и професионална помощ за библиотеките и другите ползватели на софтуера и услугите COBISS;
 • потвърждаване на пригодността на квалификацията на библиотечния персонал за целите на споделената каталогизация;
 • професионална помощ на библиотеките при конверсия и прехвърляне на данни от други системи.

В Словения задачите на Национален център COBISS се изпълняват от IZUM. Центровете в другите страни най-често са отдел в националната библиотека.

В рамките на библиотечно-информационна система, основана на платформата COBISS библиотеките могат да имат статут на:

 • Участник с национална отговорност, който се определя на националната библиотека, която взема активно участие в споделената каталогизация и изпълнява специални задачи (каталогиране на националната издателска продукция, осигуряване на обучение за библиотекари, удостоверяване на правоспособност на създатели на записи (каталогизатори), контрол на качеството на каталогизирането и др.);
 • Пълноправен участник, който се определя на всяка библиотека, която участва в споделената каталогизация и може да предоставя записите си на споделената библиографска база данни, ако нейните каталогизатори имат съответните разрешения/права за споделена каталогизация. Без такива разрешения, на каталогизаторите не е разрешено да въвеждат, а само да прехвърлят записи от споделената база данни в своите локални бази данни.

Обикновено решенията за развитието и функ¬ционирането на национална библиотечно-информационна система се вземат от Съвета на участниците в COBISS, съставен от пред¬ставители на всички видове библиотеки (национални, публични, ака-демични, специални, училищни), избрани в съответствие с количес¬твото библиографски записи, които са включили в споделената биб¬лиографска база от данни COBIB.

IZUM и националните центрове COBISS извън Словения са сключили отделни рамкови договори, на основата на които IZUM предоставя:

 • ноу-хау за организиране и управляване на библиотечно-информационна система, изградена на платформата COBISS,
 • софтуер библиотечна автоматизация COBISS, който е оригинален продукт на IZUM и
 • компютърен капацитет за опериране на системата и централизираните услуги (където е необходим).

IZUM не сътрудничи пряко с библиотеки от участващите страни. Изключение засега прави единствено Албания и Косово.

В съответствие с договора за пълноправно членство в националната библиотечно-информационна система, сключен между библиотеките и Националния център COBISS, библиотеките поемат отговорност да спазват работните правила на системата и, ако няма друго споразумение (напр., в Словения дейностите на Националния център COBISS се поема почти изцяло от Министерството на образованието, науката и спорта), да заплащат годишна членска такса. В нея е включена и таксата за използване на софтуера COBISS.

Технологична платформа COBISS

COBISS3 е трето поколение софтуер за библиотечна автоматизация и достъп до различни бази данни, разработен и поддържан от IZUM. Използват се сървъри с операционна система Windows и Java базирани приложения. За база данни бек-енд се използва релационна база данни Oracle с операционна система Linux. И от страна на клиента се използват Java базирани приложения, което позволява работните места в библиотеките да се обзавеждат с персонални компютри или лаптопи с различни операционни системи (най-често Windows, но понякога Linux и MacOS). За безпроблемната работа на софтуера COBISS3 са подходящи съответни по-нови персонални компютри с достъп до интернет поне 256 kb/s.

Най-важните характеристики на архитектурата на софтуера COBISS3 са:

 • графичен потребителски интерфейс,
 • въвеждане и търсене на данни и на кирилица,
 • използване на стандарта UNICODE (ISO 10646),
 • гъвкавост по отношение на внедряване извън Словения,
 • минимална зависимост от операционни системи и хардуер.

Софтуерът COBISS3 поддържа дейности на различни библиотеки и национални центрове COBISS с възможност за избор на потребителски интерфейс на няколко езика (словенски, сръбски, босненски, македонски, български, албански и английски).

Споделена каталогизация (COBISS3/Каталогизация)

Споделената каталогизация дава възможност за разумно разпределяне на усилията и спестяване на време от трудоемката процедура на каталогизиране на библиотечните материали и управление на каталозите. Всяка единица трябва да се каталогира само веднъж и след това, всички участници в системата и в мрежата COBISS.net имат достъп до записа чрез сводната библиографска база данни/каталог COBIB.

Споделената каталогизация се характеризира с тясна връзка между локалните бази данни (каталозите) на отделните библиотеки и споделената база данни (сводния каталог).

Базите данни съдържат библиографски записи за различни видове библиотечни материали (монографии, периодични издания, интегриращи ресурси, статии и други съставни части), както и записи за сценични изяви за нуждите на управляването на библиографии.

За изготвяне на персонални библиографии на изследователи в системата COBISS трябва да се използва унифицирана типология на документите/произведенията. С нея се класифицират библиографските единици. Видът на всяка от тях се уточнява (напр., оригинална научна статия, обзорна статия, професионална статия, научна или професионална монография, доклад на научна или професионална конференция и др.) според определенията в препоръчаната типология.

Структурата на библиографските записи и на общите данни за фонда е една и съща в споделената база данни COBIB и в локалните бази данни. Локалните бази данни съдържат допълнително еднакво структурирани данни за фонда, отнасящи се до екземпляра, които са жизнено важни за локалните библиотечни дейности и за показване в системата COBISS/OPAC.

За обмен на данни в системата COBISS се използват форматите COMARC/B за библиографски данни, COMARC/A за нормативни данни и COMARC/H за данни за фонда. Първите два формата са на основата на формата UNIMARC, а третият е разработен изцяло от IZUM. За международен обмен на данни се използва форматът MARC 21. Има възможност за конвертиране на данни от формата COMARC във формата MARC 21 и обратно. Записи може да се експортират в структурата ISO 2709 (MARC 21, COMARC) или XML (Dublin Core, MODS, MARC 21, COMARC).

В процеса на споделена каталогизация, данните се въвеждат в локалните бази данни и в същото време се актуализират в споделената библиографска база данни COBIB. Едновременно с това се извършва индексиране с използване на около 100 индекса за търсене за библиографски, контролни данни и данни за фонда.

Преди да добави запис към локалната база данни, каталогизаторът проверява, дали в споделената библиографска база данни COBIB вече не съществува библиографски запис. Когато има такъв запис, той/тя го прехвърля към локалната база данни и добавя съответните данни за фонда, свързани с екземпляра. Ако няма запис, той/тя може да прехвърли запис от мрежата COBISS.net или от някоя друга чуждестранна база данни или да създаде записа в локалната база данни, от която той се прехвърля автоматично в споделената база данни.

За създаване на записи за периодични заглавия като нормативна база се използва международната база на ISSN. Съответните данни се прехвърлят от нея в COBIB и в локалните бази данни. Записи може да се свалят и от WorldCat и от каталога на Библиотеката на Конгреса на САЩ. За прехвърлянето на записи от WorldCat е необходимо нарочно споразумение между националния Център COBISS и OCLC.

Машинночетимите записи, създадени от библиотеките преди тяхното присъединяване към системата COBISS може да се конвертират ретроспективно, ако отговарят на минимални критерии за качество и съвместимост с формата COMARC. По принцип, тези конверсии се извършват само за локални бази данни.

Качеството, унификацията и съвместимостта на локалните бази данни и на споделената библиографска база данни COBIB се осигуряват по различни начини: чрез нормативен контрол на имената на лицата с авторска отговорност, чрез контрол за дубликати на записи, чрез контролните функции на COMARC, чрез редактиране на записа, чрез общите кодови таблици за всички стандартизирани данни (напр., страни, езици, индекси от УДК), чрез автоматични броячи (напр., на инвентарни номера, на номериране в сигнатурите), чрез контрол на периодичните издания за уникална идентификация и др. и най-вече чрез осигуряване на систематично обучение на създателите на записи и интегриране на документацията на форматите COMARC в софтуера.

Споделената каталогизация е дейност с високи изисквания и отговорности. Тя може да се извършва само от специализирали библиотекари – каталогизатори, тъй като техният труд оказва влияние върху работата на други библиотеки и каталогизатори в системата.

Каталогизатори, които желаят да участват в процеса на споделена каталогизация и да създават и редактират библиографски записи за нуждите на споделена база данни трябва:

 • да имат висше образование по библиотечно-информационни науки или по друга дисциплина с положен изпит за библиотечна правоспособност;
 • да завършат успешно курсовете за обучение по споделена каталогизация и
 • в резултат на установената процедура да получат необходимите разрешения/права за каталогизиране на определени видове библиотечни материали.

Тези изисквания не се отнасят до библиотекарите, които само прехвърлят библиографски записи от споделената база данни COBIB в тяхната локална база данни. Те обаче трябва да преминат курс за прехвърляне на записи и въвеждане на данни за фонда.

Националните центрове COBISS предлагат курсове за ползване на форматите COMARC/B, COMARC/A и COMARC/H и на софтуера COBISS, след като са получили необходимото разрешение от IZUM. Националните библиотеки обикновено осигуряват курсове за употребата на правилата за каталогизация и други библиотечни стандарти.

Разрешенията за споделена каталогизация обикновено си издават от националните центрове COBISS по договореност със съответните национални библиотеки.

Електронен каталог - COBISS/OPAC

COBISS/OPAC е уеб приложение, което позволява достъп на библиотеките и на крайните потребители до:

 • библиографски бази данни (сводни каталози) в системата COBISS (COBIB и локални бази данни);
 • други бази данни на COBISS (COLIB, CORES, CONOR, ELINKS, SGC);
 • някои специализирани бази данни (на местни и чуждестранни доставчици на бази данни);
 • бази данни, разположени на отдалечени сървъри Z39.50.

Обикновено достъпът до чуждестранни бази данни се урежда с договори за консорциуми с доставчиците на бази данни. Някои от базите са достъпни безплатно. В системата COBISS.SI например, на основата на договор за консорциум за потребителите са достъпни следните бази данни:

 • базите данни FirstSearch на OCLC (WorldCat, ArticleFirst, ProceedingsFirst и др.);
 • базите данни за импакт фактор - Journal Citation Reports (JCR SE, JCR SSE);
 • базите данни за импакт фактор - SNIP (Source Normalized Impact per Paper);
 • контролния файл на Библиотеката на Конгреса (LC/NAF).

Търсенето в библиографските и каталожни бази данни на системата COBISS е съобразено с различни нива на опитност на потребителите (основно, разширено и сложно търсене). Основното търсене дава възможност да се търси по думи и изрази и попаденията при търсенето се сортират по релевантност. Разширеното търсене позволява да се търси по 27 полета за търсене – допълнителни индекси за търсене. При сложното търсене може да се използва командата SELECT, която допуска употребата на логически оператори (AND, OR, NOT) и оператори за близост (WITH, NEAR, SUBFIELD). Има възможност да се показва списъка на термини, включени в базата данни, да се използва морфологично пресичане на термини за търсене (думи и изрази), да се ограничава търсенето по език и вид на материала, да се сортират резултатите от търсенето и др. Библиографските данни се показват в три формата (Пълен, ISBD и COMARC), а данните за фонда (общи данни и специфични данни за екземпляра) – в един формат.

Стратегиите за търсене, които се използват при другите бази данни, отговарят на характеристиките им, но търсенето се осъществява чрез един и същ потребителски интерфейс.

Потребителите могат да свалят записи от базата данни COBIB като изпълняват условията за ползването им. Библиотеките могат да прехвърлят записи за употреба в локални библиотечни приложения в съответствие с условията на специални договори.

Когато библиотеката е използвала софтуера COBISS за автоматизиране на заемането, чрез COBISS/OPAC може да се получи информация за наличността на всяка библиотечна единица (дали е заета и за какъв срок). Потребителите могат да използват системата, за да се информират какво са заемали, да удължават срока на заемане, да резервират библиотечни единици, да изпращат поръчки за междубиблиотечно заемане, да проверяват баланса на своите неуредени задължения, да ги плащат чрез системата Moneta (само при COBISS.SI) и да се абонират за услугите за електронно известяване.

На разположение на потребителите е и мобилната версия на COBISS/OPAC – mCOBISS. В това приложение се използват възможностите на смартфони, базирани на системите Android (напр., Samsung Galaxy, Sony Xperia, HTC One) или iOS (iPhone, iPad and iPod Touch). То може да се свали безплатно от електронните магазини Google Play за Android и iTunes за iOS. Ако приложението не е съвместимо с мобилното устройство или потребителят не желае да го свали, той може да използва онлайн версията на mCOBISS. mCOBISS дава възможност на потребителя:

 • да търси материали;
 • да проверява заети материали и да удължава срока за заемане;
 • да резервира материали, да проверява и отказва резервации;
 • да проверява какво е заемал;
 • да проверява своите задължения и ограничения;
 • да получава е-известявания;
 • да търсене/преглед на информация за библиотеките;
 • да вижда карта на местоположението на библиотеката и указания как да стигне до избраната библиотека;*
 • да види най-четените книги;
 • да съставя лични списъци на предпочитани книги;*
 • да разчита баркодове (ISBN and ISSN);*
 • да запазва потребителския си профил (предпочитани библиотеки и данни за включване);*
 • да прехвърля информация за материали.*

(* функциите са достъпни само за приложения в in Android и iOS)

Дигитален репозиториум COBISS – dCOBISS

Дигиталният репозиториум COBISS – dCOBISS е ново приложение предназначено за съхранение на най-често срещаните видове дигитални обекти и за управление на дигиталното съдържание. Той е достъпен за всички библиотеки, участнички в системата COBISS и е напълно съгласуван с останалите модули на системата. За въвеждане на съдържание, библиотекарят/каталогизаторът трябва да притежава минимум права за въвеждане на данни за фонда в модул COBISS3/Каталогизация. Всички данни, съхранени в депозиториума dCOBISS са достъпни за потребителите чрез приложението COBISS+. Графичните файлове могат да се използват като корици за отделните записи в COBISS+, а текстовите файлове могат да се търсят и в пълен текст.

Репозиториумът dCOBISS дава възможност на академичните и изследователски институции да съхраняват публикации на свободен достъп, да съхраняват друга информация за проектите, с които е финансирана публикацията, както и информация за финансиращи институции, платци и цени на публикациите за свободен достъп. Тази информация е необходима за изготвяне на анализи със свободен достъп, съобразно изискванията на националната изследователска агенция, университетите и други изследователски организации.

Някои от най-важните функции на приложението dCOBISS са:

 • Въвеждане и управление на публикации (версия на изданието, лиценз за публикуване, дата на публикуване, ембарго)
 • Съхраняване на дигитални обекти (файлове)
 • Управление на проекти, финансиращи институции и платци
 • Поддържа синхронизация с други локални репозиториуми
 • Поддържа показване на корици в COBISS+
 • Индексиране на текстови съдържания за целите на пълнотекстово търсене в COBISS+
 • Свързаност и директно преминаване към dCOBISS от COBISS3/Каталогизация
 • Възможност за търсене в сводния каталог COBIB и данните, съхранявани в dCOBISS

Локални приложения

При разработването на локалните приложения е обърнато особено внимание на унифицираното въвеждане на данни и на показването на локалните данни за крайните потребители. Унифицирането се осигурява до голяма степен от формата за данните за фонда COMARC/H. Нещо повече, преди включването на отделна библиотека в системата, националният център COBISS и съответната библиотека се споразумяват за начина на въвеждане на локалните данни. Въвеждането на данните е съобразено с представянето им в най-достъпна форма за крайния потребител и едновременно с това със запазването на уникалността на работната организация на всяка от тези библиотеки.

Програмният модул COBISS3/Набавяне се състои от следните процедури за набавяне на библиотечни материали (монографии) и управление на финансовите ресурси по сметки:_

 • подбор на материал за поръчване (регистриране и обработване на заявки за набавяне);
 • покупка, която се състои от поръчки (стандартни поръчки, предварителни поръчки, поръчки за материали, които подлежат на одобрение, дългосрочни поръчки), отказ от поръчка, предплащане и получаване на поръчани материали, получаване на фактури и следене на баланса на сметките);
 • рекламации за неполучени и получени единици и фактури;
 • поръчка, получаване и доставяне на материали по обмен, получаване и доставяне на задължителен екземпляр, получаване на дар и регистриране на други видове набавяне на библиотечни материали;
 • поддържане на данни за партньори и сметки и настройване на броячи;
 • изпращане на поръчки до доставчици с използване на стандарта EDIFACT;
 • изпращане на депозитни списъци във формат XML и изготвяне на списъци след получаване.

Програмният модул COBISS3/Периодични издания включва всички процедури за набавяне на периодични издания и управление на финансовите ресурси по сметки:

 • подбор на материал за поръчване;
 • покупка, която се състои от поръчки (годишни и постоянни), отмяна на поръчки, предплащана и плащане на публикации и следене на баланса на сметките;
 • създаване на модели на периодичност;
 • регистрация на периодични издания с използване на модели на периодичност при централизирано регистриране и регистриране в отделите на библиотеките;
 • рекламации за неполучени и получени единици и фактури;
 • получаване и доставяне на периодични издания по обмен, получаване и доставяне на задължителен екземпляр, получаване на дарения и други видове набавяне;
 • поддържане на данни за партньори и сметки и настройване на броячи.

Програмният модул COBISS3/Фонд позволява цялостно управление на данните за фонда и включва:

 • сваляне на библиографски записи от споделената библиографска база данни в локална база данни;
 • актуализиране на ограничена поредица от библиографски данни;
 • актуализиране на локална кодова таблица;
 • създаване и редактиране на данни за фонда в COBISS3/Фонд или автоматично от COBISS3/Набавяне и COBISS3/Периодични издания;
 • формиране на комплекти;
 • определяне на инвентарни номера и копиране на данни за фонда;
 • настройване на броячи за инвентарни номера, поредни номера и номера за заемане и възможност за настройване на критерии за автоматично избиране на броячи;
 • прилагане на отделни процедури със специални разрешения за незначителни промени на данните за фонда (статуси, степени на достъпност и др.);
 • отпечатване на етикети с изпращане пряко до принтера или към изхода от последователни чакащи заявки по време на редактиране на данни;
 • прехвърляне на данни за фонда между библиографски записи;
 • търсене на отделни данни за фонда и дейности с тях;
 • показване на списък от библиотеки, в които е наличен определен библиографски запис;
 • добавяне на мултимедийно съдържание.

Програмният модул COBISS3/Заемане дава възможност за следните действия:

 • въвеждане, търсене и промяна на данни или номера в читателски карти, заличаване на данни за читател и групово изтриване на данни за читатели, които не са активни;
 • заемане на материали извън библиотеката или в читалнята, връщане, резервиране на налични и заети материали, резервиране на материали за ползване в читалня, удължаване на срока за заемане, промяна на датата за връщане на материали;
 • търсене на библиотечни материали, получаване на информация за статуса на библиотечни материали (наличност, данни за читателя, който е заел материала, списък на резервации и др.) и въвеждане на бележки за библиотечни материали;
 • дефиниране на параметри на заемането (времеви параметри, календар, ценоразпис, ограничения на заемането и др.);
 • разделно управление на сведенията за заемането по отдели, заемане между отдели (за библиотеки, при които заемането е организирано по отдели);
 • известяване с електронни съобщения за предстоящо изтичане на срока за заемане, за получени материали, за изтичане на резервирането на материали и на валидността на членска карта;
 • насочване на периодични издания в обход;
 • известия за просрочване;
 • система за управление на финансите с възможност за ръчно или автоматично регистриране на задължения, уреждане на задължения (в брой или по друг начин), баланс на касов апарат, отпечатване на различни разписки за читателите и др.

Програмният модул COBISS3/Междубиблиотечно заемане включва процедурите, чрез които библиотеката заявява материали от други библиотеки, както и процедурите, чрез които им предоставя материали от собствените си колекции. Този модул позволява:

 • обработка на получени поръчки COBISS3/МЗ (получени от други библиотеки чрез програмния модул COBISS3/Междубиблиотечно заемане);
 • обработка на получени поръчки COBISS/OPAC (поръчки на читатели на библиотеката);
 • достъп до каталога на локална библиотека и резервиране на материали от нея;
 • поръчване на материали от доставчик или от хранилището на библиотеката, повторно поръчване, препращане на поръчки;
 • отмяна на поръчки от доставчик или вътрешни поръчки;
 • регистриране на получаването на материали от доставчик или от локална библиотека;
 • доставка на материали на клиенти;
 • връщане на предложени материали и материали на доставчик или в хранилището на библиотеката;
 • подготвяне на различни известия за клиенти и доставчици;
 • подготвяне на фактури за юридически лица – партньори, които са клиенти или заплащат услуги и отпечатване на регистър на продажбите;
 • eизвестяване (чрез електронна поща, SMS и др.) на ползвателите за получени единици, недоставени единици и изтичане на срока за заемане.

Програмният модул COBISS3/Изходи озволява да се генерират различни изходи, които може да се отпечатват или изпращат по електронна поща. Изходите се изготвят на основата на данните от всички програмни модули на COBISS3. Видове изходи:

 • изходи от библиографски и нормативни бази данни (изходи на записите във формати COMARC, ISBD, GARE, и др.);
 • изходи от бази данни на локално приложение (Набавяне, Периодични издания, Фонд, Заемане, Междубиблиотечно заемане):
  • статистически данни (за нуждите на заемането, междубиблиотечното заемане, набавянето, данните за фонда и др.);
  • документи (поръчка за набавяне или за междубиблиотечно заемане, фактура, документ за доставка, различни видове известия и рекламации, формуляр за заемане, проверка за координиране на набавянето и др.);
  • вътрешни документи/списъци (инвентарна книга, списък на отчислени материали, вътрешна заповед, списък за насочване на периодични издания, списък на читатели със заети материали, отчети от сигнатурни проверки и др.);
  • етикети (за материали, читателски карти, с адреси на партньори и др.)

Програмният модул дава и възможност за експортиране на данни за понататъшна обработка.

COBISS3/Управление на приложението е програмен модул, който дава на библиотеките възможност за:

 • поддържане на данни за локалните библиотеки и партньори,
 • достъп до данните на системите на потребителите (връзка с Централния регистър на потребителите).

Други приложения

Библиографии на изследователи е уеб-приложение, което позволява да се съставят персонални библиографии на изследователи, при условие че освен стандартните библиографски данни, базата данни COBIB съдържа уникален идентификационен номер (код на изследователя) на автора и означение за вида на библиографската единица според типологията на документите/произведенията за управление на библиографията, приета за системата COBISS. С подбор на параметри на въвеждане може да се подготвят няколко различни вида изходи. Някои от функциите на това приложение вече са интегрирани в словенската информационна система за текущи научни изследвания SICRIS и се използват за оценка на библиографските индикатори за научни постижения.

Най-четени книги е уеб-приложение, което позволява изготвянето на списък на библиотечни материали, заемани най-често за определен период от време (базира се на статистиката на заетите материали в библиотеките, които са автоматизирали заемането).

Библиотечно възнаграждание е уеб-приложение позволяващо подготвянето на списъци на заемани книги, т.е. статистика на заемане по автори, номинирани за получаване на възнаграждение на основата на броя на техните произведения, ползвани в библиотеките, по критерии, определени от компетентен държавен орган. В системата COBISS.SI, се прилага Правилник за приложение на правото на възнаграждение за обществено ползване, приет от тогавашното Министерство на културата. (Списъците се подготвят на базата на библиографските записи от споделената библиографска база данни COBIB.SI, контролните записи за имена на лица от нормативната база данни CONOR.SI и статистическите данни за заетите материали в обществените библиотеки за определен период от време).

Сървърът Z39.50, сървър SRW/SRU позволява на потребителите да ползват библиографските бази данни на системата COBISS на основата на специално споразумение с националния Център COBISS (за достъп до споделената база данни COBIB) или с отделна библиотека (за достъп до нейната локална база данни).

Сървърът LDAP позволява на библиотеките да идентифицира библиотечните потребители, които ползват техните информационни услуги.

Сървърът SIP2 позволява инсталирането на устройства, които улесняват процеса на заемане – самообслужване при регистриране на заети материали, телефонни секретари и други устройства, които поддържат протокола SIP2.

Защита на правата на участващите институции

Правата на участващите институции са продиктувани от международните конвенции и директиви на Европейския съюз, от Закона за авторското право и свързаните с него права, Закона за индустриалната собственост, Закона за конкуренцията и от двустранни споразумения.

В съответствие с това, Националният център COBISS има авторско право върху споделената библиографска база данни COBIB като цялостна компилация от данни, но в същото време няма права върху отделните записи в тази база от данни. Данните за създателя на отделния запис и за институцията, която е прехвърлила записа са съхранени трайно в споделената библиографска база данни COBIB.

На участниците и/или потребителите на отделните системи COBISS не се разрешава, без писмено съгласие от Националния център COBISS, да прехвърлят машинночетими записи от системата COBISS върху други бази данни и автоматизирани системи за локални библиотечни дейности или да ги използват с цел продажба. Участниците са свободни да използват създадените от тях записи, без ограничения, само за цели, които няма да попречат на цялостността и концепцията за развитие на на отделната система COBISS. Записите, взети от COBIB и прехвърлени в други бази данни и системи, трябва да са придружени от потребителското име на създателя си и символа на COBISS, което означава, че произлизат от COBIB.

При ползване на други бази данни, които Националният център COBISS предоставя в резултат на специални споразумения с техните производители/доставчици, ограниченията, съдържащи се в тези споразумения имат приоритет.

Собственик на авторското право върху софтуера COBISS и ръководствата за неговото ползване е IZUM. COBISS, COMARC, COBIB, и COLIB са регистрирани търговски марки.

сяка библиотечно-информационна служба е длъжна да охранява персоналната информация в системата COBISS, за да предотврати незаконно и неподходящо използване на лични данни.

Техническо подпомагане на потребителите

Техническото подпомагане от IZUM за потребителите на софтуера COBISS от Словения и за Националните центрове COBISS от мрежата COBISS.net е достъпно от 7.30 до 20.00, от понеделник до петък, а в събота от 7.30 до 13.00 по телефон + 386 (0)2 2520 333.

Адрес за помощ по електронна поща е podpora@izum.si.

Библиотеките извън Словения получават професионална помощ от техните национални центрове COBISS.

Януари 2016