COBISS – Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Въведение

В информационното общество библиотеките са незаменими центрове на знание, които имат и задачата да регистрират резултатите от "интелектуалното производство". Те обаче не могат да изпълнят ролята си, ако дейността им не се подпомага от съвременна информационна и комуникационна технология. При това, те не са в състояние да функционират ефикасно като изолирани острови и затова трябва да се свържат помежду си и да създадат условия за диалог и сътрудничество, което да бъде основа за развитието на всяка от страните и на международната общност като цяло.

През 1987 година тогавашната Асоциация на югославските национални библиотеки възприе система за споделена каталогизация като обща основа на библиотечно-информационна система за научна и техническа информация на Югославия. Разработването на организационни решения и софтуер беше поето от Института за информационни науки (Institute of Information Science, IZUM) от Марибор.

През 1991 година IZUM създаде COBISS (Кооперирана онлайн библиографска система и услуги) като подобрена версия на системата за споделена каталогизация. По това време същото съкращение започна да се използва и за съответния софтуер. С разпадането на Югославия библиотеките извън Словения прекратиха членството си в системата за споделена каталогизация, но по-късно, постепенно, почти всички подновиха сътрудничеството си с IZUM и днес изграждат свои самостоятелни информационни системи на основата на платформата COBISS със споделена каталогизация в мрежата COBISS.net.

мрежата COBISS.net

COBISS.SI, COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH+COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG, COBISS.AL и COBISS.KS са означения за самостоятелните библиотечно-информационни системи, които се изграждат в отделните страни (Словения, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Албания и Косово). В Босна и Херцеговина има две системи (COBISS.RS и COBISS.BH), защото през 2013 година едната от двете съставни единици на страната (Република Сръбска) взе решение да установи самостоятелната система. В Албания ролята на национален център COBISS вече се изпълнява от Академията на науките в Албания. В Косово системата COBISS.KS понастоящем се изгражда без съдействието на националната библиотека.

През 2003 година беше подписано Споразумение за установяване на мрежата COBISS.net и свободен обмен на библиографските записи, създадени в независимите библиотечно-информационни системи на Босна и Херцеговина, Северна Македония, Словения, Сърбия и Черна гора.

Организационен модел на системата COBISS

COBISS е организационен модел за обединяване на библиотеките в национална библиотечно-информационна система със споделена каталогизация, сводна библиографска база данни/каталог COBIB, локални библиографски бази данни на участващите библиотеки, база данни за библиотеките COBIB, нормативна база данни CONOR и редица други функции. Дейността на системата се обуславя от следните професионални характеристики и технологични предпоставки:

 • стандартизирана и споделена каталогизация на библиотечни материали и унифицирано управление на каталози и библиографии,
 • каталогизатори със съответстваща подготовка,
 • свързване на библиотеките в компютърна и комуникационна мрежа.

Националните библиотечно-информационни системи, изградени на основата на платформата COBISS са създадени съвместно от националния център COBISS и участващите в системата библиотеки.

Националният център COBISS (НЦК) е библиотечно-информационна служба, която отговаря за следните задачи:

 • планиране и координиране на дейности, отнасящи се до свързването на библиотеките в системата COBISS;
 • осигуряване на компютърен капацитет за опериране на системата и на централизираните услуги;
 • осигуряване на софтуера COBISS и на ръководства за споделена каталогизация, локални библиотечни дейности и други услуги;
 • управление на споделената база данни COBIB;
 • организиране на обучение и професионална помощ за библиотеките и другите ползватели на софтуера и услугите COBISS;
 • потвърждаване на пригодността на квалификацията на библиотечния персонал за целите на споделената каталогизация;
 • професионална помощ на библиотеките при конверсия и прехвърляне на данни от други системи,
 • организиране на достъп до чуждестранни информационни услуги и бази данни въз основа на консорциумни споразумения.

В Словения задачите на Национален център COBISS се изпълняват от IZUM. Центровете в другите страни най-често са отдел в националната библиотека.

В рамките на библиотечно-информационна система, основана на платформата COBISS библиотеките могат да имат статут на:

 • Участник с национална отговорност, който се определя на националната библиотека, която взема активно участие в споделената каталогизация и изпълнява специални задачи (каталогиране на националната издателска продукция, осигуряване на обучение за библиотекари, удостоверяване на правоспособност на създатели на записи (каталогизатори), контрол на качеството на каталогизирането и др.);
 • Пълноправен участник, който се определя на всяка библиотека, която участва в споделената каталогизация и може да предоставя записите си на споделената библиографска база данни, ако нейните каталогизатори имат съответните разрешения/права за споделена каталогизация. Без такива разрешения, на каталогизаторите не е разрешено да въвеждат, а само да прехвърлят записи от споделената база данни в своите локални бази данни.

Обикновено решенията за развитието и функционирането на национална библиотечно-информационна система се вземат от Съвета на участниците в COBISS, съставен от представители на всички видове библиотеки (национални, публични, ака-демични, специални, училищни), избрани в съответствие с количеството библиографски записи, които са включили в споделената библиографска база от данни COBIB.

IZUM и националните центрове COBISS извън Словения са сключили отделни рамкови договори, на основата на които IZUM предоставя:

 • ноу-хау за организиране и управляване на библиотечно-информационна система, изградена на платформата COBISS,
 • софтуер библиотечна автоматизация COBISS, който е оригинален продукт на IZUM и
 • компютърен капацитет за опериране на системата и централизираните услуги (където е необходим).

IZUM не сътрудничи пряко с библиотеки от участващите страни. Изключение засега прави единствено Косово.

В съответствие с договора за пълноправно членство в националната библиотечно-информационна система, сключен между библиотеките и Националния център COBISS, библиотеките поемат отговорност да спазват работните правила на системата и, ако няма друго споразумение (напр., в Словения дейностите на Националния център COBISS се поема почти изцяло от Министерството на образованието, науката и спорта), да заплащат годишна членска такса. В нея е включена и таксата за използване на софтуера COBISS.

Платформа COBISS

COBISS3 е трето поколение софтуер за библиотечна автоматизация и достъп до различни бази данни, разработен и поддържан от IZUM, и се използва от 2000 година. Той е проектиран модулно и се състои от девет софтуерни модула: Каталогизация, Набавяне, Периодични издания, Електронни ресурси, Фонд, Заемане, Междубиблиотечно заемане, Управление на приложенията и Изходи.

Четвъртото поколение на софтуера е представено от онлайн приложенията COBISS Cat и COBISS Lib. Софтуерният модул Каталогизация се превърна в самостоятелно приложение COBISS Cat, докато приложението COBISS Lib обхваща останалите осем сегмента. Библиотеките започнаха да използват и двете приложения през 2023 г.

Софтуерът COBISS3, както и приложенията COBISS Cat и COBISS Lib поддържат процедурите за каталогизиране и дейностите на библиотеките и националните центрове COBISS с възможност за избор на потребителски интерфейс на няколко езика (словенски, сръбски, босненски, хърватски, черногорски, македонски, български, албански и английски).

Споделена каталогизация

Споделената каталогизация дава възможност за разумно разпределяне на усилията и спестяване на време от трудоемката процедура на каталогизиране на библиотечните материали и управление на каталозите. Всяка единица трябва да се каталогира само веднъж и след това, всички участници в системата и в мрежата COBISS.net имат достъп до записа чрез сводната библиографска база данни/каталог COBIB.

Споделената каталогизация се характеризира с тясна връзка между локалните бази данни (каталозите) на отделните библиотеки и споделената база данни (сводния каталог).

Базите данни съдържат библиографски записи за различни видове библиотечни материали (монографии, периодични издания, интегриращи ресурси, статии и други съставни части), както и записи за сценични изяви за нуждите на управляването на библиографии.

За изготвяне на персонални библиографии на изследователи в системата COBISS трябва да се използва унифицирана типология на документите/произведенията. С нея се класифицират библиографските единици. Видът на всяка от тях се уточнява (напр., оригинална научна статия, обзорна статия, професионална статия, научна или професионална монография, доклад на научна или професионална конференция и др.) според определенията в препоръчаната типология.

Структурата на библиографските записи и на общите данни за фонда е една и съща в споделената база данни COBIB и в локалните бази данни. Локалните бази данни съдържат допълнително еднакво структурирани данни за фонда, отнасящи се до екземпляра, които са жизнено важни за локалните библиотечни дейности и за показване в системата COBISS+.

За обмен на данни в системата COBISS се използват форматите COMARC/B за библиографски данни, COMARC/A за нормативни данни и COMARC/H за данни за фонда. Първите два формата са на основата на формата UNIMARC, а третият е разработен изцяло от IZUM. За международен обмен на данни се използва форматът MARC 21. Има възможност за конвертиране на данни от формата COMARC във формата MARC 21 и обратно. Записи може да се експортират в структурата ISO 2709 (MARC 21, COMARC) или XML (Dublin Core, MODS, MARC 21, COMARC).

В процеса на споделена каталогизация, данните се въвеждат в локалните бази данни и в същото време се актуализират в споделената библиографска база данни COBIB, докато нормативните данни се въвеждат в две нормативни бази данни, формална обработка (CONOR) и обработка на съдържание (предметни рубрики на отделните държави). Едновременно с това се извършва индексиране с използване на около 100 индекса за търсене за библиографски и около 60 за нормативни данни.

Преди да добави запис към локалната база данни, каталогизаторът проверява, дали в споделената библиографска база данни COBIB вече не съществува библиографски запис. Когато има такъв запис, той/тя го прехвърля към локалната база данни и добавя съответните данни за фонда, свързани с екземпляра. Ако няма запис, той/тя може да прехвърли запис от мрежата COBISS.net или от някоя друга чуждестранна база данни или да създаде записа в локалната база данни, от която той се прехвърля автоматично в споделената база данни.

За създаване на записи за периодични заглавия като нормативна база се използва международната база на ISSN. Съответните данни се прехвърлят от нея в COBIB и в локалните бази данни. Записи може да се свалят и от WorldCat и от каталога на Библиотеката на Конгреса на САЩ. За прехвърлянето на записи от WorldCat е необходимо нарочно споразумение между националния Център COBISS и OCLC.

Машинночетимите записи, създадени от библиотеките преди тяхното присъединяване към системата COBISS може да се конвертират ретроспективно, ако отговарят на минимални критерии за качество и съвместимост с формата COMARC. По принцип, тези конверсии се извършват само за локални бази данни.

Качеството, унификацията и съвместимостта на локалните бази данни и на споделената библиографска база данни COBIB се осигуряват по различни начини: чрез нормативен контрол на имената на лицата с авторска отговорност, чрез контрол за дубликати на записи, чрез контролните функции на COMARC, чрез редактиране на записа, чрез общите кодови таблици за всички стандартизирани данни (напр., страни, езици, индекси от УДК), чрез автоматични броячи (напр., на инвентарни номера, на номериране в сигнатурите), чрез контрол на периодичните издания за уникална идентификация и др. и най-вече чрез осигуряване на систематично обучение на създателите на записи и интегриране на документацията на форматите COMARC в софтуера.

Споделената каталогизация е дейност с високи изисквания и отговорности. Тя може да се извършва само от специализирали библиотекари – каталогизатори, тъй като техният труд оказва влияние върху работата на други библиотеки и каталогизатори в системата.

Каталогизатори, които желаят да участват в процеса на споделена каталогизация и да създават и редактират библиографски записи за нуждите на споделена база данни трябва да имат поне разрешение A за споделена каталогизация на монографии. Условията за придобиване на права са посочени в рамките на отделните системи COBISS, като във всички системи е задължително да се завърши успешно курсът Каталогизиране в системата COBISS – основен курс:

 • да имат висше образование по библиотечно-информационни науки или по друга дисциплина с положен изпит за библиотечна правоспособност;
 • да завършат успешно курсовете за обучение по споделена каталогизация и
 • в резултат на установената процедура да получат необходимите разрешения/права за каталогизиране на определени видове библиотечни материали.

Тези изисквания не се отнасят до библиотекарите, които само прехвърлят библиографски записи от споделената база данни COBIB в тяхната локална база данни. Те обаче трябва да преминат курс за прехвърляне на записи и въвеждане на данни за фонда.

Националните центрове COBISS предлагат курсове за ползване на форматите COMARC/B, COMARC/A и COMARC/H и на софтуера COBISS, след като са получили необходимото разрешение от IZUM. Националните библиотеки обикновено осигуряват курсове за употребата на правилата за каталогизация и други библиотечни стандарти.

Разрешенията за споделена каталогизация обикновено си издават от националните центрове COBISS по договореност със съответните национални библиотеки.

COBISS+

COBISS+ позволява онлайн достъп на библиотеките и на крайните потребители до следните бази данни:

 • споделената библиографска база данни/каталог COBIB – споделен каталог на библиотеки, участващи в системата COBISS,
 • локални бази данни – каталози на отделните библиотеки в системата COBISS,
 • други бази данни в системата COBISS – специализирани бази данни, които са част от отделните системи COBISS,
 • други информационни ресурси – чужди и местни специализирани бази данни,
 • Unpaywall – база данни с научни статии.

Можете да използвате един от следните начини за търсене в сводната библиографска/каталожна база данни, локални бази данни на библиотеки и други бази данни:

 • Основно търсене – въведете думи или фраза, кликнете върху ТЪРСЕНЕ и ще получите резултати от търсенето.
 • Разширено търсене – използвайте формата за търсене; изберете полета за търсене; използвайте логически оператори, за да ги комбинирате.
 • Сложно търсене – формирайте собствена заявка за търсене с правилните индекси за търсене, но трябва да сте запознати със структурата на библиографските записи.

Изберете режима за търсене, който е най-подходящ в дадената ситуация. Основното търсене е предназначено за общи запитвания. С разширено и сложно търсене можете да ограничите резултатите от търсенето, като създадете по-конкретни заявки за търсене.

Записите в библиографски/каталожни бази данни на системата COBISS се създават от библиотекари. Основните видове материали, достъпни за запитвания са:

 • периодични издания,
 • статии,
 • e-книги,
 • аудио книги,
 • звукозаписи,
 • видеозаписи и филми,
 • e-видео,
 • картографски материали,
 • ноти,
 • графични издания,
 • играчки – предмети,
 • сценични изяви.

Записите могат да съдържат и линкове към пълните текстове.

COBISS+ е предназначен за всички, които търсят информация за материали или материали, налични в библиотеките.

COBISS+ е свободно достъпен.

Всички потребители могат да търсят в споделения каталог COBIB на библиотеки (настройка по подразбиране), локални бази данни и повечето други бази данни без ограничения. Търсенето е ограничено в някои чужди бази данни поради договорни споразумения с доставчици; изисква се оторизация за достъп.

COBISS+ дава възможност за търсене и преглед на библиографски записи за материал. Записите могат също така да включват линкове към пълни текстове или други услуги (напр. електронни ресурси) извън приложението COBISS+. Такива услуги може да имат лицензионни ограничения в съответствие с условията на специални договори между доставчика на услугата и библиотеката, предлагаща тези услуги на своите потребители. За достъп до лицензирани ресурси е необходима оторизация.

Следните специализирани университетски портали са достъпни в COBISS+:

Порталите са адаптирани към университетската среда за търсене и достъп до съдържание, както и към други инструменти и аксесоари, предлагани от библиотеките, в качеството им на администратори на порталите, на техните студенти, преподаватели, изследователи и други заинтересовани потребители с цел подпомагане на образователния процес.

COBISS+ действа и като инструмент за откриване на информация, който е от съществено значение за потребителите на академичните и изследователските институции в Словения. Интегрираният индекс на електронните ресурси включва няколкостотин милиона записа за статии, електронни списания, електронни книги, изследователски доклади, доклади от конференции, аудио и видеосъдържание и др. от различни издателства (Elsevier, Wiley, Springer Nature и др.), агрегатори (EBSCO, ProQuest и др.), доставчици на бази данни (Web of Science, Scopus и др.) и цифрови хранилища от цял свят. Това означава, че студентите, изследователите и другите потребители на COBISS+ имат достъп до търсене на свободно достъпно и лицензирано електронно съдържание от всички области на науката с линкове към материали (включително пълни текстове).

Достъпът до лицензирано съдържание, за което словенските библиотеки са се абонирали самостоятелно или чрез специални договори, е възможен въз основа на наблюдение на IP адреса на компютрите, както и дистанционно чрез вход в COBISS+. Съдържанието със свободен достъп е на разположение за всички потребители с пълни текстове.

На разположение на потребителите е и мобилната версия на COBISS – mCOBISS. В това приложение се използват възможностите на смартфони, базирани на системите Android или iOS. То може да се свали безплатно от електронните магазини Google Play за Android и iTunes за iOS. mCOBISS предоставя ограничен набор от функционалности.

Дигитален репозиториум COBISS – dCOBISS

Дигиталният репозиториум COBISS – dCOBISS е ново приложение предназначено за съхранение на най-често срещаните видове дигитални обекти и за управление на дигиталното съдържание. Той е достъпен за всички библиотеки, участнички в системата COBISS и е напълно съгласуван с останалите модули на системата. За въвеждане на съдържание, библиотекарят/каталогизаторът трябва да притежава минимум права за въвеждане на данни за фонда в модул COBISS3/Фонд. Всички данни, съхранени в депозиториума dCOBISS са достъпни за потребителите чрез приложението COBISS+. Графичните файлове могат да се използват като корици за отделните записи в COBISS+, а текстовите файлове могат да се търсят и в пълен текст.

Репозиториумът dCOBISS дава възможност на академичните и изследователски институции да съхраняват публикации на свободен достъп, да съхраняват друга информация за проектите, с които е финансирана публикацията, както и информация за финансиращи институции, платци и цени на публикациите за свободен достъп. Тази информация е необходима за изготвяне на анализи със свободен достъп, съобразно изискванията на националната изследователска агенция, университетите и други изследователски организации.

Някои от най-важните функции на приложението dCOBISS са:

 • Въвеждане и управление на публикации (версия на изданието, лиценз за публикуване, дата на публикуване, ембарго),
 • Съхраняване на дигитални обекти (файлове),
 • Управление на проекти, финансиращи институции и платци,
 • Поддържа синхронизация с други локални репозиториуми,
 • Поддържа показване на корици в COBISS+,
 • Индексиране на текстови съдържания за целите на пълнотекстово търсене в COBISS+,
 • Свързаност и директно преминаване към dCOBISS от COBISS3/Каталогизация,
 • Възможност за търсене в сводния каталог COBIB и данните, съхранявани в dCOBISS.

COBISS3 и COBISS Lib – поддържане на работните процеси в библиотеката

Софтуерът COBISS3 и следващото му поколение COBISS Lib осигуряват поддръжка на работните процеси на библиотеката с функционалности във взаимосвързаните модули Набавяне, Периодични издания, Електронни ресурси, Фонд, Заемане, Междубиблиотечно заемане, Управление на приложението (в COBISS3) или Настройки и администрация (в COBISS Lib) и Изходи.

Програмният модул Набавяне се състои от следните процедури за набавяне на библиотечни материали (монографии) и управление на финансовите ресурси по сметки:

 • подбор на материал за поръчване;
 • покупка, която се състои от поръчки, отказ от поръчка, предплащане и получаване на поръчани материали, получаване на фактури и следене на баланса на сметките);
 • рекламации за неполучени и получени единици и фактури;
 • поръчка, получаване и доставяне на материали по обмен, получаване и доставяне на задължителен екземпляр, получаване на дар и регистриране на други видове набавяне на библиотечни материали;
 • поддържане на данни за партньори и сметки и настройване на броячи;
 • изпращане на поръчки до доставчици с използване на стандарта EDIFACT;
 • поддръжка за съвместно набавяне (библиотеката купува материали за друга, партньорска библиотека, като данните се прехвърлят автоматично между базите данни на двете библиотеки);
 • изпращане на депозитни списъци във формат XML и изготвяне на списъци след получаване.

Програмният модул Периодични издания включва всички процедури за набавяне на периодични издания и управление на финансовите ресурси по сметки:

 • подбор на материал за поръчване;
 • покупка, която се състои от поръчки (годишни и постоянни), отмяна на поръчки, предплащана и плащане на публикации и следене на баланса на сметките;
 • създаване на модели на периодичност;
 • регистрация на периодични издания с използване на модели на периодичност при централизирано регистриране и регистриране в отделите на библиотеките;
 • рекламации за неполучени и получени единици и фактури;
 • получаване и доставяне на периодични издания по обмен, получаване и доставяне на задължителен екземпляр, получаване на дарения и други видове набавяне;
 • поддържане на данни за партньори и сметки и настройване на броячи.

Програмният модул Електронни ресурси включва процедури за набавяне на електронни ресурси (е-книги, електронни издания, бази данни, аудио книги, електронни видеоклипове и др.), публикувани в световната мрежа или в компютърни мрежи, както и процедури за управление на финансови ресурси по сметки:

 • набавяне на електронни ресурси, което включва покупка на пакети и лицензи за отделни електронни ресурси, предплащане и плащане на ресурси, следене на баланса на сметките;
 • връзки към портали за електронни книги за заемане на онлайн ресурси (електронни книги, аудио книги и др.), които могат да бъдат свързани към системата COBISS (оторизация, когато читателят влиза в портала с парола за Моята библиотека и прехвърляне на данни при покупка на лиценз, заемане на електронни книги и предсрочно връщане на електронната книга в системата COBISS);
 • въвеждане на задължителен депозит на електронни публикации;
 • поддържане на данни за партньори и сметки.

Програмният модул Фонд позволява цялостно управление на данните за фонда и включва:

 • сваляне на библиографски записи от споделената библиографска база данни в локална база данни;
 • актуализиране на ограничена поредица от библиографски данни;
 • актуализиране на локална кодова таблица;
 • създаване и редактиране на данни за фонда в COBISS3/Фонд или автоматично от COBISS3/Набавяне и COBISS3/Периодични издания;
 • формиране на комплекти;
 • определяне на инвентарни номера и копиране на данни за фонда;
 • настройване на броячи за инвентарни номера, поредни номера и номера за заемане и възможност за настройване на критерии за автоматично избиране на броячи;
 • прилагане на отделни процедури със специални разрешения за незначителни промени на данните за фонда (статуси, степени на достъпност и др.);
 • отпечатване на етикети с изпращане пряко до принтера или към изхода от последователни чакащи заявки по време на редактиране на данни;
 • прехвърляне на данни за фонда между библиографски записи;
 • търсене на отделни данни за фонда и дейности с тях;
 • показване на списък от библиотеки, в които е наличен определен библиографски запис;
 • добавяне на мултимедийно съдържание.

Програмният модул Заемане дава възможност за следните действия:

 • регистриране на читатели в библиотеката, онлайн или чрез прехвърляне на данни от референтна база данни за студенти; търсене, промяна на данни или номер на читателска карта, отпечатване на етикети за читателска карта, подписване с пад за подпис и електронно съхранение на регистрационни формуляри (декларации за членство), изтриване на данни за читатели, пакетно изтриване на данни за неактивни читатели,
 • заемане на материали извън библиотеката или в читалнята, връщане, удължаване на срока за заемане, промяна на датата за връщане на материали;
 • резервиране на свободни и заети материали, резервиране на материали за използване в читалнята, мониторинг и обработка на резервации на свободни материали, вземане на резервирани материали от различни места за получаване, групово изтриване на изтекли резервации;
 • търсене на библиотечни материали, получаване на информация за статуса на библиотечни материали (наличност, данни за читателя, който е заел материала, списък на резервации и др.) и въвеждане на бележки за библиотечни материали;
 • дефиниране на параметри на заемането (времеви параметри, календар, ценоразпис, ограничения на заемането и др.);
 • разделно управление на сведенията за заемането по отдели, заемане между отдели (за библиотеки, при които заемането е организирано по отдели);
 • управление на заемане на материали в мобилна библиотека (библиобус);
 • известяване с електронни съобщения за предстоящо изтичане на срока за заемане, за получени материали, за изтичане на резервирането на материали и на валидността на членска карта;
 • изготвяне и изпращане на общи и специални съобщения на читателите;
 • изпращане на заемна бележка на имейла на читателя;
 • насочване на периодични издания в обход;
 • поддръжка на инвентар за заемане;
 • изготвяне на известия за просрочване;
 • система за управление на финансите с възможност за ръчно или автоматично регистриране на задължения, уреждане на задължения (в брой или по друг начин), баланс на касов апарат, отпечатване на различни разписки за читателите и др.

Програмният модул Междубиблиотечно заемане включва процедурите, чрез които библиотеката заявява материали от други библиотеки, както и процедурите, чрез които им предоставя материали от собствените си колекции. Този модул позволява:

 • въвеждане на получени поръчки за МЗ;
 • обработка на получени поръчки COBISS3/МЗ (получени от други библиотеки чрез програмния модул COBISS3/Междубиблиотечно заемане);
 • обработка на получени поръчки COBISS+ (поръчки на читатели на библиотеката, получени от COBISS+, които автоматично се записват в базата данни МЗ),
 • достъп до каталога на локална библиотека и резервиране на материали от нея;
 • поръчване на материали от доставчик или от хранилището на библиотеката, повторно поръчване, препращане на поръчки;
 • отмяна на поръчки от доставчик или вътрешни поръчки;
 • регистриране на получаването на материали от доставчик или от локална библиотека;
 • доставка на материали на клиенти;
 • връщане на предложени материали и материали на доставчик или в хранилището на библиотеката;
 • подготвяне на различни известия за клиенти и доставчици;
 • обмен на съобщения за отворени поръчки за междубиблиотечно заемане с абонати (читатели) чрез COBISS+.

Програмният модул Изходи позволява да се изготвят различни видове изходи (напр. списъци, статистики), отпечатване и изпращане на изготвени отчети, подготовка на съдържанието на изходите, когато това е възможно, и определяне на начина, по който данните се класифицират в статистиката. Изходите се изготвят на основата на данните от всички програмни модули на COBISS3 и COBISS Lib - от библиографски и нормативни бази данни и от локални бази данни. Видове изходи:

 • изходи от библиографски и нормативни бази данни (изходи на записите във формати COMARC, ISBD, GARE, и др.);
 • изходи от бази данни на локално приложение (Набавяне, Периодични издания, Фонд, Заемане, Междубиблиотечно заемане, Управление на приложенията):
  • статистически данни (за нуждите на заемането, междубиблиотечното заемане, набавянето, данните за фонда и др.);
  • статистически изходи, въз основа на дефинирани от потребителя класификации, адаптирани от библиотеката към нейните нужди (в заемане и за фонда),
  • документи (поръчка за набавяне или за междубиблиотечно заемане, фактура, документ за доставка, различни видове известия и рекламации, формуляр за заемане, проверка за координиране на набавянето и др.);
  • вътрешни документи/списъци (инвентарна книга, списък на отчислени материали, вътрешна заповед, списък за насочване на периодични издания, списък на читатели със заети материали, отчети от сигнатурни проверки и др.);
  • етикети (за материали, читателски карти, с адреси на партньори и др.).

Програмният модул дава и възможност за експортиране на данни за понататъшна обработка.

Управление на приложението е програмен модул, който дава на библиотеките възможност за:

 • поддържане на данни за локалните библиотеки и партньори,
 • достъп до данните на системите на потребителите.

В COBISS Lib функциите на софтуерния модул Управление на приложенията са включени в програмния модул Настройки и администрация. Има добавени функции за:

 • редактиране на настройки (локални кодови таблици, редактор на последователността на изходите, потребителски дестинации и др.),
 • преглед на обработване на лични данни,
 • известие и мониторинг на съобщения и известия,
 • достъп до техническа информация (преглед на сървърни грешки, регистрирани потребители и др.).

Други приложения

Уеб приложението Библиографии ви позволява да изготвяте различни версии на изходи за персонални библиографии от системата COBISS и системата SICRIS на базата на библиографски единици на автори, обработени в системата COBISS. В системата COBISS можете да изготвите изход на персонални библиографии за всеки автор или периодично издание. В системата SICRIS можете да изготвите лична или колективна библиография, библиография, оценена с методологията на ARIS (Словенската агенция за изследвания и иновации), доклади, необходими за избиране в академични звания в университети и доклади за цитиране (напр. за изследователски организации, проектни групи и т.н.). С подбор на параметри на въвеждане може да се подготвят няколко различни вида изходи.

Най-четен материал е уеб приложение, което позволява изготвянето на списък на библиотечни материали, заемани най-често за определен период от време (базира се на статистиката на заетите материали в библиотеките, които са автоматизирали заемането).

Библиотечно възнаграждание е уеб приложение позволяващо подготвянето на списъци на заемани книги, т.е. статистика на заемане по автори, номинирани за получаване на възнаграждение на основата на броя на техните произведения, ползвани в библиотеките, по критерии, определени от компетентен държавен орган. В системата COBISS.SI, се прилага Правилник за приложение на правото на възнаграждение за обществено ползване, приет от тогавашното Министерство на културата. (Списъците се подготвят на базата на библиографските записи от споделената библиографска база данни COBIB.SI, контролните записи за имена на лица от нормативната база данни CONOR.SI и статистическите данни за заетите материали в обществените библиотеки за определен период от време).

Сървърът Z39.50, сървър SRW/SRU позволява на потребителите да ползват библиографските бази данни на системата COBISS на основата на специално споразумение с националния Център COBISS (за достъп до споделената база данни COBIB) или с отделна библиотека (за достъп до нейната локална база данни).

Сървърът LDAP позволява на библиотеките да идентифицират библиотечните потребители, които ползват техните информационни услуги.

Сървърът SIP2 позволява инсталирането на устройства, които улесняват процеса на заемане – самообслужване при регистриране на заети материали, телефонни секретари и други устройства, които поддържат протокола SIP2.

Защита на правата на участващите институции

Правата на участващите институции са продиктувани от международните конвенции и директиви на Европейския съюз, от Закона за авторското право и свързаните с него права, Закона за индустриалната собственост, Закона за конкуренцията и от двустранни споразумения.

В съответствие с това, Националният център COBISS има авторско право върху споделената библиографска база данни COBIB като цялостна компилация от данни, но в същото време няма права върху отделните записи в тази база от данни. Данните за създателя на отделния запис и за институцията, която е прехвърлила записа са съхранени трайно в споделената библиографска база данни COBIB.

ННа участниците и/или потребителите на отделните системи COBISS не се разрешава, без писмено съгласие от Националния център COBISS, да прехвърлят машинночетими записи от системата COBISS върху други бази данни и автоматизирани системи за локални библиотечни дейности или да ги използват с цел продажба. Участниците са свободни да използват създадените от тях записи, без ограничения, само за цели, които няма да попречат на цялостността и концепцията за развитие на на отделната система COBISS. Записите, взети от COBIB и прехвърлени в други бази данни и системи, трябва да са придружени от потребителското име на създателя си и символа на COBISS, което означава, че произлизат от COBIB.

При ползване на други бази данни, които Националният център COBISS предоставя в резултат на специални споразумения с техните производители/доставчици, ограниченията, съдържащи се в тези споразумения имат приоритет.

Собственик на авторското право върху софтуера COBISS и ръководствата за неговото ползване е IZUM. COBISS, COMARC, COBIB, и COLIB и CONOR са регистрирани търговски марки на IZUM.

Всяка библиотечно-информационна служба е длъжна да охранява персоналната информация в системата COBISS, за да предотврати незаконно и неподходящо използване на лични данни.

Техническо подпомагане на потребителите

Техническото подпомагане от IZUM за потребителите на софтуера COBISS от Словения и за Националните центрове COBISS от мрежата COBISS.net е достъпно от 7.30 до 20.00, от понеделник до петък, а в събота от 7.30 до 13.00 по телефон + 386 (0)2 2520 333.

Адрес за помощ по електронна поща е podpora@izum.si.

Библиотеките извън Словения получават професионална помощ от техните национални центрове COBISS.

Mай 2024