Подкрепа на знанието и междукултурния диалог

Библиотеките в информационното общество

Знанието е движещата сила на развитието. Библиотечно-информационните системи и информационните системи за текущи научни изследвания са основна инфраструктура за информационното общество основано на знанието, необходима както за напредъка в образованието и научноизследователската работа, така и за културното, технологично и икономическо развитие. Библиотеките обаче не могат да изпълняват ролята си, ако работата им не е подпомогната от съвременна информационна и комуникационна технология. При това, те не са в състояние да функционират ефикасно като изолирани острови и затова трябва да се свържат помежду си и да създадат условия за диалог и сътрудничество, което да бъде основа за развитието на всяка от страните и на международната общност като цяло.

Досега само няколко страни са успели да установят национална библиотечно-информационна система със система на споделена каталогизация. Най-често, създаването й е било невъзможно, не само поради отсъствието на координация при автоматизирането на отделните библиотеки, но и поради факта, че библиотеките са подчинени на различни министерства, които не успяват да си сътрудничат при планирането на тяхното развитие.

От концепцията за система COBISS към регионална библиотечна мрежа

COBISS (Кооперирана онлайн библиографска система и услуги) е референтен модел на система, представляваща платформата за националните библиотечно-информационни системи в Словения, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Албания и Косово. Тези системи са свързани помежду си в регионалната мрежа COBISS.net. Отворена покана за сътрудничество е предложена и на библиотеките в Хърватия.

Основните характеристики на интегрираното управление на библиотечните каталози и на библиографиите на изследователите са:

 • рационализация и добавена стойност,
 • съвременни форми на обучение на каталогизаторите,
 • високо качество и мултифункционалност на библиографските записи,
 • прозрачност на резултатите от изследователската дейност.

Системата COBISS е проектирана през 1987 от Института за информационни науки (IZUM) в Марибор, създаден в бивша Югославия за разработване на библиотечни информационни системи. След обществените промени през 90-те години голяма част от страните в Югоизточна Европа приеха тази функция на IZUM. През 2003 година беше подписано Споразумение за установяване на мрежата COBISS.net и свободен обмен на библиографските записи, създадени в независимите библиотечно-информационни системи на участващите страни. Досега между системите са обменени 500 000 библиографски записа. В края на 2015 година седемте споделени бази данни (сводни каталози) COBIB съдържаха повече от 10 милиона, а в локалните бази данни на повече от 780 библиотеки имаше над 23 милиона библиографски записа. През 2015 година, библиотеките създаваха само около 25% оригинални записи и сваляха 75% от записите, което свидетелства за голямо количество спестени средства и време. Едновременно с това COBISS.net е и форма на културно сътрудничество, която е особено ценна за региона, тъй като допринася за разбирателство и диалог.

Цели на проекта COBISS.net

През март 2006, директорите на националните библиотеки на Босна и Херцеговина, Северна Македония, Словения, Сърбия, Черна гора и директорът на IZUM приеха "Втори етап на проекта COBISS.net", озаглавен "Подкрепа на знанието и междукултурния диалог". Националната библиотека на България се присъедини към проекта през ноември 2006 г. През декември 2012 г. библиотеката на Академията на науките на Албания подписа специално споразумение с IZUM и беше последвана от още библиотеки от Албания. Целите на проекта са:

 1. Да се разшири автоматизирането и включването на библиотеки от участващите страни в националните библиотечно-информационни системи и в мрежата COBISS.net.
 2. Да се привлече интереса на библиотеки от Албания, България, Хърватия и Косово към възможността да се развиват по-бързо чрез участието си в мрежата COBISS.net.
 3. Да се хармонизират правилата за каталогизация с международните препоръки и стандарти.
 4. Да се организират съвместими информационни системи за научните изследвания (SICRIS/E-CRIS) в участващите страни (бази данни на изследователи, научноизследователски организации и научни проекти).
 5. Да се привлече интереса на компетентните министерства и университети от участващите страни към приемане на концепцията за управление на библиографии на изследователи в рамките на националните библиотечни системи, за да се осигури прозрачност на резултатите от научните изследвания.
 6. Да се увеличи използването на резултатите от научните изследвания за стимулиране на процесите на иновация и икономическо и социално развитие на региона.

Какво предлага IZUM на библиотеките от мрежата COBISS.net?

IZUM е нестопанска организация, обществена институция с повече от 110 служители, която никога не е преследвала търговски интереси, нито в Словения, нито в чужбина. Почти четвърт век IZUM присъства със своите професионални и новаторски инициативи в един широк регион и през този период спечели общественото доверие. IZUM вече е значим регионален център за разработване на библиотечно-информационни системи и системи за наблюдение и оценка на резултати от научноизследователска дейност. Признание за това той получи и от ЮНЕСКО, която на своята Генерална асамблея през ноември 2001 му определи статут на Регионален център. В рамките на мрежата COBISS.net IZUM предлага на библиотеките:

 1. Утвърдени организационни решения и поддръжка на софтуера COBISS за автоматизация на библиотечни дейности със споделена каталогизация в рамките на мрежата COBISS.net и достъп до световния каталог WorldCat (OCLC).
 2. Утвърдена методология и софтуер за управление на библиографиите на изследователи в рамките на системата COBISS, приложения за организиране на национална информационна система за научни изследвания (SICRIS, E-CRIS) и оценяване на резултатите от тези научни изследвания.
 3. Различни програми за обучение на библиотекари и информационни специалисти, организиране на семинари на експерти и международни конференции COBISS.
 4. Сървъри, с капацитет за приложенията и обслужването на COBISS и SICRIS/E-CRIS.
 5. Подкрепа при намирането на финансови ресурси за развойни дейности (международно сътрудничество за развитие).

Разработеният и поддържан от IZUM софтуер изпълнява различни библиотечни дейности и предлага потребителски интерфейс на няколко езика (словенски, сръбски, босненски, македонски, български и английски).

Планираното по-тясно сътрудничество между IZUM и OCLC ще осигури за библиотеките допълнителни възможности за ефективно задоволяване на техните нужди и на потребностите на крайните потребители на информационни ресурси и услуги.

Заключение

COBISS.net е утвърден проект за международно сътрудничество за развитие на национални библиотечно-информационни системи и информационни системи за текущи научни изследвания. Свързването между двете системи е от особено значение за управлението на библиографиите на изследователите и за оценката на резултатите от научноизследователската работа. Досега сътрудничеството е дало положителни резултати и ние сме уверени, че COBISS.net е много важна за развитието на региона и неговото успешно интегриране в ЕС.