LogoUputstva za rad u aplikaciji COBISS Lib

1 Uvod

Nova generacija programa COBISS Lib je internet aplikacija sa istim funkcionalnostima koje ima i COBISS3, ali sa novim korisničkim interfejsom. Aplikacija radi u običnim internet pregledačima i može se koristiti na različitim uređajima, čak i na tabletima i mobilnim telefonima.

COBISS Lib, V13.0, podržava funkcionalnosti koje imaju lokalne aplikacije COBISS3, međutim, u verziji V13.0 neke funkcionalnosti nisu još implementirane.

Istovremeni rad u COBISS3 i COBISS Lib

Još neko vreme biće omogućen istovremeni rad u COBISS3 i COBISS Lib, što znači da se promene i postupci koji su izvedeni u COBISS3 odražavaju i u COBISS Lib i obratno.

Istim korisničkim imenom možemo da se prijavimo ili u COBISS3 ili u COBISS Lib, što znači da istovremeni rad s istim korisničkim imenom u obe aplikacije nije moguć.

U nastavku su predstavljeni:

1.1 Prijava u COBISS Lib

COBISS Lib je internet aplikacija. Uslov za rad je dobra veza sa internetom i jedan od češće korišćenih internet pregledača (npr. Chrome, Firefox, Edge…).

U aplikaciju COBISS Lib možemo da se prijavimo preko početne stranice za bibliotekare u sistemu pojedinačne države (npr. sistem u Makedoniji preko linka https://mk.cobiss.net/bibliotekari.htm) gde u odeljku COBISS Lib izaberemo opciju Prijava u pravo okruženje. Upišemo akronim ili naziv biblioteke, a onda sa padajućeg spiska izaberemo svoju biblioteku.

U COBISS Lib možemo da se prijavimo i tako što u internet pregledač upišemo internet adresu https://cs.cobiss.net/clib/akronim/ gde akronim zamenimo akronimom svoje biblioteke - npr. za Mariborsku biblioteku s akronimom SIKMB internet adresa za prijavu glasi https://cs.cobiss.net/clib/sikmb/.

Nakon klika na link prikazaće se prozor za prijavu u COBISS Lib u koji upišemo korisničko ime i lozinku koji su isti kao i za rad u COBISS3:

Prozor za prijavu u COBISS Lib

Privilegije za rad su takođe iste kao i prilikom rada u COBISS3 pravom okruženju.

Saveti

Prečicu za pristup aplikaciji COBISS Lib možemo da sačuvamo u omiljene, odnosno na radnoj površini (desktopu) kako bismo kasnije brže pristupili prozoru za prijavu.


Upozorenja

Dozvola za iskačući prozor (tzv. pop-ups) u COBISS Lib: za izvođenje svih postupaka u aplikaciji COBISS Lib (npr. pripremu ispisa) u internet prikazivaču moramo obavezno da omogućimo iskačuće prozore (tzv. pop-ups) za internet adresu aplikacije COBISS Lib.

Vreme neaktivnosti u COBISS Lib i automatska odjava: nakon jednog sata neaktivnosti u COBISS Lib automatski se odjavljujemo iz aplikacije.

1.2 Instalacija servisa COBISS DGW

Za upotrebu perifernih uređaja, kao što su štampači, RFID ploče, fioka kase itd, biblioteka mora da instalira servis COBISS DGW. Ovaj servis omogućava komunikaciju između aplikacije COBISS Lib i perifernih uređaja.

U donjoj tabeli nalazi se pregled uređaja i usluga koje biblioteka izvodi, odnosno pruža korisnicima. Za svaki od njih u stupcu SERVIS COBISS DGW navedeno je da li je instalacija ovog servisa obavezna ili ne.

Usluga / oprema biblioteke Servis COBISS DGW Parametar u COBISS DGW Napomena
Štampači (nalepnice, ispisi, reversi/računi) DA / Usputno štampanje reversa, računa, nalepnica, ispisa…
Čitači bar-kodova NE
Fiskalizacija računa DA Edit Tax U COBISS DGW instaliramo digitalni sertifikat za poresku kasu.
Samo negotovinsko podmirivanje potraživanja van biblioteke NE
RFID uređaji - građa DA Manage Local Devices (RFID_book)
RFID uređaji - članske karte DA Manage Local Devices (RFID_card)
RFID - inventarisanje IZUM DA Manage Local Devices (RFID_book)
Fioka kase DA
Table za potpisivanje NE Instalacija internet servisa signoPAD API.
Bezbednosna vrata NE
Knjigomati NE
Paketomati NE
Štampanje svih ispisa samo iz .pdf formata NE
VALÚ DA Edit Valu
POS terminal Upotreba POS terminala trenutno nije integrisana, ali može da se koristi upisivanjem iznosa na samom POS terminalu.
Urbana Nije još implementirano.

Postupak instalacije servisa COBISS DGW i uređivanje podešavanja opisani su u uputstvima Instalacija i podešavanje servisa COBISS DGW.

Upozorenja

Za instalaciju servisa na radnu stanicu neophodna su tzv. administratorska prava. Za uređivanje pojedinačnih podešavanja u COBISS DGW administratorska prava nisu potrebna.

Servis COBISS DGW je na raspolaganju samo za operativni sistem Microsoft Windows. Servis ne može da se instalira ni na mobilne uređaje, stoga sa tih uređaja nije omogućeno neposredno štampanje, podmirivanje potraživanja itd.

Ako koristimo mrežne štampače ili server za štampanje, za prijavu u Cobiss3JettyService moramo da koristimo korisničko ime i lozinku domena. Ovo možemo da uredimo tokom instalacije servisa COBISS DGW u skladu sa uputstvima Instalacija i podešavanje servisa COBISS DGW.

Instalacija servisa COBISS DGW i unutar servisa instalacija digitalnog sertifikata iz direktorijuma C:\Cobiss3Files\cert obavezna je ako je biblioteka obveznik za fiskalizaciju računa i ako želi da podmiruje potraživanja u COBISS Lib. Postupak je opisan u uputstvima Instalacija i podešavanje servisa COBISS DGW.

Ako zamenimo podešavanja u servisu COBISS DGW (npr. instaliramo digitalni sertifikat za fiskalizaciju računa), neophodno je da se ponovo prijavimo u COBISS Lib.

1.3 Instalacija servisa signoPAD-API/Web za potrebe korišćenja table za potpisivanje

Za upotrebu table za potpisivanje u aplikaciji COBISS Lib, moramo da instaliramo servis signotec signoPAD-API/Web. Opis servisa i uputstva za instalaciju nalaze se na linku https://en.signotec.com/software/integration-sdk-api-/signopad-api-web/. Instalaciona datoteka se nalazi na dnu ove stranice u rubrici Links gde izaberemo opciju Download signoPAD-API/Web (V. 3.3.1).

U prozoru čarobnjaka za instalaciju, koji se otvara neposredno na početku instalacije, u rubrici URL izaberimo opciju localhost and 127.0.0.1.

Upozorenja

Za instalaciju servisa na radnu stanicu neophodna su tzv. administratorska prava.

Upotreba table za potpisivanje omogućena je u operativnom sistemu Microsoft Windows.

1.4 Rad sa datotekama

Rad sa datotekama u aplikaciji COBISS Lib odvija se u skladu sa funkcionalnostima internet pregledača. Tako u postupcima u kojima nam je potrebna datoteka (npr. Ažuriraj podatke o članovima – uvoz), u prozoru Izbor datoteke dugmetom Izaberi datoteku… potražimo datoteku ili je sa lokacije na kojoj je sačuvana povučemo i pustimo u okvir koji je za to predviđen.

U postupcima u kojima se kao rezultat kreiraju datoteke (npr. Ažuriraj podatke o članovima – izvoz ili opcijom Izvezi u tekstualnu datoteku u pretraživačima), možemo da odredimo ili promenimo lokaciju za čuvanje i da upišemo naziv prenete datoteke u zavisnosti od podešavanja internet pregledača. Podrazumevana lokacija za čuvanje datoteka je najčešće direktorijum Preuzimanja, tj. Downloads, a datoteka obično ima naziv koji nam je ponudila sama aplikacija tokom prenosa.

Podešavanje internet pregledača da korisnik prilikom prenosa može da izabere lokaciju i upiše naziv datoteke

U podešavanjima internet pregledača potražimo opciju Downloads, tj. Preuzimanja i označimo funkcionalnost Pre preuzimanja pitaj gde želim da sačuvam svaku datoteku, tj. Always ask you where to save files.


Upozorenje

U postupcima u kojim koristimo datoteke preproručujemo opreznost, jer je najčešće reč o postupcima tokom kojih menjamo veću količinu podataka.

2 Korisnički interfejs COBISS Lib

Korisnički interfejs COBISS Lib sastavljaju sledeće komponente:

2.1 Glavni prozor COBISS Lib

Funkcionalnosti glavnog prozora COBISS Lib su sledeće:

Glavni prozor aplikacije COBISS Lib
 1. Opcija prelaska na način prikaza preko celog ekrana
 2. Prikaz informacije o bazi i odeljenju u koje smo prijavljeni
 3. Izbor odeljenja i opcija promene odeljenja
 4. Uvid u istoriju zapisa
 5. Uvid u omiljene zapise
 6. Uvid u poruke i obaveštenja sa informacijom o njihovom broju
 7. Pristup mestu za obradu rezervacija sa podatkom o broju pristiglih rezervacija
 8. Pristup mestu za praćenje zahteva za međubibliotečku pozajmicu (MP) s informacijom o broju pristiglih zahteva
 9. Pomoć i informacije o aplikaciji COBISS Lib
 10. Informacija o prijavljenom korisniku, što je ujedno i dugme za odjavu iz aplikacije COBISS Lib
 11. Naziv sadržinskog sklopa sa pripadajućom ikonom koja označava sklop
 12. Opcija za dodavanje novog zapisa u izabrani sadržinski sklop
 13. Klik na naziv sadržinskog sklopa otvara pretraživač za izabrani sadržinski sklop
 14. Naziv postupaka u sadržinskom sklopu; pojedinačni postupak pokrećemo klikom na naziv postupka
 15. Deo prozora u kojem biramo segment aplikacije COBISS Lib; ispisuju se samo oni segmenti za koje imamo dozvolu za pristup
 16. Opcija prelaska na aktivne pretraživače
 17. Dugmad sa prečicama za izvođenje postupaka

2.2 Pretraživač

U pretraživaču COBISS Lib objedinjeni su elementi pretraživača i radnog prostora. Spisak pronađenih zapisa predstavlja radni prostor za izabrani sadržinski sklop i omogućava izvođenje postupaka koje možemo da izvodimo sa izabranim zapisima u tom sklopu.

Pretraživač nudi sledeće opcije:

Pretraživač u sadržinskom sklopu Polje 996/997 u aplikaciji COBISS Lib
 1. Jezičci sa nazivom sadržinskog sklopa u kojem smo pretraživali podatke od poslednje prijave u COBISS Lib (na slici je aktivan pretraživač sadržinskog sklopa Polje 996/997)
 2. Polje za pretraživanje po ključu (npr. inventarskom broju u pretraživaču Polje 996/997), ključnim rečima ili pretraživanje pomoću upisa zahteva za pretraživanje (komandno pretraživanje)
  Komandno pretraživanje je izvodljivo u svim sadržinskim sklopovima Građa, Polje 996/997 i Polje 996/997.
 3. Dugme za ispis spiska prefiksa i sufiksa za pretraživanje i opis opcije ograničavanja i skeniranja
 4. Padajući spisak sa nazivom sadržinskog sklopa ako je u pretraživaču omogućeno pretraživanje po više sklopova istovremeno
 5. Padajući spisak za izbor polja za pretraživanje
 6. Padajući spisak za izbor operatora EMPTY, NOT ili NOTEMPTY
 7. Polja za unos zahteva za pretraživanje
 8. Dugme za pokretanje pretraživanja; ako ne unesemo zahtev za pretraživanje, klikom na ovo dugme pretražujemo sve zapise u izabranom sadržinskom sklopu
 9. Dugme za pregled pojmova
 10. Dugme za uklanjanje polja za pretraživanje
 11. Dugme za dodavanje dodatnog polja za pretraživanje
 12. Dugme za brisanje celog upisanog zahteva za pretraživanje
 13. Dugme za ponavljanje poslednjeg potraživanja
 14. Padajući spisak za izbor podatka po kojem rezultati pretraživanja treba da se sortiraju; možemo da odredimo opadajuće ili rastuće sortiranje
 15. Padajući spisak za izbor sačuvanih upita
 16. Dugme za pristup uređivanju sačuvanih upita
 17. Dugme za čuvanje upita
 18. Dugme za uređivanje i izbor prikaza rezultata pretraživanja
 19. Dugme za dodavanje zapisa u prečice
 20. Dugme za učitavanje sledećih 100 zapisa (podrazumevano se ispisuje samo prvih 20 zapisa)
 21. Dugme za otvaranje pregledača zapisa, pri čemu prethodno moramo da označimo jedan ili više pronađenih zapisa
 22. Dugme za otvaranje editora zapisa, pri čemu moramo prethodno da označimo jedan rezultat
 23. Dugme za dodatne opcije, pri čemu moramo prethodno da označimo jedan ili više pronađenih rezultata: izvoz u datoteku u formatu .txt, štampanje, slanje na destinacije, dodavanje u red za ispis i novo učitavanje zapisa iz baze podataka (osvežavanje)
 24. Polje za označavanje rezultata
 25. Polje za označavanje/uklanjanje oznake svih učitanih rezultata
 26. Ispis broja pronađenih rezultata
 27. Dugmad za izvođenje postupaka
 28. Opcija prikaza aktivnih, odnosno otvorenih pretraživača

Ako je u sadržinskom sklopu aktivan postupak za dodavanje novog zapisa, prikazuje se i dugme Dodaj Dodaj ispred dugmeta Uredi Uredi. U pretraživaču sadržinskog sklopa Građa na raspolaganju je i dugme Preuzmi zapis za preuzimanje zapisa iz uzajamne baze podataka.

Označavanje željenog obima rezultata

Ako želimo da označimo samo određeni obim rezultata (npr. rezultate od rednog broja 8 do 15), označimo ih tako što:


Učitavanje zapisa u pretraživač

Novi zapis, odnosno zapis s kojim smo izvodili postupke učitava se na vrh rezultata, dakle kao prvi rezultat u pretraživaču. U isto vreme dodati zapis se označava, a program nas premešta na taj rezultat u pretraživaču.

2.3 Editor

Delovi i opcije editora su:

Editor podataka o članu
 1. Red s naslovom editora koji prikazuje naziv sadržinskog sklopa
 2. Jezičci editora
 3. Naziv podatka; ako je unos podatka obavezan, označen je asteriskom Oznaka obaveznog podatka
 4. Vrednost podatka koju unosimo upisivanjem u polja za unos ili prozore za unos vrednosti, izborom sa padajućih spiskova ili šifrarnika, označavanjem polja za potvrđivanje itd.
 5. Opcija za uspostavljanje, pregled i brisanje relacije tog zapisa sa drugim zapisima
 6. Sadržani zapisi s opcijom dodavanja, uređivanja, brisanja i pregledanja
 7. Dugmad za izvođenje postupaka kod izabranog zapisa
 8. Dugme U redu omogućava da se zapis sačuva
 9. Dugme Otkaži omogućava izlazak iz editora bez čuvanja promena u zapisu

2.4 Pregledač

Pregledač COBISS Lib omogućava pregledanje zapisa i učitavanje izabranih zapisa u aktivni pretraživač, prečice ili istoriju.

Delovi i opcije pregledača su:

Pregledač izabranog zapisa
 1. Red s naslovom koji prikazuje naziv sadržinskog sklopa
 2. Dugmad za pomeranje po zapisima: Nazad, Napred, Prethodni i Sledeći
 3. Ispis podataka za izabrani zapis
 4. Povezani zapisi
 5. Dugme Izaberi koje učitava izabrani zapis u aktivni pretraživač
 6. Dugme Pokaži koje otvara pregledač za izabrani povezani zapis
 7. Dugme Dodaj u prečice kojim se izabrani zapis dodaje u prečice
 8. Dugme U istoriju koje izabrani zapis dodaje u istoriju

U aktivne pretraživače možemo istovremeno da učitavamo samo zapise iz istog sadržinskog sklopa. Ako u povezanim zapisima umesto pojedinačnog zapisa označimo naziv povezanog sadržinskog sklopa i potom kliknemo na dugme Izaberi, otvoriće se novi prozor sa tabelom zapisa u povezanom sadržinskom sklopu. Opcije u tom prozoru su iste kao i one koje omogućava pretraživač u delu u kojem se ispisuje rezultat pretraživanja.

2.5 Segment Ispisi

Segment Ispisi je postavljen na isti nivo kao i ostali segmenti aplikacije COBISS Lib.

U glavnom prozoru ovog segmenta opcije su postavljene po jezičcima:

Ispisi u aplikaciji COBISS Lib

Jezičci omogućavaju izbor opcija:

 1. Omiljeni ispisi (jezičak Omiljeni) na kojem možemo dodatno da izaberemo jedan od svojih omiljenih ispisa ili omiljenih ispisa na nivou biblioteke
 2. Svi ispisi (jezičak Ispisi) na kojem možemo da izaberemo sistemske i korisničke definicije ispisa
 3. Varijable (jezičak Varijable) koji omogućava uvid i uređivanje varijabli (sistemske i korisničke definicije)
 4. Sortiranja koji će omogućavati uvid i uređivanje sortiranja; ova opcija nije još realizovana.
 5. Izvoz podataka koji pored izvoza podataka omogućava i uvid u izvezene podatke.
  Za upotrebu ove funkcionalnosti nije potrebna privilegija za rad u segmentu Ispisi.

Nakon klika na naziv pojedinačne grupe ispisa, varijabli itd. otvara se nov prozor u kojem možemo da izaberemo postupak koji pojedinačna funkcionalnost omogućava. Možemo da označimo npr. ispis kojim želimo nešto da izvedemo (6), nakon čega izvodimo postupak klikom na odgovarajuće dugme (7) (npr. dugme Pripremi ispis za pripremanje ispisa).

2.6 Istorija

Klikom na dugme Istorija otvara se prozor Istorija koji nudi uvid u zapise sa kojim smo u svom radu izvodili postupke.

Broj zapisa u istoriji

U istoriji se čuva najviše 500 zapisa s kojim smo izvodili aktivnosti u svom radu. Kada se to ograničenje dostigne, iz istorije se automatski brišu zapisi koji su u istoriju prvi dodati.

2.7 Prečice

U svom radu zapise iz različitih sadržinskih sklopova koje često koristimo možemo da dodamo u prečice. Njima pristupamo klikom na dugme Prečice. Zapise u prečice možemo da dodamo izborom zapisa u rezultatima pretraživanja u pretraživaču i iz pregledača.

Ograničenje broja prečica

Najveći broj sačuvanih prečica je 100. Kada se ovo ograničenje dostigne, zapisi se više ne dodaju u prečice. U ovom slučaju iz prečica treba da se izbrišu zapisi koje više često ne koristimo u svom radu.

3 Posebni prozori

3.1 Prozor Kartica

U prozoru Kartica izvodimo postupke evidentiranja građe kod člana i odeljenja, ali i pristupamo editoru podataka o članu i lokalnom fondu građe biblioteke. Ovaj prozor zamenio je prozor Građa domaće biblioteke u COBISS3.

Prozor Kartica - jezičak Pozajmica
 1. Informacija o članu, odnosno odeljenju za koje smo otvorili evidenciju građe
 2. Dugme za promenu odeljenja biblioteke (u bibliotekama s odeljenjima)
 3. Opcija prikaza građe svih odeljenja (u biblioteci s odeljenjima)
 4. Padajući spisak za izbor postupka koji ćemo izvesti sa građom (npr. pozajmica, vraćanje, rezervacija itd.)
 5. Jezičci građe evidentirane kod člana (po statusima građe); vide se samo jezičci sa statusima za koje je kod člana evidentirana građa
 6. Glavni deo prozora sa podacima o evidentiranoj građi
 7. Postupci koje možemo da izvodimo za evidentiranu građu (pre toga označimo primerak kod kojeg želimo da izvedemo postupak)
 8. Dugme za pripremu i štampanje, odnosno slanje reversa
 9. Dugmad za postupke koje možemo da izvodimo za evidentiranu građu na osnovu izbora na spisku (npr. produženje roka pozajmice, pozajmica rezervisanog slobodnog primerka); postupci su različiti u zavisnosti od izabranog jezička
 10. Padajući spisak za promenu prikaza evidentirane građe (npr. građe koja je evidentirana na tekuči dan)
 11. Opcija označavanja građe na kojoj želimo da izvedemo postupak
 12. Podaci o članu odakle možemo da pređemo u editor člana ili izvodimo pojedinačne metode za izabranog člana (npr. uvide u transakcije kod člana)
 13. Dugme za otvaranje kataloga biblioteke u COBISS+
 14. Dugme za otvaranje pretraživača fonda građe za pozajmicu; pronađenu građu na osnovu izbora možemo da pozajmimo, rezervišemo itd.

Pristup postupcima s građom

Postupke koje možemo da izvodimo sa građom možemo da izaberemo sa padajućeg spiska - v. br. 4 na gornjoj slici.
Klikom na naziv pojedinačnog jezička na padajućem spisku aktivira se postupak koji na tom jezičku možemo da izvedemo - tako npr. klik na naziv jezička Pozajmica aktivira postupak Pozajmi van biblioteke, klik na naziv jezička Vraćanje aktivira postupak Vrati/Briši itd.

3.2 Izvoz podataka

Funkciji za izvoz podataka pristupamo u segmentu Ispisi na jezičku Izvoz podataka. Na ovom jezičku možemo da pristupimo i datotekama sa izvezenim podacima.

Pristup izvozu podataka

Za upotrebu ove funkcionalnosti nije neophodna privilegija za rad u segmentu Ispisi.

Glavni prozor Izvoz podataka napravljen je kao dupli prozor u kojem u levom delu izaberemo podatke koje želimo da izvezemo, a takođe možemo da izaberemo opciju pripreme upita ili filtera. Nakon klika na opciju Dodaj ili Dodaj sve podaci koje ćemo izvesti prelaze u desni prozor.

Funkcionalnosti u prozoru za izvoz podataka su sledeće:

Prozor Izvoz podataka
 1. Izabrani sadržinski sklop
 2. Podaci sadržinskog sklopa gde klikom na naziv podatka označimo one koje želimo da uključimo u izvoz
 3. Dugme za formiranje upita, odnosno filtera
 4. Dugmad za dodavanje podataka u izvoz
 5. Dugmad za uklanjanje podataka iz izvoza
 6. Podaci koje smo izabrali za izvoz
 7. Dugme za pokretanje izvoza podataka
 8. Dugme za izvođenje pretraživanja
 9. Dugme za čuvanje definicije izvoza podataka

3.3 Pretraživač Fond za pozajmicu

U COBISS Lib za potrebe pretraživanja građe koristimo katalog biblioteke u COBISS+. Nakon izbora postupka Katalog (npr. u prozoru Kartica) otvara se katalog u COBISS+ za lokalnu bazu podataka u koju smo prijavljeni. U slučaju biblioteke s odeljenjima otvara se katalog za odeljenje u koje smo prijavljeni u COBISS Lib.

Rezervacija građe

Ako građu želimo da rezervišemo na osnovu izbora iz kataloga COBISS+, rezervišemo je tako što pregledamo detaljne podatke o fondu i odatle prekopiramo inventarski broj građe koju želimo da rezervišemo.

Za potrebe pretraživanja građe po fondu koji biblioteka ima na raspolaganju za pozajmicu iz prozora Kartica člana ili odeljenja klikom na dugme Fond za pozajmicu omogućen je pristup pretraživaču građe. Pretraživanje po fondu građe izvodimo na isti način kao što pretražujemo građu u pretraživaču Polje 996/997.

U pronađenim primercima građe možemo da označimo jedan ili više primeraka i izvedemo sledeće postupke:

Pretraživanje korišćenjem pametnog reda

U prvom polju za pretraživanje pretraživača Fond za izposojo u polju Inventarski broj (f) ili komandno pretraživanje ili ključne reči možemo da pretražujemo fond građe upisom inventarskog broja, autora ili naslova građe.


Upozorenje

U COBISS Lib, V13.0, uključena je 1. verzija pretraživača fonda za pozajmicu, stoga sve funkcionalnostiu još ne rade u potpunosti (npr. čuvanje podrazumevanih polja za pretraživanje, ispis podataka o kompletu…). Dopune su predviđene u sledećim verzijama.

3.4 Prozor Kalendar u modelu izlaženja

U COBISS Lib prozor za uređivanje datuma prijema sveski razlikuje se od prozora Kalendar izlaženja u COBISS3:

Prozor Kalendar u modelu izlaženja
 1. Podaci o učestalosti i periodu izlaženja
 2. Određivanje izlaska sveske, prevashodno kod učestalosti nije poznato, neodređeno, drugo
 3. Određivanje kada sveska nije izdata
 4. Određivanje da publikacija ne izlazi tokom praznika

4 Segment Podešavanja i administracija

U segmentu Podešavanja i administracija na raspolaganju su funkcionalnosti segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacija i funkcionalnosti koje su u COBISS3 nalaze kod opcije Sistem.

U ovom segmentu na raspolaganju je i opcija za podešavanje hitre dugmadi za izvođenje postupaka.

Pristup segmentu Podešavanja i administracija

Pristup segmentu omogućen je svim korisnicima, ali za izvođenje pojedinačnih postupaka (npr. uređivanje podataka o partnerima) potrebne su posebne privilegije.

U segmentu Podešavanja i administracija uređujemo podešavanja za sledeće sadržinske sklopove:

Omogućeno je i pretraživanje po bazi podataka COLIB.

4.1 Podešavanje brze dugmadi za izvođenje postupaka

Da bismo ubrzali rad u COBISS Lib, za unapred određene postupke koje najčešće izvodimo možemo da podesimo i aktiviramo dugmad za brzi pristup izvođenju ovih postupaka. Dugmad dodajemo i dajemo im naziv sami, a vezana su za korisničko ime.

Postupak

 1. U sklopu Podešavanja izaberemo postupak Podesi prečice za postupke.
  Otvara se prozor Editor prečica do postupaka.
 2. Nakon klika na dugme Dodaj otvara se prozor za podešavanje hitre dugmadi.
  Mišem označimo pojedinačni postupak za koji želimo da podesimo prečicu. Za svaku prečicu na levoj strani prozora u rubrici Oznaka postupka upišemo najviše 4-cifreni naziv tipke za prečicu do postupka, a kod opcije Aktivnost klikom u prozoru za potvrđivanje označimo da li će prečica biti aktivna ili ne.
 3. Podešavanja sačuvamo klikom na dugme U redu.
  Vratimo se u prozor Editor prečica do postupaka.
 4. Nakon klika na dugme Izlaz dugme sa unapred određenom ikonom i upisanim nazivom dodaće se ispod reda sa naslovom aplikacije COBISS Lib.

Možemo da uredimo i redosled dugmadi ili da ih izbrišemo. Ove opcije su na raspolaganju u komandnom redu prozora Editor prečica do postupaka.

Brza dugmad za promenu odeljenja i otvaranje prozora Građa domaće biblioteke

U COBISS Lib promena odeljenja biblioteke uređena je u obliku dugmeta u redu sa naslovom prozora aplikacije, a metoda Građa domaće biblioteke zamenjena je metodom Kartica. Stoga, za ova dva postupka podešavanje brze dugmadi u COBISS Lib nije podržano, a oba brza dugmeta, ako su podešena u COBISS3, u COBISS Lib biće povučena nakon čuvanja podešavanja prečica.

5 Saveti za rad u COBISS Lib

Oblast rada Saveti
Podešavanje veličine prikaza u interfejsu Veličinu prikaza uređujemo opcijom Povećaj, odnosno Zoom u internet pregledaču.
Sakrivanje naziva segmenata Klikom na ikonu Prikaži/sakrij segmente možemo da sakrijemo, odnosno ponovnim klikom prikažemo segmente aplikacije. Time se povećava radni prostor.
Prikaz prostora sa otvorenim pretraživačima ~ radni prostor U COBISS Lib radni prostor je zamenjen funkcionalnostima pretraživača u COBISS Lib. Zapisi sa kojim izvodimo postupke učitavaju se u deo pretraživača sa prikazanim rezultatima pretraživanja. Pritom se otvara onoliko pretraživača koliko ima sadržinskih sklopova s kojim smo izvodili postupke u COBISS Lib. To znači da su zapisi s kojim smo radili raspoređeni po pojedinačnim pretraživačima. Tim pretraživačima pristupamo klikom na ikonu Aktivni pretraživači.
Podešavanje dugmadi za pojedinačne postupke Za neke od najčešće izvođenih funkcionalnosti u segmentu Podešavanja i administracija u sadržinskom sklopu 6 Podešavanja postupkom Podesi prečice za postupke podešavamo dugmad koja se postavlja ispod reda sa naslovom COBISS Lib. Dugmad se vidi u svim segmentima.
Označavanje prostora zapisa u pretraživaču, pregledaču Prvo pritisnemo i držimo tipku <Ctrl> i kliknemo na red sa rezultatom u pretraživaču, odnosno zapisom u pregledaču koji kao prvi treba da bude obuhvaćen u opsegu koji želimo da označimo; potom pritisnemo i držimo tipku <Shift> i kliknemo na red sa rezultatom, odnosno zapisom koji kao poslednji treba da bude izabran i označen.
Povezani zapisi Povezane zapise (npr. u pretraživaču) možemo da pregledamo klikom na dugme Pokaži koje otvara pregledač izabranog zapisa. U donjem delu prozora prikazani su povezani zapisi koje možemo da pregledamo, učitamo, sačuvamo u omiljene ili dodamo u istoriju.
Preuzimanje zapisa Prilikom preuzimanja zapisa za potrebe uređivanja ograničenog skupa podataka (na novom jezičku internet pregledača) automatski se otvara aplikacija COBISS Cat gde je ponuđena opcija Uređivanje ograničenog skupa bibliografskih podataka. Podatke uredimo i sačuvamo, nakon čega zatvorimo jezičak internet pregledača, jer se za svako preuzimanje zapisa otvara COBISS Cat na novom jezičku internet pregledača.
Za brži pristup opciji za preuzimanje zapisa u pretraživaču Građa dodato je dugme Preuzmi zapis koje omogućava izvođenje ovog postupka.
Građa domaće biblioteke Postupak Član / Građa domaće biblioteke iz COBISS3 u COBISS Lib zamenjen je postupkom Kartica.
Katalog u pozajmici U COBISS Lib zamenjen je opcijom Fond za pozajmicu. Ova opcija je dostupna u prozoru Kartica u kojem je na raspolaganju i dugme Katalog koje otvara katalog biblioteke u COBISS+. Postupak Katalog koji je dostupan u sadržinskom sklopu Građa takođe otvara katalog biblioteke u COBISS+.
Segment Podešavanja i administracija U ovom segmentu dostupne su funkcionalnosti segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacijama i funkcionalnosti koje se u COBISS3 nalaze kod opcije Sistem.
Izvoz podataka Funkcionalnost Izvoz podataka nalazi se u segmentu Ispisi na jezičku Izvoz podataka. Izvezenim datotekama možemo da pristupimo u COBISS Lib i opcijom Datoteke s izvezenim podacima koja je dostupna na ovom jezičku. Datoteke se čuvaju samo 7 dana od nastanka, nakon čega se brišu.
Datoteke s izvezenim podacima Kod opcije Datoteke s izvezenim podacima koja se nalazi na jezičku Izvoz podataka dostupne su i datoteke sa ispisima koje smo pripremili i otvorili u .pdf formatu. Datoteke se čuvaju samo 7 dana od nastanka, ankon čega se brišu.
Inventar U COBISS Lib funcionalnost pozajmice inventara izvodi se iz prozora Kartica izabranog člana tako što u desnom delu tog prozora kod podataka o članu kliknemo na dugme Inventar. Podaci o inventaru vide se u prozoru Kartica na jezičku Inventar.
Teškoće sa štampanjem U slučaju teškoća sa štampanjem (npr. nalepnica ili revers se ne štampaju), moramo da proverimo:
- da li su logičke destinacije uređene (segment Podešavanja i administracija / sklop 6 - Podešavanja / Logičke destinacije)
- da li je štampač lokalno ili mrežno priključen (proverite sa administratorom vaših uređaja)
- da li je za potrebe štampanja na mrežnim štampačima uređen poseban korisnik (proverite sa administratorom vaših uređaja)
- funkcionisanje servisa COBISS DGW (segment Podešavanja i administracija / sklop 9 - Server / Testiraj vezu sa COBISS DGW)


Upotreba funkcije Nazad i Ponovo učitaj stranicu (Reload, F5) u internet pregledaču u COBISS Lib

Funkcija Nazad i Ponovo učitaj stranicu ponovo učitavaju aplikaciju COBISS Lib i vraćaju nas na kontrolnu tablu, a sve nesačuvane promene time se gube. Stoga vam ne savetujemo da koristite ove dve funkcije. Takođe, moramo da vodimo računa o tome da COBISS Lib nije otvoren na više od jednog jezička internet pregledača.

6 Početak rada u COBISS Lib

Funkcionalnosti aplikacije možemo da izvodimo kako u COBISS3 tako i u interfejsu COBISS Lib. To znači da će se sve promene napravljene u COBISS3 odmah videti i u COBISS Lib i obratno (npr. ažurirani podaci o fondu, promene u evidenciji o građi člana…). U radu sa COBISS Lib uvažavaće se i podešavanja parametara koji su već uključeni u biblioteci za rad u COBISS3.

Postupci prilikom izvođenja funkcionalnosti u COBISS Lib slični su postupcima u COBISS3, a razlikuje se samo interfejs. To znači da u radu i dalje možemo da koristimo korisničku dokumentaciju koja je pripremljena za COBISS3. Prozori koji su potpuno novi (npr. prozor Građa domaće biblioteke koji je u COBISS Lib zamenjen prozorom Kartica), ukratko su predstavljeni u poglavlju Posebni prozori.

Za razliku od prelaska sa COBISS2 na COBISS3, poseban “prelazak” sa COBISS3 na COBISS Lib neće biti potreban, stoga otpadaju koraci kao što su:

To znači da odmah nakon instalacije možete početi s radom u aplikaciji COBISS Lib. Možete sami da izaberete koje ćete postupke prvo početi da izvodite u COBISS Lib, a koje kasnije. Predlažemo vam da u COBISS Lib što pre počnete da izvodite funkcionalnosti koje najčešće koristite u svom radu.

Istovremeni rad u COBISS3 i COBISS Lib biće moguć još neko vreme.

Spisak glavnih funkcionalnosti koje COBISS Lib još ne podržava nalazi se u poglavlju Spisak funkcionalnosti koje nisu podržane. Ove postupke umesto u COBISS Lib i dalje izvodimo u COBISS3.

7 Spisak funkcionalnosti koje nisu podržane

U nastavku su navedene glavne funkcionalnosti koje COBISS Lib, V13.0, još ne podržava. Spisak ažuriramo, jer intenzivno radimo na razvoju nedostajućih funkcionalnosti. Ove funkcionalnosti izvodimo u COBISS3.

COBISS Cat

COBISS Cat je odvojena aplikacija. Više možete da saznate iz snimka prezentacije aplikacije na COBISS konferenciji i pročitate u Uputstvima za rad u COBISS Cat.