LogoCOBISS3/Izpisi

COBISS3/Izpisi ; O izdajatelju in izdaji

1 Uvod

Segment COBISS3/Izpisi je namenjen pripravi različnih vrst izpisov (npr. seznamov, statistik), izpisovanju in pošiljanju pripravljenih izpisov, pripravi vsebine izpisov, kjer je to omogočeno in določitvi načina razvrščanja podatkov v statistikah. Izpisi se pripravljajo na osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3 - iz bibliografskih in normativnih baz podatkov in iz baz podatkov lokalnih aplikacij.

Izpise vsebinsko in oblikovno pripravi Izum, uporabniki pa lahko:

V priročniku so opisani:

Pomoč pri delu v COBISS3/Izpisi

Pri delu v segmentu COBISS3/Izpisi si lahko pomagamo s kontekstno in splošno pomočjo.

1.1 Dostop do segmenta COBISS3/Izpisi

Do segmenta COBISS3/Izpisi dostopamo v brskalniku COBISS3, kjer izberemo metodo Sistem / Segment Izpisi. Odpre se okno COBISS3/Izpisi – Osnovno okno.

Pooblastila za delo v segmentu COBISS3/Izpisi

Za dostop do segmenta COBISS3/Izpisi potrebujemo pooblastilo RPT – dostop do segmenta COBISS3/Izpisi ter pregled in izpis podatkov.

Ostala pooblastila za delo v segmentu COBISS3/Izpisi so:

1.2 Pomoč pri delu v segmentu COBISS3/Izpisi

Za postopke, ki jih izvajamo v COBISS3/Izpisi, sta vključeni dve vrsti pomoči:

Povezane vsebine:

1.3 Vrste izpisov

Izpise pripravljamo za:

Izpise lahko pripravljamo:

Izpisi so razdeljeni v naslednje podskupine:

Izpisi so praviloma oblikovani tako, da se v zgornjem in spodnjem delu praviloma izpišeta glava in noga, ki se ponavljata na vseh straneh. V glavi se izpišejo ime sistema COBISS, podatki o domači knjižnici (sigla, ime in dodatno ime) ter datum priprave izpisa. V nogi se izpiše ime segmenta in številčenje strani (številka strani in skupno število strani).

Vsak izpis ima svoje ime in oznako.

Ime izpisa je oblikovano tako, da pove vrsto in vsebino izpisa (npr. Seznam članov z dolgom, Inventarna knjiga, …). Pred imenom izpisa se izpiše tudi oznaka segmenta (KAT – katalogizacija, N – nabava, SP – serijske publikacije, Z – zaloga, I – izposoja, MI – medknjižnična izposoja, UA – upravljanje aplikacij).

Če so izpisi razporejeni v posebno skupino (npr. seznami, statistike…), se v izpisu nad imenom izpišejo oznaka segmenta, znak in ime skupine izpisov. Ime je lahko tudi sestavljeno iz dveh delov, ki sta povezana z znakom . Iz prvega dela je razviden osnovni namen izpisa, iz drugega pa merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom /.

Primeri poimenovanja izpisov

N - PORABA SREDSTEV (oznaka segmenta in ime skupine definicije izpisov)
Plačila posrednih stroškov nabave - po skladih (ime izpisa)

MI - GRADIVO DOMAČE KNJIŽNICE (oznaka segmenta in ime skupine definicije izpisov)
Izposojeno gradio - po naročnikih/datumu izposoje/roku vračila (ime izpisa)

Oznaka izpisa je sestavljena iz:

Če se seznami znotraj posameznega segmenta razvrščajo še v skupine (tako kot npr. seznami za medknjižnično izposojo), se pred številko izpiše še oznaka skupine (npr. A, B, C, …). Oznaka se v seznamu izpiše v vrstici pod imenom.

Primeri oznak izpisov

KAT-SEZ-01
N-PS-03
MI-DG-A01

1.3.1 Seznami

Seznami so vrsta izpisov, ki vsebujejo različne sezname - torej izpise podatkov, ki so določeni z definicijo posameznega izpisa. V seznamu se izpišejo podatki, ki jih izberemo ob določitvi izpisa z vpisom parametrov za pripravo izpisov. Primer seznama je inventarna knjiga.

Oznaka skupine izpisov, v katero spadajo seznami, je SEZ.

Definicije seznamov za posamezni segment so lahko shranjene tudi v drugih smiselno poimenovanih skupinah, npr. Poraba sredstev (skupina definicij izpisov za nabavo), Dobavljeno gradivo (skupina definicij izpisov za medknjižnično izposojo).

Primer seznama - izsek iz inventarne knjige

Primer seznama - izsek iz inventarne knjige

Sezname pripravljamo za potrebe vodstva knjižnice, za sodelavce iz drugih oddelkov, ki ne uporabljajo programske opreme COBISS3 (npr. za računovodstvo), za nadrejene itd.

Sezname praviloma pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi, nekatere sezname (npr. tiste, ki nastanejo v poslovnem procesu), je možno pripraviti tudi v COBISS3.

Pri pripravi seznamov običajno določimo vrednosti parametrov, ki vplivajo na vsebino, lahko pa tudi na obliko. Na koncu seznama se običajno izpiše še legenda.

1.3.2 Statistike

Statistike so vrste izpisov, ki vsebujejo številčne podatke (npr. število izvodov gradiva, število članov, število izposoj…) , razvrščene po posameznih kriterijih (npr. po vrsti gradiva, po vrsti nabave, po kategoriji članov, po starosti članov…).

Statistike pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Statistike za medknjižnično izposojo se pripravljajo na osnovi podatkov iz arhivske datoteke, ki jo moramo pripraviti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja (postopek je opisan v priročniku COBISS3/Medknjižnična izposoja v pogl. 11.5). Podobno velja tudi za pripravi statistik o podatkih o zalogi na osnovi arhivskih podatkov, kjer moramo najprej izvesti postopek priprave podatkov za izpise.

Oznaka skupine izpisov, v katero spadajo statistike, je STA.

Primer statistike - izsek iz statistike I-STA-T15: Transakcije izposoje po občinah/kategorijh članov

Primer izseka iz izpisa statistike

Pri pripravi statistik običajno določimo vrednosti parametrov, ki so posebnost posameznega izpisa in vplivajo na njegovo obliko in vsebino. Osnovni parameter pri pripravi statistik je Obdobje, pri katerem določamo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. Podatki so v statistikah vedno prikazani v eni ali več tabelah. Na koncu se običajno izpiše še legenda.

1.3.3 Podatki za nadaljnjo obdelavo

Ta skupina izpisov pripravi podatek v obliki izpisa, ki ni namenjen tiskanju ali pošiljanju po e-pošti, temveč za nadaljnjo obdelave teh podatkov (npr. v Excelu). Oblika tega izpisa je neformalna - ne vsebuje glave, noge, stolpcev, fontov itd. Tovrstne izpise, ko so pripravljeni, shranimo v datoteko v formatu .txt.

Oznaka skupine izpisov, v katero spadajo podatki za nadaljnjo obdelavo, je IZV.

Primer izpisa s podatki za nadaljnjo obdelavo - izsek iz izpisa I-IZV-03: Gradivo po transakcijah

Primer izseka iz izpisa s podatki za nadaljnjo obdelavo

Datoteko, v katero smo shranili izpis, lahko poiščemo s programom Raziskovalec (Windows Explorer). Urejamo jo lahko s poljubnim programom za delo z besedilnimi datotekami (Notepad, WordPad, MS Office Word …). Podatke iz besedilne datoteke lahko uvozimo tudi s programom Microsoft Office Excel. To je smiselno takrat, ko je z definicijo izpisa določena takšna oblika, da so podatki, ki jih shranimo v besedilno datoteko, po uvozu smiselno preslikani v celice na delovnem listu.

1.3.4 Poročila o porabi sredstev

Poročila o poravi sredstev so vrsta izpisov, ki vsebujejo poročila o porabi sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Oznaka skupine izpisov, v katero spadajo poročila, je PS.

Oblika dokumentov je prilagojena izpisovanju dokumentov na tiskalnik. Podatki v izpisu so običajno prikazani v tabelah, zadnji tabeli sledi legenda.

Primer izpisa poročila o porabi sredstev - izsek iz izpisa Z-PS-01: Plačila računov - po skladih/vrstah gradiva

Primer izseka iz poročila o porabi sredstev

1.3.5 Poslovne listine

Poslovne listine so vrsta izpisov, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Zaloga pri izvajanju različnih postopkov. Oznaka skupina izpisov, v katero spadajo poslovne listije, je PL.

Poslovne listine so razvrščene v tri skupine:

Oblika dokumentov je prilagojena izpisovanju dokumentov na tiskalnik.

Poslovna listina Rekapitulacija podatkov o zalogi

Rekapitulacija podatkov o zalogi

V segmentu COBISS3/Zaloga pripravljamo poslovne listine iz podskupin B - seznami in C - nalepke.

1.3.6 Dobavljeno gradivo

Vrsto izpisov Dobavljeno gradivo pripravljamo za potrebe medknjižnične izposoje in vsebujejo podatke o dobavljenem gradivu. Oznaka te skupine izpisov je DG.

Podatki v izpisu so prikazani v tabelah, zadnji tabeli sledi legenda.

Primer izpisa iz skupine Dobavljeno gradivo

Primer izpisa iz skupine Dobavljeno gradivo

Oblika dokumentov je prilagojena izpisovanju na tiskalnik.

1.3.7 Statistični podatki za vprašalnik BibSiSt

Izpisi v skupini BibSiSt so vrsta izpisov, ki jih pripravljamo za potrebe izpolnjevanje vprašalnikov BibSiSt in vsebujejo statistične podatke o dejavnosti slovenskih knjižnic. Oznaka skupine teh izpisov je BibSiSt.

Oblika izpisov je prilagojena izpisovanju na tiskalnik, vsebino izpisa pa določimo z vnosom parametrov ob pripravi izpisa.

Definicije izpisov so razdeljene v štiri skupine glede na vrsto knjižnic:

Izpisi za izpolnjevanje vprašalnika BibSiSt se nanašajo na dve področji:

Primer izseka iz izpisa statistike BibSiSt za področje izposoje gradiva - I-BibSiSt-32

Primer izseka izpisa iz skupine BibSiSt

1.3.8 Nalepke

Nalepke so vrste izpisov, ki jih pripravljamo za končne uporabnike in za potrebe knjižnice. Za končne uporabnike pripravljamo nalepke:

Za potrebe domače knjižnice pripravljamo nalepke za gradivo, ki omogočajo identifikacijo gradiva na osnovi inventarne številke ali dodatne identifikacijske številke za izposojo.

Nalepke praviloma pripravljamo in izpisujemo v posameznih segmentih v COBISS3 (npr. ob vpisu novega člana, dodajanja podatkov o zalogi…).

Definicije nalepk so prilagojene izpisovanju nalepk na tiskalnik. Glede na vrsto nalepk lahko nalepke tiskamo na različne vrste tiskalnikov (laserski, toplotni, matrični, fargo…).

Primer nalepke z naslovom partnerja

Primer nalepke z naslovom partnerja

Natisnemo lahko posamezno nalepko ali večje število nalepk hkrati.

Nasvet

Na nekatere nalepke lahko vključimo izpis logotipa. Logotip mora biti definiran kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif (velikost slike je odvisna od velikosti nalepke). Če knjižnica želi na nalepki natisniti svoj logotip, datoteko s sliko posreduje v IZUM.

1.3.9 Ostali izpisi

V segmentu COBISS3/Izpisi in v posameznih segmentih COBISS3 lahko pripravljamo tudi druge vrste izpisov (npr. dokumente, kot so dobavnica, naročilnica, računi… ). V COBISS3 je priprava teh izpisov del izvajanja posameznega postopka (npr. ob evidentiranju plačila terjatve člana se pripravi izpis računa). Nekatere izmed izpisov lahko pripravimo tudi v segmentu COBISS3/Izpisi (npr. dobavnico). Ti so dostopni v skupini izpisov za posamezni segment.

Oblika teh izpisov je prilagojena izpisovanju dokumentov na tiskalnik in/ali pošiljanju po e-pošti. Nekateri izpisi za končne uporabnike imajo posebno obliko in strukturo zaradi izpisovanja na termični tiskalnik (npr. Zadolžnica, Račun).

Primer dela izpisa računa, izdanega iz segmenta COBISS3/Izposoja

Primer dela izpisa računa, izdanega iz segmenta COBISS3/Izposoja

V izpisih, ki so namenjeni uporabnikom storitev knjižnice ali poslovnim partnerjem, se običajno izpiše naslov prejemnika in pošiljatelja. V izpisih, ki imajo obliko dopisa, se oba naslova izpišeta v zgornjem delu in so običajno oblikovani tako, da je natisnjene dokumente mogoče vstaviti v ovojnice z okencem za naslov prejemnika na levi strani.

V dokumentih, kot so računi, dobavnica… se izpišeta tudi kraj in datum njegove izdaje. Kot kraj izdaje se upošteva vrednost atributa Kraj iz podatkov o domači knjižnici. Kot datum izdaje se upošteva datum izstavitve dokumenta (npr. datum izstavitve naročila, računa itd.). Pri dokumentih, ki jih pripravimo v segmentu COBISS3/Izpisi, se upošteva datum tiskanja dokumenta.

V izpisu se izpiše tudi naziv dokumenta, v poslovnih dokumentih pa se za imenom izpiše še številka dokumenta, pred imenom je lahko izpisana tudi oznaka segmenta in znak . Oznaka segmenta se izpiše, če je tako dogovorjeno. V poslovnih dokumenih, ki so namenjeni pošiljanju po e-pošti, se dodatno izpiše še oznaka pošiljatelja, za številko dokumenta pa se med oklepaji izpiše še oznaka prejemnika.

Primeri nazivov izpisov poslovnih dokumentov

MI – NAROČILO št.: 00-00003
REKLAMACIJA št.: P15-00002
STORNO RAČUNA št: 01-Pro01-1748

Vsebina dokumenta praviloma vključuje uvodni nagovor (npr. Spoštovani!), tipizirano besedilo, bibliografske in druge podatke, ter pozdrav (npr. Lep pozdrav!). Znotraj vsebine se lahko izpiše tudi poljubno besedilo, ki ga določimo ob pripravi dokumenta (običajno pri atributu za vnos opombe, npr. Op. v naročilu, Op. v dobavnici itd.).

V dokumentu se običajno na levi strani izpišejo tudi podatki o uporabniku sistema, ki izpis pripravi. Izpišeta se ime in priimek, pred imenom in priimkom se lahko izpiše naziv, ki označuje izraz za ogovor (npr. g., ga., Miss itd.) ali znanstveni naslov (npr. dr., mag. itd.), za njim pa strokovni naslov, ki označuje stopnjo izobrazbe. Pod imenom in priimkom uporabnika se lahko izpiše vloga, ki označuje delovno mesto ali funkcijo. V dokumentu se lahko izpišejo na desni strani tudi podatki o odgovorni osebi. Upoštevajo se vrednosti sistemskih spremenljivk, ki so definirane za posamezne segmente.

Noga v dokumentih tipa dopis je enaka kot pri seznamih, v dokumentih tipa e-pošta pa se ime segmenta izpiše znotraj vsebine, za podpisom.

Nasveti

V inicializacijski datoteki za posamezno knjižnico lahko določimo izpis prejemnika tudi na desni strani. To storimo na osnovi pisne zahteve knijžnice.

V dokumentih, ki imajo obliko dopisa, je predviden izpis logotipa. Logotip mora biti definiran kot slika, običajno shranjena v formatu png, v velikosti največ 25 x 176 mm. Če knjižnica želi na dokumentu natisniti svoj logotip, datoteko s sliko posreduje v IZUM.

1.4 Naslavljanje na izpisih

Definicije sistemskih izpisov zagotavljajo poenoten videz dokumentov (v celoti ali njihovih delov) v zvezi z naslavljanjem, označevanjem dokumentov, opisom posameznih postavk z bibliografskimi podatki o gradivu, glavo in nogo strani ipd.

V nadaljevanju je opisana struktura naslavljanja na izpisih segmentov programske opreme COBISS3. Pri naslavljanju se izpisujejo in upoštevajo podatki, ki jih vzdržujemo v razredih Domača knjižnica in Partner. Podatki o domači knjižnici se izpisujejo pri naslovu pošiljatelja, podatki o partnerju pa se upoštevajo in izpisujejo pri naslovu prejemnika. Sistemski izpisi za dokumente, ki jih pošiljamo po klasični ali elektronski pošti, so prilagojeni zakonskim določilom in pravilom naslavljanja Pošte Slovenije.

Kratice držav so v skladu s šifrantom držav za mednarodno naslavljanje pošiljk ISO. Pri prejemnikih v tujini se država izpiše v angleškem jeziku, če pri Jezik obrazca izberemo angleški jezik. Nekatere poštne uprave v tujini (npr. v Nemčiji) namreč zaradi optičnega branja naslovov priporočajo, da je ime naslovne države zapisano v jeziku te države ali angleškem jeziku.

V nadaljevanju so opisani:

Naslov prejemnika in pisemska ovojnica

Vsi dokumenti, ki jih lahko pošiljamo po pošti, so oblikovani tako, da jih je mogoče vstaviti v ovojnice z okencem za naslov prejemnika na levi strani. V inicializacijski datoteki za posamezno knjižnico pa lahko z nastavitvijo posebnega parametra določimo izpis prejemnika tudi na desni strani. Ta možnost se vključi na osnovi zahteve knjižnice.

1.4.1 Naslov pošiljatelja

Na izpisih, prilagojenih za pošiljanje po pošti ali faksu, se naslov pošiljatelja izpiše v desnem stolpcu. Pri tem se upoštevajo podatki o domači knjižnici: najprej se izpiše naslov za pošiljanje, ki se upošteva v določenem segmentu, pod njim pa praviloma še podatki o sedežu domače knjižnice.

V nadaljevanju je opisnanih tudi nekaj primerov strukture naslovov pošiljateljev ter nekaj konkretnih primerov naslovov pošiljateljev.

1.4.1.1 Naslov za pošiljanje

Naslov za pošiljanje vsebuje podatke, ki se izpišejo v naslednjem vrstnem redu:

1.4.1.2 Sedež

Sedež vsebuje podatke, ki se izpišejo v navedenem vrstnem redu:

1.4.1.3 Primeri strukture naslovov pošiljateljev

V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov strukture naslova pošiljatelja na izpisih, ki so prilagojeni za pošiljanje po pošti ali telefaksu. Ker je struktura naslovov na izpisih odvisna tudi od vnesenih podatkov pri domači knjižnici in partnerju, so prikazani le pravilni vnosi podatkov za najpogosteje uporabljene primere.

Primeri strukture naslovov pošiljateljev

Legenda kratic, uporabljenih v primerih:

Primer 1: Domača knjižnica ima identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko in nima nadrejenega partnerja
Primer naslova: Univerzitetna knjižnica Maribor

Struktura naslova pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica brez nadrejenega partnerja

Primer 2: Domača knjižnica se vpiše brez identifikacijske številke za DDV ali davčne številke, ima nadrejenega partnerja z identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko
Primer naslova: Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Struktura naslova pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica z nadrejenim partnerjem

Primer 3: Domača knjižnica se vpiše brez identifikacijske številke za DDV ali davčne številke in ima nadrejenega partnerja, ki se prav tako vpiše brez identifikacijske številke za DDV ali davčne številke
Tudi ta partner ima nadrejenega partnerja, ki ima vpisano identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko.
Primer naslova: knjižnice nekaterih fakultet Univerze v Mariboru (npr. knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete).

Struktura naslova pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica z dvema nadrejenima partnerjema, od katerih prvi nima vpisane identifikacijske številke za DDV ali davčne številke

1.4.2 Naslov prejemnika

Na izpisih, prilagojenih za pošiljanje po pošti ali telefaksu, se naslov prejemnika izpiše v levem stolpcu. Na izpisih, ki so prilagojeni za pošiljanje po e-pošti, se v sporočilu za partnerja izpiše del naslova za pošiljanje, v sporočilu za člana pa številka njegove članske izkaznice.

V nadaljevanju je opisnanih tudi nekaj primerov strukture naslovov prejemnikov ter nekaj konkretnih primerov naslovov pošiljateljev.

Naslov partnerja

Pri partnerju se izpiše naslov za pošiljanje, ki vključuje podatke o kontaktih, za katere smo določili, da se upoštevajo in izpisujejo na izpisih v posameznem segmentu.

Naslov za pošiljanje vsebuje podatke, ki se izpišejo v naslednjem vrstnem redu:

Pri izpisih naročil, preklicev naročil in reklamacij se pod delom izpisa, ki je viden v okencu za prejemnika, izpiše še številka telefaksa, vpisana pri podatkih o kontaktih ali sedežu partnerja.

Pri dobavnicah in računih, pri katerih je treba zadostiti posebnim pravilom in navesti vse zahtevane podatke (npr. o prejemniku gradiva, prejemniku računa, davčnem zavezancu), se poleg splošnih podatkov o partnerju in njegovih podatkov o kontaktih izpišejo tudi podatki o njegovem nadrejenem partnerju.

Naslov člana

Pri članu se na izbranem izpisu kot naslov prejemnika izpiše tisti naslov, pri katerem je določena tudi uporaba za izbrani zapis. (npr. na nalepki z naslovom člana se izpiše tisti poštni naslov, pri katerem je pri Uporaba določena vrednost nalepka z naslovom, na potrdilu o vračilu gradiva, ki ga lahko natisnemo za člana, ko vrne medknjižnično izposojeno gradivo, se izpiše tisti poštni naslov, pri katerem je pri Uporaba določena vrednost vračilo gradiva (MI)).

Če pri nobenem naslovu ni določena uporaba za izbran izpis, se na izpisu upošteva naslednji vrstni red podatkov:

1.4.2.1 Primeri strukture naslovov prejemnika

V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov strukture naslova prejemnika na izpisih, ki so prilagojeni za pošiljanje po pošti ali telefaksu. Ker je struktura naslovov na izpisih odvisna tudi od vnesenih podatkov pri domači knjižnici in partnerju, so prikazani le pravilni vnosi podatkov za najpogosteje uporabljene primere.

Primeri strukture naslovov prejemnikov

Legenda kratic, uporabljenih v primerih:

Primer 1: Partner ima identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko in nima nadrejenega partnerja
Primer: Univerzitetna knjižnica Maribor, Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pri čemer velja, da podatke o knjižnici vpišemo kot podatke o kontaktih pri partnerju - članici Univerze.

Struktura naslova prejemnika na dobavnici – partner brez nadrejenega partnerja

Primer 2: Partner se vpiše brez identifikacijske številke za DDV ali davčne številke, ima nadrejenega partnerja z identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko
Primer: Knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, pri čemer velja, da podatke o knjižnici vpišemo kot podatke o kontaktih pri partnerju - članici Univerze. Članica Univerze, ki ni zavezanec za DDV, ima za nadrejenega partnerja Univerzo.

Struktura naslova prejemnika na dobavnici – partner z nadrejenim partnerjem

1.4.3 Primeri naslavljanja na izpisih

Primer 1: Naslov na naročilu, če pošiljatelj (domača knjižnica) nima nadrejenega partnerja

Naslov pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica brez nadrejenega partnerja

Primer 2: Naslov na naročilu, če ima pošiljatelj (domača knjižnica) dva nadrejena partnerja, od katerih prvi nima vpisane identifikacijske številke za DDV ali davčne številke; tudi domača knjižnica nima vpisane identifikacijske številke za DDV ali davčne številke

Naslov pošiljatelja na naročilu – domača knjižnica z dvema nadrejenima partnerjema

Primer 3: Naslov na dobavnici, če prejemnik (partner) nima nadrejenega partnerja

Naslov prejemnika na dobavnici – partner brez nadrejenega partnerja

Primer 4: Naslov na dobavnici, če prejemnik (partner) nima vpisane identifikacijske številke za DDV ali davčne številke in ima nadrejenega partnerja z identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko

Naslov prejemnika na dobavnici – partner z nadrejenim partnerjem

2 Okno segmenta COBISS3/Izpisi

Osnovno okno segmenta COBISS3/Izpisi je razdeljeno na naslednje dele:

Meje oken in njihovih delov določajo robovi, s katerimi lahko spreminjamo njihovo velikost.

Okno segmenta COBISS3/Izpisi

2.1 Naslovna vrstica

Naslovna vrstija je vrstica ob zgornjem robu okna. V njej je narisana ikona programske opreme COBISS3 ter izpisano ime segmenta ter okna COBISS3/Izpisi – Osnovno okno.

2.2 Menijska vrstica

Menijska vrstica je vrstica pod naslovno vrstico, v kateri je pet menijev. Vsak od njih vsebuje več metod, s katerimi izvajamo določene postopke. Skupine metod so med seboj ločene s črto.

Vsebina menijske vrstice se ne spreminja, metode v menijih se dinamično spreminjajo glede na izbrano skupino ali definicijo in glede na pooblastila, ki jih imamo za delo v segmentu COBISS3/Izpisi. Imena metod, ki jih lahko izberemo, so obarvana črno, imena metod, ki jih ne moremo izbrati, pa so obarvana sivo.

Meni Skupina vključuje metode za ustvarjanje in urejanje skupin definicij (te možnosti so na razpoloago le za IZUM) in izhod iz segmenta COBISS3/Izpisi.

Meni Definicija vključuje metode za delo z definicijami posameznih izpisov; te možnosti so na razpoloago le za IZUM.

Meni Urejanje vključuje metode za delo z definicijami posameznih izpisov. Večina možnosti je namenjena IZUM-u, uporabnikom je namenjena metoda Dodaj med priljubljene.

Meni Izpisovanje vključuje metode za pripravo izpisov (takoj in s časovnim zamikom - po urniku), iskanje in pregledovanje pripravljenih izpisov in brisanje predpomnilnika definicij izpisov.

Meni Pomoč omogoča dostop do vsebine priročnikov COBISS.

Lastnosti menijev, izbira metod v menijih in uporaba priročnih menijev so opisani v priročniku Osnovna navodila COBISS3 v poglavju Brskalnik.

2.3 Orodna vrstica

Ikone v orodni vrstici omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih metod. Vsebina orodne vrstice se ne spreminja. Glede na izbrano definicijo so aktivne le tiste ikone, med katerimi lahko izbiramo. Preostale so obarvane sivo.

Zaslonski namig posamezne ikone se prikaže, če kazalec miške za nekaj trenutkov zadržimo na ikoni.

V orodni vrstici so naslednje ikone:

Aktivnost ikon je odvisna od tega, kaj imamo izbrano (npr. ikona za dodajanje izpisa med priljubljene je aktivna, ko imamo izbrano definicijo posameznega izpisa).

2.4 Statusna vrstica

V statusni vrstici se izpisujejo podatki o izbrani skupini definicije, definiciji, o delu definicije…. Izpiše se ime izbrane skupine, definicije itd., v oklepaju pa še programsko določen identifikator izpisa.

2.5 Skupine definicij in definicije izbrane skupine izpisov

Osrednji del okna segmenta COBISS3/Izpisi je razdeljen na dve podokni:

Skupine definicij in definicije so organizirane podobno kot mape in datoteke na našem računalniku. V levem podoknu Skupine definicij je seznam vseh skupin definicij, v desnem podoknu Definicije izbrane skupine pa se izpisuje seznam definicij za izbrano skupino. Ime desnega podokna in vsebina seznama definicij se spreminjata glede na izbrano vrsto definicij.

Opozorilo

Uporabniki nimajo vpogleda v seznam definicij iz določenih skupin definicij, in sicer v seznam definicij obrazcev, vsebnikov, programskih elementov ter programskih vrednosti.

2.5.1 Skupine definicij

Definicij za področje dela v segmentu COBISS3/Izpisi so razdeljene v naslednje skupine:

Vsaka izmed teh skupin se deli še na dve podskupini:

Sistemske in uporabniške definicije

V skupini Izpisi / Sistemske definicije so definicije izpisov in definicije vseh ostalih sestavnih delov definicij izpisov, ki jih pripravi IZUM. Teh definicij v knjižnici ni mogoče spreminjati.

V skupini Izpisi / Uporabniške definicije so definicije izpisov, ki so prilagojeni potrebam posameznih knjižnic in jih pripravi IZUM. Teh definicij v knjižnici ni mogoče spreminjati.

V skupinah Spremenljivke / Uporabniške definicije in Razvrstitve / Uporabniške definicije so definicije, ki jih ustvarijo v knjižnici, zato lako v knjižnici tudi spreminjajo njihovo vsebino.

Definicija izpisa določa vsebino, obliko in destinacijo izpisa (npr. dokumenta, statistike …). Sestavni del definicije izpisa je en ali več obrazcev. Izpis ima običajno v svoji definiciji določene tudi destinacije, ki se upoštevajo pri pošiljanju izpisa. Na podlagi definicije izpisa in podatkov iz baze podatkov pripravimo izpis in ga pošljemo na eno ali več destinacij.

Destinacija je naslov, na katerega bodo oz. so poslani izpisi. Vključuje e-naslove fizičnih in pravnih oseb ter imena tiskalnikov. Eno destinacijo predstavlja en skupek e-naslovov ali ime enega tiskalnika.

Obrazec je najpomembnejši del definicije izpisa. Določa vsebino in obliko posameznega izpisa. Sestavljen je iz različnih elementov (glava, noga, ime, besedilo, različne tabele itd.).

Vsebnik določa vsebino in obliko za del obrazca. Je samostojna enota, ki vsebuje druge elemente in jih hkrati omejuje v okviru svojih dimenzij.

Programski element določa vsebino in obliko za del obrazca.

Programska vrednost določa vsebino, ki je lahko del obrazca. Temelji na programski implementaciji v programskem jeziku Java.

Spremenljivka določa vsebino, ki se izpiše v posameznem izpisu in jo lahko uporabniki prilagodijo svojim potrebam.

Razvrstitev določa način razvrščanja podatkov v obrazcu. Najpogosteje se uporabljajo v statističnih tabelah. Uporabniki lahko določijo svoje kategorije razvrstitve.

Definicije so organizirane po skupinah, glede na segmente programske opreme COBISS3. Tako imamo skupine z imeni npr. Nabava, Zaloga, … Definicije, ki se upoštevajo pri pripravi izpisov za nek segment, se lahko nahajajo v skupini z imenom tega segmenta, lahko pa so za segment definirane še podskupine in se definicije nahajajo v podskupini. Definicije, ki se upoštevajo pri pripravi izpisov iz več različnih segmentov, so lahko shranjene v posebnih, smiselno poimenovanih skupinah.

Definicije spremenljivk in razvrstitev, ki jih pripravijo v knjižnici uporabniki, shranjujemo v skupine in podskupine, ki jih lahko definiramo sami.

Primer umestitve definicij izpisov

Definicije tipskih izpisov vseh statistik za medknjižnično izposojo so shranjene v skupini sistemskih definicij izpisov za medknjižnično izposojo v podskupini Statistike v mapi Izpisi / Sistemski / Medknjižnična izposoja / Statistike.


Nasvet

Za shranjevanje uporabniških definicij spremenljivk in razvrstitev definiramo skupine enako, kot so definirane tudi skupine sistemskih definicij spremenljivk in razvrstitev (tj. po segmentih).

2.5.2 Definicije posameznih izpisov izbrane skupine

Seznam definicij izpisov izbrane skupine se izpisuje v desnem podoknu osrednjega dela okna segmenta COBISS3/Izpisi. Ime tega podokna in vsebina (t.j. seznam definicij) se spreminjata glede na izbrano skupino v podoknu Skupine definicij. Definicije so poimenovane glede na:

Ime definicije izpisa je sestavljeno iz oznake in imena izpisa. Oznaka je sestavljena iz oznake segmenta, za katerega je izpis pripravljen (npr. I za segment Izposoja), oznake vsebine ali področja izpisa (npr. STA za izpis s področja statistik) in 2-mestne številčne oznake izpisa (npr. 01, 02….)

Primer imen definicij v seznamih definicij izpisov

2.6 Priljubljeni izpisi

V podokno Priljubljeni izpisi lahko shranimo priljubljene izpise, torej izpise, ki jih pogosto uporabljamo in si s tem pohitrimo dostop do posameznega izpisa.

Seznam priljubljenih izpisov oblikujemo na nivoju:

Za dodajanje izpisa v seznam priljubljenih izpisov ne potrebujemo posebnega pooblastila.

Priljubljeni izpisi

Videonavodila prikazujejo postopek dodajanja izpisa med priljubljene in delo s priljubljenimi izpisi.

Postopek dodajanja izpisa med priljubljene

 1. V podoknu Priljubljeni izpisi izberemo zavihek, kamor želimo dodati izpis.
  Če želimo izpis dodati med priljubljene izpise na nivoju knjižnice (da ga bodo lahko uporabljali tudi sodelavci), izberemo zavihek z akronimom knjižnice.
  Za dodajanje izpisa med svoje priljubljene izpise pa izberemo zavihek s svojim uporabniškim imenom.
 2. Izpis, ki ga želimo dodati v seznam priljubljenih izpisov, označimo (v podoknu Definicije izbrane skupine kliknemo nanj).
 3. Kliknemo ikono Ikona Dodaj med priljubljene ali pa iz menija Urejanje ali iz priročnega menija izberemo metodo Dodaj med priljubljene.

Možnosti uporabe priljubljenih izpisov

Priljubljeni izpis lahko z metodami, ki jih izberemo iz priročnega menija:

Z ikonami v orodni vrstici podokna Priljubljeni izpisi lahko:

Hitra priprava izpisa, ki je dodan med priljubljene

Postopek priprave izpisa, ki je dodan med priljubljene, lahko začnemo tudi z dvoklikom na ime izpisa.

3 Priprava in pošiljanje izpisov

Izpise lahko pripravljamo:

V nadaljevanju je opisano, kako v segmentu COBISS3/Izpisi:

Opisane so tudi dodatne možnosti pred pošiljanjem že pripravljenega izpisa:

Priprava in tiskanje inventarne knjige

Videonavodila prikazujejo postopek priprave in tiskanja inventarne knjige.


Opozorilo

Za pripravo in in pošiljanje izpisov ter za delo z datotekami, v katerih so shranjeni izpisi, potrebujemo dovoljenje RPT – dostop do segmenta COBISS3/Izpisi ter pregled in izpis podatkov.

3.1 Priprava in pošiljanje izpisa

 1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije in nato še mapo z imenom segmenta ter podskupino, v kateri je definicija izpisa, ki ga želimo pripraviti.
  V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.
 2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki ga želimo pripraviti.
 3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis.
  Odpre se okno Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi nekaterih izpisov vnos parametrov ni potreben ali pa se odpre iskalnik.
 4. Vpišemo vhodne parametre ali v iskalniku poiščemo iz izberemo objekte, ki se upoštevajo pri pripravi izpisa.
  Vrednosti vhodnih parametrov lahko shranimo, shranjene parametre izberemo ali pa jih izbrišemo.
 5. Kliknemo gumb V redu.
  Ko je izpis pripravljen, se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer se izpiše seznam vseh pripravljenih obrazcev za ta izpis. Pri vsakem obrazcu se izpišejo številka dokumenta in destinacije, na katere bo poslan.
 6. Pripravljeni izpis ali posamezni obrazec lahko pregledamo v oknu za predogled in v pregledovalniku PDF.
 7. Izpis natisnemo ali pošljemo po e-pošti.

Pred pošiljanjem izpisa lahko uporabimo katero izmed dodatnih možnosti pred pošiljanjem izpisa (npr. dodajanje destinacije, dodajanje prilog itd.)

Za izhod iz okna Pregled in pošiljanje izpisa brez pošiljanja na destinacije kliknemo gumb Zapri.

Okno Pregled in pošiljanje izpisa

3.1.1 Vhodni parametri pri pripravi izpisa

Ločimo tri vrste parametrov:

S parametri poizvedbe in parametri izpisa določimo, kateri podatki bodo upoštevani v izpisu. S parametri izpisa je možno določiti še dodatno besedilo, ki se bo izpisalo na izpisu (npr. pojasnilo k naslovu). S parametri razvrstitve pa lahko spremenimo razvrstitev kategorij, ki bo upoštevana v izpisih statistik.

Vrednosti vhodnih parametrov lahko shranimo, shranjene parametre izberemo ali pa jih izbrišemo.

Shranjevanje in uporaba vhodnih parametrov

Pri izpisih, ki jih v knjižnici pripravljamo bolj pogosto, si lahko delo olajšamo tako, da shranimo vhodne parametre izpisa. Postopek je prikazan v posnetku.

3.1.1.1 Shranjevanje vhodnih parametrov

Vhodne parametre ob pripravi izpisa shranimo po naslednjem postopku:

 1. V oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa shranimo vpisane parametre tako, da pri Naloži/shrani parametre kliknemo ikono Ikona Shrani.
  Odpre se okno Ime konfiguracije.
 2. Vpišemo ime, pod katerim bomo shranili vpisane vhodne parametre.
 3. Kliknemo gumb V redu.
  Če vpišemo že obstoječe ime, nas program na to opozori in vhodnih parametrov ne shrani.

Opozorilo

Shranjeni nabor parametrov je dostopen vsem uporabnikom določene knjižnice.

3.1.1.2 Izbira shranjenih vhodnih parametrov

Pri pripravi izpisa izberemo shranjene vhodne parametre po naslednjem postopku:

 1. V oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa izberemo nabor shranjenih parametrov iz spustnega seznama pri Naloži/shrani parametre.
 2. Naložene vhodne parametre lahko spremenimo.
 3. Prvotno stanje vhodnih parametrov lahko povrnemo s klikom na ikono Ikona Osveži.

3.1.1.3 Brisanje shranjenih vhodnih parametrov

Shranjne vhodne parametre brišemo z naslednjim postopkom:

 1. V oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa izberemo iz spustnega seznama pri Naloži/shrani parametre nabor shranjenih parametrov, ki jih želimo izbrisati.
 2. Kliknemo ikono Ikona Zbriši.
  Odpre se okno z vprašanjem Ali res želite izbrisati to konfiguracijo parametrov?.
 3. Kliknemo gumb Da.

3.1.2 Predogled vsebine izpisa

Postopek:

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa s klikom označimo izpis ali obrazec.
 2. Kliknemo gumb Predogled.
  Odpre se okno za predogled pripravljenega izpisa ali obrazca.
  Za prikaz naslednje strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo Stran / Naslednja stran ali pritisnemo tipko <PgDn> (Page Down).
  Za prikaz prejšnje strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo Stran / Prejšnja stran ali pritisnemo tipko <PgUp> (Page Up).
  Za prikaz prve strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo Stran / Prva stran ali pritisnemo tipko <Home>.
  Za prikaz zadnje strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo Stran / Zadnja stran ali pritisnemo tipko <End>.
  Za tiskanje izpisa ali obrazca na tiskalniku izberemo Predogled / Izpis ali kliknemo gumb Izpis.
 3. Za zapiranje okna za predogled izberemo Predogled / Zapri ali kliknemo gumb Zapri.

3.1.3 Predogled vsebine izpisa v PDF

Postopek:

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa s klikom označimo izpis ali obrazec.
 2. Kliknemo gumb Predogled v PDF.

Odpre se pregledovalnik PDF (npr. Adobe Reader), ki je globalni standard za ogled PDF-datotek. Pripravljen izpis ali obrazec lahko pogledamo in preverimo in tudi shranimo v želeno mapo na disku (kot datoteko v formatu pdf) ali ga natisnemo (v celoti, določeno območje strani ali samo določene strani).

Če na računalniku nimamo nameščenega pregledovalnika PDF, se po izbiri metode odpre pogovorno okno operacijskega sistema, ki nas vpraša, s katerim programom želimo odpreti pripravljeni izpis. Okno zapremo s klikom na gumb Cancel. Za tem na računalnik namestimo pregledovalnik PDF (lahko ga prenesemo s spletne strani http://www.adobe.com/).

Po zapiranju pregledovalnika PDF se vrnemo v okno Pregled in pošiljanje izpisa.

Nasvet

Predogled v PDF uporabimo predvsem takrat, kadar želimo datoteko z določenim izpisom shraniti v želeni mapi na svojem računalniku, ali kadar želimo obsežnejši izpis natisniti v omejenem obsegu (npr. ko želimo natisniti samo določene strani, ali območje strani daljšega izpisa).

3.1.4 Pošiljanje izpisa

Za pošiljanje izpisa na destinacije kliknemo gumb Pošlji. Izpis se pošlje na destinacijo, ki privzeto določena z definicijo izpisa (izpiše se na tiskalnikih ali pa se pošlje na e-naslove).

Pred pošiljanjem izpisa lako uporabimo katero izmed dodatnih možnosti (npr. dodajanje destinacije, dodajanje prilog …).

3.1.5 Dodatne možnosti pred pošiljanjem izpisa

Pri že pripravljenih izpisih lahko uporabimo katero izmed naslednjih možnosti:

Te možnosti lahko v oknu Predogled in pošiljanje izpisa uporabimo na enega izmed naslednjih načinov:

Dodatne možnosti v oknu Pregled in pošiljanje izpisa - menijska vrstica Pošiljanje
Dodatne možnosti v oknu Pregled in pošiljanje izpisa - priročni meni

3.1.5.1 Dodajanje destinacije

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo izpis ali obrazec tako, da ga kliknemo.
 2. Izberemo metodo Pošiljanje / Dodaj destinacijo.
  Odpre se okno za dodajanje destinacije: tiskalnika, e-naslova ali e-naslova iz zapisa v osebnem imeniku.
 3. Izberemo vrsto destinacije.
  To lahko storimo na dva načina:
 4. Odpre se okno Dodajanje destinacij, v katerem izberemo destinacijo, ki jo želimo dodati.

3.1.5.2 Urejanje destinacije

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo tako, da jo kliknemo.
 2. Izberemo metodo Pošiljanje / Lastnosti.
 3. Odpre se okno, v katerem uredimo destinacijo.

3.1.5.3 Odstranitev destinacije

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo tako, da jo kliknemo.
 2. Izberemo metodo Pošiljanje / Odstrani destinacijo.
  Za odstranitev vseh destinacij izberemo metodo Pošiljanje / Odstrani vse destinacije.
  Odpre se okno Potrdi z vprašanjem Ali res želite odstraniti?.
 3. Kliknemo gumb Da.

3.1.5.4 Dodajanje priloge

Priloga mora bit shranjena v datoteki v enem od naslednjih formatov: pdf, ps, jpg, jpeg, gif, tif.

Postopek

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo e-naslov tako, da jo kliknemo. Če te destinacije ni, destinacijo dodamo.
 2. Izberemo metodo Pošiljanje / Dodaj prilogo.
  Odpre se okno Dodajanje priloge, ki omogoča dostop do vseh map na našem računalniku.
 3. Poiščemo in izberemo datoteko, ki jo bomo pripeli k izpisu.
  Pri Izberi mapo se izpiše ime izhodiščne mape. Novo mapo lahko izberemo, če kliknemo spustni seznam in izberemo ustrezni diskovni pogon. V seznamu, ki se izpiše pod izbranim diskovnim pogonom, poiščemo ustrezno mapo in nato datoteko. Datoteko označimo tako, da jo kliknemo. Pri tem se njeno ime prenese k Ime datoteke.
 4. Kliknemo gumb V redu.

Pod destinacijo se izpišejo podatki o prilogi: pot do mape, kjer je shranjena datoteka, in ime datoteke. K posameznemu e-naslovu lahko dodamo več prilog. Za dodajanje nove priloge ponovimo točke od 2 do 4.

Naslovniku bomo obrazec in prilogo poslali na e-naslov.

3.1.5.5 Odstranitev priloge

Postopek

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo prilogo tako, da jo kliknemo.
 2. Izberemo metodo Pošiljanje / Odstrani prilogo.
  Odpre se okno Potrdi z vprašanjem Ali res želite odstraniti?.
 3. Kliknemo gumb Da.

3.1.5.6 Urejanje vsebine e-pošte

Postopek

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo e-naslov tako, da jo kliknemo.
 2. Izberemo metodo Pošiljanje / Uredi vsebino e-pošte.
  Odpre se okno Urejevalnik vsebine e-pošte.
 3. Spremenimo vsebino.
 4. Kliknemo gumb V redu.

3.1.5.7 Določitev številke prve strani izpisa

Za pripravljen izpis lahko določimo številko prve strani izpisa.

Postopek

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo izpis tako, da ga kliknemo.
 2. Izberemo metodo Pošiljanje / Določi začetno številko str.
  Odpre se okno Določitev začetne številke strani , kjer določimo, s katero številko se bo začel številčiti izpis.
 3. Kliknemo gumb V redu.

Primer določitve številke prve strani izpisa

Če želimo, da bo prva stran pripravljenega izpisa številčena npr. s številko 121, vpišemo pri Začni številčiti z vrednost 121.Opozorilo

Začetno številko strani določamo le pri daljših izpisih (npr. pri Z-SEZ-01: Inventarna knjiga), kjer številčenje strani ni sestavljeno iz številke strani in skupnega števila strani, ampak se izpisuje samo številka strani.

3.1.5.8 Shranjevanje izpisa v XML-datoteko

Pripravljeni izpis lahko shranimo kot XML-datoteko v vnaprej definirano mapo in ga natisnemo kasneje v segmentu COBISS3/Izpisi.

Postopek

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa kliknemo gumb Shrani.
  Odpre se okno Določitev imena datoteke.
 2. Vnesemo ime datoteke, v kateri bo shranjen izpis.
 3. Kliknemo gumb V redu.

Po shranjevanju se odpre okno Sporočilo s podatki o shranjeni datoteki: ime datoteke in pot do mape, v kateri je shranjena datoteka. Okno zapremo tako, da kliknemo gumb V redu.

Datoteko poiščemo v segmentu COBISS3/Izpisi tako, da najprej izberemo ustrezno definicijo izpisa in nato še metodo Izpisovanje / Razišči pripravljene izpise … Po izbiri metode se odpre okno Izbira datoteke , ki omogoča dostop do vnaprej definiranih map za shranjevanje pripravljenih izpisov. Poiščemo mapo, v njej označimo datoteko, v katero smo shranili izpis, in kliknemo gumb Odpri. Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa , kjer lahko izpis pošljemo na destinacije s klikom na gumb Pošlji.

3.1.5.9 Shranjevanje izpisa v besedilno datoteko

Pripravljeni izpis lahko shranimo v besedilno datoteko v poljubno mapo.

Postopek

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo izpis ali obrazec tako, da ga kliknemo.
 2. Kliknemo gumb Shrani kot.
  Odpre se okno Shranjevanje izpisa, ki omogoča dostop do vseh map na našem računalniku.
  Pri Shrani v poiščemo in izberemo mapo.
  Pri Ime datoteke se izpiše ime datoteke, ki je sestavljeno iz datuma, ure in imena izpisa. Ime datoteke lahko spremenimo.
  Pri Vrsta datoteke se izpiše format datoteke, v kateri bo shranjen izpis. Definiran je format za besedilno datoteko.
 3. Kliknemo gumb V redu.

Datoteko, v katero smo shranili izpis, lahko poiščemo s programom Raziskovalec (Windows Explorer). Urejamo jo lahko s poljubnim programom za delo z besedilnimi datotekami (Notepad, WordPad, MS Office Word …).

Podatke iz besedilne datoteke lahko uvozimo tudi s programom Microsoft Office Excel. To je smiselno takrat, ko je z definicijo določena takšna oblika izpisa, da so podatki, ki jih shranimo v besedilno datoteko, po uvozu smiselno preslikani v celice na delovnem listu.

3.1.5.10 Shranjevanje izpisa v XLS-datoteko

Pripravljen izpis lahko shranimo v XLS-datoteko v poljubno mapo.

Postopek

 1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo izpis ali obrazec tako, da ga kliknemo.
 2. Kliknemo gumb Shrani kot.
  Odpre se okno Shranjevanje izpisa , ki omogoča dostop do vseh map na našem računalniku.
  Pri Shrani v poiščemo in izberemo mapo.
  Pri Ime datoteke se izpiše ime datoteke, ki je sestavljeno iz datuma, ure in imena izpisa. Ime datoteke lahko spremenimo.
  Pri Vrsta datoteke izberemo format Excel Files[UTF-8] (.xls).
 3. Kliknemo gumb V redu.

Datoteko, v katero smo shranili izpis, lahko poiščemo s programom Raziskovalec (Windows Explorer). Vsebino datoteke lahko urejamo in natisnemo (npr. s programom MS Office Excel).

3.2 Priprava in izpis po urniku

Programska oprema COBISS3 omogoča shranjevanje opravil, ki se lahko izvedejo kasneje. Zaenkrat je za izvajanje opravil po urniku programsko definiran samo tip opravila Priprava izpisa, ki omogoča, da za izbrani izpis določimo čas, ko naj se opravilo začne izvajati. Čas aktiviranja priprave izpisa določimo običajno pri obsežnejših izpisih, ki jih je priporočljivo pripravljati zunaj delovnega časa.

Postopek

 1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije in nato še mapo z imenom segmenta ter podskupino, v kateri je želena definicija izpisa.
  V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.
 2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, za katerega želimo shraniti opravilo, ki se bo izvedlo kasneje.
 3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis po urniku.
  Glede na izbrano definicijo izpisa se odpre iskalnik ali okno Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi nekaterih izpisov iskanje objektov ali vnos vhodnih parametrov nista potrebna.
 4. Poiščemo in izberemo objekte ali določimo vrednosti parametrov, ki se upoštevajo pri pripravi izpisa.
 5. Kliknemo gumb V redu.
 6. Odpre se okno Urejanje opravila , v katerem definiramo novo opravilo:
 7. Kliknemo gumb V redu.

Po shranjevanju novega opravila se izpiše sporočilo o uspešni registraciji priprave izpisa po urniku, opravilo pa dobi status kreirano. Ko se opravilo izvede, se njegov status spremeni v končano. Shranjeno opravilo lahko uredimo ali zbrišemo.

Ko je izpis pripravljen, se na e-naslov knjižničarja, ki je definiral opravilo, pošlje obvestilo o opravilu. Prav tako se na ta e-naslov pošlje obvestilo tudi v primeru, če se izpis ni pripravil, ker ni bilo pogojev za pripravo izpisa ali ker je pri pripravi izpisa prišlo do napake.

Če je bil izpis uspešno pripravljen, lahko po prejemu obvestila o opravilu poiščemo shranjeno datoteko z izpisom in izpis pošljemo na destinacije.

Opozorilo

Opravila, ki se periodično ponavljajo (npr. vsak teden, vsak mesec …), imajo vedno status kreirano (nikoli ne dobijo statusa končano).

3.3 Dostop do shranjenih datotek z izpisi

Postopek

 1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije in nato še mapo z imenom segmenta ter podskupino, v kateri je želena definicija izpisa.
  V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.
 2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki smo ga pripravili in shranili kot XML-datoteko v vnaprej definirani mapi in ga želimo natisniti ali poslati po e-pošti.
 3. Izberemo metodo Izpisovanje / Razišči pripravljene izpise.
  Odpre se okno Izbira datoteke, v katerem so mape s shranjenimi izpisi. Pri Izberi mapo se izpiše ime mape, v kateri so shranjene datoteke z izpisi, ki smo jih pripravili na osnovi izbrane definicije.
 4. V izbrani mapi označimo želeno datoteko s pripravljenim izpisom. Njeno ime se prenese v vnosno polje k Ime datoteke.
 5. Kliknemo gumb Odpri.
  Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo pripravljeni izpis na že določene ali spremenjene destinacije.

3.4 Brisanje shranjenih datotek z izpisi

Postopek

 1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije in nato še mapo z imenom segmenta ter podskupino, v kateri je želena definicija izpisa.
  V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.
 2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki smo ga pripravili in shranili kot XML-datoteko v vnaprej definirani mapi in ga želimo izbrisati.
 3. Izberemo metodo Izpisovanje / Izbriši pripravljene izpise.
  Odpre se okno Izbira datoteke, v katerem so mape s shranjenimi izpisi. Pri Izberi mapo se izpiše ime mape, v kateri so shranjene datoteke z izpisi, ki smo jih pripravili na osnovi izbrane definicije.
 4. V izbrani mapi označimo želeno datoteko s pripravljenim izpisom. Njeno ime se prenese v vnosno polje k Ime datoteke.
  Če označimo več datotek hkrati, se v vnosno polje k Ime datoteke prenesejo imena vseh označenih datotek s pripravljenimi izpisi.
 5. Kliknemo gumb Zbriši.
  Odpre se okno z vprašanjem Ali res želite izbrisati označene datoteke z izpisi?.
 6. Za brisanje kliknemo gumb Da.

3.5 Priprava izpisa iz seznama priljubljenih izpisov

Izpis, ki ga večkrat pripravljamo, lahko dodamo med priljubljene izpise na nivoju knjižnice in na nivoju posameznega uporabnika.

Izpis, ki ga imamo v seznamu priljubljenih izpisov, označimo in iz priročnega menija izberemo eno izmed metod:

4 Spremenljivke

Spremenljivke določajo besedilo (npr. uvodno besedilo, zaključno besedilo, pozdrav, …) v izpisu (npr. v e-obvestilu članom, dokumentih, potrdilih …). Privzeto besedilo spremenljivk določi IZUM, vendar lahko to besedilo v knjižnicah spremenite in prilagodite svojim potrebam.

Spremenljivke se v segmentu COBISS3/Izpisi nahajajo v podmapi Spremenljivke in obsegajo dve skupini:

Opozorilo

Za urejanje definicij spremenljivk potrebujemo pooblastilo RPT_VAR – vzdrževanje spremenljivk in razvrstitev.

Pri pripravi izpisa se v primeru, ko obstaja uporabniško definirana spremenljivka, prednostno upošteva le-ta. Za vsako spremenljivko lahko imamo definirano le eno uporabniško definirano spremenljivko, katere vrednost po potrebi spreminjamo.


Spremenljivka Vodja nabave

Če želimo, da se na izpisih izpiše Marija Novak kot vodja nabavnega oddelka, vpišemo pri spremenljivki Vodja nabave vrednost Marija Novak, pri spremenljivki Naziv vodje nabave pa vrednost Vodja nabavnega oddelka.

V nadaljevanju so opisani:

4.1 Priprava uporabniške definicije spremenljivke

Če želimo spremenljivki določiti novo vrednost, ki naj se upošteva v izpisu, definicijo te spremenljivke, ki je shranjena v mapi Sistemske definicije, kopiramo v mapo Uporabniške definicije in jo tam uredimo.

 1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Spremenljivke / Sistemske definicije.
  V desnem podoknu se izpiše seznam definicij za posamezne skupine (npr. Izposoja…).
 2. V seznamu definicij spremenljivk označimo definicijo spremenljivke, ki ji želimo določiti novo vrednost.
 3. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj in prilepi med uporabniške definicije.
  Spremenljivka se prekopira v mapo Spremenljivke / Uporabniške definicije/ v podmapo, v kateri se je definicija nahajala tudi v skupini sistemske definicije.
  Če podmapa še ne obstaja, se samodejno ustvari.

4.2 Urejanje vsebine uporabniško definirane spremenljivke

 1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Spremenljivke / Sistemske definicije.
 2. V podoknu Definicije izbrane skupine v seznamu definicij spremenljivk označimo definicijo spremenljivke, ki ji želimo določiti novo vrednost.
 3. Izberemo metodo Definicija / Lastnosti.
  Odpre se okno Definicija spremenljivke.
 4. Kliknemo na gumb Vrednost, da se odpre istoimensko okno.
  Spremenimo besedilo.
 5. Če želimo spremeniti ime spremenljivke, pri podatku Ime izbrišemo obstoječe ime in vpišemo novega.
 6. S klikom na gumb V redu shranimo besedilo.

4.3 Brisanje uporabniško definirane spremenljivke

 1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Spremenljivke / Uporabniške definicije.
  Izberemo skupino definicij, v kateri se nahaja definicija, ki jo želimo izbrisati.
 2. V podoknu Definicije izbrane skupine označimo definicijo spremenljivke, ki jo želimo brisati.
 3. Izberemo metodo Zbriši.
  Uporabniška definicije se izbriše.

Opozorilo

Pri pripravi izpisa, kjer se uporablja ta spremenljivka, se bo po brisanju ponovno upoštevala privzeto nastavljena vrednost spremenljivke, ki jo je določil IZUM.

4.4 Spremenljivke za nabavo in serijske publikacije

V tabeli so prikazane spremenljivke za nabavo in serijske publikacije, definirane v segmentu COBISS3/Izpisi.

V prvem stolpcu je izpisano ime spremenljivke, v drugem stolpcu je izpisana privzeta vrednost, v tretjem stolpcu pa so našteti izpisi, v katerih se ta spremenljivka upošteva.

Ime Privzeta vrednost Uporaba
Vodja nabave vsi izpisi (razen Zahvala darovalcu in Porazdelitev po oddelkih)
Naziv vodje nabave vsi izpisi v domačem jeziku (razen Zahvala darovalcu in Porazdelitev po oddelkih)
Naziv vodje nabave (eng) vsi izpisi v angleškem jeziku (razen Zahvala darovalcu in Porazdelitev po oddelkih)
Vodja knjižnice Zahvala darovalcu
Naziv vodje knjižnice Zahvala darovalcu v domačem jeziku
Naziv vodje knjižnice (eng) Zahvala darovalcu v angleškem jeziku
Znanstveni naslov vodje knjižnice Zahvala darovalcu v domačem jeziku
Znanstveni naslov vodje knjižnice (eng) Zahvala darovalcu v angleškem jeziku
Obvezni izvod – uvodno besedilo Spoštovani! V skladu z določili Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. RS, št. 69/06 in 86/09) vam pošiljamo reklamacijo za naslednje obvezne izvode: Seznam, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov
Obvezni izvod – zaključno besedilo Zakon določa, da morate obvezne izvode skupaj z dobavnico dostaviti najkasneje v 15 dneh po izidu v 4 oziroma 16 izvodih, če je bila publikacija izdana s pomočjo javnih sredstev. Publikacija mora biti v taki obliki, kot je namenjena razširjanju v javnosti. V primeru kakršnih koli nejasnosti pokličite! Seznam, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov
Opomba v naročilu Naročilo
Opomba v naročilu (eng) Naročilo
Vodja SP vsi izpisi (razen Zahvala darovalcu)
Naziv vodje SP vsi izpisi v domačem jeziku (razen Zahvala darovalcu)
Naziv vodje SP (eng) vsi izpisi v angleškem jeziku (razen Zahvala darovalcu)
Obvezni izvod SP – uvodno besedilo Spoštovani! Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list Republike Slovenije št. 69/06 in 86/09) zavezuje založnika, da v 15 dneh po izidu oziroma začetku distribucije Narodni in univerzitetni knjižnici predloži 16 izvodov (javno financiranje) oziroma 4 izvode (zasebno financiranje) vsake publikacije na kateremkoli nosilcu zapisa. Kratka navodila o pošiljanju obveznih izvodov in Zakon o obveznih izvodih si lahko preberete na spletni strani NUK / Založniki in avtorji / Obvezni izvod. Reklamacija za manjkajoče zvezke
Obvezni izvod SP – zaključno besedilo Obveznim izvodom naj bo priložen dobavni list v 2 izvodih (enega bomo potrdili in vam ga vrnili). Če ste nam omenjene številke že poslali ali če je publikacija prenehala izhajati, vas prosimo, da nas obvestite, da se izognemo nadaljnjim reklamacijam. Za vse informacije smo vam na voljo. Reklamacija za manjkajoče zvezke
Seznam darov - uvodno besedilo Seznam darov
Seznam darov - zaključno besedilo Seznam darov

4.5 Spremenljivke za elektronske vire

V tabeli so prikazane spremenljivke za elektronske vire, definirane v segmentu COBISS3/Izpisi.

V prvem stolpcu je izpisano ime spremenljivke, v drugem stolpcu je izpisana privzeta vrednost, v tretjem stolpcu pa so našteti izpisi, v katerih se ta spremenljivka upošteva.

Ime Privzeta vrednost Uporaba
Obvezni izvod E – uvodno besedilo Spoštovani, v skladu z določili Zakona o obveznem izvodu publikacij vam pošiljamo reklamacijo za spletne publikacije: Reklamacija za obvezni izvod - E
Obvezni izvod E – zaključno besedilo Reklamirane publikacije oddajte prek portala SVAROG. Kratka navodila o obveznem izvodu spletnih publikacij si lahko preberete tudi na spletni strani NUK (Informacije za … / Obvezni izvod publikacij / obvezni izvod spletnih publikacij. Prosimo za povratno informacijo o prejemu tega sporočila in o statusu izdaje publikacij. Lep pozdrav, Reklamacija za obvezni izvod – E

4.6 Spremenljivke za medknjižnično izposojo

V tabeli so prikazane spremenljivke za medknjižnično izposojo, definirane v segmentu COBISS3/Izpisi.

V prvem stolpcu je izpisano ime spremenljivke, v drugem stolpcu je izpisana privzeta vrednost, v tretjem stolpcu pa so našteti izpisi, v katerih se ta spremenljivka upošteva.

Ime Privzeta vrednost Uporaba
Oddelek za MI Oddelek za medknjižnično izposojo Dobavnica in Obvestilo v domačem jeziku
Oddelek za MI (eng) Interlibrary Loan Dobavnica in Obvestilo v angleškem jeziku
Dobavnica – opomba za izposojo Prosimo, da izposojeno gradivo vrnete do navedenega datuma. Če katerega od izvodov poškodujete ali izgubite, ste dolžni poravnati stroške nabave novega gradiva ali ga nadomestiti z novim izvodom. Dobavnica v domačem jeziku
Dobavnica – opomba za izposojo (eng) Please return the (borrowed) item by the due date. For any lost or damaged item you will be charged a respective fee for purchasing a new material or replacing the lost item with a new one. Dobavnica v angleškem jeziku
Dobavnica - opomba za nakup Pri uporabi gradiva ste dolžni upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Dobavnica v domačem jeziku
Dobavnica - opomba za nakup (eng) The usage of the material is subject to the Copyright and Related Rights Act Dobavnica v angleškem jeziku
Vodja knjižnice Vsi izpisi v domačem in angleškem jeziku (razen Zahtevek za MI, Interno naročilo in Račun)
Naziv vodje knjižnice Vsi izpisi v domačem jeziku (razen Zahtevek za MI, Interno naročilo in Račun)
Naziv vodje knjižnice (eng) Vsi izpisi v angleškem jeziku (razen Zahtevek za MI, Interno naročilo in Račun)
Obvestilo o poteku roka izposoje – besedilo Prosimo, da takoj vrnete gradivo, ki mu je potekel rok izposoje: Obvestilo o poteku roka izposoje v domačem jeziku
Obvestilo o poteku roka izposoje – besedilo (eng) Please, immediately return the overdue item(s): Obvestilo o poteku roka izposoje v angleškem jeziku

4.7 Spremenljivke za izposojo

V tabeli so prikazane spremenljivke za izposojo, definirane v segmentu COBISS3/Izpisi. Razdeljene so v naslednje skupine:

V prvem stolpcu je izpisano ime spremenljivke, v drugem stolpcu je izpisana privzeta vrednost, v tretjem stolpcu pa so našteti izpisi, v katerih se ta spremenljivka upošteva.

4.7.1 E-obvestila

Ime Privzeta vrednost Uporaba
E-naslov za odgovor (e-obvestila) E-obvestila
Uvodno besedilo (e-obvestilo o poteku roka izp.) Sporočamo vam, da imate izposojeno naslednje gradivo, ki mu bo v naslednjih dneh potekel rok izposoje. E-obvestila
Zaključno besedilo (e-obvestilo o poteku roka izp.) Prosimo vas, da gradivo čim prej vrnete ali mu podaljšate rok izposoje. E-obvestila
Uvodno besedilo (e-obvestilo o skorajšnjem opominu) Sporočamo vam, da boste v naslednjih dneh prejeli opomin za naslednje gradivo: E-obvestila
Zaključno besedilo (e-obvestilo o skorajšnjem opominu) Prosimo vas, da gradivo čim prej vrnete in se s tem izognete nepotrebnim stroškom izdaje opominov. E-obvestila
Besedilo (e-obvestilo o poteku članstva) Obveščamo vas, da vam bo v naslednjih dneh poteklo članstvo v naši knjižnici, zato vas vljudno vabimo, da nas obiščete in obnovite članstvo. E-obvestila
SMS-obvestilo o poteku članstva Članstvo v naši knjižnici vam poteče dne E-obvestila
Uvodno besedilo (e-obvestilo o prispeli rezervaciji) Sporočamo vam, da čaka na vas naslednje gradivo, ki ste ga rezervirali: E-obvestila
Zaključno besedilo (e-obvestilo o prispeli rezervaciji) Prosimo vas, da gradivo čim prej prevzamete. E-obvestila
Uvodno besedilo (e-obvestilo o pripravi za prevzem – prioritetna rezervacija) () Sporočamo vam, da čaka na vas naslednje gradivo, ki ste ga rezervirali: E-obvestila
Zaključno besedilo (e-obvestilo o pripravi za prevzem – prioritetna rezervacija) Prosimo vas, da gradivo čim prej prevzamete. E-obvestila
Uvodno besedilo (e-obvestilo o brisani rezervaciji) Sporočamo vam, da smo zaradi poteka roka veljavnosti rezervacije iz seznama rezerviranega gradiva izbrisali naslednje gradivo: E-obvestila
Zaključno besedilo (e-obvestilo o brisani rezervaciji) Če gradivo še vedno potrebujete, ga lahko ponovno rezervirate. E-obvestila
Uvodno besedilo (e-obvestilo o neporavnanih terjatvah) Obveščamo vas, da imate v knjižnici neporavnane terjatve v znesku E-obvestila
Zaključno besedilo (e-obvestilo o neporavnanih terjatvah) Prosimo, da terjatve čimprej poravnate, drugače ne boste mogli uporabljati določenih storitev naše knjižnice. E-obvestila
Naslov splošnega obvestila I - SPLOŠNO OBVESTILO E-obvestila
Splošno obvestilo - pozdrav Lep pozdrav! E-obvestila
Uvodno besedilo (e-obvestilo o manjkajočem gradivu) Rezervirali ste naslednje gradivo: E-obvestila
Zaključno besedilo (e-obvestilo o manjkajočem gradivu) Gradiva vam ne moremo izposoditi, ker ga trenutno nimamo, zato je bila vaša rezervacija zbrisana. Lahko ga ponovno rezervirate in se uvrstite v čakalno vrsto. E-obvestila
Zaključno besedilo (e-obvestilo o manjkajočem gradivu) Gradiva vam ne moremo izposoditi, ker ga trenutno nimamo. Ker noben drugi dostopni izvod trenutno ni prost, smo vas uvrstili v čakalno vrsto. E-obvestila
Naslov posebnega obvestila I - POSEBNO OBVESTILO E-obvestila
Dodatno besedilo (potisno obv. o prispeli rezervaciji) E-obvestila
Uvodno besedilo (obvestilo o dostavi gradiva na dom) Pozdravljeni. Po pošti vam bomo poslali naslednje gradivo, za katero ste izbrali možnost dostave na dom: E-obvestila
Zaključno besedilo (obvestilo o dostavi gradiva na dom) Gradivo je že evidentirano kot izposojeno. Gradivo bo poslano na stalni naslov, v primeru, da imate vpisan naslov za dostovo, pa na ta naslov. Lep pozdrav. E-obvestila

4.7.2 Obvestila, ki se pošiljajo iz izpisov

Ime Privzeta vrednost Uporaba
Uvodno besedilo (I-CG-04, I-CG-05, I-CG-11) Sporočamo vam, da imate izposojeno naslednje gradivo, ki mu bo v naslednjih dneh potekel rok izposoje Izpisi I-CG-04, I-CG-05, I-CG-11
Zaključno besedilo (I-CG-04, I-CG-05, I-CG-11) Vljudno prosimo, da gradivo čim prej vrnete. Izpisi I-CG-04, I-CG-05, I-CG-11
Podpis na obvestilih Vodja knjižnice Izpisi I-CG-04, I-CG-05, I-CG-11, metoda Evidentirana terjatev / Pošlji obvestilo o neporavnanih terjatvah
Uvodno besedilo v obvestilu o neporavnanih terjatvah Obveščamo vas, da je potekel rok za plačilo spodaj navedenih terjatev, ki jih morate poravnati, sicer vam bomo v skladu s poslovnikom onemogočili uporabo storitev naše knjižnice. metoda Evidentirana terjatev / Pošlji obvestilo o neporavnanih terjatvah

4.7.3 Kroženje serijskih publikacij

Ime Privzeta vrednost Uporaba
Uvodno besedilo (obv. o poteku roka kroženja) Sporočamo vam, da je spodaj navedenemu gradivu potekel rok kroženja. Obvestilo o poteku roka kroženja
Zaključno besedilo (obv. o poteku roka kroženja) Prosimo vas, da gradivo čim prej vrnete v knjižnico! Obvestilo o poteku roka kroženja
Opozorilo (Seznam za kroženje) OPOZORILO: Uporabnike, ki bodo zamujali rok, bomo črtali iz seznama za kroženje serijskih publikacij. Če je uporabnik odsoten dalj časa, ima možnost pregledati serijske publikacije kasneje v strokovni knjižnici. Seznam za kroženje serijskih publikacij

4.7.4 Spletni vpis

Ime Privzeta vrednost Uporaba
Potrdilo o spletnem vpisu - omejitve Pri uporabi storitev knjižnice imate naslednje omejitve: Potrdilo o spletnem vpisu (e-pošta)
Potrdilo o spletnem vpisu - opomba Za polno uporabo storitev brez omejitev, poravnajte morebitne stroške vpisa oziroma se oglasite v knjižnici. Potrdilo o spletnem vpisu (e-pošta)
Potrdilo o spletnem vpisu - brez izpisa omejitev (SIKMB) V Moji knjižnici preverite, ali imate pri uporabi storitev knjižnice zaradi spletnega vpisa kakšne omejitve. Potrdilo o spletnem vpisu (e-pošta)

4.7.5 Vpisnica

Ime Privzeta vrednost Uporaba
Ime vpisnice VPISNICA Vpisnica
Izjava člana na vpisnici Vpisnica
Opomba na vpisnici Vpisnica
Ime vpisnice (angleščina) Registration form Vpisnica
Izjava člana na vpisnici (angleščina) Vpisnica

4.7.6 Blagajniško poslovanje

Ime Privzeta vrednost Uporaba
Račun (knjižnica ni zavezanec za DDV) Od uvedbe ZDavPR se ne uporablja več! V skladu s prvim odstavkom 94. člena ZDDV-1 davek ni obračunan. Račun, Storno računa, Dobropis.
Račun (postavka računa oproščena davka) Od uvedbe ZDavPR se ne uporablja več! Oproščeno plačila davka po 13. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1. Račun, Storno računa, Dobropis.
Obvestilo o ostanku dolga po delnem plačilu računa Prosimo, da čim prej poravnate preostanek dolga. Obvestilo o ostanku dolga po delnem plačilu računa

4.8 MFerac spremenljivke

V skupini spremenljivk MFerac so spremenljivke, pripravljene za potrebe pošiljanja podatkov v sistem MFERAC, ki podpira poslovanje proračunskih uporabnikov.

5 Razvrstitve

Razvrstitve določajo način razvrščanja podatkov v izpisih, predvsem v statističnih tabelah. V razvrstitvi so definirane kategorije, kamor se razvrščajo podatki v statističnih tabelah.

Definicije razvrstitev, ki jih pripravi IZUM, so v segmentu COBISS3/Izpisi shranjene v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije. Če želimo izbrano razvrstitev spremeniti, kopiramo definicijo te razvrstitve v podmapo Razvrstitve / Uporabniške definicije in jo uredimo. V skupini uporabniških definicij razvrstitev lahko pripravimo tudi novo razvrstitev.

Opozorilo

Za urejanje definicij razvrstitev potrebujemo pooblastilo RPT_VAR – vzdrževanje spremenljivk in razvrstitev.

V navodilih COBISS3/Izpisi - razvrstitve so opisani postopki:

V nadaljevanju priročnika so opisane posamezne razvrstitve:

Prilagoditev razvrstitev potrebam knjižnic

Razvrstitve za nabavo, serijske publikacije, medknjižnično izposojo, inventuro, elektronske vire in splošne razvrstitve niso namenjene prilagajanju potrebam posamezne knjižnice, saj tudi definicije izpisov statistik niso pripravljene tako, da bi lahko spreminjali razvrstitev, ki se naj pri pripravi statistike upoštevajo.

Razvrstitev določa način razvrščanja podatkov v izpisih, predvsem v statističnih tabelah. Definicije razvrstitev za statistike v zalogi, ki jih pripravi IZUM, so v segmentu COBISS3/Izpisi shranjene v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Zaloga v naslednjih podmapah:

Če želimo izbrano razvrstitev spremeniti, kopiramo definicijo te razvrstitve (z metodo Kopiraj in prilepi med uporabniške definicije) v podmapo Razvrstitve / Uporabniške definicije in jo uredimo. V skupini uporabniških definicij razvrstitev lahko pripravimo tudi novo razvrstitev. Delo z razvrstitvami je opisano v navodilih COBISS3/Izpisi - razvrstitve.

5.1.1 Financer

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
financer_1 (statična) financer iz podpolja 996/9974 MK – Ministrstvo za kulturo
OBD – Občina
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
financer_2 (dinamična) financer iz podpolja 996/9974 dinamična Z-STA-206
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.2 Fizična oblika

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno)) Gl. opis na povezavi Pravila za določitev fizične oblike gradiva. tekstovno grad. (knjižno) – (a, ad, af, ar) tekstovno gradivo – knjižno Z-STA-105, Z-STA-209, Z-STA-210, Z-STA-211, Z-STA-212, Z-STA-214, Z-STA-215, Z-STA-226, Z-STA-228
mikrooblike – (ag, bg) mikrooblike
rokopisno grad. – rokopisno gradivo
muzikalije – (c) muzikalije
kartografsko grad. - (ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ez) kartografsko gradivo
video DVD – (gcbk) video DVD
proj. grad. (diap., pros., diafilmi) – (gb, gbg, gbh, gbi, gbj, gbk, gbl, gbu, gbz) projicirno gradivo (diapozitivi, prosojnice, diafilmi)
videoposn., filmi – (g, ga, gaa, gab, gac, gad, gau, gaz, gc, gca, gcb, gcbl, gcc, gcd, gce, gcz) videoposnetki, filmi
zv. posn. – gramof. plošče – (ia, ja) zvočni posnetki – gramofonske plošče
zv. posn. – CD – (ii, ji) zvočni posnetki – CD
zv. posn. – kasete (neglasb.) – (ic) zvočni posnetki – kasete (neglasbene)
zv. posn. – kasete (glasb.) – (jc) zvočni posnetki – kasete (glasbene)
zv. posn. – DVD – (ij, jj) zvočni posnetki – DVD
zv. posn. – ostalo – (i, ib, id, ie, if, ig, ih, iz, j, jb, jd, je, jf, jg, jh, jz) zvočni posnetki – ostalo
slikovno grad. – (k, ka, kaa, kab, kac, kad, kae, kaf, kag, kah, kai, kaj, kb, kc, kd, ke, kf, kh, ki, kk, kuu, kvv, kz, kzz) slikovno gradivo
elektronski v. – (l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, lz) elektronski viri
večvrstno grad. – (m, ai) večvrstno gradivo
tridim. izd. in predm. – (r, raa, rab, rac, rad, rae, raf, rag, rah, rai, raj, rak, ral, ram, ran, rao, rap, raq, rar, ras, rat, rba, rbb, rbc, rbd, rbe, rbf, rbg, rbh, rbi, rbj, ruu, rvv, rzz) tridimenzionalni izdelki in predmeti
drobni t. – (aj) drobni tisk
drugo
brez vrednosti – gradivo brez 675s
vse – skupaj
oznaka fizične oblike_2 (dinamična) dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.3 Interna oznaka

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
interna oznaka_1 (statična) interna oznaka iz podpolja 996/997d\i cd – CD plošče Z-STA-220
cdr – CD-ROM
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
interna oznaka_2 (dinamična) interna oznaka iz podpolja 996/997d\i dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.4 Jezik

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
jezik_1 (dinamična; slovenski/tuji) glede na podatek v 101a slovenski Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23, Z-STA-24
tuji
skupaj – zbirni podatki
jezik_2 (dinamična) glede na podatek v 101a dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
jezik_3 (statična; domači/tuji) glede na to, kateri jezik je za knjižnico določen kot domači jezik domači Z-STA-208
tuji
skupaj – zbirni podatki
jezik_4 (statična; slovenski/tuji) glede na podatek v 101a slovenski Z-STA-207, Z-STA-217, Z-STA-225
drugo – tuji
skupaj – zbirni podatki

5.1.5 Literarna vrsta

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
literarna vrsta 105f_1 (statična) literarna vrsta iz podpolja 105f a – roman
b – drama
c – esej
d – humor, satira, parodija
e – pisma
f – kratka proza
g – poezija
h – govor
i1 – spomini, dnevnik
i2 – potopis, reportaža
x – ljudsko slovstvo
z – druge in mešane literarne vrste
drugo – druge kode
brez vrednosti
vse – skupaj
literarna vrsta 105f_2 (dinamična) literarna vrsta iz podpolja 105f dinamična Z-STA-222
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.6 Način nabave

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
način nabave_1 (statična) način nabave gradiva nakup Z-STA-205, Z-STA-213, Z-STA-218, Z-STA-221
zamena
dar
obvezni izvod
stari fond
lastna izdaja
kotizacija
subvencija
članstvo
obvezni izvod ustanove
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki
način nabave_2 (dinamična) način nabave gradiva nakup Z-STA-02, Z-STA-04, Z-STA-22, Z-STA-24
zamena
dar
obvezni izvod
stari fond
lastna izdaja
kotizacija
subvencija
članstvo
obvezni izvod ustanove
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki

5.1.7 Namembnost gradiva

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
namembnost_1 (dinamična; odrasli/otroci glede na 100e) glede na podatek v 100e odrasli – 100e=k ali m ali v 100e ni podatka Z-STA-30, Z-STA-31
otroci – 100e=a, b, c, d ali e
drugo
skupaj – zbirni podatki
namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e) glede na podatek v 100e odrasli – 100e=k ali m ali u Z-STA-102, Z-STA-202, Z-STA-210, Z-STA-214, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-STA-218, Z-STA-220, Z-STA-221, Z-STA-222, Z-STA-223, Z-STA-224, Z-STA-225
otroci – 100e=a, b, c, d ali e
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki
namembnost_3 (statična; stroka/leposlovje glede na 100e) glede na podatek v 100e stroka – 100e=a ali k Z-STA-103, Z-STA-203, Z-STA-211
leposlovje – 100e=b, c, d, e, m ali u
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki
namembnost_4 (dinamična) glede na podatek v 100e dinamična E-STA-L03
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.8 Podlokacija v signaturi

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
podlokacija_1 (statična) podlokacija v signaturi iz podpolja 996/997d\l K – knjižnica Z-STA-101, Z-STA-102, Z-STA-103, Z-STA-104, Z-STA-105, Z-STA-201, Z-STA-202, Z-STA-203, Z-STA-204, Z-STA-205, Z-STA-207, Z-STA-208, Z-STA-209, Z-STA-210, Z-STA-211, Z-STA-212, Z-STA-213, Z-STA-214, Z-STA-215, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-STA-218, Z-STA-219, Z-STA-220, Z-STA-221, Z-STA-222, Z-STA-223, Z-STA-224, Z-STA-225, Z-STA-226, Z-STA-227, Z-STA-228
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
podlokacija_2 (dinamična) podlokacija v signaturi iz podpolja 996/997d\l dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.9 Podlokacija preusmeritve

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
podlokacija preusmeritve_1 (statična) podlokacija preusmeritve iz podpolja 996/997e\E K – knjižnica Z-STA-213, Z-STA-214, Z-STA-215, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-STA-218, Z-STA-219, Z-STA-220, Z-STA-221, Z-STA-222, Z-STA-223, Z-STA-224, Z-STA-225, Z-STA-226
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
podlokacija preusmeritve_2 (dinamična) podlokacija preusmeritve iz podpolja 996/997e\E dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.10 Sedanja podlokacija

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
sedanja podlokacija_1 (statična) podlokacija preusmeritve iz podpolja 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa podlokacija iz podpolja 996/997d\l K – knjižnica Z-STA-213, Z-STA-214, Z-STA-215, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-STA-218, Z-STA-219, Z-STA-220, Z-STA-221, Z-STA-222, Z-STA-223, Z-STA-224, Z-STA-225, Z-STA-226
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
sedanja podlokacija_2 (dinamična) podlokacija preusmeritve iz podpolja 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa podlokacija iz podpolja 996/997d\l dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.11 Stopnja dostopnosti

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
stopnja dostopnosti_1 (statična) stopnja dostopnosti iz podpolja 996/997p 1 – časovno omejena dostopnost – do 7 dni Z-STA-219
2 – časovno omejena dostopnost – 7 dni
3 – časovno omejena dostopnost – 14 dni
4 – omejena dostopnost – čitalnica
5 – omejena dostopnost – z dovoljenjem avtorja
6 – vsebina dokumenta nedostopna (posebno obravnavanje)
7 – popolna nedostopnost (arhivski izvod)
8 – izposoja s knjigomatom ni možna
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.12 UDK

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
UDK 675s_1 (statična) glede na podatek v 675s 0 – (0, 004, 005, 02) Splošno Z-STA-204, Z-STA-212, Z-STA-215, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-STA-218, Z-STA-224
1 – (1, 133, 159.9, 17) Filozofija. Psihologija
2 – Verstvo. Mitologije
3 – (3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39) Družbene vede
5 – 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59) Naravoslovne vede
6 – (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66/, 67, 68, 69) Uporabne vede
7 – (7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) Umetnost. Arhitektura. Glasba. Fotografija. Šport
81 – Jezikoslovje. Lingvistika
82.0 – (82.0, 82(091)) Literarna teorija. Literarna zgodovina
82 – (82, 398-L) Književnost
9 – Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo – drugo gradivo
brez vrednosti – gradivo brez 675s
vse – skupaj
UDK 675s_2 (dinamična) glede na podatek v 675s dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
UDK 675s_3 (dinamična; leposlovje in neleposlovje) glede na podatek v 675s neleposlovje – 675s=0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 82(091), 82.0 ali 9* (zvezdica je uporabljena za krajšanje) Z-STA-30, Z-STA-31
drugo (leposlovje) – – v 675s je vrstilec preostalih vrednosti iz skupine 8, ki ne sodijo pod neleposlovje
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki
UDK 675s_4 (statična; nizovni tip razvrstitve) glede na podatek v 675s 0* – Splošno Z-STA-104, Z-STA-105, Z-STA-227, Z-STA-228
1* – Filozofija. Psihologija
2* – Verstvo. Mitologije
3* – Družbene vede
5* – Naravoslovne vede
6* – Uporabne vede
7* – Umetnost. Arhitektura. Glasba. Fotografija. Šport
80* – Jezikoslovje
82 – (82, 886.3) Književnost
9* – Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo – drugo gradivo
brez vrednosti – gradivo brez 675s
vse – skupaj

5.1.13 UDK 675c

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
UDK 675c_1 (statična) glede na podatek v 675c 001 – znanost in znanje na splošno Z-STA-222
drugo – drugo gradivo
vse – skupaj
UDK 675c_2 (dinamična) glede na podatek v 675c dinamična
vse – skupaj
UDK 675c_3 (statična; nizovni tip razvrstitve) glede na podatek v 675c 0* – Splošno Z-STA-231
1* – Filozofija. Psihologija
2* – Verstvo. Mitologije
3* – Družbene vede
5* – Naravoslovne vede
6* – Uporabne vede
7* – Umetnost. Arhitektura. Glasba. Fotografija. Šport
80* – Jezikoslovje
82 – (82, 886.3) Književnost
9* – Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo – drugo gradivo
brez vrednosti – gradivo brez 675s
vse – skupaj

5.1.14 UDK prosti pristop (d\u)

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
UDK prosti pristop (d\u) 1 (statična) glede na podatek iz podpolja 996/997d\u 0 – Splošno Z-STA-216, Z-STA-226
1 – Filozofija. Psihologija
2 – Verstvo. Bogoslovje
3 – Družbene vede
5 – Naravoslovne vede
6 – Uporabne vede. Medicina. Tehnologija
7 – Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport
82 – Književnost
9 – Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo – drugo gradivo
brez vrednosti
vse – skupaj
UDK prosti pristop (d\u) 2 (statična; C/P/M/L) glede na podatek iz podpolja 996/997d\u C – (C, C-1, C-2, C-3) C
P – (P, P-1, P-2, P-3/-9) Starostna stopnja od 8 do 4 let
M – (M, M-1, M-2, M-3/-9) Starostna stopnja od 15 do 18 let
L – (P, P-1, P-2, P-3/-9) (L, L=tuj) Ljudsko slovstvo
drugo – drugo gradivo
brez vrednosti
vse – skupaj
UDK prosti pristop (d\u) 3 (statična; nizovni tip razvrstitve) glede na podatek iz podpolja 996/997d\u 0* – Splošno Z-STA-229, Z-STA-230
1* – Filozofija. Psihologija
2* – Verstvo. Mitologije
3* – Družbene vede
5* – Naravoslovne vede
6* – Uporabne vede
7* – Umetnost. Arhitektura. Glasba. Fotografija. Šport
80* – Jezikoslovje
82 – (82, 886.3) Književnost
9* – Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo – drugo gradivo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.15 Vrsta gradiva

Pravila za razvrščanje gradiva:

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
knjižno gradivo vrste knjižnega gradiva, razvrščenega po navodilih NUK knjige in brošure (1.1) – 996/997g\o=a* Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-09, Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23
standardi (1.5) – 001c=m, 001b=a, 105b=l in 130a ne obstaja
knjige in brošure (1.1) – (001c=m, 001b=a in 001t=2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31 ali 2.32) ALI (001c=m, 001b=a, 001t= prazen in 130a ne obstaja)
disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge (1.2) – 001c=m, 001b=a, 001t=2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ali 2.15 in 130a ne obstaja
serijske publikacije in integrirni viri (1.3) – (001c=s, 001b=a in 130a ne obstaja) ALI (001c=i in 110a=e ali z)
patenti (1.4) – 001c=m, 001b=a, 001t=2.23 ali 2.24 in 130a ne obstaja
drugo knjižno gradivo (1.6) – 001c=m, 001b=a in 130a ne obstaja
skupaj – zbirni podatki
neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nostilcih, razvrščenega po navodilih NUK avdiovizualno gradivo (2.1) – (996/997g\o=g*, i*, j*, m*) OZIROMA (001b=g, i, j ali m) Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-09, Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23
elektronske publikacije na fizičnih nosilcih (2.2) – (996/997g\o=la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, lj, lk, lz) OZIROMA (001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h, j, k ali z)
drugo neknjižno gradivo (2.3) – (996/997g\o=b*, c*, d*, e* ,f* ,k*, r*) OZIROMA (001c=c) ALI (001b=b, c, d, e, f, k ali r ) ALI (130a=a, b, c, d, e, f, g, h ali z)
skupaj – zbirni podatki
elektronski viri, dostopni na daljavo vrste elektronskih virov, dostopnih na daljavo, razvrščenih po navodilih NUK e-knjige: diplomske, magistrske in specialistične naloge ter disertacije s celimi besedili (3.1) – 001b=l, 001t=2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12 ali 2.13, 135b=i in 856u ali 856g ni prazno Z-STA-05
druge e-knjige (3.2) – 001c=m, 001b=l, 135b=i in 856u ali 856g ni prazno
naročene podatkovne zbirke (3.3) – 110a=f in 856u ali 856g ni prazno
skupaj – zbirni podatki
serijske publikacije po vrsti vrste serijskih publikacij, razvrščenih po navodilih NUK elektronski časopisi (4.6) – 001b=l, 998e=o in 998b=<domača knjižnica> Z-STA-04
časopisi, časniki (4.1) – 110a=a, c ali y, 998e=o in 998b=<domača knjižnica>
druge serijske publikacije (4.2) – 110a=e, g ali z, 998e=o in 998b=<domača knjižnica>
skupaj – zbirni podatki
serijske publikacije po obliki vrste serijskih publikacij, razvrščenih po navodilih NUK v neelektronski obliki (4.3) – 001c=s ali i, 001b=a, c, e, g, i, j ali k, 998e=o in 998b=<domača knjižnica> Z-STA-04, Z-STA-24
v elektronski obliki (4.4) – 001c=s ali i, 001b=l, 998e=o in 998b=<domača knjižnica>
skupaj – zbirni podatki
neknjižno gradivo (SURS) vrste neknjižnega gradiva, razvrščenega po navodilih SURS kartografsko gradivo (6.1) – 001b=e Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23
slikovno gradivo (6.2) – 001b=k
mikrooblike (6.3) – 001b=a ali b, 106g=g in 130a vsebuje podatek
rokopisno gradivo (6.4) – 001b=b, d ali f
avdio gradivo (6.5) – 001b=i ali j
glasbeni tisk (6.6) – 001b=c
projicirno gradivo (6.7) – 001b=g in 115a=b
video posnetki in filmi (6.8) – 001b=g in 115a=a ali c
računalniško gradivo (6.9) – 001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h, j ali z
drugo gradivo (6.11) – 001b=m ali r ali 001c=c
skupaj – zbirni podatki
knjižno in neknjižno gradivo glede na vrste knjižnega in neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih, razvrščenega po navodilih NUK knjižno gradivo – vrsta gradiva: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 Z-STA-30, Z-STA-31
neknjižno gradivo – vrsta gradiva: 2.1, 2.2, 2.3
drugo
skupaj – zbirni podatki
knjige ter serijske publikacije in integrirni viri (dinamična) glede na vrste knjižnega in neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih, razvrščenega po navodilih NUK knjige – vrsta gradiva: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6
serijske publikacije, integrirni viri – vrsta gradiva: 1.3
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki
knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter neknjižno gradivo (statična) glede na vrste knjižnega in neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih, razvrščenega po navodilih NUK knjige – vrsta gradiva: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 Z-STA-101, Z-STA-201, Z-STA-213
serijske publikacije, integrirni viri – vrsta gradiva: 1.3
neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – vrsta gradiva: 2.1, 2.2, 2.3
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki

5.1.16 Vrsta kontinuiranega vira

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta kontinuiranega vira 110a_1 (statična) vrsta kontinuiranega vira iz podpolja 110a a – periodična publikacija
b – knjižna zbirka
c – časnik
e – nevezani listi z zamenljivo vsebino
f – baza podatkov
g – spletno mesto/stran
z – drugo
drugo – druge kode
brez vrednosti
vse – skupaj
vrsta kontinuiranega vira 110a_2 (dinamična) vrsta kontinuiranega vira iz podpolja 110a dinamična Z-STA-221
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.1.17 Vrsta vsebine

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta vsebine_1 (statična) vrsta kontinuiranega vira iz podpolja 105b a – bibliografija
drugo – druge kode
brez vrednosti
vse – skupaj
vrsta vsebine_2 (dinamična) vrsta kontinuiranega vira iz podpolja 105b dinamična Z-STA-223
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2 Razvrstitve za izposojo

Definicije razvrstitev za statistike v izposoji, ki jih pripravi IZUM, so v segmentu COBISS3/Izpisi shranjene v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Izposoja v naslednjih podmapah:

Če želimo izbrano razvrstitev spremeniti, kopiramo definicijo te razvrstitve (z metodo Kopiraj in prilepi med uporabniške definicije) v podmapo Razvrstitve / Uporabniške definicije in jo uredimo. V skupini uporabniških definicij razvrstitev lahko pripravimo tudi novo razvrstitev. Delo z razvrstitvami je opisano v navodilih COBISS3/Izpisi - razvrstitve.

5.2.1 UDK

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
UDK_1 vrste gradiva po UDK v 675s 0* – Splošno I-STA-G04, I-STA-G05, I-STA-G09
1* – Filozofija. Psihologija
2* – Verstvo. Mitologije
3* – Družbene vede
5* - Naravoslovne vede
6* – Uporabne vede
7* – Umetnost. Arhitektura. Glasba. Fotografija. Šport
80* – Metrika. Retorika. Pisno sporočanje
81* – Jezikoslovje. Lingvistika
82, 886.3 – Književnost
9* – Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo
brez vrednosti – gradivo brez 675s
vse – skupaj
UDK 675s_1 (statična) vrste gradiva po UDK v 675s; statična razvrstitev; niz 0 – Splošno I-STA-T12, I-STA-T19, I-STA-T21, I-STA-T23, I-STA-T27, I-STA-T28, I-STA-T30, I-STA-T32, I-STA-T42, I-STA-T46, I-STA-T51, I-STA-T54, I-STA-T57
004 – (004, 681.3) Računalništvo
005 – Menedžment
02 – Knjižničarstvo. Knjižnice. Znanost o knjižnicah
08 – Stripi, slikanice, slikovno gradivo
1 – (1, 133, 159.9, 17) Filozofija. Psihologija
2 – Verstvo. Mitologije
3 – (3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39) Družbene vede
5 – (5, 502, 502/504, 51, 52, 53, 54, 55/56, 57, 58, 59) Naravoslovne vede
6 – (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66/68, 69) Uporabne vede
7 – (7, 71/76, 77, 78, 79, 796/799) Umetnost. Arhitektura. Glasba. Fotografija. Šport
79-L – Filmi fikcije
80 – Metrika. Retorika. Pisno sporočanje
81 – Jezikoslovje. Lingvistika
82.0 – Literarna veda. Literarna teorija
82 – (82, 398-L) Književnost
82(091) – Literarna zgodovina
9 – (9, 908, 91, 929, 93/99, 93/94) Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
UDK 675s_2 (statična) vrste gradiva po UDK v 675s; statična razvrstitev; niz 0 – (0, 004, 681.3, 005, 02, 08) Splošno I-STA-T11, I-STA-T13, I-STA-T49, I-STA-T50, I-STA-T59
1 – (1, 133, 159.9, 17) Filozofija. Psihologija
2 – Verstvo. Mitologije
3 – (3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39) Družbene vede
5 – (5, 502, 502/504, 51, 52, 53, 54, 55/56, 57, 58, 59) Naravoslovne vede
6 – (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66/68, 69) Uporabne vede
7 – (7, 71/76, 77, 78, 79, 796/799) Umetnost. Arhitektura. Glasba. Fotografija. Šport
81 – (80, 81) Jezikoslovje. Lingvistika
82.0 – (82.0, 92(091) Literarna veda. Literarna teorija. Literarna zgodovina
82 – (82, 398-L, 79-L) Filmi fikcije
9 – (9, 908, 91, 929, 93/99, 93/94) Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
UDK 675s_3 (dinamična) dinamično I-STA-G08
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična) vrste gradiva po UDK v 996/997d\u; statična razvrstitev; šifrant 0 – Splošno I-STA-T16, I-STA-T17, I-STA-T22, I-STA-T26, I-STA-T55, I-STA-T56
1 – Filozofija. Psihologija
2 – Verstvo. Bogoslovje
3 – Družbene vede
5 – Naravoslovne vede
6 – Uporabne vede. Medicina. Tehnologija
7 – Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport
82 – Književnost
9 – Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
UDK prosti pristop (d\u)_2 – (statična; C/P/M/L) vrstegradiva po starostni stopnji v 996/997d\u; statična razvrstitev; šifrant C – (C, C-1, C-2, C-3/-9) Starostna stopnja do 7 let I-STA-T19, I-STA-T57
P – (P, P-1, P-2, P-3/-9) Starostna stopnja od 8 do 14 let
M – (M, M-1, M-2, M-3/-9) Starostna stopnja od 15 do 18 let
L – (L, tuj) Ljudsko slovstvo
drugo – UDK postavitev
brez vrednosti
vse – skupaj
UDK_4_nizovni (razmerje nel.-leposl.) razmerje neleposlovno gradivo – leposlovje po UDK v 675s; statična razvrstitev; niz neleposlovje – gradivo, ki ima v zapisu v podpolju 675s – UDK za statistiko vrstilce naslednjih vrednosti: 0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 82(091), 82.0 ali 9* (zvezdica je uporabljena za krajšanje) I-STA-G10, I-STA-G12
leposlovje – gradivo, ki ima v podpolju 675s – UDK za statistiko vrstilce preostalih vrednosti 8*, ki ne spadajo v neleposlovje
drugo
vse – skupaj

5.2.2 Vrsta gradiva

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta gradiva – v izposoji vrste gradiva glede na bibliografski zapis 01 – knjige I-STA-G01, I-STA-G02
11 – knjige – leposlovje
02 – serijske publikacije
03 – kasete
13 – kasete – leposlovje
23 – kasete – glasba
33 – kasete – zabav. vsebina
04 – CD-plošče
14 – CD-plošče – leposlovje
24 – CD-plošče – glasba
34 – CD-plošče – zabav. vseb.
05 – videokasete
15 – videokasete – leposlovje
25 – videokasete – glasba
35 – videokasete – zabav. vsebina
06 – diskete
16 – diskete – leposlovje
36 – diskete – zabav. vsebina
07 – CD-ROM
17 – CD-ROM – leposlovje
27 – CD-ROM – glasba
37 – CD-ROM – zabav. vsebina
08 – zemljevidi
09 – notno gradivo
10 – predmeti
18 – zvočni DVD
12 – integrirni viri
22 – zvočni DVD – leposlovje
28 – zvočni DVD – glasba
38 – zvočni DVD – zabav. vsebina
19 – video DVD
26 – video DVD – leposlovje
29 – video DVD – glasba
39 – video DVD – zabav. vsebina
20 – drugo
21 – rač. DVD
30 – rač. DVD – glasba
40 – rač. DVD – zabav. vsebina
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
vrsta gradiva v izposoji – šifrantni tip vrste gradiva – razvrstitev za potrebe statistik v šolskih knjižnicah knjige – skupaj – knjige, knjige – leposlovje I-STA-G06
knjige – leposlovje - knjige – leposlovje
serijske publikacije – serijske publikacije, integrirni viri
neknjižno gradivo – kasete, CD-plošče, videokasete, diskete, CD-ROM, zemljevidi, notno gradivo, predmeti, kasete – leposlovje, CD-plošče – leposlovje, videokasete – leposlovje, diskete – leposlovje, CD-ROM – leposlovje, zvočni DVD, zvočni DVD – leposlovje, video DVD, rač. DVD, kasete – glasba, CD-plošče – glasba, videokasete – glasba, video DVD – leposlovje, CD-ROM – glasba, zvočni DVD – glasba, video DVD – glasba, rač. DVD – glasba, kasete – zabav. vsebina, CD-plošče – zabav. vseb., videokasete – zabav. vseb., diskete – zabav. vseb.
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.3 Jezik

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
jezik_1 vrste gradiva po jeziku slv – slovenski jezik I-STA-G04, I-STA-G05
drugo – drugi jeziki
brez vrednosti
vse – skupaj
jezik_2 (dinamično) vrste gradiva po jeziku; dinamična razvrstitev dinamična I-STA-G09
drugo
brez vrednosti
vse skupaj
jezik_3 (statična; domači/tuji) vrste gradiva po jeziku domači jezik I-STA-T50, I-STA-T51, I-STA-T52
tuji jeziki
vse – skupaj
jezik_4 (statična; slv/ostali) vrste gradiva po jeziku slv – slovenski jezik I-ST-T11, I-STA-T32, I-STA-T37
drugo – drugi jeziki
vse – skupaj

5.2.4 Namembnost gradiva

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
namembnost_1 (odrasli/otroci) namembnost glede na 100e – Koda za namembnost odrasli – k, m, u, brez vrednosti I-STA-G09, I-STA-T28, I-STA-T38, I-STA-T39
otroci – a, b, c, d, e
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e) namembnost glede na 100e – Koda za namembnost O - k, m, u I-STA-T10, I-STA-T11, I-STA-T12, I-STA-T13, I-STA-T19, I-STA-T20, I-STA-T29, I-STA-T30, I-STA-T31, I-STA-T37, I-STA-T45, I-STA-T46, I-STA-T49, I-STA-T50, I-STA-T52, I-STA-T54, I-STA-T57, I-STA-T58, I-STA-T59
M – a, b, c, d, e
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.5 Fizična oblika

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa) vrsta gradiva glede na atribut Tip zapisa a – knjižno gradivo I-STA-T12, I-STA-T19, I-STA-T36, I-STA-T37, I-STA-T38, I-STA-T39, I-STA-T45, I-STA-T49, I-STA-T52
drugo – neknjižno gradivo
vse – skupaj
fizična oblika _2 (statična; g/i/j/l glede na tip zapisa) vrsta gradiva glede na atribut Tip zapisa 1 – video gradivo (g) I-STA-T16, I-STA-T26
2 – zvočni posnetki (i, j)
3 – elektronski viri (l)
drugo – neknjižno gradivo
brez vrednosti
vse –skupaj
fizična oblika _3 (statična; zvočni posnetki glede na tip zapisa) vrsta gradiva glede na atribut Tip zapisa j – zvočni posnetki
fizična oblika _4 (dinamična; glede na tip zapisa) Gl. opis na povezavi Pravila za določitev fizične oblike gradiva. tipi zapisa, za katere je bila zabeležena vsaj ena transakcija v izposoji dinamična I-STA-G03, I-STA-T35, I-STA-T40
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
fizična oblika _5 (statična; zvočni posnetki glede na vrsto gradiva) vrste zvočnih posnetkov glede na atribut Vrsta gradiva 2 – zvočni posnetki – CD (glasbeni) (04, 24) I-STA-T17
3 –zvočni posnetki – kasete (glabene) (03,23)
4 – zvočni posnetki – DVD (glasbeni) (18, 28)
5 – zvočni posnetki – drugo (13, 14, 15, 22)
drugo – neknjižno gradivo
brez vrednosti
vse – skupaj
fizična oblika _6 (statična; vse vrste gradiva) vse vrste gradiva glede na atribut Vrsta gradiva 01 – knjige I-STA-T20
02 – serijske publ.
03 – kasete
04 – CD-plošče
05 – videokasete
06 – diskete
07 – CD-ROM
08 – zemljevidi
09 – notno gradivo
10 – predmeti
11 – knjige – leposlovje
12 – integrirni viri
13 – kasete – leposlovje
14 – CD-plošče – leposlovje
15 – videokasete – leposlovje
16 – diskete – leposlovje
17 – CD-ROM – leposlovje
18 – zvočni DVD
19 – video DVD
20 – drugo
21 – rač. DVD
22 – zvočni DVD – leposlovje
23 – kasete – glasba
24 – CD-plošče – glasba
25 – videokasete – glasba
26 – video DVD – leposlovje
27 – CD-ROM – glasba
28 – zvočni DVD – glasba
29 – video DVD – glasba
30 – rač. DVD – glasba
33 – kasete – zabav. vseb.
34 – CD-plošče – zabav. vseb.
35 – videokasete – zabav. vseb.
36 – diskete – zabav. vseb.
37 – CD-ROM – zabav. vseb.
38 – zvočni DVD – zabav. vseb.
39 – video DVD – zabav. vseb.
40 – rač. DVD – zabav. vseb.
drugo – neknjižno gradivo
brez vrednosti _
vse – skupaj
fizična oblika _7 (dinamična; glede na vrsto gradiva) vrste gradiva, za katere je bila zabeležena vsaj ena transakcija v izposoji dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
fizična oblika _8 (dinamična; glede na vrsto gradiva) vrste gradiva glede na atribut Vrsta gradiva knjige in brošure – knjige, knjige – leposlovje I-STA-T53
serijske publikacije
integrirni viri
drugo
brez vrednosti
vse - skupaj
oznaka fizične oblike _1 (knjižno in neknjižno gradivo) fizična oblika glede na atribut Oznaka fizične oblike knjižno gradivo – (a, ad, af, ar) I-STA-T54, I-STA-T57, I-STA-T59
neknjižno gradivo
brez vrednosti
vse – skupaj
oznaka fizične oblike _2 (video, zvočni posnetki, e-viri) fizična oblika glede na atribut Oznaka fizične oblike video gradivo _ – (g, ga, gaa, gab, gac, gad, gau, gaz, gb, gbg, gbh, gbi, gbj, gbk, gbl, gbu, gbz, gc, gca, gcb, gcbk, gcbl, gcc, gcd, gce, gcz) I-STA-T55
zvočni posnetki – (i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, iz, j, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jz)
elektronski viri – (l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, lz)
drugo – drugo gradivo
brez vrednosti
vse –skupaj
oznaka fizične oblike _3 (zvočni posnetki (podrobno)) fizična oblika glede na atribut Oznaka fizične oblike gramofonska plošča – (ja) I-STA-T56
CD – glasbeni – (ji)
kasete – glasbene – (jc)
glasbeni DVD – (jj)
zvočni posnetki – ostalo – (j, jb, jd, je, jf, jg, jh, jz)
drugo – drugo gradivo
brez vrednosti
vse – skupaj
oznaka fizične oblike _4 (knjižno, neknjižno (podrobno)) fizična oblika glede na atribut Oznaka fizične oblike tekstovno grad. (knjižno) – (a, ad, af, ar) tekstovno gradivo – knjižno I-STA-T58
mikrooblike – (ag, bg) mikrooblike
rokopisno grad. – (b, d, f) rokopisno gradivo
muzikalije – (c) muzikalije
kartografsko grad. – (ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ez) kartografsko gradivo
video DVD – (gcbk) video DVD
proj. grad. (diap., pros., diafilmi) – (gb, gbg, gbh, gbi, gbj, gbk, gbl, gbu, gbz) projicirno gradivo (diapozitivi, prosojnice, diafilmi)
videoposn., filmi – (g, ga, gaa, gab, gac, gad, gau, gaz, gc, gca, gcb, gcbl, gcc, gcd, gce, gcz) videoposnetki, filmi
zv. posn. – gramof. plošče – (ia, ja) zvočni posnetki – gramofonske plošče
zv. posn. – CD _ – (ii, ji) zvočni posnetki – CD
zv. posn. – kasete (neglasb.) – (ic) zvočni posnetki – kasete (neglasbene)
zv. posn. – kasete (glasb.) – (jc) zvočni posnetki – kasete (glasbene)
zv. posn. – DVD – (ij, jj) zvočni posnetki – DVD
zv. posn. – ostalo – (i, ib, id, ie, if, ig, ih, iz, j, jb, jd, je, jf, jg, jh, jz) zvočni posnetki – ostalo
slikovno grad. – (k, ka, kaa, kab, kac, kad, kae, kaf, kag, kah, kai, kaj, kb, kc, kd, ke, kf, kh, ki, kk, kuu, kvv, kz, kzz) slikovno gradivo
elektronski v. – (l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, lz) elektronski viri
večvrstno grad. – (m, ai) večvrstno gradivo
tridim. izd. in predm. – (r, raa, rab, rac, rad, rae, raf, rag, rah, rai, raj, rak, ral, ram, ran, rao, rap, raq, rar, ras, rat, rba, rbb, rbc, rbd, rbe, rbf, rbg, rbh, rbi, rbj, ruu, rvv, rzz) tridimenzionalni izdelki in predmeti
drobni t. – (aj) drobni tisk
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
oznaka fizične oblike _5 (dinamična) fizična oblika glede na atribut Oznaka fizične oblike dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.6 Financer

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
financer_1 (statična) financer iz podpolja 996/9974 MK – Ministrstvo za kulturo I-STA-T21
OBC – Občina
drugo
brez vrednosti
vse –skupaj
financer_2 (dinamična) financer iz podpolja 996/9974 dinamična
drugo
brez vrednosti
vse –skupaj

5.2.7 Način nabave

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
način nabave_1 (statična; vsi načini) način nabave iz podpolja 996/997v a – nakup I-STA-T22, I-STA-T23
b – zamena
c – dar
d – obvezni izvod
e – stari fond
f – lastna izdaja
g – kotizacija
h – subvencija
i – članstvo
u – obvezni izvod ustanove
drugo
brez vrednosti
vse –skupaj
način nabave_2 (dinamična) način nabave iz podpolja 996/997v dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.8 Podlokacija v signaturi

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
podlokacija_1 (statična) podlokacija v signaturi iz podpolja 996/997d\l K – knjižnica I-STA-T22, I-STA-T23
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
podlokacija_2 (dinamična) podlokacija v signaturi iz podpolja 996/997d\l dinamična I-STA-T36
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.9 Interna oznaka

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
interna oznaka_1 (dinamično) interna oznaka v signaturi iz podpolja 996/997d\i dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
interna oznaka_2 (statično) interna oznaka v signaturi iz podpolja 996/997d\i ak – avdiokasete I-STA-T18
cd – CD
cdr – CD-ROM-i
dvd – DVD-ji
brez vrednosti
drugo
vse – skupaj

5.2.10 Kategorija člana

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
kategorija člana_1 kategorije članov 001 – predšolski otroci I-STA-OT01, I-STA-OT02, I-STA-C06
002 – osnovnošolci
003 – srednješolci
004 – študenti (redni)
005 – študenti (izredni, ob delu)
006 – zaposleni
007 – svobodni poklici
008 – samostojni obrtniki/podjetniki
009 – kmetje
010 – gospodinje
011 – upokojenci
012 – nezaposleni
013 – tuji državljani
014 – zaposleni v matični ustanovi
015 – zaposleni na univerzi
016 – vojaki
017 – častni člani
018 – brezposelni
019 – družinska izkaznica
020 – podiplomski študenti
099 – drugi
124 – organizacijske enote ustanove
125 – pravne osebe – zunanje ustanove
brez vrednosti – drugi (nečlani)
vse – skupaj
kategorija člana_2 kategorije članov – razvrstitev za potrebe statistik v šolskih knjižnicah učenci ali dijaki – 002, 003 I-STA-G06
študenti – 004, 005
drugo – 001, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 099, 124, 125, 126
brez vrednosti
vse – skupaj
kategorija člana_3 kategorije članov – razvrstitev za potrebe statistik v šolskih knjižnicah učenci ali dijaki – 002, 003 I-STA-A01
študenti – 004, 005
drugo – 001, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 099, 124, 125, 126
vse – skupaj
kategorija člana_4 (mladi/odrasli/ drugo) kategorija članov – razvrstitev: mladi, odrasli, drugo mladi – 001, 002 I-STA-G10, I-STA-G11, I-STA-G12
odrasli – 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 099
drugi – 124, 125, 126
brez vrednosti
vse – skupaj
kategorija člana_5 (statična; vse kategorije) kategorije članov 001 – predšolski otroci I-STA-B04, I-STA-O13, I-STA-O15, I-STA-O16, I-STA-O17, I-STA-C01, I-STA-C02, I-STA-C03, I-STA-C04, I-STA-C11, I-STA-C31, I-STA-C32, I-STA-33, I-STA-C34, I-STA-C41, I-STA-T15, I-STA-T32, I-STA-T38, I-STA-T40, I-STA-T44
002 – osnovnošolci
003 – srednješolci
004 – študenti (redni)
005 – študenti (izredni, ob delu)
006 – zaposleni
007 – svobodni poklici
008 – samostojni obrtniki/podjetniki
009 – kmetje
010 – gospodinje
011 – upokojenci
012 – nezaposleni
013 – tuji državljani
014 – zaposleni v matični ustanovi
015 – zaposleni na univerzi
016 – vojaki
017 – častni člani
018 – brezposelni
019 – družinska izkaznica
020 – podiplomski študenti
099 – drugi
124 – organizacijske enote ustanove
125 – pravne osebe – zunanje ustanove
126 – enote za medoddelčno izposojo
drugo – drugi
brez vrednosti
vse – skupaj
kategorija člana_6 (statična; mladina/odrasli/ drugi) kategorije članov mladi – 001, 002 I-STA-O12, I-STA-O20, I-STA-T21
odrasli – 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 099
drugi – 124, 125, 126
brez vrednosti
vse – skupaj
kategorija člana_7 (dinamična) dinamična I-STA-C05, I-STA-C06, I-STA-C07, I-STA-C09, I-STA-C10, I-STA-C35, I-STA-C36, I-STA-C37, I-STA-C39, I-STA-C40, I-STA-T01, I-STA-T02, I-STA-T03,I-STA-OT01, I-STA-OT02, I-TA-OT05, I-STA-OT06
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
kategorija člana_8 (dinamična) kategorije članov dinamična I-STA-C12, I-STA-C42
brez vrednosti – nečlani
vse – skupaj
kategorija člana_9 kategorije članov 001 – predšolski otroci I-STA-A02
002 – osnovnošolci
003 – srednješolci
004 – študenti (redni)
005 – študenti (izredni, ob delu)
006 – zaposleni
007 – svobodni poklici
008 – samostojni obrtniki/podjetniki
009 – kmetje
010 – gospodinje
011 – upokojenci
012 – nezaposleni
013 – tuji državljani
014 – zaposleni v matični ustanovi
015 – zaposleni na univerzi
016 – vojaki
017 – častni člani
018 – brezposelni
019 – družinska izkaznica
020 – podiplomski študenti
099 – drugi
124 – organizacijske enote ustanove
125 – pravne osebe – zunanje ustanove
126 – enote za medoddelčno izposojo
vse – skupaj
kategorija člana_10 (dinamična) kategorije članov dinamična I-STA-A03, I-STA-A04
vse – skupaj

5.2.11 Občine

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
občine_1 (dinamična) občine v Sloveniji dinamična I-STA-C10, I-STA-C33, I-STA-C40, I-STA-O15, I-STA-T03, I-STA-OT05
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
občine_2 (statična; vse občine) občine v Sloveniji občine (koda in razrešitev) I-STA-T14, I-STA-T15, I-STA-C03
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
občine_3 (dinamično; brez drugo) občine v Sloveniji dinamična I-STA-A03
brez vrednosti
vse - skupaj
občine_4 (statična; nekaj občin) nekaj občin v Sloveniji 070 – Maribor
107 – Rogatec
drugo
brez vrednosti
vse - skupaj

5.2.12 Spol

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
spol_1 (statična) spol člana 1 – moški I-STA-C02, I-STA-C08, I-STA-C09, I-STA-C32, I-STA-C39, I-STA-O14
2 – ženski
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.13 Postajališče bibliobusa

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
postajališče bibliobusa_1 (statična) postajališča bibliobusa Postajališče 01 – postajališče 01 I-STA-T44, I-STA-T45, I-STA-T46, I-STA-T47, I-STA-T48, I-STA-T49, I-STA-T59, I-STA-O20, I-STA-C04, I-STA-C34
Postajališče 02 – postajališče 02
Postajališče 03 – postajališče 03
Postajališče 04 – postajališče 04
Postajališče 05 – postajališče 05
Postajališče 06 – postajališče 06
Postajališče 07 – postajališče 07
Postajališče 08 – postajališče 08
Postajališče 09 – postajališče 09
Postajališče 10 – postajališče 10
Postajališče 99 – končno postajališče
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
postajališče bibliobusa_2 (dinamična) postajališča bibliobusa, kjer je bila zabeležena vsaj ena transakcija v izposoji dinamična I-STA-OT06, I-STA-C11, I-STA-C41
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
občina postajališče_1 (statična) občina postajališča bibliobusa Maribor *I-STA-C11, I-STA-C41**
Duplek – Duplek
Lenart – Lenart
Hoče – Hoče
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
občina postajališče_2 (dinamična) občina postajališča bibliobusa dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.14 Oddelek

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
oddelek_1 (statična) oddelki Oddelek 01 I-STA-C08I-STA-T25, I-STA-T26, I-STA-T27, I-STA-T28, I-STA-T29, I-STA-T30, I-STA-T31, I-STA-T32, I-STA-T33, I-STA-T34, I-STA-T35, I-STA-T37, I-STA-T38, I-STA-T39, I-STA-T40, I-STA-T51, I-STA-T52, I-STA-T56, I-STA-B07, I-STA-O13, I-STA-014, I-STA-O16, I-STA-O17, I-STA-O18, I-STA-O19
Oddelek 02
Oddelek 03
Oddelek 04
Oddelek 05
Oddelek 06
Oddelek 07
Oddelek 08
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
oddelek_2 (dinamična) oddelki, kjer je bila zabeležena vsaj ena transakcija v izposoji dinamična I-STA-B03, I-STA-T36, I-STA-T41, I-STA-T42, I-STA-T43, I-STA-O15, I-STA-C05, I-STA-C06, I-STA-C07, I-STA-C09, I-STA-C10, I-STA-C35, I-STA-C36, I-STA-C37, I-STA-C39, I-STA-C40
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.15 Obdobje

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
aktivni_meseci meseci, ko je bila zabeležena vsaj ena transakcija v izposoji januar – 1 I-STA-G01, I-STA-G04, I-STA-G07, I-STA-G08, I-STA-G09, I-STA-G11, I-STA-T01, I-STA-OT01, I-STA-OT03
februar – 2
marec – 3
april – 4
maj – 5
junij – 6
julij – 7
avgust – 8
september – 9
oktober – 10
november – 11
december – 12
vse – skupaj
meseci_1 (statična; vsi meseci) meseci v letu januar – 1 I-STA-B01, I-STA-B02, I-STA-C07, I-STA-C37, I-STA-O12, I-STA-O13, I-STA-O14, I-STA-O15, I-STA-O16, I-STA-O19, I-STA-O20, I-STA-T27, I-STA-T33, I-STA-T34, I-STA-T35, I-STA-T39
februar – 2
marec – 3
april – 4
maj – 5
junij – 6
julij – 7
avgust – 8
september – 9
oktober – 10
november – 1
december – 12
vse – skupaj
dan v tednu_1 (statična; vsi dnevi) dnevi v tednu ponedeljek – 1 I-STA-O10, I-STA-T34, I-STA-T48
torek – 2
sreda – 3
četrtek – 4
petek – 5
sobota – 6
nedelja – 7
drugo – prosto
vse – skupaj
dan v mesecu_1 (statična; vsi dnevi) dnevi v mesecu 01 – 1 I-STA-B06, I-STA-T24, I-STA-T31, I-STA-T43, I-STA-O11, I-STA-O18
02 – 2
03 – 3
04 – 4
05 – 5
06 – 6
07 – 7
08 – 8
09 – 9
10 – 10
11 – 11
12 – 12
13 – 13
14 – 14
15 – 15
16 – 16
17 – 17
18 – 18
19 – 19
20 – 20
21 – 21
22 – 22
23 – 23
24 – 24
25 – 25
26 – 26
27 – 27
28 – 28
29 – 29
30 – 30
31 – 31
drugo – prosto
vse – skupaj
dan v mesecu_2 (dinamična) dnevi, ko je bila zabeležena vsaj ena transakcija 01 – 1 I-STA-B05, I-STA-B09
02 – 2
03 – 3
04 – 4
05 – 5
06 – 6
07 – 7
08 – 8
09 – 9
10 – 10
11 – 11
12 – 12
13 – 13
14 – 14
15 – 15
16 – 16
17 – 17
18 – 18
19 – 19
20 – 20
21 – 21
22 – 22
23 – 23
24 – 24
25 – 25
26 – 26
27 – 27
28 – 28
29 – 29
30 – 30
31 – 31
drugo – prosto
vse – skupaj
starost člana_1 (statična; otroci/odrasli glede na leto rojstva) starostne skupine članov po letu rojstva mladina – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 I-STA-T30, I-STA-C06, I-STA-C08, I-STA-C36, I-STA-O14
drugo – odrasli
brez vrednosti
vse – skupaj
leto inventarizacije_1 (dinamična) po letu inventarizacije dinamična I-STA-T18, I-STA-T22, I-STA-T23
drugo – odrasli
brez vrednosti
vse – skupaj
leto inventarizacije_2 (statična, 10-letno obdobje/starejše) po letu inventarizacije 23 – 2023
22 – 2022
21 – 2021
20 – 2020
19 – 2019
18 – 2018
17 – 2017
16 – 2016
15 – 2015
14 – 2014
13 – 2013
drugo – starejše gradivo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.16 Ure

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
po urah_1 (dinamična) po urah, ko je bila zabeležena vsaj ena transakcija v izposoji dinamična I-STA-OT07
vse – skupaj
po urah_2 (statična) po urah 0 – 00:00–1:00 I-STA-O10, I-STA-O11 ,I-STA-O17, I-STA-018, I-STA-T24, I-STA-T31, I-STA-T34, I-STA-T43
1 – 1:00–2:00
2 – 2:00–3:00
3 – 3:00–4:00
4 – 4:00–5:00
5 – 5:00–6:00
6 – 6:00–7:00
7 – 7:00–8:00
8 – 8:00–9:00
9 – 9:00–10:00
10 – 10:00–11:00
11 – 11:00–12:00
12 – 12:00–13:00
13 – 13:00–14:00
14 – 14:00–15:00
15 – 15:00–16:00
16 – 16:00–17:00
17 – 17:00–18:00
18 – 18:00–19:00
19 – 19:00–20:00
20 – 20:00–21:00
21 – 21:00–22:00
22 – 22:00–23:00
23 – 23:00–00:00
vse – skupaj

5.2.17 Vrste transakcij

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta transakcije_1 (statična) transakcije 11 – izposoja na dom I-STA-T25, I-STA-T42, I-STA-T47
63 – rezervacija neprostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS
64 – rezervacija prostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS
13 – rezervacija neprostega gradiva
14 – rezervacija prostega gradiva
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
vrsta transakcije_2 (dinamična) vrsta transakcij, ki so bile zabeležene v izbranem obdobju dinamična I-STA-T41, I-STA-T43, I-STA-T48
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
vrsta transakcije_3 (statična; vse vrste transakcij) transakcije 1 – vpis člana
10 – ažuriranje začasne opombe o gradivu
11 – izposoja na dom
12 – izposoja v čitalnico
13 – rezervacija neprostega gradiva
14 – rezervacija prostega gradiva
15 – dodelitev rezerv. gradiva članu
16 – podaljšanje roka izposoje
17 – vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri članu
18 – vračilo z zadržkom
19 – evidentiranje izgube gradiva
2 – sprememba podatkov o članu
20 – odpis izvoda
21 – sprememba datuma poteka
22 – začetek kroženja ser. publ.
23 – transakcija v čitalnici
24 – obisk člana zaradi dostopa do interneta
25 – rezervacija za čitalnico
26 – podaljšanje preko telefona
27 – ažuriranje opombe o gradivu
28 – zaključek kroženja ser. publ.
29 – obisk nečlana
30 – medoddelčna izposoja
32 – evidentiranje plačila
33 – obisk člana v čitalnici
34 – paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih
39 – ročno urejanje seznama rezervacij
4 – brisanje podatkov o članu
41 – medknjižnična izposoja
47 – medknjižnično vračilo
5 – evidentiranje opombe pri članu (samo v COBISS2/Izposoji)
51 – spletni vpis člana
52 – sprememba podatkov preko COBISS+ in mCOBISS
6 – sprememba številke
63 – rezervacija neprostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS
64 – rezervacija prostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS
65 – dodelitev rezerv. gradiva članu zaradi preklica rezervacije preko COBISS+ in mCOBISS
66 – podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS
67 – preklic rezervacije preko COBISS+ in mCOBISS
7 – obisk člana – razno
8 – postavitev gradiva na lokacijo bibliobus
9 – vrnitev gradiva z lokacije bibliobus
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.18 Storitve / terjatve

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev) vrsta storitve/terjatve 01 – CLA članarina/vpisnina I-STA-B01, I-STA-B03, I-STA-B04, I-STA-B05, I-STA-B06, I-STA-B07
02 – IZP izposoj./obrabnina
03 – ZAM zamudnina
04 – 1OP 1. opomin
05 – 2OP 2. opomin
06 – 3OP 3. opomin
07 – 4OP 4. opomin
08 – TOZ tožba oz. izterjava
09 – MKI medknjižnična izposoja
10 – IZG izgubljeno gradivo
11 – POS poškodovano gradivo
12 – IZK izgubljena izkaznica
13 – FOT fotokopije
14 - REZ obv. o prispelem gradivu
15 – ZCI zamudnina - čital.
16 – NAR rez. prostega izvoda
17 – RAC uporaba računalnika
18 – TIS izpisi na tiskalnike
19 – ISK stroški poizvedb
20 – POM strokovno svetovanje
21 – DON prostov. prispevki
22 – NIZ nova izkaznica
23 – ZNR neizveden prevzem gradiva
24 – CLS članarina – posamično
27 – VRA vračilo v drugem odd.
98 – ZST zamudnina (stara cena)
99 – OST drugo
drugo – drugo
brez vrednosti – brez vrednosti
vse – skupaj
storitev/terjatev šifrant_2 (dinamična) vrsta storitve/terjatve dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
storitev/terjatev opis_1 (statična) storitev/terjatev – opis članarina – zaposleni I-STA-B02
fotokopije – A4
nova izkaznica
zamudnina – knjige
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj
storitev/terjatev opis_2 (dinamična) storitev/terjatev – opis dinamična I-STA-B08, I-STA-B09
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.19 Uporabniško ime

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
uporabnik_1 (statična) uporabniško ime uporabnik 1 I-STA-B08, I-STA-T24, I-STA-T41
uporabnik 2
drugo
vse – skupaj
uporabnik_2 (dinamična) uporabniško ime dinamična
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.20 Univerza

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
univerza (dinamično) univerze dinamična I-STA-C12, I-STA-C42
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.21 Zavod v eVŠ

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
zavod v eVŠ (dinamično) zavodi v eVŠ dinamična I-STA-C12, I-STA-C42
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.2.22 Oddelek / letnik šole

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
oddelek/letnik šole (dinamična) oddelki ali letniki šole dinamična I-STA-OT03, I-STA-OT04
drugo
brez vrednosti
vse – skupaj

5.3 Razvrstitve za pripravo statističnih podatkov za vprašanik BibSiSt

Definicije razvrstitev za statistike za področje izposoje in zaloge, ki omogočajo pripravo podatkov za vprašalnik BibSiSt, pripravi IZUM. Shranjene so v segmentu COBISS3/Izpisi v podmapah:

Povezane vsebine:

5.3.1 Razvrstitve za izposojo

Definicije razvrstitev za statistike za področje izposoje, ki ustrezajo podatkom iz vprašalnika BibSiSt, pripravi IZUM. Shranjene so v segmentu COBISS3/Izpisi, in sicer v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / BibSiSt / Izposoja. Razvrščene so glede na vrsto podatka:

5.3.1.1 Starost člana

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
starost člana_BibSiSt_1 (mladina do 15. leta/odrasli glede na leto rojstva) starostne skupine članov po letu rojstva mladina do 15. leta – 2008 <= x <= 2022 I-BibSiSt-31
odrasli – 1900 <= x <= 2007
brez vrednosti
drugo – ni podatka
vse – skupaj

5.3.1.2 Kategorija člana

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
kategorija člana_BibSiSt_1 (mladina do 15. leta/odrasli) kategorija članov – razvrstitev: mladi, odrasli mladi – 001, 002 I-BibSiSt-31
drugo – odrasli
vse – skupaj
kategorija člana_BibSiSt_2 (zaposleni v ustanovi/drugi) kategorije članov – razvrstitev: zaposleni v matični ustanovi, drugi zaposleni v matični ustanovi – 014 I-BibSiSt-21
drugo – ostali
vse – skupaj
kategorija člana_BibSiSt_3 (pravne osebe) kategorije članov – razvrstitev: pravne osebe pravne osebe – zun. ustanove – 125 I-BibSiSt-11, I-BibSiSt-21
kategorija člana_BibSiSt_4 (visok. učitelji, sodelavci/študenti/drugi) kategorije članov – razvrstitev: visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni delavci, študenti, drugi visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni delavci – 014, 015 I-BibSiSt-11
študenti – 004, 005, 020
drugo – ostali
vse – skupaj
kategorija člana_BibSiSt_5 (učenci, drugi) kategorije članov – razvrstitev: učenci, drugi učenci – 001, 002, 003 I-BibSiSt-01
drugo – ostali
vse – skupaj

5.3.1.3 Skupina članov

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
skupina članov_BibSiSt_1 (dinamična) skupine glede na atribut Skupina članov dinamična I-BibSiSt-01, I-BibSiSt-11, I-BibSiSt-21
brez vrednosti
vse – skupaj

5.3.1.4 Vrsta gradiva

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta gradiva – v izposoji_BibSiSt_1 (knjige in brošure, serijske publ., neknjižno gradivo) vrste gradiva glede na atribut Vrsta gradiva knjige in brošure – 01-knjige, 11-knjige – leposlovje I-BibSiSt-02, I-BibSiSt-32
serijske publikacije – 02-serijske publ., 12-integrirni viri
neknjižno gradivo – od 03 do 10 in od 13 do 40 (kasete, CD-plošče, videokasete, diskete, CD-ROM, zemljevidi, notno gradivo, predmeti, kasete – leposlovje, CD-plošče – leposlovje, videokasete – leposlovje, diskete – leposlovje, CD-ROM – leposlovje, zvočni DVD, zvočni DVD – leposlovje, video DVD, rač. DVD, kasete – glasba, CD-plošče – glasba, videokasete – glasba, video DVD – leposlovje, CD-ROM – glasba, zvočni DVD – glasba, video DVD – glasba, rač. DVD – glasba, kasete – zabav. vsebina, CD-plošče – zabav. vseb., videokasete – zabav. vseb., diskete – zabav. vseb.)
brez vrednosti
vse – skupaj
vrsta gradiva – v izposoji_BibSiSt_2 (knjige, broš., dipl., mag. naloge, disertacije, serijske publ., neknjižno gradivo) vrste gradiva glede na atribut Vrsta gradiva knjige, brošure, dipl., mag. naloge, disertacije – 01-knjige, 11-knjige – leposlovje I-BibSiSt-12, I-BibSiSt-22
serijske publikacije – 02-serijske publ., 12-integrirni viri
neknjižno gradivo – od 03 do 10 in od 13 do 40 (kasete, CD-plošče, videokasete, diskete, CD-ROM, zemljevidi, notno gradivo, predmeti, kasete – leposlovje, CD-plošče – leposlovje, videokasete – leposlovje, diskete – leposlovje, CD-ROM – leposlovje, zvočni DVD, zvočni DVD – leposlovje, video DVD, rač. DVD, kasete – glasba, CD-plošče – glasba, videokasete – glasba, video DVD – leposlovje, CD-ROM – glasba, zvočni DVD – glasba, video DVD – glasba, rač. DVD – glasba, kasete – zabav. vsebina, CD-plošče – zabav. vseb., videokasete – zabav. vseb., diskete – zabav. vseb.)
brez vrednosti
vse – skupaj

5.3.1.5 Vrsta transakcije

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta transakcije_BibSiSt_1 (na dom, v knjižnico) transakcije na dom – 11-izposoja na dom, 16-podaljšanje roka izposoje, 26-podaljšanje preko telefona, 21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS, 22-začetek kroženja serijskih publikacij I-BibSiSt-32
v knjižnico – 12-izposoja v čitalnico
vse – skupaj
vrsta transakcije_BibSiSt_2 (na dom oz. delovno mesto, v knjižnico) transakcije na dom oz. delovno mesto – 11-izposoja na dom, 16-podaljšanje roka izposoje, 26-podaljšanje preko telefona, 21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS, 22-začetek kroženja serijskih publikacij I-BibSiSt-12, I-BibSiSt-22
v knjižnico – 12-izposoja v čitalnico
vse – skupaj
vrsta transakcije_BibSiSt_3 (rezervacije, podaljšanja) transakcije 64 – rezervacija prostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS I-BibSiSt-02, I-BibSiSt-12, I-BibSiSt-22, I-BibSiSt-32
63 – rezervacija neprostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS
66 – podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS
26 – podaljšanje preko telefona – bibliofon
vse – skupaj
vrsta transakcije_BibSiSt_4 (izposoja, vračilo na knjigomatu) transakcije izposoja gradiva na knjigomatu – 11-izposoja na dom, 16-podaljšanje roka izposoje I-BibSiSt-12, I-BibSiSt-22, I-BibSiSt-32
vračilo gradiva na knjigomatu – 17-vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri članu, 18-vračilo z zadržkom
vrsta transakcije_BibSiSt_5 (izposoja) transakcije izposoja – 11-izposoja na dom, 16-podaljšanje roka izposoje, 26-podaljšanje preko telefona, 21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS, 12-izposoja v čitalnico I-BibSiSt-02

5.3.1.6 Namembnost gradiva

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
namembnost_BibSiSt_1 (mladi/odrasli glede na 100e) namembnost glede na 100e – Koda za namembnost mladi – a, b, c, d, e I-BibSiSt-32
odrasli – k, m, u, brez vrednosti
vse – skupaj

5.3.1.7 UDK

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
leposlovje_stroka_BibSiSt_1 (leposlovje, stroka po navodilih NUK) razvrstitev gradiva na leposlovje in stroko po navodilih NUK leposlovje – brez vrednosti (ni razvrščeno med stroko) I-BibSiSt-32
strokovno gradivo – 675s=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 80, 81, 82(091), 82.0 ali 9; če 675s ne obstaja, se upošteva 675c, če nima ene od vrednosti 084.11, 087.5, 27-236.5, 27-29, 398, 398(497.4), 398(=163.6), 741.5, 82, 821, 821.1/.8, 821.1, 821.11, 821.111, 821.111(73), 821.111(…), 821.112.2, 821.124, 821.124+821.14, 821.13, 821.131.1, 821.133.1, 821.134.2, 821.134(7/8), 821.14, 821.16/.17, 821.161.1, 821.162.1, 821.162.3/.4, 821.162.3, 821.162.4, 821.163, 821.163.4, 821.163.41, 821.163.42, 821.163.4(497.6), 821.163.6, 821.163.6-93, 821.2/.3, 821.21/.41, 821.4, 821.51/.71, 821.511.141, 821.8, 821.81/.87, 929, 929(=163.6)
vse – skupaj

5.3.2 Razvrstitve za zalogo

Razvrstitev določa način razvrščanja podatkov v izpisih, predvsem v statističnih tabelah. V razvrstitvi so definirane kategorije, kamor se razvrščajo podatki v statističnih tabelah. Delo z razvrstitvami je opisano v navodilih COBISS3/Izpisi – razvrstitve.

Definicije razvrstitev za statistike za področje zaloge, ki ustrezajo podatkom iz vprašalnika BibSiSt, pripravi IZUM. Shranjene so v segmentu COBISS3/Izpisi v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / BibSiSt / Zaloga. Razvrščene so glede na vrsto podatka:

5.3.2.1 Jezik

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
jezik_BibSiSt_1 (slovenski/tuji) glede na podatek v 101a v slovenščini – 101a=slv Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02
v drugih jezikih
skupaj – zbirni podatki
jezik_BibSiSt_2 (slovenski/katerikoli) glede na podatek v 101a kateri koli – 101a=kar koli Z-BibSiSt-02
v slovenščini – 101a=slv

5.3.2.2 Način nabave

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
način nabave_BibSiSt_1 način nabave gradiva nakup Z-BibSiSt-02
obvezni izvod ustanove – lastne publikacije vzgojno-izobraževalnega zavoda – 996/997v=u ali f
zamena
dar
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki
način nabave_BibSiSt_2 način nabave gradiva nakup Z-BibSiSt-12
obvezni izvod
obvezni izvod ustanove – 996/997v=u ali f
zamena
dar
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki
način nabave_BibSiSt_3 način nabave gradiva nakup Z-BibSiSt-22
obvezni izvod ustanove – 996/997v=u ali f
zamena
dar
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki
način nabave_BibSiSt_4 način nabave gradiva nakup Z-BibSiSt-32
obvezni izvod
zamena
dar
drugo
brez vrednosti
skupaj – zbirni podatki

5.3.2.3 Vrsta gradiva

Pravila za razvrščanje gradiva:

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
knjižno gradivo_BibSiSt_1 vrste knjižnega gradiva, razvrščenega po navodilih NUK knjige in brošure (1.1) – 996/997g\o=a* ALI (001c=m, 001b=a in 001t=2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31 ali 2.32) ALI (001c=m, 001b=a, 001t= prazen in 130a ne obstaja) Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02, Z-BibSiSt-03
serijske publikacije (1.3) – (001c=s, 001b=a in 130a ne obstaja) ALI (001c=i in 110a=e ali z)
drugo knjižno gradivo: standardi (1.5) – 001c=m, 001b=a, 105b=l in 130a ne obstaja IN disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge (1.2) – 001c=m, 001b=a, 001t=2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ali 2.15 in 130a ne obstaja IN patenti (1.4) – 001c=m, 001b=a, 001t=2.23 ali 2.24 in 130a ne obstaja IN drugo knjižno gradivo (1.6) – 001c=m, 001b=a in 130a ne obstaja
skupaj – zbirni podatki
knjižno gradivo_BibSiSt_2 vrste knjižnega gradiva, razvrščenega po navodilih NUK knjige in brošure (1.1) – 996/997g\o=a* ALI (001c=m, 001b=a in 001t=2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31 ali 2.32) ALI (001c=m, 001b=a, 001t= prazen in 130a ne obstaja) Z-BibSiSt-11, Z-BibSiSt-12, Z-BibSiSt-13, Z-BibSiSt-21, Z-BibSiSt-22, Z-BibSiSt-23
serijske publikacije (1.3) – (001c=s, 001b=a in 130a ne obstaja) ALI (001c=i in 110a=e ali z)
standardi (1.5) – 001c=m, 001b=a, 105b=l in 130a ne obstaja
disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge (1.2) – 001c=m, 001b=a, 001t=2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ali 2.15 in 130a ne obstaja
patenti (1.4) – 001c=m, 001b=a, 001t=2.23 ali 2.24 in 130a ne obstaja
drugo knjižno gradivo (1.6) – 001c=m, 001b=a in 130a ne obstaja
skupaj – zbirni podatki
knjižno gradivo_BibSiSt_3 vrste knjižnega gradiva, razvrščenega po navodilih NUK knjige in brošure (1.1) – 996/997g\o=a* ALI (001c=m, 001b=a in 001t=2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31 ali 2.32) ALI (001c=m, 001b=a, 001t= prazen in 130a ne obstaja) Z-BibSiSt-31, Z-BibSiSt-32, Z-BibSiSt-33
serijske publikacije (1.3) – (001c=s, 001b=a in 130a ne obstaja) ALI (001c=i in 110a=e ali z)
standardi (1.5) – 001c=m, 001b=a, 105b=l in 130a ne obstaja
patenti (1.4) – 001c=m, 001b=a, 001t=2.23 ali 2.24 in 130a ne obstaja
drugo knjižno gradivo: disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge (1.2) – 001c=m, 001b=a, 001t=2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ali 2.15 in 130a ne obstaja IN drugo knjižno gradivo (1.6) – 001c=m, 001b=a in 130a ne obstaja
skupaj – zbirni podatki
neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1 vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nostilcih, razvrščenega po navodilih NUK avdiovizualno gradivo (2.1) – (996/997g\o=g*, i*, j*, m*) OZIROMA (001b=g, i, j ali m) Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02, Z-BibSiSt-03, Z-BibSiSt-11, Z-BibSiSt-12, Z-BibSiSt-13, Z-BibSiSt-21, Z-BibSiSt-22, Z-BibSiSt-23, Z-BibSiSt-31, Z-BibSiSt-32, Z-BibSiSt-33
elektronske publikacije na fizičnih nosilcih (2.2) – (996/997g\o=la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, lj, lk, lz) OZIROMA (001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h, j, k ali z)
drugo neknjižno gradivo (2.3) – (996/997g\o=b*, c*, d*, e* ,f* ,k*, r*) OZIROMA (001c=c) ALI (001b=b, c, d, e, f, k ali r ) ALI (130a=a, b, c, d, e, f, g, h ali z)
skupaj – zbirni podatki
knjižno in neknjižno gradivo_BibSiSt_1 glede na vrste knjižnega in neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih, razvrščenega po navodilih NUK knjižno gradivo – vrsta gradiva: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02, Z-BibSiSt-03, Z-BibSiSt-11, Z-BibSiSt-12, Z-BibSiSt-13, Z-BibSiSt-21, Z-BibSiSt-22, Z-BibSiSt-23, Z-BibSiSt-31, Z-BibSiSt-32, Z-BibSiSt-33
neknjižno gradivo – vrsta gradiva: 2.1, 2.2, 2.3
drugače razporejeno gradivo – glede na kriterije razvrstitve ga ni mogoče razvrstiti med knjižno ali neknjižno gradivo; če takšnega gradiva v knjižnici ni, se kategorija ne prikaže v statistiki
skupaj – zbirni podatki
strokovno gradivo_BibSiSt_1 vrste strokovnega gradiva, razvrščenega po navodilih NUK strokovno gradivo (7.1, 7.2, 7.3) – 675s=0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 82(091), 82.0 ali 9*; če 675s ne obstaja, se upošteva 675c, če nima ene od vrednosti 084.11, 087.5, 27-236.5, 27-29, 398, 398(497.4), 398(=163.6), 741.5, 82, 821, 821.1/.8, 821.1, 821.11, 821.111, 821.111(73), 821.111(…), 821.112.2, 821.124, 821.124+821.14, 821.13, 821.131.1, 821.133.1, 821.134.2, 821.134(7/8), 821.14, 821.16/.17, 821.161.1, 821.162.1, 821.162.3/.4, 821.162.3, 821.162.4, 821.163, 821.163.4, 821.163.41, 821.163.42, 821.163.4(497.6), 821.163.6, 821.163.6-93, 821.2/.3, 821.21/.41, 821.4, 821.51/.71, 821.511.141, 821.8, 821.81/.87, 929, 929(=163.6) Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02
strokovno gradivo za strokovne delavce (7.2, 7.3) – 100e=k, u ali brez vrednosti IN 675s=0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 82(091), 82.0 ali 9*; če 675s ne obstaja, se upošteva 675c, če nima ene od vrednosti 084.11, 087.5, 27-236.5, 27-29, 398, 398(497.4), 398(=163.6), 741.5, 82, 821, 821.1/.8, 821.1, 821.11, 821.111, 821.111(73), 821.111(…), 821.112.2, 821.124, 821.124+821.14, 821.13, 821.131.1, 821.133.1, 821.134.2, 821.134(7/8), 821.14, 821.16/.17, 821.161.1, 821.162.1, 821.162.3/.4, 821.162.3, 821.162.4, 821.163, 821.163.4, 821.163.41, 821.163.42, 821.163.4(497.6), 821.163.6, 821.163.6-93, 821.2/.3, 821.21/.41, 821.4, 821.51/.71, 821.511.141, 821.8, 821.81/.87, 929, 929(=163.6)
strokovno pedagoško gradivo (7.3) – 100e=k, u ali brez vrednosti IN 675s=37*; če 675s ne obstaja, se upošteva 675c=37* IN 105b=j*, v* ali 110d=j ali 001t=2.03, 2.04

5.4 Splošne razvrstitve

V segmentu COBISS3/Izpisi so v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Splošno shranjene razvrstitve, ki jih uporabljamo v izpisih in statistikah v različnih segmentih in za potrebe spremljanja dela v COBISS3.

5.4.1 Meseci

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
meseci_1 Meseci 1 – jan Statistike v MI in izposoji
2 – feb
3 – mar
4 – apr
5 – maj
6 – jun
7 – jul
8 – avg
9 – sep
10 – okt
11 – nov
12 – dec
vse – skupaj

5.4.2 Dnevi v tednu

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
Dnevi v tednu Dnevi v tednu ponedeljek Statistika dnevniških datotek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
vse Skupaj

5.4.3 Ure

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
Ure Ure 5 - 6 Statistika dnevniških datotek
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
Drugo - Ostalo
Vse - Skupaj

5.4.4 Vrste e-obvestila

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
Vrste e-obvestila Vrste e-obvestila 1 - Potek roka izposoje Statistika e-obveščanja
1, 2 - Potek roka izposoje
3 - Bližajoči opomin
4, 5 - Bližajoči potek roka izposoje
6 - Prispelo gradivo
7 - Prispelo gradivo MI
8 - Potek veljavnosti rezervacije
9 - Nerealizirna dobava
10 - Potek članstva
11 - Splošno obvestilo
Vse - Skupaj

5.5 Razvrstitve za nabavo in serijske publikacije

V segmentu COBISS3/Izpisi so v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Nabava in SP shranjene razvrstitve, ki jih uporabljamo v izpisih in statistikah za področje nabave in serijske publikacije.

5.5.1 Knjižno in neknjižno gradivo

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
knjižno in neknjižno gradivo Vrsta gradiva 1.1 – knjige, broš. Statistike prejetega in poslanega gradiva za področje nabave in serijskih publikacij
1.2 – naloge
1.3 – serijske publ.
1.4 – patenti
1.5 – standardi
1.6 – drugo knj.
2.1 – avdiovizualno
2.2 – e-publikacije
2.3 – drugo neknj.
ostalo – Ostalo
vse – skupaj

5.5.2 UDK

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
UDK_1 Vrstilec UDK 0 – 0 E-STA-L02, E-STA-L03
1* – 1
2* – 2
3* – 3
4* – 4
5* – 5
6* – 6
7* – 7
80* – 80
81* – 81
82 – 82
886.3 – 82
821* – 82
82.0* – 82.0
9* – 9
ostalo – drugo
brez vrednosti – brez vrednosti
vse – skupaj

5.6 Razvrstitve za inventuro

V segmentu COBISS3/Izpisi so v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Inventura shranjene razvrstitve, ki jih uporabljamo v statistikah za področje inventure.

5.6.1 Trenutni status v inventuri

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
Trenutni status v inventuri Trenutni status v inventuri 2 – Odčitano Izpisi za inventuro
1 - Izposojeno
0 - Primankljaj
3 - Izposojeno in odčitano
vse - Medodd. izposojeno v obseg inv.

5.6.2 Trenutni status v inventuri za poročilo

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
Trenutni status v inventuri za poročilo Trenutni status v inventuri za poročilo 2 – Odčitano Izpisi za inventuro
0, 1, 2, 3 - Zaloga
2, 3, 1 - Popis
0 - Primankljaj

5.7 Razvrstitve za elektronske vire

V segmentu COBISS3/Izpisi so v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Elektronski viri shranjene razvrstitve, ki jih uporabljamo v statistikah o elektronskih virih.

5.7.1 Diplomske, magistrske in specialistične naloge ter disertacije v polnem besedilu

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
diplomske, magistrske in specialistične naloge ter disertacije v polnem besedilu Diplomske, magistrske in specialistične naloge ter disertacije v polnem besedilu 3.1 – diplomske, magistrske in specialistične naloge ter disertacije v polnem besedilu E-STA-B01

5.8 Razvrstitve za medknjižnično izposojo

V segmentu COBISS3/Izpisi so v podmapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Medknjižnična izposoja shranjene razvrstitve, ki jih uporabljamo v statistikah za področje medknjižnične izposoje.

5.8.1 Dobavitelji

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
dobavitelj_1 Dobavitelji dinamično MI-STA-A01, MI-STA-A03, MI-STA-A04
vse – skupaj
dobavitelj_2 Dobavitelji dinamično MI-STA-A02
vse – skupaj

5.8.2 Dogodki

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
dogodki_1 Dogodki zah – zah MI-STA-C04
nar - nar
pre - pre
dob - dob
vra - vra
obv - obv
rek - rek
par - par

5.8.3 Država

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
drzava_1 Države dinamično Različne statistike za medknjižnično izposojo
vse – skupaj
drzava_2 Države svn - Slovenija Različne statistike za medknjižnično izposojo
ostalo – tujina
vse - skupaj
drzava_3 Države dinamično MI-STA-A02, MI-STA-B02
vse – skupaj

5.8.4 Način dobave

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
nacin_dobave_1 Način dobave 5 - Ariel MI-STA-C05
3 - e-pošta
8 - splet
vse – skupaj

5.8.5 Naročnik

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
naročnik_1 Naročnik dinamično MI-STA-B01, MI-STA-B03, MI-STA-B04, MI-STA-C05
vse – skupaj
naročnik_2 Naročnik dinamično MI-STA-B02
vse – skupaj

5.8.6 Naslov gradiva

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
naslov_gradiva_1 Naslov gradiva dinamično MI-STA-C03
vse – skupaj

5.8.7 Realizacija

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
realizacija_1 Realizacija 9 - zaključeno - zavrnjeno MI-STA-C01
5 - zaključeno - preklicano
6 - zaključeno - naročilo preklicano
7 - zaključeno - nerealizovana dostava
8 - zaključeno
vse – skupaj
realizacija_2 Realizacija 0 - prisplelo MI-STA-C02
1 - evidentirano
2 - določeno gradivo
3 - določen dobavitelj
4 - v obdelavi
vse – skupaj

5.8.8 Uporabnik

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
referent_1 Uporabnik dinamično MI-STA-C04
vse – skupaj

5.8.9 Vrsta dobavitelja

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta_dobavitelja_1 Vrsta dobavitelja !1 - drugi dobavit. MI-STA-C04
1 - domača knjiž.
vse – skupaj

5.8.10 Vrsta gradiva

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta_dobavitelja_1 Vrsta dobavitelja 0 - mon. publ. MI-STA-A04, MI-STA-B04
3 - članek
4 - standard
ostalo - drugo
vse – skupaj

5.8.11 Vrsta storitve

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta_storitve_1 Vrsta storitve 0 - izposoja Različne statistike za medknjižnično izposojo
1 - nakup
vse – skupaj
vrsta_storitve_2 Vrsta storitve 0 - izposoja MI-STA-A04, MI-STA-B04
1 - nakup
vse – obe vrsti storitev

5.8.12 Vrsta storitve

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba
vrsta_storitve_1 Vrsta storitve 0 - izposoja Različne statistike za medknjižnično izposojo
1 - nakup
vse – skupaj
vrsta_storitve_2 Vrsta storitve 0 - izposoja MI-STA-A03, MI-STA-B03
1 - nakup
vse – obe vrsti storitev

6 Izpisi za področje nabave

Za področje nabave gradiva lahko pripravljamo nasledenje vrste izpisov:

Oblika posameznega izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo s spreminjanjem vrednosti spremenljivk in z vnosom parametrov ob pripravi izpisa.

Povezane vsebine:

6.1 Obrazci

Opisane so osnovne značilnosti izpisov za nabavo, ki jih lahko pripravljamo in izpisujemo ali pošiljamo po e-pošti kar v segmentu COBISS3/Nabava.

V izpisih se lahko poleg bibliografskih podatkov o gradivu (naslov, avtor itd.) izpisujejo še drugi podatki (zaporedna številka gradiva na izpisu, datum naročila itd.). Kateri podatki se bodo izpisali, je odvisno od vrste in definicije izpisa.

Bibliografski podatki o gradivu so lahko prikazani na dva načina:

Način izpisa bibliografskih podatkov nastavi IZUM v dogovoru s knjižnico kot parameter v inicializacijski datoteki.

Poleg interne referenčne številke gradiva v segmentu COBISS3/Nabava se kot identifikacijska številka gradiva lahko izpisuje še:

Za posamezne primere izpisov so v nadaljevanju navedeni še drugi podatki, ki se lahko izpišejo poleg identifikacijskih številk in bibliografskih podatkov o gradivu.

Pripravljamo lahko naslednje izpise:

Povezane vsebine:

6.1.1 Naročilo

Izpis je namenjen naročanju gradiva pri dobavitelju. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke naročila.

V postavki naročila se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še število izvodov, ki jih naročamo, in opomba, ki smo jo vpisali v postavki naročila. Glede na parametre v inicializacijski datoteki se lahko izpišeta tudi cena v domači ali tuji valuti ter stopnja popusta.

Za postavkami se izpiše tudi rok dobave, prioriteta (če je izbrana vrednost nujno) in opomba, ki smo jo vpisali v naročilu. Glede na parameter v inicializacijski datoteki se lahko izpiše še skupna vrednost naročila v domači ali tuji valuti.

6.1.2 EDI-naročilo

Izpis je namenjen naročanju gradiva pri dobavitelju. Oblikovan je na osnovi standarda UN/EDIFACT.

6.1.3 Preklic naročila

Izpis je namenjen preklicu naročenega gradiva pri dobavitelju. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke preklica naročila.

Pri postavki preklica naročila se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še število izvodov, ki jih preklicujemo, število izvodov, ki ostajajo naročeni, datum in številka naročila ter opomba o preklicu, ki smo jo vpisali v postavki naročila.

Za postavkami se izpiše tudi opomba, ki smo jo vpisali v preklicu naročila.

6.1.4 Reklamacije

Izpisi so namenjeni reklamiranju različnih vsebin. Vsebujejo podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke reklamacije. Pri postavki reklamacije se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpišejo še podatki, podani v nadaljevanju.

Pri postavki reklamacije za nedospelo gradivo se izpiše število izvodov, ki jih reklamiramo, datum in številka naročila ter opomba o reklamaciji, ki smo jo vpisali v postavki naročila.

Pri postavki reklamacije za prejeto gradivo se izpiše število izvodov, ki jih reklamiramo, datum in številka naročila, datum prejema gradiva, številka dobavnice in opomba, ki smo jo vpisali v postavki dobavnice. Za postavkami se izpiše še opomba, ki smo jo vpisali v reklamaciji.

Pri reklamaciji računa in reklamaciji predračuna se izpiše dobaviteljeva številka računa, datum izstavitve računa, skupna vrednost računa v domači ali tuji valuti ter opomba, ki smo jo vpisali v računu.

Pri reklamaciji postavke računa se najprej izpišejo skupni podatki iz računa: številka računa, datum izstavitve računa ter skupna vrednost računa v domači ali tuji valuti. Nato se izpišejo še podatki o postavki računa: cena iz naročila in cena iz računa v domači ali tuji valuti, datum in številka naročila, datum prejema gradiva, številka dobavnice in opomba o reklamaciji, ki smo jo vpisali v postavki računa.

6.1.5 Zahvala darovalcu

Izpis je namenjen pošiljanju zahvale za prejeto gradivo. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke zahvale.

Pred seznamom postavk se izpiše besedilo zahvale, pri posamezni postavki pa se od vseh bibliografskih podatkov izpišeta le avtor in naslov gradiva.

6.1.6 Seznam, ki spremlja pošiljko gradiva za zamenjavo

Izpis priložimo pošiljki gradiva za zamenjavo, ki jo pošljemu partnerju. Vsebuje podatke o naslovu partnerja in domače knjižnice ter postavke seznama.

Pri postavki seznama se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpišeta še število izvodov in cena v domači ali tuji valuti. Za postavkami se izpišeta tudi skupna vrednost gradiva in opomba, ki smo jo vpisali v pošiljki zamenjanega gradiva.

6.1.7 Naročilo gradiva za zamenjavo

Izpis je namenjen naročanju gradiva, ki ga je ponudil dobavitelj. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke naročila.

Pri postavki naročila se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še število izvodov, ki jih naročamo, cena v domači ali tuji valuti ter številka in datum referenčnega dokumenta (npr. pogodbe, prejete ponudbe). Za postavkami se izpiše tudi skupna vrednost naročila v domači ali tuji valuti.

6.1.8 Zahvala za prejeto gradivo (zamenjava)

Izpis je namenjen pošiljanju zahvale za prejeto gradivo. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke zahvale.

Pred seznamom postavk se izpiše besedilo zahvale, pri posamezni postavki pa se od vseh bibliografskih podatkov izpišeta le avtor in naslov gradiva.

6.1.9 Seznam, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov

Izpis priložimo pošiljki obveznih izvodov, ki jo pošljemu knjižnici. Vsebuje podatke o naslovu knjižnice in domače knjižnice ter postavke seznama.

V seznamu se izpiše ime seznama ter opomba, ki smo jo vpisali v pošiljki obveznih izvodov.

Pri postavki seznama se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še število izvodov, ki jih pošiljamo, in cena v domači valuti.

6.1.10 Nalepka

Možen je izpis nalepk z naslovi partnerjev in nalepk z naslovom sedeža domače knjižnice.

Nalepke v velikosti 90 x 40 mm je možno izpisovati na toplotni tiskalnik.

Možen je tudi izpis nalepk Zweckform ZWE3483 (na papirju A4 so štiri nalepke velikosti 105 x 148 mm). Pri izpisu naslovov na teh nalepkah sta upoštevana usmerjenost ležeče in logotip knjižnice.

Logotip

Logotip mora biti definiran kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif, v velikosti največ 34 x 130 mm. Če knjižnica želi na nalepki natisniti svoj logotip, naj datoteko s sliko posreduje v IZUM. V knjižnici, ki v IZUM ne posreduje datoteke z logotipom, se izpisujejo nalepke brez logotipa.

6.1.11 Porazdelitev po oddelkih

Izpis je pripravljen za posamezni naslov gradiva. Najprej se izpiše številka COBISS.SI-ID, naslov, avtor, jezik, leto izida, dobavitelj, številka postavke na naročilu ter skupno število izvodov, cena, odstotek popusta, odstotek DDV in znesek postavke naročila. Sledi tabelarični izpis porazdelitve izvodov po posameznih oddelkih, kjer se pri oddelku poleg števila izvodov izpišejo tudi namen nabave ter skladi in odstotki financiranja.

6.1.12 Predlogi člana za nabavo gradiva

Izpis vsebuje podatke o predlogih za nabavo gradiva, ki jih je podal član v izbranem obdobju. Pri predlogu se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še status predloga in datum statusa.

6.1.13 Obvestilo predlagatelju o nabavi

Izpis je namenjen obveščanju člana o nabavi gradiva, katerega nakup je predlagal.

Vsebuje podatke o številki izkaznice člana, naslovu domače knjižnice in bibliografske podatke o gradivu.

6.1.14 Zahtevek za izdajo naročilnice in Naročilnica

Izpisa pripravljamo, če izvajamo postopke javnega naročanja in izbiramo najugodnejšega dobavitelja gradiva.

6.1.15 Seznam postavk naročil nabave

Izpis vsebuje podatke o postavkah naročil, najdenih v iskalniku. Pri postavki naročila se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še status postavke in datum statusa.

6.1.16 Seznam postavk prejema nabave

Izpis vsebuje podatke o postavkah prejema (dobavnice, seznama obveznih izvodov itd.), najdenih v iskalniku. Pri postavki prejema se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še status postavke in datum statusa.

6.1.17 Razdelitev zneska naročil po skladih

Izpis vsebuje podatke o zneskih v izbranih naročilih po skladih. Pri vsakem skladu se izpiše tudi razpoložljivi znesek sklada.

6.1.18 Dobavnica

Izpis je namenjen izdajanju potrdila o prejemu kupljenega gradiva. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice, datumu prejema gradiva, številki dobaviteljeve dobavnice ter postavke dobavnice.

V postavki dobavnice se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še število prejetih izvodov, cena na enoto in številka postavke naročila.

6.1.19 Dobavnica – obvezni izvod

Izpis je namenjen izdajanju potrdila o prejemu obveznega izvoda. Vsebuje podatke o naslovu domače knjižnice, datumu prejema gradiva, številki dobaviteljeve dobavnice ter postavke dobavnice.

V postavki dobavnice se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še število prejetih izvodov.

6.1.20 Seznam darov

Izpis je namenjen izdajanju potrdila o prejemu darovanega gradva. Vsebuje podatke o naslovu darovalca in domače knjižnice, datumu prejema in pregleda gradiva ter postavke seznama.

V postavki seznama darov se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še število prejetih izvodov.

6.1.21 Razdelitev zneska naročila po skladih (skupna nabava)

Izpis vsebuje tri tabele. V prvi tabeli se izpišejo podatki o znesku izbranega naročila po skladih domače in sodelujočih knjižnic, v drugi tabeli skupni znesek za sodelujoče knjižnice in v tretji tabeli skupni znesek za domačo knjižnico.

6.1.22 Razdelitev zneska računa po skladih (skupna nabava)

Izpis vsebuje tri tabele. V prvi tabeli se izpišejo podatki o znesku izbranega računa po skladih domače in sodelujočih knjižnic, v drugi tabeli skupni znesek za sodelujoče knjižnice in v tretji tabeli skupni znesek za domačo knjižnico.

6.2 Seznami

S področja nabave lahko pripravljamo različne sezname, ki so shranjeni v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Nabava / Seznami.

Vsak seznam ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake segmenta (N), oznake, da spada izpis v skupino seznamov (SEZ), in zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa.

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Nabava / Seznami:

V nadaljevanju so opisani:

6.2.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

6.2.1.1 Seznam N-SEZ-01

Pri seznamu N-SEZ-01 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov:

6.2.1.2 Seznam N-SEZ-02

Pri seznamu N-SEZ-02 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov:

6.2.1.3 Seznam N-SEZ-03

Pri seznamu N-SEZ-02 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov:

6.2.2 Opis posameznih izpisov

6.2.2.1 N-SEZ-01: Seznam postavk prejema (polni format)

Izpis je namenjen izvozu podatkov o postavkah prejema v program Excel in nadaljnji obdelavi podatkov ter ne omogoča takojšnjega izpisovanja na tiskalnik.

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb Delimited, iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke pa ločimo z znakom |, ki ga vpišemo pri Other.

Izpis vsebuje podatke o nabavljenem gradivu z atributi iz razredov Postavka prejema, Gradivo in Bibliografski zapis. V izpisu so najprej izpisani atributi postavk prejema, zatem pa še bibliografski podatki.

6.2.2.2 N-SEZ-02: Seznam vknjižb (polni format)

Izpis je namenjen izvozu podatkov o vknjižbah v program Excel. Vsebuje vse atribute iz razreda Vknjižba.

Shranjevanje izpisa in postopek uvoza podatkov v Excel je opisan pri izpisu N-SEZ-01.

6.2.2.3 N-SEZ-03: Seznam računov (polni format)

Izpis je namenjen izvozu podatkov o računih v program Excel. Vsebuje vse atribute iz razreda Račun.

Shranjevanje izpisa in postopek uvoza podatkov v Excel je opisan pri izpisu N-SEZ-01.

6.3 Poraba sredstev

V poglavju so opisana poročila o porabi sredstev za nakup knjižničnega gradiva, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi.

Vsako poročilo ima svojo oznako in ime. Oznaka poročila je sestavljena iz oznake segmenta (N), oznake, da spada izpis v skupino poročil o porabi sredstev (PS), in zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime poročila je sestavljeno iz dveh delov, ki sta povezana z znakom . Iz prvega dela je razviden osnovni namen izpisa (vsebina celic v tabelah), drugi del pa pojasnjuje merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom /.

V nadaljevanju so:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Nabava / Poraba sredstev:

Izpisi, razen N-PS-07, so pripravljeni ločeno za knjižnice, ki ne vodijo odbitnega deleža vstopnega DDV, in za knjižnice, ki odbitni delež vstopnega DDV vodijo.

6.3.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

Pri določanju vhodnih parametrov moramo biti pozorni na določitev obdobja za izbor računov.

Zagotoviti moramo namreč usklajenost med datumom računa, skladi, ki so določeni v računu, in med datumom inventarizacije v poljih 996, v katera so podatki iz računa vpisani. Vse troje se mora nanašati na isto izbrano obdobje.

6.3.1.1 Poročila N-PS-01, N-PS-02, N-PS-05 in N-PS-06

Pri poročilih N-PS-01, N-PS-02, N-PS-05 in N-PS-06 lahko določimo naslednje parametre:

6.3.1.2 Poročili N-PS-03 in N-PS-04

Pri poročilih N-PS-03 in N-PS-04 lahko določimo naslednje parametre:

6.3.1.3 Poročilo N-PS-07

Pri poročilu N-PS-07 določimo vrednost naslednjega parametra:

6.3.2 Opis posameznih izpisov

6.3.2.1 N-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasveti

Če od zneska vseh računov odštejemo znesek računov za gradivo z nepopolnimi podatki v zalogi, so podatki v poročilu primerljivi s podatki v poročilu Z-PS-01, in sicer v tabelah, kjer so prikazani podatki za plačane račune, ki smo jih vpisali v segmentu COBISS3/Nabava.

Podatki v tabeli za vse gradivo in vse račune v stolpcu znesek so primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če smo plačevali še avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati še podatke iz poročil N-PS-03 in N-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorila

Poročilo ne omogoča izračuna deležev cene za en izvod, razdeljene po skladih, če smo v tabeli izvodov v postavki nabavne listine za en izvod določili več kot en sklad.

Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.

6.3.2.2 N-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Znesek plačanih računov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasveti

Če od zneska vseh računov odštejemo znesek računov za gradivo z nepopolnimi podatki v zalogi, so podatki v poročilu primerljivi s podatki v poročilu Z-PS-02, in sicer v tabelah, kjer so prikazani podatki za plačane račune, ki smo jih vpisali v segmentu COBISS3/Nabava.

Podatki v tabeli za vse gradivo in vse račune v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) so primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če smo plačevali še avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati še podatke iz poročil N-PS-04 in N-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorila

Poročilo ne omogoča izračuna deležev cene za en izvod, razdeljene po skladih, če smo v tabeli izvodov v postavki nabavne listine za en izvod določili več kot en sklad.

Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.

6.3.2.3 N-PS-03: Plačila avansov – po skladih/vrstah gradiva

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasvet

Podatki v tabeli za vse gradivo in za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila računov), so v stolpcu znesek primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven zneska za plačila avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za plačila posrednih stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še podatke iz poročil N-PS-01 in N-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorila

Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste sklade.

Poročilo ne omogoča izračuna deležev cene za en izvod, razdeljene po skladih, če smo v tabeli izvodov v postavki nabavne listine za en izvod določili več kot en sklad.

6.3.2.4 N-PS-04: Plačila avansov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Znesek plačanih avansov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasveti

Podatki v tabeli za vse gradivo in za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila računov), so v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven zneska za plačila avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za plačila posrednih stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še podatke iz poročil N-PS-02 in N-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorila

Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste sklade.

Poročilo ne omogoča izračuna deležev cene za en izvod, razdeljene po skladih, če smo v tabeli izvodov v postavki nabavne listine za en izvod določili več kot en sklad.

6.3.2.5 N-PS-05: Plačila posrednih stroškov nabave – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Tabeli sledi legenda.

Nasvet

Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis N-PS-05. Po nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra.


Opozorilo

Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo.

6.3.2.6 N-PS-06: Plačila posrednih stroškov nabave z odbitkom vstopnega DDV – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).

Znesek plačanih posrednih stroškov nabave in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Tabeli sledi legenda.

Nasvet

Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis N-PS-06. Po nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra.


Opozorilo

Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo.

6.3.2.7 N-PS-07: Preplačila – po dobaviteljih

Poročilo vključuje podatke o preplačilih v domači valuti in tujih valutah pri dobaviteljih v nabavi. Prikazani so oznaka in ime dobavitelja ter zneska preplačil v domači valuti in v tujih valutah.

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak dobaviteljev, ki imajo zabeležen znesek preplačila.

6.4 Statistike

Statistike za nabavo monografskih publikacij pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi.

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka statistike je sestavljena iz oznake segmenta (N), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA), in zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime statistike je sestavljeno iz dveh delov, ki sta povezana z znakom . Iz prvega dela je razviden osnovni namen izpisa (vsebina celic v tabelah), drugi del pa pojasnjuje merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom /.

V nadaljevanju so:

Povezane vsebine:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Nabava / Statistike:

6.4.1 Izbor podatkov

Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih:

6.4.2 Vnos vhodnih parametrov

Dodatne kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

6.4.2.1 Statistika N-STA-01

Pri statistiki N-STA-01 določimo naslednji parameter:

6.4.2.2 Statistika N-STA-02

Pri statistiki N-STA-02 določimo naslednji parameter:

6.4.3 Opis posameznih izpisov

6.4.3.1 N-STA-01: Prejeto gradivo – po namenih nab./načinih nab./vrstah gradiva/dobaviteljih

Statistika vključuje podatke o prejetem gradivu, ki smo ga nabavili s segmentom COBISS3/Nabava. Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število izvodov (stolpec izvodi), znesek z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Znesek izvoda v tuji valuti se upošteva le v primeru, če v nabavni listini tuja valuta ni bila preračuna v domačo valuto.

V prikazu podatkov o prejetem gradivu po dobaviteljih je prikazan še podatek o državi dobavitelja iz tujine (stolpec država).

Podatki so v statistiki razdeljeni na več delov glede na namen nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997w).

Za vsak namen nabave se podatki izpišejo v štirih tabelah:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

Podatki v prvi in drugi tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v), v okviru načina nabave pa po vrstah gradiva (knjige in brošure; disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge; serijske publikacije; patenti; standardi; drugo knjižno gradivo; avdiovizualno gradivo; elektronske publikacije na fizičnih nosilcih; drugo neknjižno gradivo). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva skupaj.

Podatki v tretji in četrti tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave, v okviru načina nabave pa po abecedi oznak dobaviteljev. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in partnerje skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

6.4.3.2 N-STA-02: Poslano gradivo – po vrstah pošiljke/načinih nab./vrstah gradiva/partnerjih

Statistika vključuje podatke o poslanem gradivu, ki smo ga nabavili s segmentom COBISS3/Nabava in ga poslali partnerjem kot obvezni izvod ali v zamenjavo. Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število izvodov (stolpec izvodi), znesek z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Znesek izvoda v tuji valuti se upošteva le v primeru, če v nabavni listini tuja valuta ni bila preračunana v domačo valuto.

V prikazu podatkov o poslanem gradivu po partnerjih sta prikazana še podatka o državi partnerja iz tujine (stolpec država) in o številu pošiljk (stolpec pošiljke).

Podatki v statistiki so razdeljeni glede na vrsto pošiljke:

Za vsako vrsto pošiljke se podatki izpišejo v treh tabelah:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

Podatki v prvi tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v), v okviru načina nabave pa po vrstah gradiva (knjige in brošure; disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge; serijske publikacije; patenti; standardi; drugo knjižno gradivo; avdiovizualno gradivo; elektronske publikacije na fizičnih nosilcih; drugo neknjižno gradivo). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva skupaj.

Podatki v drugi in tretji tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave, v okviru načina nabave pa po abecedi oznak partnerjev. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in partnerje skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

7 Izpisi za področje serijskih publikacij

Za področje serijskih publikacij lahko pripravljamo nasledenje vrste izpisov:

Oblika posameznega izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo s spreminjanjem vrednosti spremenljivk in z vnosom parametrov ob pripravi izpisa.

Povezane vsebine:

7.1 Obrazci

Opisane so osnovne značilnosti izpisov za serijske publikacije, ki jih lahko pripravljamo in izpisujemo ali pošiljamo po e-pošti kar v segmentu COBISS3/Serijske publikacije.

V izpisih se lahko poleg bibliografskih podatkov o gradivu (naslov, založnik itd.) izpisujejo še drugi podatki (zaporedna številka gradiva na izpisu, datum naročila itd.). Kateri podatki se bodo izpisali, je odvisno od vrste in definicije izpisa.

Bibliografski podatki o gradivu so lahko izpisani brez predpon ali pa so označeni s predponami in ločeni z znakom ;. Način izpisa bibliografskih podatkov nastavi IZUM v dogovoru s knjižnico kot parameter v inicializacijski datoteki.

Poleg interne referenčne številke gradiva v segmentu COBISS3/Serijske publikacije se kot identifikacijska številka gradiva izpisuje še ISSN (mednarodna standardna številka serijske publikacije), in sicer veljavni in neverificirani ISSN.

Pri Naročilu, Odpovedi naročila in Reklamaciji za manjkajoče zvezke so lahko podatki o postavkah in izvodih zbrani po oddelkih knjižnice. Pri naslovu oddelka se izpisujejo podatki, ki so vpisani pri kontaktnih oddelkih domače knjižnice, in sicer:

Za posamezne primere izpisov so v nadaljevanju navedeni še drugi podatki, ki se lahko izpišejo poleg identifikacijskih številk in bibliografskih podatkov o gradivu.

Pripravljamo lahko naslednje izpise:

Povezane vsebine:

7.1.1 Naročilo

Izpis je namenjen naročanju gradiva pri dobavitelju. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke naročila.

V postavki naročila se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše še število izvodov, ki jih naročamo, in opomba, ki smo jo vpisali v postavki naročila. Glede na parametre v inicializacijski datoteki se lahko izpišeta tudi cena v domači ali tuji valuti ter stopnja popusta.

Če je publikacija naročena v več izvodih in želimo, da nam dobavitelj pošilja posamezne izvode na določene naslove oddelkov, lahko izbiramo med dvema oblikama izpisanega naročila:

Za postavkami se izpiše še opomba, ki smo jo vpisali v naročilu. Glede na parameter v inicializacijski datoteki se lahko izpiše tudi skupna vrednost naročila v domači ali tuji valuti.

7.1.2 Odpoved naročila

Izpis je namenjen odpovedi naročene serijske publikacije pri dobavitelju. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice in datum, s katerim začne veljati odpoved.

Izpiše se samo ena postavka, pri kateri je zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva navedeno število izvodov, ki jih odpovedujemo. Če odpovedujemo izvode za posamezne oddelke knjižnice, so izvodi zbrani po oddelkih.

Izpiše se še opomba o odpovedi, ki smo jo vpisali v postavki naročila.

7.1.3 Reklamacije

Izpisi so namenjeni reklamiranju različnih vsebin. Vsebujejo podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke reklamacije. Pri postavki reklamacije se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpišejo še podatki, podani v nadaljevanju.

Pri postavki reklamacije za manjkajoče zvezke se izpišejo številke manjkajočih zvezkov, letnik in letnica. Če reklamiramo manjkajoče zvezke za posamezne oddelke knjižnice, so postavke zbrane po oddelkih. Pri postavki se izpišejo tudi podatki o predhodnih reklamacijah (tj. številke manjkajočih zvezkov, številka reklamacije in datum izstavitve reklamacije) in opomba, ki smo jo vpisali pri postavki naročila. Za postavkami se izpiše še opomba, ki smo jo vpisali v reklamaciji.

Pri reklamaciji računa in reklamaciji za avans se izpiše dobaviteljeva številka računa, datum izstavitve računa, skupna vrednost računa v domači ali tuji valuti ter opomba, ki smo jo vpisali v računu.

Pri reklamaciji postavke računa se najprej izpišejo skupni podatki z računa: številka računa, datum izstavitve računa ter skupna vrednost računa v domači ali tuji valuti. Nato se izpišejo še podatki o postavki računa: cena iz naročila in cena iz računa v domači ali tuji valuti, datum naročila, številka naročila in opomba o reklamaciji, ki smo jo vpisali v postavki računa.

7.1.4 Prošnja za ogledni izvod

Izpis je namenjen pošiljanju prošnje za oglesni izvod serijske publikacije pri dobavitelju. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavko prošnje.

Pri postavki se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpiše opomba, ki smo jo vpisali v postavki prošnje. Za vsemi postavkami se izpiše opomba, ki smo jo vpisali v prošnji.

7.1.5 Zahvala darovalcu

Izpis je namenjen pošiljanju zahvale za prejete publikacije. Vsebuje podatke o naslovu dobavitelja in domače knjižnice ter postavke zahvale.

Pred seznamom postavk se izpiše besedilo zahvale, pri posamezni postavki pa se od vseh bibliografskih podatkov izpiše le naslov serijske publikacije.

7.1.6 Seznam, ki spremlja pošiljko publikacij za zamenjavo

Izpis priložimo pošiljki publikacij za zamenjavo, ki jo pošljemu partnerju. Vsebuje podatke o naslovu partnerja in domače knjižnice ter postavke seznama.

Pri postavki seznama se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpišejo še številke zvezkov, letnik in letnica. Za postavkami se izpiše tudi opomba, ki smo jo vpisali v pošiljki publikacij za zamenjavo.

7.1.7 Seznam, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov

Izpis priložimo pošiljki obveznih izvodov, ki jo pošljemu knjižnici. Vsebuje podatke o naslovu knjižnice in domače knjižnice ter postavke seznama.

V seznamu se izpiše ime seznama ter opomba, ki smo jo vpisali v pošiljki obveznih izvodov.

Pri postavki seznama se zraven bibliografskih podatkov in identifikacijske številke gradiva izpišejo še številke zvezkov, letnik, letnica in cena letnika.

7.1.8 Potrdilo o prejemu obveznega izvoda

Izpis je namenjen izdajanju potrdila o prejemu obveznega izvoda serijskih publikacij za določeno obdobje.

Pri pripravi izpisa vnesemo obdobje, ki je obvezen podatek. Vnesemo lahko še COBISS.SI-ID ali oznako dobavitelja, če želimo pripraviti potrdilo le za določeno publikacijo ali za določenega dobavitelja.

Potrdilo vsebuje podatke o naslovu knjižnice in domače knjižnice, obdobju prejema ter postavke potrdila.

V postavki potrdila se izpišejo naslov, ISSN, leto, številka in število prejetih primerkov.

7.1.9 Nalepka

Možen je izpis nalepk z naslovi partnerjev in nalepk z naslovom sedeža domače knjižnice.

Nalepke v velikosti 90 x 40 mm, nalepke pa je možno izpisovati na toplotni tiskalnik.

Možen je tudi izpis nalepk Zweckform ZWE3483 (na papirju A4 so štiri nalepke velikosti 105 x 148 mm). Pri izpisu naslovov na teh nalepkah sta upoštevana usmerjenost ležeče in logotip knjižnice.

Logotip

Logotip mora biti definiran kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif, v velikosti največ 34 x 130 mm. Če knjižnica želi na nalepki natisniti svoj logotip, naj datoteko s sliko posreduje v IZUM. V knjižnici, ki v IZUM ne posreduje datoteke z logotipom, se izpisujejo nalepke brez logotipa.

7.2 Seznami

S področja serijskih publikacij lahko pripravljamo različne sezname, ki so shranjeni v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Serijske publikacije / Seznami.

Vsak seznam ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake segmenta (SP), oznake, da spada izpis v skupino seznamov (SEZ), in zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa.

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Serijske publikacije / Seznami:

V nadaljevanju so opisani:

7.2.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

7.2.1.1 Seznam SP-SEZ-01

Pri seznamu SP-SEZ-01 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov:

7.2.1.2 Seznam SP-SEZ-02

Pri seznamu SP-SEZ-02 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov:

7.2.2 Opis posameznih izpisov

7.2.2.1 SP-SEZ-01: Seznam postavk naročila (polni format)

Izpis je namenjen izvozu podatkov o postavkah naročila v program Excel in nadaljnji obdelavi podatkov ter ne omogoča takojšnjega izpisovanja na tiskalnik.

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb Delimited, iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke pa ločimo z znakom |, ki ga vpišemo pri Other.

Izpis vsebuje podatke o naročenih publikacijah z atributi iz razredov Postavka naročila, Gradivo in Bibliografski zapis. V izpisu so najprej izpisani atributi postavk naročila, zatem pa še bibliografski podatki.

7.2.2.2 SP-SEZ-02: Seznam postavk računa (polni format)

Izpis je namenjen izvozu podatkov o postavkah računa v program Excel. Vsebuje podatke o plačanih publikacijah z atributi iz razredov Postavka računa, Gradivo in Bibliografski zapis.

Shranjevanje izpisa in postopek uvoza podatkov v Excel je opisan pri izpisu SP-SEZ-01.

7.3 Poraba sredstev

V poglavju so opisana poročila o porabi sredstev za nakup knjižničnega gradiva, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi.

Vsako poročilo ima svojo oznako in ime. Oznaka poročila je sestavljena iz oznake segmenta (SP), oznake, da spada izpis v skupino poročil o porabi sredstev (PS), in zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime poročila je sestavljeno iz dveh delov, ki sta povezana z znakom . Iz prvega dela je razviden osnovni namen izpisa (vsebina celic v tabelah), drugi del pa pojasnjuje merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom /.

V nadaljevanju so:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Serijske publikacije / Poraba sredstev:

Izpisi, razen SP-PS-07, so pripravljeni ločeno za knjižnice, ki ne vodijo odbitnega deleža vstopnega DDV, in za knjižnice, ki odbitni delež vstopnega DDV vodijo.

7.3.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

Pri določanju vhodnih parametrov moramo biti pozorni na določitev obdobja za izbor računov.

Zagotoviti moramo namreč usklajenost med datumom računa, skladi, ki so določeni v računu, in med datumom inventarizacije v poljih 997, v katera so podatki iz računa vpisani. Vse troje se mora nanašati na isto izbrano obdobje.

7.3.1.1 Poročila SP-PS-01, SP-PS-02, SP-PS-05 in SP-PS-06

Pri poročilih SP-PS-01, SP-PS-02, SP-PS-05 in SP-PS-06 lahko določimo naslednje parametre:

7.3.1.2 Poročili SP-PS-03 in SP-PS-04

Pri poročilih SP-PS-03 in SP-PS-04 lahko določimo naslednje parametre:

7.3.1.3 Poročilo SP-PS-07

Pri poročilu SP-PS-07 določimo vrednost naslednjega parametra:

7.3.2 Opis posameznih izpisov

7.3.2.1 SP-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasveti

Če od zneska vseh računov odštejemo znesek računov za gradivo z nepopolnimi podatki v zalogi, so podatki v poročilu primerljivi s podatki v poročilu Z-PS-01, in sicer v tabelah, kjer so prikazani podatki za plačane račune, ki smo jih vpisali v segmentu COBISS3/Serijske publikacije.

Podatki v tabeli za vse gradivo in vse račune v stolpcu znesek so primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če smo plačevali še avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati še podatke iz poročil SP-PS-03 in SP-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorila

Poročilo ne omogoča izračuna deležev cene za en izvod, razdeljene po skladih, če smo v tabeli izvodov v postavki nabavne listine za en izvod določili več kot en sklad.

Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.

7.3.2.2 SP-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Znesek plačanih računov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasveti

Če od zneska vseh računov odštejemo znesek računov za gradivo z nepopolnimi podatki v zalogi, so podatki v poročilu primerljivi s podatki v poročilu Z-PS-02, in sicer v tabelah, kjer so prikazani podatki za plačane račune, ki smo jih vpisali v segmentu COBISS3/Serijske publikacije.

Podatki v tabeli za vse gradivo in vse račune v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) so primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če smo plačevali še avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati še podatke iz poročil SP-PS-04 in SP-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorila

Poročilo ne omogoča izračuna deležev cene za en izvod, razdeljene po skladih, če smo v tabeli izvodov v postavki nabavne listine za en izvod določili več kot en sklad.

Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.

7.3.2.3 SP-PS-03: Plačila avansov – po skladih/vrstah gradiva

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasvet

Podatki v tabeli za vse gradivo in za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila računov), so v stolpcu znesek primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven zneska za plačila avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za plačila posrednih stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še podatke iz poročil SP-PS-01 in SP-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorila

Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste sklade.

Poročilo ne omogoča izračuna deležev cene za en izvod, razdeljene po skladih, če smo v tabeli izvodov v postavki nabavne listine za en izvod določili več kot en sklad.

7.3.2.4 SP-PS-04: Plačila avansov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Znesek plačanih avansov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasveti

Podatki v tabeli za vse gradivo in za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila računov), so v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven zneska za plačila avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za plačila posrednih stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še podatke iz poročil SP-PS-02 in SP-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorila

Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste sklade.

Poročilo ne omogoča izračuna deležev cene za en izvod, razdeljene po skladih, če smo v tabeli izvodov v postavki nabavne listine za en izvod določili več kot en sklad.

7.3.2.5 SP-PS-05: Plačila posrednih stroškov nabave – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Tabeli sledi legenda.

Nasvet

Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis SP-PS-05. Po nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra.


Opozorilo

Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo.

7.3.2.6 SP-PS-06: Plačila posrednih stroškov nabave z odbitkom vstopnega DDV – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).

Znesek plačanih posrednih stroškov nabave in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Tabeli sledi legenda.

Nasvet

Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis SP-PS-06. Po nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra.


Opozorilo

Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo.

7.3.2.7 SP-PS-07: Preplačila – po dobaviteljih

Poročilo vključuje podatke o preplačilih v domači valuti in tujih valutah pri dobaviteljih serijskih publikacij. Prikazani so oznaka in ime dobavitelja ter zneska preplačil v domači valuti in v tujih valutah.

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak dobaviteljev, ki imajo zabeležen znesek preplačila.

7.4 Statistike

Statistike za nabavo serijskih publikacij pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi.

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka statistike je sestavljena iz oznake segmenta (SP), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA), in zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime statistike je sestavljeno iz dveh delov, ki sta povezana z znakom . Iz prvega dela je razviden osnovni namen izpisa (vsebina celic v tabelah), drugi del pa pojasnjuje merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom /.

V nadaljevanju so:

Povezane vsebine:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Serijske publikacije / Statistike:

7.4.1 Izbor podatkov

Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih:

7.4.2 Vnos vhodnih parametrov

Dodatne kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

7.4.2.1 Statistika SP-STA-01

Pri statistiki SP-STA-01 določimo naslednji parameter:

7.4.2.2 Statistika SP-STA-02

Pri statistiki SP-STA-02 določimo naslednji parameter:

7.4.2.3 Statistika SP-STA-03

Pri statistiki SP-STA-03 lahko določimo naslednje parametre:

7.4.3 Opis posameznih izpisov

7.4.3.1 SP-STA-01: Prejeto gradivo – po načinih nab./vrstah gradiva/dobaviteljih

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki smo ga prejeli za povečanje zaloge knjižnice in za katero smo postopke pridobivanja izvedli v segmentu COBISS3/Serijske publikacije.

Statistiko sestavljata dva izpisa:

Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število letnikov (stolpec letniki), število zvezkov (stolpec zvezki), znesek z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek) in znesek v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Znesek izvoda v tuji valuti se upošteva le v primeru, če v nabavni listini tuja valuta ni bila preračunana v domačo valuto. V drugem izpisu, tj. izpisu o prejetem gradivu, za katerega nimamo podatkov o zalogi, se namesto števila letnikov in števila zvezkov izpiše število izvodov, določenih v postavki naročila ali v postavki v seznamu nenaročenih publikacij (stolpec izvodi).

V prikazu podatkov o prejetem gradivu po dobaviteljih je prikazan še podatek o državi dobavitelja iz tujine (stolpec država).

Podatki se izpišejo v treh tabelah:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

Podatki v prvi tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v), v okviru načina nabave pa po vrstah gradiva (knjige in brošure; disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge; serijske publikacije; patenti; standardi; drugo knjižno gradivo; avdiovizualno gradivo; elektronske publikacije na fizičnih nosilcih; drugo neknjižno gradivo). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva skupaj.

Podatki v drugi in tretji tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave, v okviru načina nabave pa po abecedi oznak dobaviteljev. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

7.4.3.2 SP-STA-02: Poslano gradivo – po vrstah pošiljke/načinih nab./vrstah gradiva/partnerjih

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki smo ga nabavili s segmentom COBISS3/Serijske publikacije in ga poslali partnerjem kot obvezni izvod ali v zamenjavo. Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število letnikov (stolpec letniki), število zvezkov (stolpec zvezki), znesek z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Znesek izvoda v tuji valuti se upošteva le v primeru, če v nabavni listini tuja valuta ni bila preračunana v domačo valuto.

V prikazu podatkov o poslanem gradivu po partnerjih sta prikazana še podatka o državi partnerja iz tujine (stolpec država) in o številu pošiljk (stolpec pošiljke).

Podatki v statistiki so razdeljeni glede na vrsto pošiljke:

Za vsako vrsto pošiljke se podatki izpišejo v petih tabelah:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

Podatki v prvi tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v), v okviru načina nabave pa po vrstah gradiva (knjige in brošure; disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge; serijske publikacije; patenti; standardi; drugo knjižno gradivo; avdiovizualno gradivo; elektronske publikacije na fizičnih nosilcih; drugo neknjižno gradivo). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva skupaj.

Podatki v drugi in tretji tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave, v okviru načina nabave pa po abecedi oznak dobaviteljev. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave skupaj.

Podatki v četrti in peti tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave, v okviru načina nabave pa po abecedi oznak partnerjev. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

7.4.3.3 SP-STA-03: Prejeti zvezki obveznega izvoda – po knjižnicah/dobaviteljih

Statistika vključuje podatke o prejetih zvezkih obveznega izvoda serijskih publikacij, ki so bili v določenem obdobju prejeti s kontrolo dotoka. Vključeni so podatki o zvezkih, prejetih za:

Podatek o številu zvezkov je prikazan v stolpcu količina.

Podatki se v statistiki izpišejo v več tabelah:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

8 Izpisi za področje elektronskih virov

Za področje elektronskih virov lahko pripravljamo nasledenje vrste izpisov:

Pripravimo pa lahko tudi naslednja izpisa, ki sta shranjena v mapi Elektronski viri:

8.1 Seznami

S področja elektronskih virov lahko pripravljamo različne sezname, ki so shranjeni v mapi Izpisi / Sistemske definicije / ElektrOnski viri / Seznami.

Vsak seznam ima svojo oznako in ime. Oznaka seznama je sestavljena iz oznake segmenta (E), oznake, da spada izpis v skupino seznamov (SEZ), in zaporedne številke izpisa. Vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa.

V nadaljevanju so:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / Seznami:

8.1.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

8.1.1.1 Seznam E-SEZ-01

Pri pripravi seznama najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov:

S parametroma določimo, naj se izmed licenc, ki smo jih poiskali in izbrali, v izpis uvrstijo le tiste, ki smo jih kupili ali plačali v izbranem obdobju.

8.1.1.2 Seznam E-SEZ-02

Pri pripravi seznama najprej v iskalniku razreda Paket/licenca poiščemo in izberemo pakete in licence za samostojne e-vire. Zatem lahko določimo vrednost naslednjih parametrov:

S parametroma glede plačila določimo, naj se pri atributu št. računa / datum / cena izpišejo le podatki iz tistih računov, ki so bili plačani v izbranem obdobju.

8.1.1.3 Seznam E-SEZ-03

Pri pripravi seznama določimo vrednost naslednjih parametrov:

8.1.1.4 Seznam E-SEZ-04

Pri pripravi seznama najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov:

S parametroma določimo, naj se za izbrane licence podatki o izposojah prikažejo le za podano obdobje.

8.1.2 Opis posameznih izpisov

8.1.2.0.1 E-SEZ-01: Seznam licenc za izposojo

Izpis vključuje seznam licenc za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v izbranem obdobju.

Podatki v seznamu so urejeni naraščajoče po številkah licence. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

8.1.2.0.2 E-SEZ-02: Seznam paketov/licenc

Izpis vključuje seznam paketov in licenc za samostojne e-vire, ki so bile kupljene ali plačane v izbranem obdobju.

Podatki v seznamu so urejeni naraščajoče po številkah licence. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

Na koncu seznama se izpiše še statistika podatkov o paketih in licencah za samostojne e-vire. Podatki so razdeljeni v dve tabeli glede na tip (paket, licenca za samostojni e-vir). V tabeli za pakete je prikazano število paketov (stolpec paketi), število naslovov (stolpec naslovi) in vsota cen, vpisanih pri paketih (stolpec vsota cen v P/L). V tabeli za licence za samostojne e-vire je prikazano število licenc (stolpec licence) in vsota cen, vpisanih pri licencah za samostojne e-vire (stolpec vsota cen v P/L). Navpično so podatki razvrščeni po načinu nabave, v okviru načina nabave pa po vrsti licence. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in vrste licence skupaj. Pod zadnjo tabelo je legenda.

Opozorilo

Vsota cen paketov in licenc za samostojne e-vire predstavlja vsoto cen, ki smo jih ročno vpisali pri vnosu paketov in licenc. Podatke o porabi sredstev za plačila računov pa pripravljamo s poročili o porabi sredstev, npr. E-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah stroškov.

8.1.2.0.3 E-SEZ-03: Seznam izposojenih spletnih virov – po naslovih

Izpis vključuje seznam spletnih virov, ki so bili izposojeni v izbranem obdobju. Podatki so v seznamu urejeni po naslovih, in sicer naraščajoče po abecednem vrstnem redu. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

Seznam vključuje le tiste podatke o izposoji spletnih virov, ki so evidentirani v sistemu COBISS.

8.1.2.0.4 E-SEZ-04: Seznam neizposojenih spletnih virov – po naslovih

Izpis vključuje seznam spletnih virov, ki niso bili izposojeni v izbranem obdobju. Podatki so v seznamu urejeni po naslovih, in sicer naraščajoče po abecednem vrstnem redu. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

8.2 Poraba sredstev

V poglavju so opisana poročila o porabi sredstev za nakup knjižničnega gradiva, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Izpisi se nahajajo v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / Poraba sredstev.

Vsako poročilo ima svojo oznako in ime. Oznaka poročila je sestavljena iz oznake segmenta (E), oznake, da spada izpis v skupino poročil o porabi sredstev (PS), in zaporedne številke izpisa. Vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime poročila je sestavljeno iz dveh delov, ki sta povezana z znakom . Iz prvega dela je razviden osnovni namen izpisa (vsebina celic v tabelah), iz drugega dela pa merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom /.

V nadaljevanju so:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Poraba sredstev:

Izpisi, razen E-PS-07, so pripravljeni ločeno za knjižnice, ki ne vodijo odbitnega deleža vstopnega DDV, in za knjižnice, ki odbitni delež vstopnega DDV vodijo.

8.2.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

Pri določanju vhodnih parametrov moramo biti pozorni na določitev obdobja za izbor računov.

Zagotoviti moramo namreč usklajenost med datumom računa in skladi, ki so določeni v računu. Oboje se mora nanašati na isto izbrano obdobje.

8.2.1.1 Poročila E-PS-01, E-PS-02, E-PS-05 in E-PS-06

Pri poročilih E-PS-01, E-PS-02, E-PS-05 in E-PS-06 lahko določimo naslednje parametre:

8.2.1.2 Poročili E-PS-03 in E-PS-04

Pri poročilih E-PS-03 in E-PS-04 lahko določimo naslednje parametre:

8.2.1.3 Poročilo E-PS-07

Pri poročilu E-PS-07 določimo naslednje parametre:

8.2.2 Opis posameznih izpisov

8.2.2.1 E-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah stroškov

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasvet

Podatki v tabeli za vse vrste stroškov v stolpcu znesek so primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če smo plačevali še avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati še podatke iz poročil E-PS-03 in E-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorilo

Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.

8.2.2.2 E-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah stroškov

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in Znesek popusta (stolpec popust).

Znesek plačanih računov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasvet

Podatki v tabeli za vse vrste stroškov v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) so primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če smo plačevali še avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati še podatke iz poročil E-PS-04 in E-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorilo

Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.

8.2.2.3 E-PS-03: Plačila avansov – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasvet

Podatki v tabeli za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila računov), so v stolpcu znesek primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven zneska za plačila avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za plačila posrednih stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še podatke iz poročil E-PS-01 in E-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorilo

Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste sklade.

8.2.2.4 E-PS-04: Plačila avansov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Znesek plačanih avansov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Nasvet

Podatki v tabeli za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila računov), so v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven zneska za plačila avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za plačila posrednih stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še podatke iz poročil E-PS-02 in E-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.


Opozorilo

Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste sklade.

8.2.2.5 E-PS-05: Plačila posrednih stroškov nabave – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Tabeli sledi legenda.

Nasvet

Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis E-PS-05. Po nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra.


Opozorilo

Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo.

8.2.2.6 E-PS-06: Plačila posrednih stroškov nabave z odbitkom vstopnega DDV – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).

Znesek plačanih posrednih stroškov nabave in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Tabeli sledi legenda.

Nasvet

Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis E-PS-06. Po nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra.


Opozorilo

Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo.

8.2.2.7 E-PS-07: Preplačila – po dobaviteljih

Poročilo vključuje podatke o preplačilih v domači valuti in tujih valutah pri dobaviteljih v nabavi. Prikazani so oznaka in ime dobavitelja ter zneska preplačil v domači valuti in v tujih valutah.

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak dobaviteljev, ki imajo zabeležen znesek preplačila.

8.3 Statistike

Statistike za nabavo e-virov in statistike izposoje e-knjig pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Razvrščene so v štiri osnovne skupine:

Statistike iz skupine L pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Licenca za izposojo. Statistike iz skupine P pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Paketi/licence. Statistike iz skupine I pripravljamo na osnovi transakcij izposoje. Statistike iz skupine B pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Bibliografski zapis.

V skupino I je v mapi Elektronski viri vključena le statistika po ponudniku in vrsti licence. Vse preostale statistike izposoje e-knjig se pripravljajo v mapi Izposoja.

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake segmenta (E), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA), oznake skupine statistik (L, P ali I) in zaporedne številke izpisa v skupini; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime statistike je sestavljeno iz dveh delov, ki sta povezana z znakom . Iz prvega dela je razviden osnovni namen izpisa (vsebina celic v tabelah), iz drugega dela pa merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom /.

V nadaljevanju so:

Povezane vsebine:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / Statistike

Izpisa E-STA-L06 in E-STA-L07 sta pripravljena ločeno za knjižnice, ki ne vodijo odbitnega deleža vstopnega DDV, in za knjižnice, ki odbitni delež vstopnega DDV vodijo.

Izpis E-STA-I01 se pripravlja v mapi Elektronski viri, vse preostale statistike izposoje spletnih virov pa se pripravljajo v mapi Izposoja.

8.3.1 Izbor podatkov

Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih:

8.3.2 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

8.3.2.1 Statistike E-STA-L01, E-STA-L02,E-STA-L03, E-STA-L04, E-STA-L05, E-STA-L06 in E-STA-L07

Pri pripravi statistik najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov:

S parametroma določimo, naj se izmed licenc, ki smo jih poiskali in izbrali, v statistiko uvrstijo le tiste, ki smo jih kupili ali plačali v izbranem obdobju.

8.3.2.2 Statistiki E-STA-P01 in E-STA-P02

Pri pripravi statistik najprej v iskalniku Paket/licenca poiščemo in izberemo pakete in licence za samostojne e-vire. Zatem lahko določimo vrednost naslednjega parametra:

8.3.2.3 Statistika E-STA-I01

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:

8.3.2.4 Statistika E-STA-B01

Podatke za pripravo statistike poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Bibliografski zapis.

Če pripravljamo statistiko za izpolnjevanje Poročila o delu knjižnice za Center za razvoj knjižnic, poiščemo podatke o bibliografskih zapisih po datumu kreiranja/prevzema (DM=), in sicer v ukaznem načinu iskanja.

8.3.3 Opis posameznih izpisov

8.3.3.1 E-STA-L01: Licence za izposojo – po ponudniku/vrsti licence

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi). Pri licencah vrste zakup izposoj je prikazano še število zakupljenih izposoj (stolpec zakup izposoj).

Podatki so v statistiki razdeljeni v več tabel glede na vrsto licence.

Navpično so podatki razvrščeni po ponudniku. Sledijo zbirni podatki za vse ponudnike skupaj.

8.3.3.2 E-STA-L02: Licence za izposojo – po jeziku/vrstilcu UDK

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).

Navpično so podatki razvrščeni po jeziku, v okviru jezika pa po vrstilcu UDK (osnovne skupine UDK na osnovi vrednosti iz šifranta v podpolju 675s). Sledijo zbirni podatki za vse jezike in vse vrstilce UDK skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

8.3.3.3 E-STA-L03: Licence za izposojo – po starostni skupini/vrstilcu UDK

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).

Navpično so podatki razvrščeni po starostni skupini (vrednosti iz šifranta v podpolju 100e), v okviru jezika pa po vrstilcu UDK (osnovne skupine UDK na osnovi vrednosti iz šifranta v podpolju 675s). Sledijo zbirni podatki za vse starostne skupine in vse vrstilce UDK skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

8.3.3.4 E-STA-L04: Licence za izposojo – po vrsti vsebine

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).

Navpično so podatki razvrščeni po vrsti vsebine, določeni na osnovi kode za literarno vrsto v podpolju 105f. Sledijo zbirni podatki za vse vrste vsebine skupaj.

8.3.3.5 E-STA-L05: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v izbranem obdobju. Prikazana sta število naslovov (stolpec naslovi) in delež glede na skupno število naslovov (stolpec odstotek).

V statistiki so podatki razdeljeni v dve tabeli:

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni na gradivo za odrasle in gradivo, namenjeno otrokom. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 100e – Koda za namembnost:

V drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in na leposlovje. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 675s – UDK za statistiko:

Zadnji tabeli sledi legenda.

8.3.3.6 E-STA-L06: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici/po skladih

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v izbranem obdobju. Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), delež glede na skupno število naslovov (stolpec odstotek), znesek, plačan z računom, z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust).

V statistiki so podatki prikazani v dveh delih:

V prvem delu so podatki navpično razvrščeni na gradivo za odrasle in gradivo, namenjeno otrokom. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 100e – Koda za namembnost:

V drugem delu so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in na leposlovje. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 675s – UDK za statistiko:

V vsakem od teh dveh delov se podatki izpišejo v več tabelah, ločeno po skladih.

Sledijo zbirni podatki za vse sklade.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Opozorilo

Če smo račun za posamezno licenco plačali iz več skladov, se pri vsakem od teh skladov število naslovov poveča za 1.

8.3.3.7 E-STA-L07: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici/po skladih z odbitkom vstopnega DDV

Statistika je enaka statistiki E-STA-L06, s to razliko, da je v stolpcu znesek prikazan znesek z odštetim odbitkom vstopnega DDV.

8.3.3.8 E-STA-P01: Paketi/licence – po tipu/načinu nabave/vrsti licence

Statistika vključuje podatke o paketih in licencah za samostojne e-vire.

V statistiki so podatki razdeljeni v dve tabeli glede na tip (paket, licenca za samostojni e-vir).

V tabeli za pakete je prikazano število paketov (stolpec paketi), v tabeli za licence za samostojne e-vire pa število licenc (stolpec licence). V obeh tabelah je prikazano še število ponudnikov paketov in licenc.

Navpično so podatki razvrščeni po načinu nabave, v okviru načina nabave pa po vrsti licence. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in vrste licence skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

8.3.3.9 E-STA-P02: Paketi/licence – po tipu/načinu nabave/vrsti vira

Statistika vključuje podatke o paketih in licencah za samostojne e-vire.

Podatki so v statistiki razdeljeni v dve tabeli glede na tip (paket, licenca za samostojni e-vir).

V tabeli za pakete je prikazano število paketov (stolpec paketi), v tabeli za licence za samostojne e-vire pa število licenc (stolpec licence). V obeh tabelah je prikazano še število ponudnikov paketov in licenc.

Navpično so podatki razvrščeni po načinu nabave, v okviru načina nabave pa po vrsti vira. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in vrste virov skupaj.

Zadnji tabeli sledi legenda.

8.3.3.10 E-STA-I01: Izposoja spletnih virov – po ponudniku/vrsti licence

Statistika vključuje podatke o izposojah spletnih virov, ki so bile izvedene v izbranem obdobju. Pripravlja se na osnovi transakcij izposoje v mapi Elektronski viri. Vse preostale statistike izposoje spletnih virov se pripravljajo v mapi Izposoja.

V statistiki sta prikazani število izposoj (stolpec izposoje) in število naslovov spletnih virov, ki so bili izposojeni (stolpec naslovi).

Navpično so podatki razvrščeni po ponudniku, v okviru ponudnika pa po vrsti licence. Sledijo zbirni podatki za vse ponudnike in vse vrste licence skupaj.

Tabeli sledi legenda.

Opozorilo

Statistika vključuje le tiste podatke o izposoji spletnih virov, ki so evidentirani v sistemu COBISS.

8.3.3.11 E-STA-B01: Diplomske, magistrske in specialistične naloge ter disertacije v polnem besedilu

Statistika prikazuje podatke o diplomskih, magistrskih in specialističnih nalogah ter disertacijah, ki so dostopne na daljavo.

Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).

Opozorilo

Bibliografski zapis se v uvrsti v statistiko, če ustreza naslednjim pogojem: 001b=l in 001t=2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12 ali 2.13 ter 135b=i in 856u ali 856g ni prazno.

8.4 Izpisi s podatki za nadaljnjo obdelavo

Izpisi s podatki za nadaljnjo obdelavo so vrsta izpisov, ki jih pripravljamo za potrebe domače knjižnice, in sicer za interno evidenco, za sodelavce iz drugih oddelkov, ki ne uporabjajo programske opreme COBISS3 (npr. za računovodstvo, za vodstvo) itd.

Izpise s podatki za nadaljnjo obdelavo za potrebe izposoje pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Ti izpisi niso primerni za takojšnje tiskanje ali pošiljanje po e-pošti in tudi njihova oblika je neformalna: brez glave, noge, stolpcev, različnih pisav itd., podatki pa so med seboj ločeni z znakom |. Zato takšen izpis, potem ko ga pripravimo, shranimo v besedilno datoteko in podatke nato uvozimo v ustrezen urejevalnik (npr. MS Excel), kjer jih uredimo.

Vsaka datoteka za izvoz podatkov ima svojo oznako in ime. Oznaka izpisa je sestavljena iz oznake segmenta (E), oznake, da izpis spada v skupino izvozov (IZV), in zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -.

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / Podatki za nadaljnjo obdelavo:

V nadaljevanju so opisani:

Več o:

8.4.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

8.4.1.1 Izvoz E-IZV-01

Pri pripravi izvoza najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov:

S parametroma določimo, naj se izmed licenc, ki smo jih poiskali in izbrali, v statistiko uvrstijo le tiste, ki smo jih kupili ali plačali v izbranem obdobju.

8.4.1.2 Izvoz E-IZV-02

Podatke za pripravo izvoza poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Paket/licenca.

8.4.1.3 Izvoz E-IZV-03

Pri pripravi izvoza najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov:

S parametroma določimo, naj se za izbrane licence podatki o izposojah prikažejo le za podano obdobje.

8.4.2 Opis posameznih izpisov

V skupini Podatki za nadaljnjo obdelavo je možno izbirati med naslednjimi izpisi:

8.4.2.1 E-IZV-01: Licence za izposojo (polni format)

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o licencah za izposojo v program Excel.

Ko je izvoz pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb Delimited in iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke pa ločimo z znakom |, ki ga vpišemo pri Other.

V izvoz so vključeni podatki o licencah za izposojo z atributi iz razredov Licenca za izposojo, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu so najprej navedeni atributi licenc, zatem pa še bibliografski podatki.

Pri atributu Štev. zakupljenih izposoj/štev. licenc se glede na vrsto licence izpiše:

8.4.2.2 E-IZV-02: Paketi/licence (polni format)

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o paketih in licencah za samostojne e-vire v program Excel.

V izvoz so vključeni podatki o paketih in licencah za samostojne e-vire z atributi iz razredov Paket/licenca, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu so najprej navedeni atributi paketov in licenc za samostojne e-vire, zatem pa še bibliografski podatki.

Izvoz podatkov in uvoz v program Excel sta opisana v poglavju Shranjevanje izpisa v XLS-datoteko

8.4.2.3 E-IZV-03: Izposojeni spletni viri (polni format)

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o izposojenih spletnih virih v program Excel.

V izvoz so vključeni podatki o licencah za izposojo z atributi iz razredov Licenca za izposojo, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu so najprej navedeni atributi licenc, zatem pa še bibliografski podatki.

Izvoz vključuje le tiste podatke o izposoji spletnih virov, ki so evidentirani v sistemu COBISS. Zajeti so tudi spletni viri, ki niso bili izposojeni v izbranem obdobju, pri njih je število izposoj enako 0.

Izvoz podatkov in uvoz v program Excel sta opisana v poglavju Shranjevanje izpisa v XLS-datoteko.

9 Izpisi za področje zaloge

Za področje zaloge lahko pripravljamo nasledenje vrste izpisov:

9.1 Seznami

S področja zaloge lahko pripravljamo različne sezname oz. poročila (npr. inventarna knjiga). Seznami za potrebe zaloge so shranjeni v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Seznami.

Vsak seznam ima svojo oznako in ime. Oznaka seznama je sestavljena iz oznake segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino seznamov (SEZ), in zaporedne številke izpisa. Vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa.

V nadaljevanju so:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Seznami:

9.1.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa pod zavihkom Parametri poizvedbe in zavihkom Parametri izpisa.

Podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni format) poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997; podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-29: Zapisi v lokalni bazi knjižnice s seznamom knjižnic, kjer obstaja bibliografski zapis poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Bibliografski zapis.

Izpisa Z-SEZ-01 in izpis Z-SEZ-02 lahko pripravimo z izbiro parametrov ali podatke poiščemo in izberemo v iskalniku.

9.1.1.1 Seznami Z-SEZ-01, Z-SEZ-01 (iskalnik), Z-SEZ-01 (izpis brez naslova), Z-SEZ-01 (izpis brez naslova) (iskalnik), Z-SEZ-13 in Z-SEZ-15

Podatke za pripravo izpisov Z-SEZ-01 lahko poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi izpisov določimo parametre, ki so navedeni v nadaljevanju. Te parametre določimo tudi pri pripravi izpisov Z-SEZ-13 in Z-SEZ-15.

9.1.1.2 Seznama Z-SEZ-02 in Z-SEZ-02 (iskalnik)

Podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-02 lahko poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi izpisa določimo naslednje parametre:

9.1.1.3 Seznami Z-SEZ-03, Z-SEZ-16 in Z-SEZ-17

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamih Z-SEZ-03, Z-SEZ-16 in Z-SEZ-17, se izberejo na osnovi vhodnih parametrov za atribute v razredih Polje 998 in Bibliografski zapis.

Vhodni parametri v razredu Polje 998:

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis:

Parameter izpisa pri Komentar v naslovu je obvezen podatek.

9.1.1.4 Seznam Z-SEZ-04

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-04, se izberejo na osnovi vhodnih parametrov za atribute v razredih Polje 998 in Bibliografski zapis, ki so enaki kot pri pripravi izpisa Z-SEZ-03.

Dodana sta vhodna parametra Letnice (k) v razredu Polje 998 in Kraj založbe v razredu Bibliografski zapis :

Parameter izpisa pri Komentar v naslovu je obvezen podatek.

9.1.1.5 Seznam Z-SEZ-05

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-05, se izberejo na osnovi vhodnih parametrov za atribute v razredih Polje 996/997, Polje 998 in Bibliografski zapis. Za vsakega financerja iz polja 997 se začnejo izpisovati podatki na novi strani.

Vhodni parametri v razredu Polje 996/997:

Vhodni parametri v razredu Polje 998 :

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis glede na vpisano opombo o stanju zaloge.

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis :

Parameter izpisa pri Komentar v naslovu je obvezen podatek.

9.1.1.6 Seznam Z-SEZ-06

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-06, se izberejo na osnovi vhodnih parametrov za atribute v razredih Polje 996/997, Polje 998 in Bibliografski zapis.

Vhodni parametri v razredu Polje 996/997:

Vhodni parametri v razredu Polje 998:

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis:

Parameter izpisa pri Komentar v naslovu je neobvezen podatek.

9.1.1.7 Seznama Z-SEZ-07 in Z-SEZ-08

Pri pripravi seznamov Z-SEZ-07 in Z-SEZ-08 s parametrom Datum inventarizacije vpišemo datum začetka in konca obdobja, za katero pripravljamo izpis.

9.1.1.8 Seznam Z-SEZ-09

Podatke izvažamo v formatu Dublin Core za potrebe izgradnje elektronskih knjižnic. Za izvoz je mogoče pripraviti več zapisov hkrati.

Podatke za pripravo seznama Z-SEZ-09 poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Gradivo.

9.1.1.9 Seznam Z-SEZ-10

Podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-10 poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997.

9.1.1.10 Seznam Z-SEZ-11

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-11 lahko določimo naslednje parametre, ki pa niso obvezni :

9.1.1.11 Seznam Z-SEZ-12

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-12 določimo naslednje parametre:

Nasvet

Poslovno listino Z-PL-B09, ki vsebuje enake podatke kot seznam Z-SEZ-12, pripravimo z metodo Razred / Pošlji v razredu Polje 996/997. Podatke za pripravo izpisa poiščemo in izberemo v iskalniku Iskanje – Polje 996/997.

9.1.1.12 Seznam Z-SEZ-14

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-14 lahko določimo naslednje parametre:

9.1.1.13 Seznam Z-SEZ-23 in Z-SEZ-24

Pri pripravi izpisov Z-SEZ-23 in Z-SEZ-24 lahko določimo naslednje parametre, ki niso obvezni:

9.1.1.14 Seznami Z-SEZ-25, Z-SEZ-26 in Z-SEZ-28

Pri pripravi izpisov Z-SEZ-25, Z-SEZ-26 in Z-SEZ-28 lahko določimo naslednje vhodne parametre v razredu Polje 998:

Nasvet

Parameter izpisa pri Datum za izračun atributa Objave določa obdobje za izračun povprečnega števila objav slovenskih avtorjev v zadnjih dveh letih v posamezni reviji.

9.1.1.15 Seznam Z-SEZ-27

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-27 lahko določimo naslednje vhodne parametre v razredu Polje 998:

9.1.1.16 Seznam Z-SEZ-29

Podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-29 poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Bibliografski zapis.

9.1.2 Opis posameznih izpisov

9.1.2.1 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga in Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (iskalnik)

Podatki v obeh izpisih so enaki. Izpisa vključujeta seznam inventariziranega gradiva, ki ima inventarne številke v določenem območju datuma inventarizacije.

Podatki v inventarni knjigi so urejeni naraščajoče po inventarnih številkah. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

V seznamu se način nabave izpiše v kodirani obliki, zato je na koncu tabele legenda.

Na zadnji strani seznama so navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti (Znesek v stari domači valuti, Znesek v domači valuti, Zneski v tujih valutah), skupno število obdelanih polj 996/997 (Število vseh enot), podatek o številu polj 996/997, ki v nabavnih podatkih nimajo vpisane cene (Število enot brez podatka o ceni) in skupno število bibliografskih enot (Število naslovov).

9.1.2.2 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (izpis brez naslova) in Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (izpis brez naslova) (iskalnik)

Podatki v izpisih so enaki kot v izpisih Z-SEZ-01: Inventarna knjiga in Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (iskalnik), le da se že na prvi strani začne seznam gradiva, ker naslov ni naveden.

9.1.2.3 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva in Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva (iskalnik)

Podatki v obeh izpisih so enaki. Izpisa vključujeta seznam inventariziranega gradiva, odpisanega v določenem obdobju.

Podatki v seznamih so urejeni naraščajoče po inventarnih številkah in se izpišejo v naslednjih stolpcih:

Na koncu seznamov so navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti (Znesek v stari domači valuti, Znesek v domači valuti, Zneski v tujih valutah), skupno število obdelanih polj 996/997 (Število vseh enot), podatek o številu polj 996/997, ki v nabavnih podatkih nimajo vpisane cene (Število enot brez podatka o ceni) in skupno število bibliografskih enot (Število naslovov).

9.1.2.4 Z-SEZ-03: Seznam serijskih publikacij (slovenščina in drugi jeziki)

V seznamu so izpisane ločeno slovenske in neslovenske publikacije glede na jezik besedila v podpolju 101a in so razvrščene po abecednem vrstnem redu.

Seznam vključuje naslednje podatke:

Opozorilo

Med slovenske publikacije se razvrstijo serijske publikacije, kjer je v 101a le slovenski jezik.

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega gradiva z zbirnimi podatki v polju 998.

9.1.2.5 Z-SEZ-04: Seznam serijskih publikacij

V seznamu so serijske publikacije urejene po abecedi naslova bibliografskih enot. Podatki na izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-03.

Opozorilo

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega gradiva z zbirnimi podatki v polju 998.

9.1.2.6 Z-SEZ-05: Seznam serijskih publikacij po financerjih

V seznamu so serijske publikacije urejene po financerjih iz razreda Polje 996/997. Za vsakega financerja iz polja 997 se izpiše poseben seznam, urejen po abecednem vrstnem redu.

Seznam vključuje naslednje podatke:

Opozorilo

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega gradiva z zbirnimi podatki v polju 998.

9.1.2.7 Z-SEZ-06: Seznam serijskih publikacij po financerjih (slovenščina in drugi jeziki)

Seznam publikacij se izpiše po financerjih iz razreda Polje 996/997. Za vsakega financerja iz polja 997 so izpisane ločeno slovenske in neslovenske publikacije glede na državo izida v podpolju 102a in so razvrščene po abecednem seznamu.

Podatki na izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-05.

Opozorilo

Med slovenske publikacije se razvrstijo serijske publikacije, kjer je v 102a le svn - Slovenija.

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega gradiva z zbirnimi podatki v polju 998

9.1.2.8 Z-SEZ-07: Izvoz podatkov v formatu MFERAC (tekoči) in Z-SEZ-08: Izvoz podatkov v formatu MFERAC (retrospektivni)

Seznam gradiva je prirejen za vnos v računalniški sistem MFERAC, ki ga uporablja javna uprava.

9.1.2.9 Z-SEZ-09: Izvoz podatkov v formatu Dublin Core

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov v formatu Dublin Core, ki se uporablja pri izgradnji elektronske knjižnice.

9.1.2.10 Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni format)

Izpis je namenjen izvozu lokalnih podatkov o zalogi v program Excel in nadaljnji obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče.

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb Delimited, iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke pa ločimo z znakom |, ki ga vpišemo pri Other.

Izpis vsebuje lokalne podatke o zalogi z atributi iz razredov Polje 996/997, Polje 996/997 – nabavni podatki, Gradivo in Bibliografski zapis. V izpisu so najprej izpisani atributi polja 996/997, zatem pa še bibliografski podatki.

9.1.2.11 Z-SEZ-11: Seznam polj 998 (polni format)

Izpis je namenjen izvozu lokalnih podatkov o zalogi v program Excel in nadaljnji obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče.

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb Delimited, iz seznama izberemo vrednost 65001: Unicode (UTF-8), podatke pa ločimo z znakom |, ki ga vpišemo pri Other.

Izpis vsebuje lokalne podatke o zalogi z atributi iz razreda Polje 998, Gradivo in Bibliografski zapis. V izpisu so najprej izpisani atributi polja 998, zatem pa še bibliografski podatki.

9.1.2.12 Z-SEZ-12: Seznam odpisanega gradiva (ponudba)

Preden gradivo izločimo iz knjižnične zaloge, ga moramo ponuditi nacionalni knjižnici (NUK). Če NUK ne sprejme ponujenega gradiva, ga moramo ponudi drugim knjižnicam.

Izpis vsebuje dva obrazca:

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.

Posamezni obrazec pošljemo po elektronski pošti. Opis dodajanja in urejanja destinacij je opisano v priročniku Osnovna navodila COBISS3.

Izpis vključuje naslednje podatke:

Na koncu posameznega obrazca je navedeno skupno število obdelanih polj 996/997 (Število vseh enot) in skupno število bibliografskih enot (Število naslovov).

Opozorilo:

Obrazec pošljemo po elektronski pošti kot priponko, tako da v oknu Pregled in pošiljanje izpisa posameznemu obrazcu dodamo destinacijo e-naslov in mu določimo format besedilo (v priponki). Urejanje e-naslova je opisano v priročniku Osnovna navodila COBISS3.

9.1.2.13 Z-SEZ-13: Inventarna knjiga (razširjena)

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-01: Inventarna knjiga, le da so v stolpcu z bibliografskim opisom enote še ime založnika in podatki o zbirki. V zadnjem stolpcu se poleg inventarne opombe izpiše tudi COBISS.SI-ID.

9.1.2.14 Z-SEZ-14: Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prevzemni zapisnik

Seznam gradiva je prirejen za vnos v računalniški sistem MFERAC, ki ga uporablja javna uprava.

9.1.2.15 Z-SEZ-15: Inventarna knjiga (razširjena)

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-13, le da ni stolpca s podatkom o dobavitelju ter v stolpcu z bibliografskim opisom enote ni podatka o zbirki.

Že na prvi strani se začne seznam gradiva, ker izpis nima naslova.

9.1.2.16 Z-SEZ-16: Seznam serijskih publikacij glede na jezik enote

V seznamu so ločeno izpisane domače in tuje serijske publikacije glede na jezik besedila v prvem podpolju 101a in so razvrščene naraščajoče po abecedi naslova bibliografskih enot.

Izpis vsebuje dva obrazca:

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.

Izpišejo se enaki podatki o serijskih publikacijah kot v seznamu Z-SEZ-03.

Opozorilo

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega gradiva z zbirnimi podatki v polju 998.

9.1.2.17 Z-SEZ-17: Seznam serijskih publikacij glede na državo izida ali izdelave

V seznamu so ločeno izpisane domače in tuje serijske publikacije glede na državo izida ali izdelave iz prvega podpolja 102a in so razvrščene naraščajoče po abecedi naslova bibliografskih enot.

Izpis vsebuje dva obrazca:

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.

Izpišejo se enaki podatki o serijskih publikacijah kot v seznamu Z-SEZ-03.

Opozorilo

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega gradiva z zbirnimi podatki v polju 998.

9.1.2.18 Z-SEZ-23: Signaturna knjiga

Izpis vključuje seznam gradiva po tekočih številkah v signaturi. Podatki so razvrščeni glede na števec tekoče številke v signaturi. Če knjižnica številči zalogo s pomočjo dvojnic, se v seznamu tekoča številka v signaturi izpiše le enkrat.

Na prvi strani je le naslov in podatki za pripravo izpisa.

Podatki, ki so v tabelah urejeni naraščajoče po tekočih številkah v signaturi, so na izpisu prikazani od tretje strani dalje. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

9.1.2.19 Z-SEZ-24: Signaturna knjiga (izpis vseh inventarnih številk)

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-23: Signaturna knjiga, le da se v tem seznamu izpišejo vsi izvodi za vsako tekočo številko v signaturi, če knjižnica številči zalogo s pomočjo dvojnic in dodan je stolpec Signatura - postavitev, kjer se izpišejo vrednosti naslednjih elementov signature posameznega izvoda:

Izvodi posamezne tekoče številke v signaturi so razvrščeni naraščajoče po inventarni številki.

9.1.2.20 Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov

Izpis je obvezna priloga prijave na javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, ki ga objavi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Izpis vključuje seznam gradiva z datumom poročanja znotraj časovnega intervala aktualnega razpisa ARRS.

Izpis vsebuje štiri obrazce:

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.

Podatki v seznamu so urejeni padajoče po faktorju vpliva, na koncu seznama pa so prikazani podatki za gradivo, ki faktorja vpliva nima določenega.

V obrazcu za tuje serijske publikacije se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

V obrazcu za tuje baze podatkov se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

Na koncu seznama se izpiše legenda.

Podatke iz obeh obrazcev za nadaljnjo obdelavo shranimo v besedilno datoteko v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb Delimited, iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke pa ločimo z znakom W, ki ga vpišemo pri Other.

9.1.2.21 Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov

Izpis je obvezna priloga poročila o sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, ki ga knjižnice posredujejo Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Izpis vključuje seznam gradiva z datumom poročanja znotraj časovnega intervala aktualnega razpisa ARRS.

Podatki v izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov, le da je namesto cene gradiva prikazan znesek, ki ga pri nakupu publikacij prispeva ARRS, in je dodan stolpec s podatkom o odstotku, ki ga financira ARRS.

9.1.2.22 Z-SEZ-27: Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih imajo naročene

Izpis je knjižnicam v pomoč pri prijavi na razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, ki ga objavi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - izpis Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov.

Izpis vsebuje dva obrazca:

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.

Pod naslovom posameznega gradiva so navedene knjižnice v sistemu COBISS.SI, ki imajo naročeno isto serijsko publikacijo ali bazo podatkov. Domače knjižnice ni v seznamu knjižnic.

Podatki v seznamu so urejeni padajoče po faktorju vpliva, na koncu seznama pa so prikazani podatki za gradivo, ki faktorja vpliva nima določenega.

V obrazcu za tuje serijske publikacije se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki:

V obrazcu za tuje baze podatkov se izpišejo stolpci z enakimi podatki razen faktorja vpliva.

Na koncu seznama se izpiše legenda.

9.1.2.23 Z-SEZ-28: Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer jih sofinancira ARRS

Izpis je knjižnicam v pomoč pri prijavi na razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, ki ga objavi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - izpis Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov.

V izpisu so pod naslovom posameznega gradiva navedene knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri katerih je med podatki za koordinacijo nabave te publikacije vpisan financer ARRS, poleg tega pa je datum poročanja znotraj časovnega intervala aktualnega razpisa ARRS. Domače knjižnice ni v seznamu knjižnic.

Drugi podatki v izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-27: Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih imajo naročene, le da je namesto cene gradiva prikazan znesek, ki ga pri nakupu publikacije prispeva ARRS.

9.1.2.24 Z-SEZ-29: Zapisi v lokalni bazi knjižnice s seznamom knjižnic, kjer obstaja bibliografski zapis

Izpis vključuje seznam bibliografskih zapisov v lokalni bazi knjižnice. Pod vsakim bibliografskim opisom enote je seznam knjižnic, ki imajo gradivo v svoji lokalni bazi. V seznamu knjižnic je tudi domača knjižnica.

V bibliografskem opisu enote se izpišejo podatki za naslednje atribute:

Podatki za prikaz atributov so opisani v priročniku COBISS3/Katalogizacija v dodatku E.1 Bibliografske baze podatkov.

9.2 Poraba sredstev

V poglavju so opisana poročila o porabi sredstev za nakup knjižničnega gradiva, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Izpisi se nahajajo v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Poraba sredstev.

Vsako poročilo ima svojo oznako in ime. Oznaka poročila je sestavljena iz oznake segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino poročil o porabi sredstev (PS), in zaporedne številke izpisa. Vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime poročila je sestavljeno iz dveh delov, ki sta povezana z znakom . Iz prvega dela je razviden osnovni namen izpisa (vsebina celic v tabelah), iz drugega dela pa merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom /.

V nadaljevanju so:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Poraba sredstev:

Če podatke o računih in cenah ročno vpisujemo v polja 996/997 in ne uporabljamo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, pripravimo poročilo Z-PS-01.

Če uporabljamo segmenta COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, so poročila o porabi sredstev za plačila računov pripravljena ločeno za knjižnice, ki ne vodijo odbitnega deleža vstopnega DDV, in za knjižnice, ki odbitni delež vstopnega DDV vodijo. Pri pripravi poročil Z-PS-01 in Z-PS-02 se upoštevajo podatki iz nabavnih listin v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije in ne podatki, zapisani v poljih 996/997. Če ob tem za določeno gradivo še ročno vpisujemo podatke o računih in cenah v polja 996/997, so ti podatki v poročilih Z-PS-01 in Z-PS-02 prikazani ločeno.

Nasvet

Da bi zagotovili prikaz podatkov v poročilih o porabi sredstev, moramo biti pozorni pri vnosu podatkov v segmentu COBISS3/Zaloga, in sicer:

9.2.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

9.2.1.1 Poročili Z-PS-01 in Z-PS-02

Pri poročilih Z-PS-01 in Z-PS-02 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov:

9.2.1.2 Poročili Z-PS-01 (iskalnik) in Z-PS-02 (iskalnik)

Podatke za pripravo poročil Z-PS-01 (iskalnik) in Z-PS-02 (iskalnik) poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997.

Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov:

Obdobje plačila računov lahko določimo na naslednje načine:

9.2.2 Opis posameznih izpisov

9.2.2.1 Z-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva in Z-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva (iskalnik)

Podatki so v obeh poročilih enaki. Poročili vključujeta podatke o porabi sredstev za plačila računov.

Za plačila računov, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, so prikazani znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Za plačila računov v tujih valutah, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, sta prikazana znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno tako, da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Za račune, za katere smo podatke o številkah in datumih računov, cenah ter financerjih v polja 996/997 vpisali ročno, sta prikazana znesek plačanih računov v domači valuti (stolpec znesek) in znesek plačanih računov v tujih valutah (stolpec zneski v tujih valutah).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Če segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije ne uporabljamo, so v stolpcu sklad izpisane oznake financerjev iz podpolja 996/9974.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Podatki za plačila računov, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, so primerljivi s podatki v poročilih N-PS-01 in SP-PS-01, če v teh poročilih odštejemo znesek računov za gradivo z nepopolnimi podatki v zalogi od zneska vseh računov.

9.2.2.2 Z-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstop. DDV – po skladih/vrstah gradiva in Z-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstop. DDV – po skladih/vrstah gradiva (iskalnik)

Podatki so v obeh poročilih enaki. Poročili vključujeta podatke o porabi sredstev za plačila računov.

Za plačila računov, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, so prikazani znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in znesek popusta (stolpec popust).

Znesek plačanih računov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).

Za plačila računov v tujih valutah, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, sta prikazana znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih val.).

Za račune, za katere smo podatke o številkah in datumih računov, cenah ter financerjih v polja 996/997 vpisali ročno, sta prikazana znesek plačanih računov v domači valuti (stolpec znesek) in znesek plačanih računov v tujih valutah (stolpec zneski v tujih valutah).

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji razvrstitve:

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.

Če segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije ne uporabljamo, so v stolpcu sklad izpisane oznake financerjev iz podpolja 996/9974.

Zadnji tabeli sledi legenda.

Podatki za plačila računov, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, so primerljivi s podatki v poročilih N-PS-02 in SP-PS-02, če v teh poročilih odštejemo znesek računov za gradivo z nepopolnimi podatki v zalogi od zneska vseh računov.

9.3 Poslovne listine

V poglavju so opisane poslovne listine, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Zaloga.

Poslovne listine so razvrščene v tri podskupine:

Vsaka poslovna listina ima svojo oznako in ime. Oznaka poslovne listine je sestavljena iz oznake segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino poslovnih listin (PL), oznake podkupine (A, B ali C) in zaporedne številke izpisa v podskupini. Vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Če je ime poročila sestavljeno iz dveh delov, jih povežemo z znakom .

V nadaljevanju so:

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Poslovne listine:

9.3.1 Priprava izpisov

V segmentu COBISS3/Zaloga pripravljamo poslovne listine iz podskupin B - seznami in C - nalepke.

Poslovne listine iz podskupine B pripravljamo z osnovno metodo Razred / Pošlji, razen Z-PL-B13 in Z-PL-B14, ki se pripravita programsko pri preverjanju in izboru izločenega gradiva.

Poslovne listine iz podskupine C pripravimo z metodo Objekt / Izpiši nalepke.

9.3.1.1 Poslovne listine Z-PL-B01, Z-PL-B02, Z-PL-B07 in Z-PL-B08

Izpise pripravimo z metodo Razred / Pošlji v razredu Polje 996/997. Podatke za pripravo izpisa poiščemo in izberemo v iskalniku Iskanje – Polje 996/997. Po izbiri ustrezne oblike izpisa v oknu Izbira definicije izpisa, moramo vpisati komentar, ki se izpiše v naslovu poslovne listine. Z njim pojasnjujemo, kakšen izbor gradiva je v izpisu.

9.3.1.2 Poslovne listine Z-PL-B04, Z-PL-B05 in Z-PL-B06

Izpise pripravimo z metodo Razred / Pošlji v razredu Novosti. Podatke za pripravo izpisa poiščemo in izberemo v iskalniku Iskanje – Novosti. Po izbiri te oblike izpisa v oknu Izbira definicije izpisa lahko vpišemo komentar, ki se izpiše v naslovu poslovne listine. Pri pripravi izpisa Z–PL–B04 lahko izberemo podlokacijo, za katero želimo pripraviti izpis.

9.3.1.3 Poslovna listina Z-PL-B09

Izpis pripravimo z metodo Razred / Pošlji v razredu Polje 996/997. Podatke za pripravo izpisa poiščemo in izberemo v iskalniku Iskanje – Polje 996/997.

Nasvet

Seznam Z-SEZ-12, ki vsebuje enake podatke kot poslovna listina Z-PL-B09, pripravimo tako, da podatke izberemo z določitvijo vhodnih parametrov.

9.3.1.4 Poslovni listini Z-PL-B13 in Z-PL-B14

Izpisa se pripravita programsko pri preverjanju in izboru izločenega gradiva. Če želimo v naslovu izpisati komentar, ga lahko vpišemo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

9.3.1.5 Poslovne listine od Z-PL-C01 do Z-PL-C17

Za polja 996/997 lahko izpišemo nalepke tako, da v razredu Polje 996/997 poiščemo polje 996/997 in izberemo metodo Objekt / Izpiši nalepke. Nalepko lahko izpišemo tudi v urejevalniku Polje 996/997 s klikom na gumb Izpiši nalepke ali v oknu Kontrola dotoka za polje 997 s klikom na gumb Izpiši nalepke.

9.3.2 Opis posameznih izpisov

Kateri podatki se bodo izpisali v izpisih, je odvisno od vrste in definicije izpisa.

V izpisih Z–PL–B04, Z–PL–B05 in Z–PL–B06 sta možna dva načina prikaza.

Način izpisa bibliografskih podatkov nastavi NCC v dogovoru s knjižnico kot parameter v inicializacijski datoteki.

9.3.2.1 Z-PL-B01: Zaloga z datumom inventarizacije

Izpis je seznam inventariziranega gradiva, urejenega naraščajoče po inventarnih številkah.

Podatki v izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-01. Ker se način nabave izpiše v kodirani obliki, je na koncu tabele legenda. Na zadnji strani izpisa so navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti, skupno število obdelanih polj 996/997, število polj 996/997, ki nimajo vpisane cene, in skupno število bibliografskih enot.

9.3.2.2 Z-PL-B02: Zaloga z datumom statusa

Izpis je seznam inventariziranega gradiva, urejenega naraščajoče po inventarnih številkah.

Podatki v izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-02. Prav tako so na koncu izpisa navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti, skupno število obdelanih polj 996/997, število polj 996/997, ki nimajo vpisane cene, in skupno število bibliografskih enot.

9.3.2.3 Z-PL-B04: Seznam novosti po podlokacijah

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu inventarizacije) in se izpiše pri vsaki podlokaciji posebej.

Izpis vključuje naslednje podatke:

9.3.2.4 Z-PL-B05: Novosti

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu inventarizacije) in izpiše v enotnem seznamu.

Izpis vključuje naslednje podatke:

9.3.2.5 Z-PL-B06: Seznam novosti po UDK (675b)

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu inventarizacije) in se izpiše pri vsaki skupini UDK posebej (podpolje 675b).

Podatki na izpisu so enaki podatkom iz seznama Z-PL-B05.

9.3.2.6 Z-PL-B07: Seznam polj brez vpisa v 996/9973

Izpis je seznam gradiva, ki nimajo vpisanega podatka v podpolje 996/9973.

Podatki v izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-01. Ker se način nabave izpiše v kodirani obliki, je na koncu tabele legenda.

9.3.2.7 Z-PL-B08: Rekapitulacija podatkov o zalogi

Izpis vključuje naslednje podatke, ločene za monografske in serijske publikacije:

9.3.2.8 Z-PL-B09: Seznam odpisanega gradiva (ponudba)

Podatki v izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-12. Oba izpisa se razlikujeta le glede priprave.

9.3.2.9 Z-PL-B13: Gradivo za evidentiranje in izbor

Izpis je namenjen nacionalni knjižnici in drugim knjižnicam kot pomoč pri preverjanju in izbiri gradiva, ki jim ga ponudijo knjižnice. Izpis s seznamom gradiva za evidentiranje in izbor se pripravi programsko, ko izvedemo metodo preverjanja podatkov.

Ko izvedemo metodo preverjanja podatkov za monografske publikacije, se v seznamu izpišejo naslednji podatki:

Ko izvedemo metodo preverjanja podatkov za serijske publikacije, pa se v seznamu izpišejo naslednji podatki:

Podatki o inventarni številki, signaturi, letnici in številčenju se izpišejo na seznamu Z-PL-B14: Zaloge za evidentiranje in izbor.

9.3.2.10 Z-PL-B14: Zaloge za evidentiranje in izbor

Izpis je namenjen nacionalni knjižnici in drugim knjižnicam kot pomoč pri pregledu zalog gradiva iz seznama za evidentiranje in izbor. Pripravi se programsko, ko izvedemo metodo preverjanja podatkov.

Izpis je podroben seznam gradiva, ki smo ga izbrali in pri katerem imamo v svoji lokalni bazi podatke o zalogi. Na osnovi podatkov o zalogi izberemo tiste letnike serijskih publikacij, ki jih potrebujemo.

Seznam vključuje naslednje podatke:

9.3.2.11 Z-PL-C01: Nalepka za gradivo

Izpišemo lahko nalepke treh velikosti:

Oblika in vsebina podatkov na nalepki je v knjižnici določena z Zapisnikom o zalogi, v katerem je opredeljen tudi način beleženja zaloge knjižničnega gradiva.

9.4 Statistike

V poglavju so opisane statistike za področje zaloge, ki jih pripravljamo v segmentu COBISS3/Izpisi. Oblika izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo z vnosom posameznih parametrov ali iskalne zahteve ob pripravi izpisa.

Glede na to, kako jih lahko pripravljamo in uporabljamo, so definicije izpisov razdeljene v dve veliki skupini. To sta:

V obeh skupinah je še skupina Iz arhivske datoteke za pripravo in izpis statistik za daljše časovno obdobje oziroma za večji obseg knjižničnega gradiva. Pred njihovo pripravo moramo v segmentu COBISS3/Zaloga pripraviti ustrezne podatke.

Statistike pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Polje 996/997 ter povezanih razredih Gradivo in Bibliografski zapis.

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA) in zaporedne številke izpisa v skupini; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -.

V nadaljevanju so opisani:

Povezane vsebine:

Priprava podatkov za izpise iz arhivske datoteke

Če želimo shraniti stanje podatkov o zalogi in statistike pripravljati iz arhivske datoteke, pripravimo podatke za izpise.

Postopek

 1. Označimo razred Polje 996/997 in izberemo metodo Razred / Pripravi podatke za izpise.
  Odpre se okno Priprava podatkov za izpise.
 2. Pri Čas aktiviranje (dd.MM.lll UU:mm:ss) nastavimo datum in čas, ko naj se začne postopek priprave datoteke s podatki za izpise.
 3. Kliknemo gumb V redu.

Ko je datoteka s podatki za pripravo izpisov pripravljena, se na e-naslov knjižničarja, ki je izvedel metodo, pošlje sporočilo, v katerem so navedeni čas začetka in čas zaključka priprave datoteke ter zbirni podatki o zalogi knjižničnega gradiva, ki bodo upoštevani pri pripravi izpisov.

Opozorila

Priprava podatkov za izpise lahko traja dalj časa, zato je priporočljivo, da jo izvedemo zunaj delovnega časa knjižnice.

V knjižnici je možno hkrati izvajati le en postopek priprave podatkov za izpise.
Če medtem ko se izvaja postopek priprave podatkov za izpise, sprožimo še en postopek, se pojavi obvestilo, da moramo s pripravo podatkov počakati, dokler prvi postopek ni zaključen. V sporočilu so navedeni tudi ime uporabnika, ki je sprožil pripravo podatkov, ime datoteke in čas začetka postopka.
Če se postopek priprave podatkov za izpise še ne izvaja (je pripravljen, a se bo sprožil kasneje), sprožimo pa še en postopek priprave podatkov, se pojavi obvestilo, naj se odločimo, ali bomo prvi postopek preklicali in sprožili novega (gumb Da) ali pa izvedli prvi postopek (gumb Ne). V sporočilu so navedeni tudi ime uporabnika, ki je sprožil prvi postopek, ime datoteke in predvideni čas začetka postopka.

9.4.1 Vnos vhodnih parametrov

9.4.1.1 Statistika Z-STA-01

Pri pripravi statistike določimo naslednje parametre:

9.4.1.2 Statistika Z-STA-02 in Z-STA-02 (iskalnik)

Podatke za pripravo statistike lahko poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi statistike določimo naslednje parametre poizvedbe:

Pri pripravi statistike Z-STA-02 lahko določimo naslednji parameter izpisa:

9.4.1.3 Statistika Z-STA-03 in Z-STA-03 (iskalnik)

Podatke za pripravo statistike lahko poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi statistike določimo naslednje parametre poizvedbe:

Pri pripravi statistike Z-STA-03 lahko določimo naslednji parameter izpisa:

9.4.1.4 Statistika Z-STA-04

Pri pripravi statistike določimo naslednje parametre:

9.4.1.5 Statistika Z-STA-05

Pri pripravi statistike določimo naslednje parametre:

9.4.1.6 Statistika Z-STA-06, Z-STA-07 in Z-STA-09

Pri pripravi statistik določimo naslednje parametre:

9.4.1.7 Statistika Z-STA-08

Podatke za pripravo statistike poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997. Če želimo v naslovu izpisati komentar, ga vpišemo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

9.4.1.8 Statistiki Z-STA-21 in Z-STA-22

Pri pripravi statistike določimo naslednje parametre:

9.4.1.9 Statistiki Z-STA-23

Pri pripravi statistike določimo naslednje parametre:

9.4.1.10 Statistiki Z-STA-24

Pri pripravi statistike določimo naslednje parametre:

9.4.1.11 Statistiki Z-STA-30 in Z-STA-31

Podatke za pripravo statistik poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997. Če želimo v naslovu izpisati komentar, ga vpišemo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa.

9.4.1.12 Statistike od Z-STA-101 do Z-STA-105 v skupinah Statistike (uporabniške razvrstitve) in Statistike (uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske datoteke

Pri pripravi statistike lahko določimo enake parametre, kot pri statistiki Z-STA-01, dodatno pa še:

9.4.1.13 Statistike od Z-STA-201 do Z-STA-231 v skupini Statistike (uporabniške razvrstitve)

Podatke za pripravo statistik poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov:

9.4.1.14 Statistike od Z-STA-201 do Z-STA-212, Z-STA-227 in Z-STA-228 v skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske datoteke

Podatke za pripravo statistik poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov:

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:

9.4.2 Opis posameznih izpisov

V skupini Statistike je možno izbirati med naslednjimi statistikami:

V skupini Statistike / Iz arhivske datoteke je možno izbirati med naslednjimi statistikami:

V skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) je možno izbirati med naslednjimi statistikami:

V skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske datoteke je možno izbirati med naslednjimi statistikami:

9.4.2.1 Statistike v skupinah Statistike in Statistike / Iz arhivske datoteke

9.4.2.1.1 Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri Stanje na dan, in polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, vpisanem pri Stanje na dan, ali datum statusa ni vpisan.

Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni navpično po vrsti gradiva. V zadnji tabeli prvih treh skupin so prikazani zbirni podatki skupine.

Opozorilo

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v zbirni tabeli skupine ZBIRKA GRADIVA.

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

9.4.2.1.2 Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva in Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik)

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj obdobja, vnesenega pri Datum inventarizacije (o).

Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni navpično po vrsti gradiva, v okviru vrste gradiva pa po načinu nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v). V zadnji tabeli prvih treh skupin so prikazani zbirni podatki skupine.

Opozorilo

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v zbirni tabeli skupine PRIRAST GRADIVA.

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

9.4.2.1.3 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva in Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik)

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano znotraj obdobja, vnesenega pri Datum statusa (t).

Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni navpično po vrsti gradiva. V zadnji tabeli prvih treh skupin so prikazani zbirni podatki skupine.

Opozorilo

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v zbirni tabeli skupine ODPISANO GRADIVO.

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

9.4.2.1.4 Z-STA-04: Serijske publikacije

Statistika vključuje podatke o trenutno naročenih serijskih publikacijah. V statistiki so zajete serijske publikacije, ki imajo v polju 998 pri indikatorju nabave vpisano vrednost o – trenutno naročena serijska publikacija.

Prikazana sta število naslovov trenutno naročenih serijskih publikacij, pri katerih je vsaj v enem polju 997 letnica datuma inventarizacije enaka izbranemu letu dotoka (stolpec z dotokom), in število naslovov vseh trenutno naročenih serijskih publikacij, brez upoštevanja datuma inventarizacije v polju 997 (stolpec vsi).

Podatki se izpišejo v dveh tabelah:

V prvi tabeli so podatki razvrščeni navpično po načinu nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 998v), v okviru načina nabave pa po vrsti serijske publikacije (časopisi in časniki; elektronski časopisi; druge serijske publikacije). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva skupaj.

Če so se v izpis razvrstile serijske publikacije, ki jih glede na kriterije razvrstitve ni mogoče razvrstiti niti po vrsti niti po obliki, so le-te prikazane v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva; v tej tabeli so prikazane tudi serijske publikacije, ki sicer ustrezajo kriterijem za razvrščanje serijskih publikacij po obliki, ni pa jih mogoče razvrstiti po vrsti. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo. Prav tako se v tabelo drugače razporejenega gradiva razvrstijo tudi trenutno naročene serijske publikacije, ki nimajo polja 997. Ker pri zapisu v polju 997 ni podrobnih podatkov o zalogi, je vrstica v tabeli prazna.

Podatki v drugi tabeli so razvrščeni navpično po obliki serijskih publikacij (serijske publikacije v neelektronski obliki; serijske publikacije v elektronski obliki). Sledijo zbirni podatki za vse oblike serijskih publikacij skupaj.

9.4.2.1.5 Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na daljavo

Statistika vključuje podatke o elektronskih virih, ki so dostopni na daljavo. V statistiki je zajeto gradivo, ki ima v polju 856ugz – Elektronska lokacija in dostop vsaj en podatek in je bilo inventarizirano znotraj obdobja, vnesenega pri Datum inventarizacije (o).

Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).

Podatki se izpišejo v eni tabeli in so razvrščeni navpično po vrsti na daljavo dostopnih elektronskih virov (diplomske, magistrske in specialistične naloge ter disertacije v polnem besedilu; druge elektronske knjige; naročene podatkovne zbirke). Sledijo zbirni podatki za vse vrste na daljavo dostopnih elektronskih virov skupaj.

9.4.2.1.6 Z-STA-06: Prirast domačih in tujih publikacij

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj obdobja, vnesenega pri Datum inventarizacije (o).

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.).

Glede na državo izida ali izdelave iz prvega podpolja 102a se podatki izpišejo v dveh sklopih:

V vsakem sklopu so podatki izpisani v štirih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni navpično po vrsti gradiva. V zadnji tabeli prvih treh skupin so prikazani zbirni podatki skupine.

Opozorilo

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v zbirni tabeli skupine ODPISANO GRADIVO.

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

9.4.2.1.7 Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku enote

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj obdobja, vnesenega pri Datum inventarizacije (o).

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.).

Glede na jezik besedila v prvem podpolju 101a se podatki izpišejo v dveh sklopih:

V vsakem sklopu so podatki izpisani v štirih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni navpično po vrsti gradiva. V zadnji tabeli prvih dveh skupin so prikazani zbirni podatki skupine.

Opozorilo

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v zbirni tabeli skupine ODPISANO GRADIVO.

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

9.4.2.1.8 Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih

Statistika vključuje podatke o prirastu knjižničnega gradiva.

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.).

Podatki se izpišejo v dveh tabelah:

V prvi tabeli so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je cena v poljih 996/997 vpisana v stari domači valuti.

V drugi tabeli so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je cena v poljih 996/997 vpisana v domači ali tuji valuti ali pa cena ni vpisana.

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.

V tabelah so podatki razvrščeni navpično po financerju.

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

9.4.2.1.9 Z-STA-09: Prirast gradiva po jeziku enote, ločeno po podlokacijah

Podatki v izpisu so enaki kot v statistiki Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku enote, le da so v tem izpisu podatki prikazani ločeno po podlokacijah v signaturi.

Opozorilo

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da so vsi izvodi na isti podlokaciji. Zato je število naslovov na posamezni podlokaciji izračunano na podlagi stanja v bazi podatkov, seštevek števila naslovov po podlokacijah pa ni vedno enak številu naslovov v statistiki Z-STA-07.

9.4.2.1.10 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice), Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) in Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)

Statistika Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) vključuje podatke o stanju v celotnem obdobju naročenega, prispelega in že inventariziranega gradiva, ločeno glede na jezik publikacije. V izpis so zajeti podatki o gradivu, ki ima v zapisu podatek pri 996/997o – Datum inventarizacije. Podatki za odpisano gradivo v izpisu niso zajeti.

Statistika Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) vključuje podatke o prirastu naročenega, prispelega in že inventariziranega gradiva v izbranem obdobju, ločeno po načinu nabave in glede na jezik publikacije. V izpisu so zajeti podatki samo za tiste inventarizirane enote, ki imajo vpisan podatek v 996/997o – Datum inventarizacije.

Statistika Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) vključuje podatke o številu in vrednosti odpisanega gradiva glede na jezik publikacije v izbranem obdobju. V izpisu so zajeti podatki samo za inventarizirane enote z določenim statusom in datum spremembe statusa.

Razvrstitev podatkov je v vseh treh statistikah enaka. Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v neslovenskem jeziku (stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva (stolpec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva.

Opozorilo

Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani podatki za gradivo v slovenskem jeziku.

Podatki se izpišejo v šestih tabelah.

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):

V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih (monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih).

V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta gradiva):

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše.

Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki (skupaj).

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.

9.4.2.1.11 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske knjižnice)

Statistika vključuje podatke o serijskih publikacijah, ločeno po načinu nabave, obliki zapisa in jeziku publikacije.

V izpis so zajeti podatki samo za serijske publikacije, ki imajo med zbirnimi podatki o stanju zaloge vpisano vrednost pri 998e – Indikator nabave.

Podatki se izpišejo v eni tabeli in so navpično razvrščeni po načinu nabave (stolpec način nabave) in po obliki zapisa serijske publikacije (stolpec oblika). Znotraj tabele se izpišejo zbirni podatki po načinu nabave (skupaj), na koncu tabele pa zbirni podatki po obliki zapisa (skupaj).

V tabeli so podatki o številu serijskih publikacij, ki so inventarizirane v letu, vpisanem pri Leto dotoka (stolpec naslovi) in so vodoravno razvrščeni glede na to, ali so upoštevani podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v neslovenskem jeziku (stolpec tuji). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki o številu serijskih publikacij, ki so zajete v statistiki (stolpec skupaj).

Opozorilo

Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani podatki za gradivo v slovenskem jeziku.

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.

9.4.2.1.12 Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici

Statistika vključuje podatke o knjižničnem gradivu glede na namembnost, glede na razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom ter glede na delitev na knjižno in neknjižno gradivo.

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), delež glede na skupno število naslovov (stolpec odstotek), število polj 996/997 (stolpec izvodi), delež glede na skupno število izvodov (stolpec odstotek), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Podatki se izpišejo v treh tabelah:

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni na gradivo za odrasle in gradivo, namenjeno otrokom. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 100e – Koda za namembnost:

V drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in na leposlovje. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 675s – UDK za statistiko:

V tretji tabeli so podatki navpično razvrščeni na knjižno gradivo (knjižno gradivo), neknjižno gradivo (neknj. gradivo) in drugače razporejeno gradivo (drugo). Razvrstitev je po navodilih NUK; enako kot so vrste knjižnega gradiva in vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih razvrščene v statistikah Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-21, Z-STA-22 in Z-STA-23. Sledijo zbirni podatki.

9.4.2.1.13 Z-STA-31: Delitev gradiva po namembnosti

Statistika vključuje podatke o leposlovnem in strokovnem gradivu ter knjižnem in neknjižnem gradivu glede na namembnost.

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.).

Podatki se izpišejo v dveh tabelah:

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in leposlovje, znotraj tega pa po namembnosti. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 675s – UDK za statistiko:

V drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni na knjižno gradivo (knjižno gradivo), neknjižno gradivo (neknj. gradivo) in drugače razporejeno gradivo (drugo), znotraj tega pa po namembnosti. Razvrstitev je po navodilih NUK; enako kot so vrste knjižnega gradiva in vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih razvrščene v statistikah Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-21, Z-STA-22 in Z-STA-23. Sledijo zbirni podatki.

Kriterij za delitev po namembnosti je podatek v podpolju 100e – Koda za namembnost:

9.4.2.2 Statistike v skupinah Statistike (Uporabniške razvrstive) in Statistike (Uporabniške razvrstive) / Iz arhivske datoteke

9.4.2.2.1 Z-STA-101: Zbirka po podlokacijah/vrsti gradiva

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, in polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, ali pa datum statusa ni vpisan.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vrsti gradiva (razvrstitev knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter neknjižno gradivo (statična)). Če za posamezno podlokacijo ali vrsto gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče razvrstiti po vrsti gradiva, je v statistiki prikazano v stolpcu drugo ali stolpcu brez vrednosti. Dodatno je prikazano še v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva v obrazcu s podatki o številu izvodov.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.2 Z-STA-102: Zbirka po podlokacijah/namembnosti (odrasli/otroci)

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, in polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, ali pa datum statusa ni vpisan.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)). Če za posamezno podlokacijo ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.3 Z-STA-103: Zbirka po podlokacijah/namembnosti (stroka/leposlovje)

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, in polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, ali pa datum statusa ni vpisan.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po namembnosti gradiva za skupini stroka in leposlovje (razvrstitev namembnost_3 (statična; stroka/leposlovje glede na 100e)). Če za posamezno podlokacijo ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.4 Z-STA-104: Zbirka po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve)

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, in polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, ali pa datum statusa ni vpisan.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_4 (statična; nizovni tip razvrstitve)). Če za posamezno podlokacijo ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.5 Z-STA-105: Zbirka po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s (nizovni tip razvrstitve)

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, in polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak kot datum, vpisan pri Stanje na dan, ali pa datum statusa ni vpisan.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_4 (statična; nizovni tip razvrstitve)). Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.6 Z-STA-201: Po podlokacijah/vrsti gradiva

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vrsti gradiva (razvrstitev knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter neknjižno gradivo (statična)). Če za posamezno podlokacijo ali vrsto gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče razvrstiti po vrsti gradiva, je v statistiki prikazano v stolpcu drugo ali stolpcu brez vrednosti. Dodatno je prikazano še v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva v obrazcu s podatki o številu izvodov.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.7 Z-STA-202: Po podlokacijah/namembnosti (odrasli/otroci)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)). Če za posamezno podlokacijo ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.8 Z-STA-203: Po podlokacijah/namembnosti (stroka/leposlovje)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po namembnosti gradiva za skupini stroka in leposlovje (razvrstitev namembnost_3 (statična; stroka/leposlovje glede na 100e)). Če za posamezno podlokacijo ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.9 Z-STA-204: Po podlokacijah/675s

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). Če za posamezno podlokacijo ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.10 Z-STA-205: Po podlokacijah/načinu nabave

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po načinu nabave v podpolju 996/997v (razvrstitev način nabave_1 (statična)). Če za posamezno podlokacijo ali način nabave ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.11 Z-STA-206: Po financerjih

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po financerju v podpolju 996/9974 (razvrstitev financer_2 (dinamična)).

Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj.

Če smo pri pripravi statistike izbrali polja 996/997 s podatki o ceni v stari domači valuti, se podatki o teh poljih izpišejo v ločeni tabeli Stara domača valuta. Tudi v tej tabeli so podatki prikazani v stolpcih naslovi, izvodi, znesek in zneski v tujih v. Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.

9.4.2.2.12 Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po jeziku gradiva glede na vsebino podpolja 101a – Jezik besedila, in sicer za slovenski jezik in druge jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slovenski/tuji)). Če za posamezno podlokacijo ali jezik ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.13 Z-STA-208: Po podlokacijah/jezikih (domači/tuji)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po po jezikih, in sicer za domači jezik (glede na to, kateri jezik je za posamezno knjižnico določen kot domači jezik) in tuje jezike (razvrstitev jezik_3 (statična; domači/tuji)). Če za posamezno podlokacijo ali jezik ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.14 Z-STA-209: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Če za posamezno podlokacijo ali oznako fizične oblike ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.15 Z-STA-210: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti (odrasli/otroci)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)). Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.16 Z-STA-211: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti (stroka/leposlovje)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini stroka in leposlovje (razvrstitev namembnost_3 (statična; stroka/leposlovje glede na 100e)). Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.17 Z-STA-212: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.18 Z-STA-213: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./načinu nabave/vrsti gradiva

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po načinu nabave (razvrstitev način nabave_1 (statična)). Vodoravno so podatki razporejeni po vrsti gradiva (razvrstitev knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter neknjižno gradivo (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, način nabave ali vrsto gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.19 Z-STA-214: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične oblike/namembnosti (odrasli/otroci)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.20 Z-STA-215: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične oblike/675s

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.21 Z-STA-216: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/UDK prostem pristopu/675s

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)) in nazadnje po postavitvenem UDK (razvrstitev UDK prosti pristop d\u_1 (statična)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, namembnost ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.22 Z-STA-217: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./jezikih/namembnosti (odrasli/otroci)/675s

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po jeziku gradiva glede na vsebino podpolja 101a – Jezik besedila, in sicer za slovenski jezik in druge jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slovenski/tuji)), in nazadnje po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, jezik, namembnost ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.23 Z-STA-218: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./675s/namembnosti (odrasli/otroci)/načinu nabave

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)) in nazadnje po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)). Vodoravno so podatki razporejeni po načinu nabave (razvrstitev način nabave_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, način nabave, namembnost ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.24 Z-STA-219: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./stopnji dostopnosti

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)). Vodoravno so podatki razporejeni po stopnji dostopnosti (razvrstitev stopnja dostopnosti_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo ali stopnjo dostopnosti ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.25 Z-STA-220: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./interni oznaki/namembnosti (odrasli/otroci)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po interni oznaki (razvrstitev interna oznaka_1 (statična)). Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, interno oznako ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.26 Z-STA-221: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/vrsti kontin. vira/načinu nabave

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)) in nazadnje po vrsti kontinuiranega vira (razvrstitev vrsta kontinuiranega vira 110a_2 (dinamična)). Vodoravno so podatki razporejeni po načinu nabave (razvrstitev način nabave_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, način nabave, namembnost ali vrsto kontinuiranega vira ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.27 Z-STA-222: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/literarni vrsti/UDK za iskanje 675c

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)) in nazadnje po vrsti literarni vrsti (razvrstitev literarna vrsta 105f_2 (dinamična)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675c – Vrstilec UDK za iskanje (razvrstitev UDK 675c_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, namembnost, literarno vrsto ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.28 Z-STA-223: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./vrsti vsebine/namembnosti (odrasli/otroci)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po vrsti vsebine (razvrstitev vrsta vsebine 105b_2 (dinamična)). Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, namembnost ali vrsto vsebine ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.29 Z-STA-224: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/675s

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, namembnost ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.30 Z-STA-225: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./jezikih/namembnosti (odrasli/otroci)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po jeziku gradiva glede na vsebino podpolja 101a – Jezik besedila, in sicer za slovenski jezik in druge jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slovenski/tuji)). Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, jezik ali namembnost ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.31 Z-STA-226: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične oblike/UDK prostem pristopu

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po postavitvenem UDK (razvrstitev UDK prosti pristop d\u_1 (statična)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.32 Z-STA-227: Po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_4 (statična; nizovni tip razvrstitve)). Če za posamezno podlokacijo ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.33 Z-STA-228: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s (nizovni tip razvrstitve)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_4 (statična; nizovni tip razvrstitve)). Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.34 Z-STA-229: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/UDK prostem pristopu (nizovni tip razvrstitve)/675s (nizovni tip razvrstitve)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) nato po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)) in nazadnje po postavitvenem UDK (razvrstitev UDK prosti pristop d\u_3 (statična; nizovni tip razvrstitve)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_4 (statična; nizovni tip razvrstitve)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, namembnost ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.35 Z-STA-230: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične oblike/UDK prostem pristopu (nizovni tip razvrstitve)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) nato po nato oznaki fizične oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po postavitvenem UDK (razvrstitev UDK prosti pristop d\u_3 (statična; nizovni tip razvrstitve)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

9.4.2.2.36 Z-STA-231: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/literarni vrsti/UDK za iskanje 675c (nizovni tip razvrstitve)

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. V vsakem obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah.

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)) in nazadnje po literarni vrsti (razvrstitev literarna vrsta 105f_2 (dinamična)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675c – Vrstilec UDK za iskanje (razvrstitev UDK 675c_3 (statična; nizovni tip razvrstitve)).

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l (razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli.

Če za posamezno podlokacijo, namembnost, literarno vrsto ali vrstilec UDK ni polj 996/997, se izpiše črtica (-).

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.

Nasvet

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.

10 Izpisi za inventuro

Za vsako inventuro lahko pripravimo in izpišemo izpise, ki so razvrščeni v tri podskupine:

Vsak seznam ima svojo oznako in ime. Oznaka seznama je sestavljena iz oznake segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino izpisov za inventuro (INVR), oznake podskupine (A) in zaporedne številke izpisa. Vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa.

Vse izpise za inventuro, razen inventurnega primanjkljaja v datotečnem formatu, pripravljamo in izpisujemo na objektu inventura z metodo Objekt / Pripravi izpise.

10.1 Seznam izpisov

Splošno:

Monografske publikacije:

Serijske publikacije:

Seznam izpisov, ki vsebujejo izpis, namenjen shranjevanju v formatu PDF, in izpis, namenjen izvozu podatkov v program Excel in nadaljnji obdelavi podatkov:

Izpisa

lahko shranimo za nadaljnjo obdelavo tudi tako, da v oknu Pregled in pošiljanje izpisa izberemo gumb Shrani kot in v oknu Shranjevanje izpisa izberemo Vrsta datoteke Excel Files[UTF-8] (.xls).

10.2 Opis splošnega izpisa

Izpis Z-INVR-A01: Podatki o inventuri vključuje podatke o inventuri iz posameznih atributov objekta Inventura:

10.3 Opis izpisov za monografske publikacije

10.3.1 Z-INVR-A02: Inventurno poročilo

Izpis vključuje podatke o poljih 996 za določeno inventuro, ki so v obsegu inventure, imajo določeno inventarno številko in nimajo določenega statusa (q) ali pa je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – izgubljeno ali 14 – drugo. Izpis ne vključuje podatkov za integrirne vire z oznako i – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \I pri podpolju 996/997g. To je tudi gradivo, za katero se kreirajo odčitki po izbiri metode Objekt / Zaženi inventuro na izbrani inventuri.
Medoddelčno izposojeno gradivo je izvzeto iz tega izpisa in je prikazano na izpisu Z-INVR-A08: Izposojeno med oddelki.
Prikazani so število enot knjižničnega gradiva, ki jih lahko izposodimo (stolpec Zaloga), število popisanih enot (stolpec Popis) in število prostih enot gradiva znotraj obsega inventure, ki jih nismo popisali (stolpec Primanjkljaj).

Podatki se izpišejo v dveh tabelah:

Na koncu se izpišejo člani komisije.
Seznam knjižničnega gradiva, za katero so zbirni podatki prikazani v izpisu Z-INVR-A02, je v izpisu Z-INVR-A03.

10.3.2 Z-INVR-A03: Seznam gradiva v obsegu inventure

Izpis vključuje podatke o poljih 996 za določeno inventuro, ki so v obsegu inventure, imajo določeno inventarno številko in nimajo določenega statusa (q) ali pa je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – izgubljeno ali 14 – drugo. Izpis ne vključuje podatkov za integrirne vire z oznako i – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \I pri podpolju 996/997g. To je tudi gradivo, za katero se kreirajo odčitki po izbiri metode Objekt / Zaženi inventuro na izbrani inventuri.
Medoddelčno izposojeno gradivo je izvzeto iz tega izpisa in je prikazano v izpisu Z-INVR-A08: Izposojeno med oddelki.

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki:

Na koncu izpisa se izpišejo člani komisije.

V izpisu Z-INVR-A02 so zbirni podatki o knjižničnem gradivu, ki so prikazani v seznamu Z-INVR-A03.

10.3.3 Z-INVR-A04: Seznam prostega gradiva v obsegu inventure

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-INVR-A03: Seznam gradiva v obsegu inventure, le da so prikazani samo podatki o poljih 996, ki so v obsegu inventure in ob pripravi podatkov oz. odčitkov inventure v izposoji niso imela določenega statusa c – izposojeno na dom, s – izposojeno v čitalnico, m – izposojeno po MI, b – zadržano, l – izgubljeno, w – čaka na polici (rezervacija), u – rezervirano v čitalnici in d – medoddelčno izposojeno, kar pomeni, da je atribut Status v izposoji ob pripravi podatkov prazen.

10.3.4 Z-INVR-A05: Inventurni primanjkljaj monografskih publikacij

Izpis vključuje podatke o poljih 996 za določeno inventuro, ki niso bila odčitana, a so po podatkih o zalogi znotraj obsega inventure, imajo določeno inventarno številko in nimajo določenega statusa (q) ali pa je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – izgubljeno ali 14 – drugo. Izpis ne vključuje podatkov za integrirne vire z oznako i – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \I pri podpolju 996/997g. To je tudi gradivo, za katero se kreirajo odčitki po izbiri metode Objekt / Zaženi inventuro na izbrani inventuri.
Medoddelčno izposojeno gradivo je izvzeto iz tega izpisa in je prikazano v izpisu Z-INVR-A08: Izposojeno med oddelki.
Odčitki, zajeti v tem izpisu, imajo v atributu Trenutni status v inventuri vrednost neodčitano.

Izpis vsebuje dva obrazca:

V obeh obrazcih so v izpisu stolpci z naslednjimi podatki:

V obrazcu s podatki za nadaljnjo obdelavo so še naslednji podatki:

V obrazcu za izpis oz. format PDF se na koncu izpišejo člani komisije.

10.3.5 Z-INVR-A06: Inventurni višek monografskih publikacij

Izpis vključuje seznam popisanega knjižničnega gradiva oz. polj 996, ki niso v obsegu inventure ali imajo določen status deziderat, 1 – naročeno, 9 – odpisano, 10 – reklamirano, 11 – ni prejeto, 12 – razprodano ali 13 – poslano v zameno ali pa je odčitani integrirni vir z oznako i – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \I pri podpolju 996/997g. Poleg tega je v izpisu tudi gradivo brez evidenčnega stanja, ki je bilo odčitano, a ne predstavlja knjižnične zaloge.
Odčitki, zajeti v tem izpisu, imajo v atributu Trenutni status v inventuri vrednost višek.

Izpis vsebuje dva obrazca:

V obeh obrazcih so v izpisu stolpci z naslednjimi podatki:

V obrazcu s podatki za nadaljnjo obdelavo je še naslednji podatek:

V obrazcu za izpis oz. format PDF se na koncu izpišejo člani komisije in podatki so razdeljeni v dva sklopa:

10.3.6 Z-INVR-A07: Izposojeno gradivo na polici

Izpis vključuje seznam polj 996 oz. knjižničnega gradiva, ki je v obsegu inventure in je bilo popisano v inventuri, čeprav je ob pripravi podatkov oz. zagonu inventure imelo v izposoji določen status c – izposojeno na dom, s – izposojeno v čitalnico, m – izposojeno po MI, b – zadržano, l – izgubljeno, w – čaka na polici (rezervacija), u – rezervirano v čitalnici.
Medoddelčno izposojeno gradivo je izvzeto iz tega izpisa in je prikazano na izpisu Z-INVR-A08: Izposojeno med oddelki.
Odčitki, zajeti v tem izpisu, imajo v atributu Trenutni status v inventuri vrednost izposojeno in odčitano.

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki:

Na koncu izpisa se izpišejo člani komisije.

Opozorilo

Če se popis gradiva izvaja ob aktivni izposoji, je pri primerjanju izpisa z dejanskim stanjem na polici treba preveriti pri odčitku za določen izvod gradiva atribut Statusi v izposoji v času inventure, iz katerega je razvidno, ali je bilo gradivo v času popisa gradiva vrnjeno in je bilo še popisano oz. je gradivo na polici in ga je treba razdolžiti pri članu.

10.3.7 Z-INVR-A08: Izposojeno med oddelki

Izpis vključuje podatke za polja 996 oz. knjižnično gradivo, medoddelčno izposojeno v oddelek, ki ni v območju inventure, in gradivo, ki je medoddelčno izposojeno v oddelek znotraj območja inventure.

Podatki so prikazani v štirih sklopih:

V posameznih sklopih so naslednji podatki:

Na koncu se izpišejo člani komisije.

Izpis lahko shranimo za nadaljnjo obdelavo tudi tako, da v oknu Pregled in pošiljanje izpisa izberemo gumb Shrani kot in v oknu Shranjevanje izpisa izberemo Vrsta datoteke Excel Files [UTF-8] (.xls).

10.4 Opis izpisov za serijske publikacije

Po izbiri metode Objekt / Zaženi inventuro na izbrani inventuri se za polja 997 oz. serijske publikacije kreirajo odčitek na nivoju letnika in odčitki za posamezne zvezke glede na vnos v podpolje 997m in indikator vezave. Tako se za letnik serijske publikacije oz. polje 997 z indikatorjem vezave 0 – Nevezani zvezki in vnosom v podpolje 997m 1–12 kreira 13 odčitkov, eden za zbirne podatke na nivoju letnika in po eden za posamezni zvezek. Pri interpretaciji izpisov je tako pomemben podatek, ali so pripravljeni na nivoju letnika ali nivoju zvezka.

10.4.1 Z-INVR-A09: Inventurno poročilo

Izpis vključuje podatke o številu zvezkov oz. enot serijskih publikacij na podlagi polj 997 oz. podpolj 997m v povezavi z indikatorjem vezave za določeno inventuro, ki so v obsegu inventure, imajo določeno inventarno številko in nimajo določenega statusa (q) ali pa je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – izgubljeno ali 14 – drugo. Izpis ne vključuje podatkov za integrirne vire z oznako i – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \I pri podpolju 996/997g. To so tudi serijske publikacije, za katere se kreirajo odčitki po izbiri metode Objekt / Zaženi inventuro na izbrani inventuri.
Medoddelčno izposojeni zvezki serijskih publikacij so izvzeti iz tega izpisa in so prikazani na izpisu Z-INVR-A15: Izposojeno med oddelki.
Prikazani so število enot knjižničnega gradiva, ki jih lahko izposodimo (stolpec Zaloga), število popisanih enot (stolpec Popis), število prostih enot gradiva znotraj obsega inventure, ki jih nismo popisali (stolpec Primanjkljaj).
V tabelah za prikaz izjem so le-te razdeljene na posamezne skupine (stolpec Skupina izjem) z navedbo števila letnikov pri posamezni skupini (stolpec Število letnikov).

Podatki se izpišejo v štirih tabelah:

Na koncu se izpišejo člani komisije.

10.4.2 Z-INVR-A10: Seznam gradiva v obsegu inventure

Izpis vključuje seznam letnikov oz. polj 997, ki so v obsegu inventure, imajo določeno inventarno številko in nimajo določenega statusa (q) ali pa je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – izgubljeno ali 14 – drugo. Izpis ne vključuje podatkov za integrirne vire z oznako i – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \I pri podpolju 996/997g. To so tudi serijske publikacije, za katere se kreirajo odčitki po izbiri metode Objekt / Zaženi inventuro na izbrani inventuri.
Medoddelčno izposojeni zvezki serijskih publikacij so izvzeti iz tega izpisa in so prikazani na izpisu Z-INVR-A15: Izposojeno med oddelki.

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki:

Na koncu izpisa se izpišejo člani komisije.

10.4.3 Z-INVR-A11: Seznam prostega gradiva v obsegu inventure

Izpis vključuje seznam zvezkov oz. enot serijskih publikacij na podlagi polj 997 oz. podpolj 997m v povezavi z indikatorjem vezave za določeno inventuro, ki so v obsegu inventure in ob pripravi podatkov oz. odčitkov inventure v izposoji niso imeli določenega statusa c – izposojeno na dom, s – izposojeno v čitalnico, m – izposojeno po MI, b – zadržano, l – izgubljeno, w – čaka na polici (rezervacija), u – rezervirano v čitalnici, k – v kroženju in d – medoddelčno izposojeno, kar pomeni, da je atribut Status v izposoji ob pripravi podatkov prazen.

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki:

Na koncu izpisa se izpišejo člani komisije.

10.4.4 Z-INVR-A12: Inventurni primanjkljaj serijskih publikacij

Izpis vključuje podatke o številu zvezkov oz. enot serijskih publikacij na podlagi polj 997 oz. podpolj 997m v povezavi z indikatorjem vezave za določeno inventuro, ki so v obsegu inventure, imajo določeno inventarno številko in nimajo določenega statusa (q) ali pa je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – izgubljeno ali 14 – drugo. Izpis ne vključuje podatkov za integrirne vire z oznako i – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \I pri podpolju 996/997g. To so tudi serijske publikacije, za katere se kreirajo odčitki po izbiri metode Objekt / Zaženi inventuro na izbrani inventuri.
Medoddelčno izposojeni zvezki serijskih publikacij so izvzeti iz tega izpisa in so prikazani na izpisu Z-INVR-A15: Izposojeno med oddelki. Odčitki, zajeti v tem izpisu, imajo v atributu Trenutni status v inventuri vrednost neodčitano.

Izpis vsebuje dva obrazca:

V obeh obrazcih so v izpisu stolpci z naslednjimi podatki:

V obrazcu s podatki za nadaljnjo obdelavo so še naslednji podatki:

V obrazcu za izpis oz. format PDF se na koncu izpišejo člani komisije.

10.4.5 Z-INVR-A13: Inventurni višek serijskih publikacij

Izpis vključuje seznam zvezkov oz. enot serijskih publikacij na podlagi polj 997 oz. podpolj 997m v povezavi z indikatorjem vezave za določeno inventuro, ki niso v obsegu inventure ali imajo določen status deziderat, 1 – naročeno, 9 – odpisano, 10 – reklamirano, 11 – ni prejeto, 12 – razprodano ali 13 – poslano v zameno ali pa je odčitani integrirni vir z oznako i – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \I pri podpolju 996/997g. Prav tako sem spadajo zvezki, ki so bili popisani, a niso zajeti v 997m. Odčitki, zajeti v tem izpisu, imajo v atributu Trenutni status v inventuri vrednost višek.

Izpis vsebuje dva obrazca:

V obeh obrazcih so v izpisu stolpci z naslednjimi podatki:

V obrazcu s podatki za nadaljnjo obdelavo je še naslednji podatek:

V obrazcu za izpis oz. format PDF se na koncu izpišejo člani komisije.

Opozorilo

Odčitek v obliki npr. 125678966,12, za katerega ne obstaja zaloga, je prikazan v izpisu Z-INVR-A06: Inventurni višek monografskih publikacij v tabeli ZALOGA BREZ EVIDENČNEGA STANJA.

10.4.6 Z-INVR-A14: Izposojeno gradivo na polici

Izpis vključuje seznam zvezkov oz. enot serijskih publikacij na podlagi polj 997 oz. podpolj 997m v povezavi z indikatorjem vezave za določeno inventuro, ki so v obsegu inventure in so bili popisani v inventuri, čeprav so ob pripravi podatkov oz. zagonu inventure imeli v izposoji določen status c – izposojeno na dom, s – izposojeno v čitalnico, m – izposojeno po MI, b – zadržano, l – izgubljeno, w – čaka na polici (rezervacija), u – rezervirano v čitalnici in k – v kroženju.
Medoddelčno izposojeni zvezki serijskih publikacij so izvzeti iz tega izpisa in so prikazani na izpisu Z-INVR-A15: Izposojeno med oddelki. Odčitki, zajeti v tem izpisu, imajo v atributu Trenutni status v inventuri vrednost izposojeno in odčitano.

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki:

Na koncu izpisa se izpišejo člani komisije.

Opozorilo

Če se popis gradiva izvaja ob aktivni izposoji, je pri primerjanju izpisa z dejanskim stanjem na polici treba preveriti pri odčitku za določen zvezek oz. enoto gradiva atribut Statusi v izposoji v času inventure, iz katerega je razvidno, ali je bilo gradivo v času popisa gradiva vrnjeno in je bilo še popisano oz. je gradivo na polici in ga je treba razdolžiti pri članu.

10.4.7 Z-INVR-A15: Izposojeno med oddelki

Izpis vključuje seznam zvezkov oz. enot serijskih publikacij na podlagi polj 997 oz. podpolj 997m v povezavi z indikatorjem vezave za določeno inventuro, ki so bili medoddelčno izposojeni v oddelek, ki ni v območju inventure in zvezki, ki so medoddelčno izposojeni v oddelek znotraj območja inventure.

Podatki so prikazani v štirih sklopih:

V posameznih sklopih so naslednji podatki:

Na koncu se izpišejo člani komisije.

Izpis lahko shranimo za nadaljnjo obdelavo tudi tako, da v oknu Pregled in pošiljanje izpisa izberemo gumb Shrani kot in v oknu Shranjevanje izpisa izberemo Vrsta datoteke Excel Files [UTF-8] (.xls).

Nasvet

Za serijske publikacije, medoddelčno izposojene v oddelek znotraj območja inventure, se kreirajo odčitek na nivoju letnika in odčitki samo za tiste zvezke, ki so medoddelčno izposojeni v obseg inventure. Na nivoju letnika se polni še atribut Medoddelčno izposojeni zvezki v obseg inventure, na podlagi katerega se preračunajo atributi: Št. zvezkov za odčitavanje (serijske p.), Št. pravilno odčitanih zvezkov (serijske p.), Odčitani zvezki (997m), Primanjkljaj zvezkov (997m).

10.4.8 Z-INVR-A16: Izjeme pri serijskih publikacijah

Izpis vsebuje seznam letnikov oz. polj 997, pri katerih je bila znotraj letnika vsaj ena odčitana vrednost, ki se določi kot izjema. Posamezni letnik je uvrščen v skupino izjem na podlagi zadnje odčitane vrednosti, ki izpolnjuje kriterij za uvrstitev letnika med izjeme. Priporočamo pregled celotnega letnika glede na to, kateri zvezki so zajeti.

Izpis vsebuje dva obrazca:

V obrazcu za izpis oz. format PDF se na koncu izpišejo člani komisije in letniki oz. polja 997 so razporejeni v posamezne skupine izjem:

V obeh obrazcih so v izpisu stolpci z naslednjimi podatki:

V obrazcu s podatki za nadaljnjo obdelavo so še naslednji podatki:

Opozorilo

Še pred začetkom odčitavanja serijskih publikacij je potrebno pripraviti izpis Z-INVR-A16: Izjeme pri serijskih publikacijah in urediti vnos v podpolju 997m glede na indikator vezave ter izpisati nove nalepke nalepke za serijske publikacije iz skupine izjem 2. Nato se pripravi nova inventura in začne odčitavanje.


Nasvet

Za serijske publikacije vezanega letnika se kot pravilno odčitani zvezki upoštevajo naslednje strukture odčitkov »nnnnnnnnn,1-12« (navedene številke zvezkov), »nnnnnnnnn,« (z vejico!) in »nnnnnnnnn« (brez vejice!).

11 Izpisi za področje izposoje

Za področje izposoje lahko pripravljamo naslednje vrste izpisov:

11.1 Obrazci

Opisane so osnovne značilnosti izpisov za izposojo, ki jih običajno pripravljamo in izpisujemo kar v segmentu COBISS3/Izposoja, po potrebi pa jih lahko pripravimo tudi v segmentu COBISS3/Izpisi.

V izpisih se lahko poleg bibliografskih podatkov o gradivu (naslov, založnik itd.) izpisujejo še drugi podatki. Kateri podatki se bodo izpisali, je odvisno od vrste in definicije izpisa ali od nastavitev.

V nadaljevanju so opisani posamezni obrazci:

Povezane vsebine:

11.1.1 Nalepka za inventar

Na nalepki za inventar se izpišejo naslednji podatki o inventarju:

Nalepko za inventar lahko natisnemu tudi v urejevalniku podatkov Inventar.

Povezane vsebine:

11.1.2 Vpisnica

Na vpisnici (včasih imenovani tudi Pristopna izjava) se izpišejo naslednji podatki:

Besedilo vpisnice

Ko urejamo besedilo vpisnice, priporočamo, da se besedilo iz spremenljivke Izjava člana na vpisnici kopira in prilepi v okno Besedilo za podpisno tablico. S tem zagotovimo, da sta besedili pri prikazu na podpisni tablici in pripravljenem izpisu Vpisnica identični.

Na zahtevo knjižnice se z vključitvijo posebnega parametra omogoči možnost priprave vpisnice v slovenskem ali angleškem jeziku pred tiskanjem vpisnice. Ta možnost se vključi na osnovi pisne zahteve knjižnice. Ob vključitvi se v dogovoru s knjižnico uredijo vse potrebne nastavitve.

Knjižnica se lahko odloči za vključitev logotipa na vpisnico. Logotip se bo izpisoval v glavi vpisnice. Za vključitev mora knjižnica posredovati logotip, ki je definiran kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif, v velikosti največ 25 x 176 mm.

Povezane vsebine:

11.1.3 Cenik

Izpišemo lahko cenik knjižnice, ki je določen v segmentu COBISS3/Izposoja. Na ceniku se izpišejo podatki o knjižnici oz. oddelku knjižnice, za katerega je cenik pripravljen, veljavnost cenika in podatki po postavkah cenika, združeni po skupinah storitev/terjatev:

Za vsako postavko se izpišejo cena, način obračuna in vrsta prometa.

Izbor cenika za tiskanje

Natisnemo lahko vse shranjene cenike, ne glede na status cenika (v pripravi, v veljavi ali v arhivu).

Povezane vsebine:

11.1.4 Listek s podatki o rezervaciji

Na listku s podatki o rezervaciji se izpišejo podatki o rezerviranem gradivu: podatki o knjižnici oz. oddelku knjižnice, podatki o članu, ki je gradivo rezerviral, informacije o tem, ali je član bil obveščen o tem, da ga gradivo čaka v knjižnici, podatki o času in veljavnosti rezervacije in osnovni podatki o gradivu (naslov, avtor…).

Čeprav je mogoče pripraviti listek za gradivo s poljubnim statusom v izposoji, je smiselna priprava le za rezervirano gradivo, ki ga imamo v knjižnici (statusa w - čaka na polici (rezervacija) ali o - rezervirani prost izvod) in ga pripravljamo za prevzem.

Oblika listka je pripravljena za tiskanje na tiskalnik, ki ga uporabljamo tudi za tiskanje zadolžnic.

11.1.5 Listek iz kataloga

Ta listek natisnemo kot pomoč pri iskanju konkretnega gradiva na policah, saj se na listku izpišejo naslednji podatki o izvodu:

Oblika listka je pripravljena za tiskanje na tiskalnik, ki ga uporabljamo tudi za tiskanje zadolžnic.

Povezane vsebine:

11.1.6 Seznam izbrisanih rezervacij

Seznam se pripravi ob brisanju poteklih rezervacij v segmentu COBISS3/Izposoja z metodo Neprosto gradivo / Briši potekle rezervacije. Priprava seznama v segmentu COBISS3/Izpisi ni smiselna. Ob brisanju poteklih rezervacij se izpis namreč programsko shrani in ga je možno izpisati tudi kasneje, zato se nahaja v mapi Izposoja. Programsko pripravljen seznam izbrisanih rezervacij izpišemo tako, da izpis v mapi Izposoja označimo in v meniju Izpisovanje izberemo metodo Razišči pripravljene izpise. Ime datoteke vsebuje datum in čas priprave izpisa, v knjižnicah z oddelki pa še oznako oddelka, v katerem je bil izpis pripravljen.

Povezane vsebine:

11.1.7 Neaktivni člani (paketno brisanje)

Seznam se pripravi ob paketnem brisanju neaktivnih članov. V seznamu so člani, ki izpolnjujejo pogoje za izbris iz evidence v knjižnici. Med postopkom paketnega brisanja neaktivnih članov z metodo Član / Paketno brisanje neaktivnih članov oziroma Član / Paketno brisanje izbranih neaktivnih članov, se seznam samodejno shrani. Najdemo ga v mapi Izposoja, kjer ga označimo in v meniju Izpisovanje izberemo Razišči pripravljene izpise. Odpre se okno s seznamom pripravljenih izpisov. Ime datoteke vsebuje datum in čas priprave izpisa.

Povezane vsebine:

11.1.8 Neaktivni člani z obveznostmi (paketno brisanje)

Seznam se pripravi ob paketnem brisanju neaktivnih članov. V seznamu so člani, ki sicer izpolnjujejo pogoje za izbris iz evidence v knjižnici, vendar ne bodo zbrisani zaradi neporavnanih obveznosti do knjižnice (evidentirano gradivo, neporavnane terjatve, evidentirani odprti zahtevki za MI) ali zaradi vpisane opombe. Med postopkom paketnega brisanja neaktivnih članov se seznam samodejno shrani. Najdemo ga v mapi Izposoja, kjer ga označimo in v meniju Izpisovanje izberemo Razišči pripravljene izpise. Odpre se okno s seznamom pripravljenih izpisov. Ime datoteke vsebuje datum in čas priprave izpisa.

Povezane vsebine:

11.1.9 Člani po oddelkih/letnikih - pred postopkom in Člani po oddelkih/letnikih - po postopku

Seznama se pripravita ob postopku spremembe oddelka šole, ki se uporablja pri članih šolskih knjižnic ob začetku novega šolskega leta. Seznama vsebujeta podatke o članih in oddelkih šole pred in po spremembi in ju lahko uporabimo za preverjanje pravilnosti izvedbe postopka. Če smo ob izvedbi postopka izbrali pripravo seznama članov pred spremembo in po spremembi oddelka šole, se izpisa samodejno shranita. Shranjena izpisa lahko ponovno izpišemo v mapi Izposoja, kjer izberemo iz menija metodo Izpisovanje / Razišči pripravljene izpise.

Povezane vsebine:

11.2 Seznami

Seznami so vrsta izpisov, ki jih pripravljamo za potrebe domače knjižnice, in sicer za interno evidenco, za sodelavce iz drugih oddelkov, ki ne uporabjajo programske opreme COBISS3 (npr. za računovodstvo, za vodstvo) itd.

Sezname za potrebe izposoje pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Oblikovani so na osnovi podatkov o gradivu (bibliografskih podatkov), ki se ažurirajo v segmentu COBISS/Katalogizacija, podatkov o stanju zaloge, ki se ažurirajo v segmentu COBISS3/Zaloga, in podatkov o članih ter evidenci transakcij gradiva, ki se beležijo v segmentu COBISS3/Izposoja. Oblika izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo z vnosom posameznih parametrov ob pripravi izpisa.

Seznami za potrebe izposoje so shranjeni v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Izposoja / Seznami.

Vsak seznam ima svojo oznako in ime. Oznaka seznama je sestavljena iz oznake segmenta (I), oznake skupine, v katero spada izpis in zaporedne številke izpisa. Vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom -. Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa. Definicije seznamov za potrebe izposoje so razdeljene v osem osnovnih skupin:

V nadaljevanju so opisani:

Več o:

11.2.1 Vnos vhodnih parametrov

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. Če je vnos parametra obvezen, je naziv parametra izpisan v modri barvi. Če pri parametru ne vpišemo omejitve, velja, da se izbor podatkov oz. omejevanje po tem parametru ob pripravi izpisa ne izvede.

Pri pripravi nekaterih seznamov (npr. pri pripravi seznama I-C-01: Izbor članov) se najprej odpre iskalnik, kjer določimo kriterije za izbor članov, gradiva, transakcij itd. in nato v pripravo seznama vključimo vse najdene ali le izbrane člane, gradivo, transakcije …

V nadaljevanju so v abecednem vrstnem redu opisani vhodni parametri za področje seznamov za izposojo.

11.2.2 Opis posameznih izpisov

V skupini Seznami je možno izbirati med naslednjimi seznami: