Podpora znanju in medkulturnemu dialogu

Knjižnice v informacijski družbi

Znanje je gonilna sila razvoja. Za informacijsko družbo, ki podpira na znanju temelječ razvoj, so knjižnični informacijski sistemi in informacijski sistemi o raziskovalni dejavnosti izjemno pomembna infrastruktura, brez katere si ni mogoče predstavljati sodobnega šolstva in raziskovanja, pa tudi ne kulturnega, tehnološkega in gospodarskega razvoja. Knjižnice ne morejo opravljati svojih vlog, če njihovo delovanje ni podprto s sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Tudi ne morejo uspešno delovati kot osamljeni otoki, ampak se morajo povezovati ter s tem zagotavljati pogoje dialoga in sodelovanja kot najboljših podlag za razvoj vsake od držav in mednarodne skupnosti v celoti.

Nacionalne knjižnične informacijske sisteme z vzajemno katalogizacijo je uspelo vzpostaviti le malo državam. Največkrat je vzpostavitev nacionalnega sistema onemogočena zaradi nekoordinirane avtomatizacije posameznih knjižnic z različno programsko opremo ter zaradi pripadnosti knjižnic različnim resornim ministrstvom, ki pri načrtovanju razvoja knjižnic med seboj ne sodelujejo.

Od zasnove sistema COBISS do regionalne knjižnične mreže

COBISS (kooperativni online bibliografski sistem in servisi) je model sistema, ki predstavlja platformo nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov v Sloveniji, Srbiji, Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Bolgariji in Albaniji in na Kosovu. Vsi navedeni sistemi so povezani v regionalno mrežo COBISS.net. Odprto je tudi vabilo knjižnicam na Hrvaškem.

Ključne značilnosti integriranega vodenja knjižničnih katalogov in bibliografij raziskovalcev so:

 • racionalizacija in dodana vrednost,
 • zahtevnejše izobraževanje katalogizatorjev,
 • višja kakovost bibliografskih zapisov in multifunkcionalnost,
 • transparentnost rezultatov raziskovalnega dela.

Sistem COBISS je leta 1987 zasnoval Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora, ki se je kot nosilec razvoja knjižničnih informacijskih sistemov uveljavil že v nekdanji Jugoslaviji, po družbenih spremembah v devetdesetih letih pa ga je v tej vlogi sprejel širši krog držav v Jugovzhodni Evropi. Leta 2003 je bil podpisan Sporazum o vzpostavitvi mreže COBISS.net in prostem pretoku bibliografskih zapisov, ki se kreirajo v avtonomnih knjižničnih informacijskih sistemih sodelujočih držav. Med sistemi je bilo doslej izmenjanih preko 500.000 bibliografskih zapisov. Konec leta 2015 je bilo v 7 vzajemnih bazah podatkov COBIB skupaj preko 10 milijonov bibliografskih zapisov, v lokalnih bazah podatkov več kot 780 knjižnic pa preko 23 milijonov bibliografskih zapisov. V letu 2015 so knjižnice v povprečju kreirale le 25 % novih zapisov, prevzele pa 75 % zapisov, kar pomeni zelo veliko prihranka časa in denarja. Obenem je COBISS.net tudi oblika kulturnega sodelovanja, ki je v regiji še posebej dobrodošlo, saj prispeva k medsebojnemu razumevanju in dialogu.

Cilji projekta COBISS.net

Marca leta 2006 so direktorji nacionalnih knjižnic Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije ter direktor IZUM-a sprejeli "Projekt COBISS.net – II. faza: Podpora znanju in medkulturnemu dialogu" s pozivom knjižnicam v regiji, da se mu pridružijo. Novembra 2006 se je pridružila Nacionalna knjižnica Bolgarije, decembra 2012 s posebno pogodbo z IZUM-om knjižnica Akademije znanosti Albanije, za tem pa še več knjižnic iz Albanije. Cilji projekta so:

 1. Pospešiti avtomatizacijo in vključevanje knjižnic v že sodelujočih državah v nacionalne knjižnične informacijske sisteme in v mrežo COBISS.net.
 2. Zainteresirati knjižnice v Albaniji, Bolgariji, na Hrvaškem in Kosovu, da izkoristijo možnosti za hitrejši razvoj, ki jim ga zagotavlja sodelovanje v mreži COBISS.net.
 3. Harmonizirati pravila obdelave knjižničnega gradiva glede na mednarodna priporočila in standarde.
 4. Vzpostaviti kompatibilne informacijske sisteme raziskovalne dejavnosti (SICRIS, E-CRIS) v sodelujočih državah (baze podatkov o raziskovalcih, raziskovalnih organizacijah in raziskovalnih projektih).
 5. Zainteresirati pristojna ministrstva in univerze v sodelujočih državah, da sprejmejo koncept vodenja bibliografij raziskovalcev v okviru nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov in s tem zagotovijo transparentnost rezultatov raziskovalne dejavnosti.
 6. Pospešiti uporabo rezultatov raziskovalne dejavnosti in s tem spodbuditi inovacijske procese ter gospodarski in družbeni razvoj v regiji.

Kaj IZUM nudi knjižnicam v mreži COBISS.net?

IZUM je neprofitna organizacija – javni zavod s preko 110 zaposlenimi, ki tako doma kot zunaj Slovenije ni nikoli zastopal ozkih komercialnih interesov. V širšem prostoru si je s svojimi strokovnimi in inovacijskimi pobudami v več kot četrt stoletja pridobil široko zaupanje. Postal je pomemben regionalni center za razvoj knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov o raziskovalni dejavnosti, kar je prepoznal tudi UNESCO, ki je IZUM-u na generalni skupščini novembra 2011 podelil status svojega regionalnega centra. IZUM knjižnicam v mreži COBISS.net nudi:

 1. Preizkušene organizacijske rešitve in programsko opremo COBISS za avtomatizacijo knjižničnega poslovanja z vzajemno katalogizacijo v mreži COBISS.net in dostopom do svetovnega kataloga WorldCat (OCLC).
 2. Preizkušeno metodologijo in programsko opremo za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS ter aplikacije za vzpostavitev nacionalnega informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti (SICRIS, E-CRIS) in evalvacijo rezultatov raziskovalne dejavnosti.
 3. Različne programe izobraževanja kadrov (knjižničarjev in informatikov), organizacijo specializiranih delavnic in mednarodnih konferenc COBISS.
 4. Strežniške zmogljivosti za aplikacije in servise COBISS ter SICRIS in E-CRIS.
 5. Pomoč pri pridobivanju virov financiranja razvojnih aktivnosti (mednarodno razvojno sodelovanje).

Programska oprema, ki jo razvija in vzdržuje IZUM, podpira različne funkcije knjižnic z uporabniškimi vmesniki v več jezikih (slovenski, srbski, bosanski, makedonski, bolgarski, albanski in angleški).

Načrtovano tesnejše sodelovanje IZUM-a z OCLC-jem bo zagotovilo dodatne možnosti za učinkovito zadovoljevanje potreb knjižnic in končnih uporabnikov informacijskih virov in servisov.

Zaključek

COBISS.net je uveljavljen projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja pri izgradnji nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov o raziskovalni dejavnosti. Povezanost obeh sistemov je še posebej pomembna pri vodenju bibliografij raziskovalcev in vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti. Dosedanje sodelovanje je prineslo izredno pozitivne rezultate, zato smo prepričani, da ima mreža COBISS.net zelo velik pomen za razvoj regije in njeno uspešno integracijo v EU.