COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem i servisi

Uvod

U informacijskom društvu, biblioteka su nezaobilazni centri znanja, a njihov zadatak je i evidentiranje rezultata "intelektualne produkcije". Svoju ulogu, međutim, ne mogu obavljati ako njihovo funkcioniranje nije podržano savremenom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. Takođe ne mogu uspješno funkcionisati kao usamljena ostrva, već moraju da se povezuju i na taj način osiguraju uslove za dijalog i saradnju kao najbolju osnovu za razvoj svake države i međunarodne zajednice u cjelini.

Zajednica jugoslovenskih nacionalnih biblioteka prihvatila je 1987. godine sistem uzajamne katalogizacije kao zajedničku osnovu bibliotečko-informacijskog sistema i sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije, a ulogu nosioca razvoja organizacijskih rješenja i programske opreme preuzeo je Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora.

IZUM je 1991. godine promovirao sistem COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) kao nadgradnju sistema uzajamne katalogizacije. Tada počeo da se koristi isti akronim i za pripadajuću programsku opremu. Zbog raspada Jugoslavije, biblioteke van Slovenije su potom istupile iz zajedničkog sistema uzajamne katalogizacije, ali postepeno su skoro sve obnovile suradnju sa IZUM-om i danas u svojim državama izgrađuju autonomne bibliotečko-informacijske sisteme na platformi COBISS-a sa uzajamnom katalogizacijom u mreži COBISS.net.

mreža COBISS.net

COBISS.SI, COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH+COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG i COBISS.AL su oznake za autonomne bibliotečko-informacijske sisteme koji se izgrađuju u pojedinim državama (Slovenija, Srbija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska i Albanija). U Bosni i Hercegovini postoje dva sistema, jer se jedna od njene dvije konstitutivne jedinice (Republika Srpska) 2013. godine odlučila za uspostavljanje autonomnog sistema COBISS.RS. U Albaniji, sistem COBISS.AL trenutno se uspostavlja bez suradnje nacionalne biblioteke.

Sporazum o uspostavljanju mreže COBISS.net i slobodnom protoku bibliografskih zapisa koji se kreiraju u autonomnim bibliotečko-informacijskim sistemima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije bio je potpisan 2003. godine. U ime bugarskih biblioteka, Nacionalna biblioteka Bugarske je 2006. godine takođe potpisala sporazum. Odredbe tog sporazuma je 2013. godine potpisivanjem posebnih izjava prihvatila i grupa biblioteka iz Albanije. Nacionalne biblioteke Albanije i Kosova bile su već više puta pozvane da se pridruže projektu COBISS.net, ali su to do sada odbijale. Interes većine ostalih biblioteka je nesporan.

Organizacijski model sistema COBISS

COBISS predstavlja organizacijski model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacijski sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama. Stručne osnove i tehnološke pretpostavke za funkcioniranje sistema su:

 • standardizirana i uzajamna obrada bibliotečke građe te ujednačeno vođenje kataloga i bibliografija,
 • odgovarajuća osposobljenost stručnih radnika za uzajamnu katalogizaciju,
 • računarska i komunikacijska povezanost biblioteka.

Nacionalni bibliotečko-informacijski sistem na platformi COBISS-a zajednički oblikuju nacionalni COBISS centar i biblioteke kao članice sistema.

Nacionalni COBISS centar (NCC) je bibliotečki informacijski servis sa sljedećim zadacima:

 • planiranje i usklađivanje aktivnosti u vezi s povezivanjem biblioteka u COBISS sistem,
 • osiguravanje računarskih kapaciteta za rad sistema i centralnih servisa,
 • osiguravanje programske opreme COBISS i korisničke dokumentacije za uzajamnu katalogizaciju, za lokalno bibliotečko poslovanje i za druge servise,
 • upravljanje uzajamnom bazom podataka COBIB,
 • organiziranje obrazovanja i stručna pomoć bibliotekama i drugim korisnicima programske opreme i servisa COBISS,
 • utvrđivanje osposobljenosti stručnih bibliotečkih radnika za učešće u uzajamnoj katalogizaciji (u saradnji s nacionalnom bibliotekom),
 • stručna pomoć bibliotekama u konverziji i prijenosu podataka iz drugih sistema.

U Sloveniji, zadatke nacionalnog COBISS centra obavlja IZUM, a u drugim državama to su, po pravilu, odjeljenja nacionalnih biblioteka.

Biblioteke u okviru bibliotečko-informacijskog sistema na platformi COBISS mogu imati jedan od sljedećih statusa:

 • Status nacionalne članice ima nacionalna biblioteka koja aktivno učestvuje u sistemu uzajamne katalogizacije i obavlja posebne zadatke (katalogizacija nacionalne produkcije, obrazovanje bibliotekara, provjera osposobljenosti kreatora zapisa (katalogizatora), kontrola kvaliteta obrade građe itd.).
 • Status punopravnih članica imaju biblioteke koje učestvuju u sistemu uzajamne katalogizacije i koje mogu upisivati zapise u uzajamnu bazu podataka, ako njihovi katalogizatori imaju odgovarajuće dozvole/privilegije za uzajamnu katalogizaciju na osnovu prethodne verifikacije osposobljenosti njihovih katalogizatora. Ako te privilegije ne posjeduju, ne mogu upisivati zapise u uzajamnu bazu podataka, međutim, zapise iz te baze mogu preuzimati i pohranjivati u svoje lokalne baze podataka.

U cilju razmatranja pitanja razvoja i funkcioniranja nacionalnih bibliotečko-informacijskih sistema na platformi COBISS po pravilu se formiraju savjeti članica COBISS-a koje čine predstavnici različitih grupa biblioteka (nacionalna, opšte, visokoškolske, specijalne, školske), po kriteriju ukupno unesenih zapisa u uzajamnu bazu podataka COBIB.

S nacionalnim COBISS centrima izvan Slovenije, IZUM ima potpisane krovne ugovore na osnovu kojih im osigurava:

 • know-how za organiziranje i upravljanje bibliotečko-informacijskog sistema na platformi COBISS,
 • programsku opremu COBISS za automatizaciju bibliotečkih funkcija koja je originalni proizvod IZUM-a i
 • računarske kapacitete za funkcioniranje sistema i centralnih servisa (po potrebi).

IZUM ne sarađuje neposredno sa bibliotekama iz uključenih država. Izuzetak trenutno predstavljaju biblioteke u Albaniji.

S nacionalnim COBISS centrom biblioteke sklapaju ugovor o punopravnom članstvu u nacionalnom bibliotečko-informacijskom sistemu, kojim se obavezuju da će uvažavati pravila funkcioniranja sistema i plaćati članarinu, ako to nije uređeno drugačije (u Sloveniji npr. djelatnost nacionalnog COBISS centra skoro u cjelini financira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport). Između ostalog, članarina uključuje naknadu za korišćenje programske opreme COBISS.

Tehnološka platforma sistema COBISS

COBISS3 je treća generacija programske opreme za automatizaciju bibliotečkog poslovanja i pristup različitim bazama podataka, koju razvija i održava IZUM. Na strani servera koriste se serveri sa operacionim sistemom Windows i aplikacioni serveri u programskom jeziku Java. U zaleđu se na serverima sa operativnim sistemom Linux za pohranjivanje podataka koristi relaciona baza podataka Oracle. Na strani klijenta koriste se aplikacije na osnovu programskog jezika Java, te se zato za radna mjesta u bibliotekama mogu koristiti personalni ili prijenosni računari sa različitim operacijskim sistemima (uglavnom Windows, a donekle i Linux i MacOS). Za nesmetan rad s programskom opremom COBISS3 prikladni su noviji personalni računari s pristupom internetu od bar 256 kb/s.

Arhitektonske karakteristike programske opreme COBISS3 su:

 • grafički korisnički interfejsi,
 • mogućnost unosa podataka i pretraživanje i u ćirilici,
 • upotreba standarda UNICODE (ISO 10646),
 • prilagodljivost u implementaciji izvan Slovenije,
 • što manja zavisnost od mašinske opreme i operacijskih sistema.

Programska oprema COBISS3 podržava različite funkcije biblioteka i nacionalnih COBISS centara s mogućnošću izbora korisničkih interfejsa na više jezika (slovenački, srpski, bosanski, makedonski, bugarski, albanski i engleski).

Uzajamna katalogizacija (COBISS3/Katalogizacija)

Uzajamna katalogizacija omogućuje racionalnu podjelu rada i uštedu u zahtjevnom postupku obrade bibliotečke građe i vođenja kataloga. Svaku jedinicu dovoljno je samo jednom obraditi, posle čega je zapis, preko uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka COBIB, dostupan svim učesnicima u sistemu i u mreži COBISS.net.

Za uzajamnu katalogizaciju karakteristična je tijesna povezanost lokalnih baza podataka (kataloga) pojedinačnih biblioteka sa uzajamnom bazom podataka (uzajamnim katalogom).

Baze podataka sadrže bibliografske zapise za različitu vrstu građe (monografske publikacije, serijske publikacije, integrativni izvori, članci i drugi sastavni dijelovi), za potrebe vođenja personalnih bibliografija autora i zapise za izvedena djela.

Za vođenje bibliografije istraživača u sistemu COBISS propisana je jedinstvena tipologija dokumenata/djela na osnovu koje se klasificiraju bibliografske jedinice. Za svaku bibliografsku jedinicu odredi se tip (originalni naučni članak, pregledni naučni članak, stručni članak, naučna ili stručna monografija, naučno ili stručno izlaganje na konferenciji itd.) u odnosu na definicije u propisanoj tipologiji.

Uzajamna baza podataka COBIB i sve lokalne baze podataka biblioteka učesnica, imaju istu strukturu bibliografskih zapisa i zbirnih podataka o fondu. Lokalne baze podataka, osim toga, sadrže i jedinstveno strukturirane detaljne podatke o fondu, značajne za lokalne funkcije biblioteka i prikaz u sistemu COBISS/OPAC.

Za razmjenu podataka u sistemu COBISS koriste se format COMARC/B za bibliografske podatke i format COMARC/A za normativne podatke, koji su zasnovani na formatu UNIMARC, potom format COMARC/H za podatke o fondu, koji je razvio IZUM. Za međunarodnu razmjenu bibliografskih podataka koristi se format MARC 21. Moguće su konverzije zapisa iz formata COMARC u MARC 21 i obratno. Zapisi se mogu eksportovati u strukturi ISO 2709 (MARC 21, COMARC) ili XML (Dublin Core, MODS, MARC 21, COMARC).

U procesu uzajamne katalogizacije, podaci se unose u lokalne baze podataka sa istovremenim ažuriranjem uzajamne baze podataka COBIB. Pri tom se izvodi indeksiranje oko 100 indeksa za pretraživanje za bibliografske podatke, normativne podatke i podatke o fondu.

Katalogizator, koji želi da doda zapis u lokalnu bazu podataka, najprije provjerava da li je bibliografski zapis već u uzajamnoj bazi podataka COBIB. Ako jeste, prenosi ga u svoju lokalnu bazu podataka i dodaje detaljne podatke o fondu. Ako zapis ne postoji u uzajamnoj bazi podataka, katalogizator ga može preuzeti iz mreže COBISS.net ili iz neke od raspoloživih stranih baza podataka ili ga kreira u lokalnoj bazi podataka, posle čega se taj zapis programski prenosi i u uzajamnu bazu podataka.

Prilikom kreiranja zapisa za serijske publikacije kao normativna baza koristi se međunarodna baza podataka ISSN iz koje se relevantni podaci prenose u COBIB i u lokalne baze podataka. Takođe je moguće preuzimanje bibliografskih zapisa iz WorldCat-a i iz kataloga Kongresne biblioteke. Za preuzimanje zapisa iz WorldCat-a, nacionalni COBISS centar mora da ima potpisan odgovarajući ugovor sa OCLC-om.

Moguće su i retrospektivne konverzije iz mašinski čitljivih zapisa koje je biblioteka uradila prije uključivanja u COBISS, u slučaju da ti zapisi ispunjavaju minimalne kriterije kvaliteta i kompatibilnosti s formatom COMARC. Konverzije se po pravilu izvode samo u lokalne baze podataka.

Kvalitet, ujednačenost i konzistentnost lokalnih baza podataka i uzajamne baze podataka COBIB osiguravaju se na različite načine: normativnom kontrolom ličnih imena autora, kontrolom dupliranih zapisa, programskim kontrolama za formate COMARC, redakcijom zapisa, globalnim šifrarnicima za sve standardizirane podatke (npr. države, jezici, UDK), lokalnim šifrarnicima za sve podatke koji su ujednačeni unutar biblioteke (npr. lokacije, interne oznake), automatskim numeratorima (npr. inventarski brojevi, brojevi u signaturi), kontrolom jednoznačne identifikacije serijskih publikacija itd; međutim, to se posebno postiže sistematičnim obrazovanjem kreatora zapisa te integracijom dokumentacije o COMARC formatima u programsku opremu.

Uzajamna katalogizacija zahtjevan je i odgovoran posao koji mogu obavljati samo za to osposobljeni i specijalizirani bibliotekari - katalogizatori. Njihov rad, naime, utiče i na rad drugih biblioteka i katalogizatora u sistemu.

Katalogizatori, koji žele da učestvuju u procesu uzajamne katalogizacije, te da kreiraju i redigiraju bibliografske zapise za uzajamnu bazu podataka, moraju da:

 • imaju univerzitetsko obrazovanje bibliotekarskog smjera ili univerzitetsko obrazovanje drugog smjera i položen bibliotekarski ispit,
 • uspješno završe osposobljavanje na kursevima prema programima obrazovanja za uzajamnu katalogizaciju i
 • prema propisanom postupku dobiju potrebne dozvole/privilegije za uzajamnu katalogizaciju pojedine vrste građe.

Za katalogizatore, koji bibliografske zapise samo preuzimaju iz uzajamne baze podataka COBIB u svoju lokalnu bazu podataka, prethodno navedeni uslovi nisu obavezni. Oni moraju da uzmu učešća samo na kursu za preuzimanje zapisa i vođenje fonda.

Kurseve, koji su povezani sa upotrebom formata COMARC/B, COMARC/A i COMARC/H te upotrebom programske opreme COBISS, izvode nacionalni COBISS centri, ako su za izvođenje pojedinih kurseva dobili potrebnu dozvolu IZUM-a. Kurseve, koji su povezani sa upotrebom kataloških pravila i drugih bibliotekarskih standarda, po pravilu izvodi nadležna nacionalna biblioteka.

Dozvole za uzajamnu katalogizaciju izdaju nacionalni COBISS centri, po pravilu u saglasnosti s nacionalnom bibliotekom.

COBISS/OPAC

COBISS/OPAC je web aplikacija koja bibliotekarima i krajnjim korisnicima omogućuje pristup:

 • bibliografsko-kataloškim bazama podataka u sistemu COBISS (COBIB i lokalne baze podataka biblioteka),
 • drugim bazama podataka COBISS (COLIB, CORES, CONOR, ELINKS, SGC),
 • nekim specijaliziranim bazama podataka (domaćih ili stranih proizvođača),
 • bazama podataka na udaljenim serverima Z39.50.

Pristupi stranim bazama podataka, po pravilu se uređuju konzorcijskim ugovorima s ponuđačima baza podataka, dok su neke baze takođe dostupne bez ograničenja. Tako su, npr., u sistemu COBISS.SI, na osnovu konzorcijskih ugovora, korisnicima dostupne:

 • baze podataka informacijskog servisa OCLC FirstSearch (WorldCat, ArticleFirst, ProceedingsFirst),
 • baze podataka impakt faktora - Journal Citation Reports (JCR SE, JCR SSE),
 • baze podataka impkat faktora SNIP (Source Normalized Impact per Paper),
 • normativna baza podataka imena Kongresne biblioteke (LC/NAF).

Postupci pretraživanja bibliografsko-kataloških baza podataka prilagođeni su različitim nivoima znanja korisnika (osnovni, izborni i komandni način pretraživanja). Osnovni način pretraživanja omogućuje pretraživanje riječima ili sintagmama, a rezultati su uređeni prema značaju. U izbornom načinu možemo pretraživati po 27 polja za pretraživanje – dodatnih indeksa. U komandnom načinu možemo pretraživati komandom Select koja omogućuje upotrebu Bulovih (and, or, not) i konteksnih operatora (with, near, subfield). Moguć je ispis spiska pojmova koji se pojavljuju u bazi podataka, skraćivanje pojmova za pretraživanje (riječi i fraza), ograničavanje pretraživanja po jeziku i vrsti građe, uređivanje rezultata pretraživanja itd. Na raspolaganju su tri formata ispisa za bibliografske podatke (puni, ISBD, COMARC), jedan format za zbirne podatke i jedan format za detaljne podatke o fondu.

Kod drugih baza podataka pretraživanje je prilagođeno njihovim karakteristikama, premda se izvodi preko istog korisničkog interfejsa.

Korisnici mogu da kopiraju zapise iz baze podataka COBIB za ličnu upotrebu u skladu sa uslovima korišćenja, a biblioteke mogu da kopiraju zapise za upotrebu u lokalnim bibliotečkim aplikacijama u skladu sa odredbama posebnih ugovora.

Ako biblioteka ima automatiziranu pozajmicu građe s programskom opremom COBISS, COBISS/OPAC osigurava informaciju o dostupnosti pojedinog primjerka (da li je građa slobodna ili pozajmljena, rok vraćanja). Korisnici mogu da pogledaju istorijat pozajmice, mogu da produže rok za pozajmicu, rezerviraju građu, naruče građu u okviru međubibliotečke pozajmice, da provjere trenutno stanje duga i potraživanja, mogu da podmire nepodmirena potraživanja pomoću Monete (samo u COBISS.SI) te da naruče usluge elektronskog obavještavanja.

Korisnicima je na raspolaganju i mobilnim uređajima prilagođena verzija COBISS/OPAC-a, mCOBISS. Aplikacija koristi prednosti suvremenih telefona koji funkcioniraju na sistemima Android (npr. Samsung Galaxy, Sony Xperia, HTC One) ili iOS (iPhone, iPad i iPod Touch). Besplatna aplikacija za Android na raspolaganju je u web prodavnici Google Play, a za iOS u iTunes. Ako mobilni uređaj ne podržava aplikaciju ili je korisnik ne želi instalirati, može izabrati web verziju mCOBISS.a. mCOBISS omogućuje:

 • pretraživanje građe,
 • pregled pozajmljene građe i produženje roka pozajmice,
 • rezervaciju građe, pregled i otkazivanje rezervacija,
 • pregled istorijata pozajmice,
 • pregled dugova i ograničenja,
 • primanje e-obavještenja,
 • pretraživanje/pregledanje informacija o bibliotekama,
 • prikaz lokacije biblioteka na mapi i uputstva za put do izabrane biblioteke*,
 • pregled najčitanijih knjiga,
 • izrada vlastitog spiska omiljenih knjiga*,
 • očitavanje bar kodova (ISBN i ISSN)*,
 • čuvanje korisničkog profila (omiljenih biblioteka i podataka o upisu)*,
 • posredovanje informacija o građi*.

(* samo u aplikacijama za Android ili iOS)

Digitalni repozitorij COBISS – dCOBISS

Digitalni repozitorij COBISS – dCOBISS je nova aplikacija koja je namijenjena čuvanju najčešćih tipova digitalnih objekata i upravljanju digitalnim sadržajima. Dostupna je svim bibliotekama u COBISS sistemu i u potpunosti integrirana sa ostalim segmentima COBISS sistema. Za unos sadržaja bibliotekar mora imati barem privilegiju za unos fonda u segmentu COBISS3/Fond. Svi podaci koji su pohranjeni u repozitoriju dCOBISS dostupni su korisnicima biblioteka u aplikaciji COBISS+. Grafičke datoteke mogu se koristiti kao naslovne stranice kod zapisa pri prikazu u COBISS+, a tekstualne datoteke mogu se pronaći prilikom pretraživanja po kompletnom tekstu.

Repozitorij dCOBISS akademsko-istraživačkim institucijama omogućava pohranjivanje objava istraživača otvorenog pristupa, kao i drugih podataka o projektima iz kojih je objava finansirana, podataka o finansijerima, platiocima i troškovima objavljivanja u otvorenom pristupu. Ove informacije su potrebne za analitiku otvorenog pristupa koju koriste institucije nadležne za istraživačku djelatnost, univerziteti i druge istraživačke institucije.

Najvažnije funkcionalnosti aplikacije dCOBISS:

 • Unos i upravljanje objavama (verzija objave, licenca objave, datum objave, embargo)
 • Čuvanje digitalnih objekata (datoteka)
 • Upravljanje projektima, finansijerima i platiocima
 • Podrška sinhronizaciji sa lokalnim repozitorijima
 • Podrška za prikaz naslovnih stranica zapisa u COBISS+
 • Indeksiranje tekstualnih sadržaja za potrebe pretraživanja po kompletnom tekstu u COBISS+
 • Mogućnost povezivanja i prelazak u dCOBISS neposredno iz aplikacije COBISS3/Katalogizacija
 • Mogućnost pretraživanja po uzajamnom katalogu COBIB i pohranjenim podacima u aplikaciji dCOBISS

Lokalne aplikacije

U okviru lokalnih aplikacija velika pažnja posvećena je ujednačavanju unosa i prikazu lokalnih podataka koji su namijenjeni krajnjim korisnicima. Ujednačenost je u velikoj mjeri osigurana formatom COMARC/H za podatke o fondu. Osim toga, prije uključivanja pojedine biblioteke u sistem, nacionalni COBISS centar se sa svakom bibliotekom ponaosob dogovara o načinu unosa lokalnih podataka. Način unosa podataka prilagođava se što jednostavnijoj prezentaciji za krajnje korisnike, a istovremeno se uzimaju u obzir specifičnosti organizacije rada u pojedinoj biblioteci.

Programski segment COBISS3/Nabavka uključuje sve postupke za nabavku građe (monografske publikacije) i za vođenje stanja financijskih sredstava u fondovima:

 • izbor za naručivanje građe (unos i obrada prijedloga),
 • kupovina građe koja obuhvata naručivanje građe (obična narudžbina, prednarudžbina, narudžbina sa oglednom dostavnicom, narudžbina "po ključu"), otkazivanje narudžbine, pretplata i prijem naručene građe te plaćanje primljene građe (prijem računa i praćenje stanja u fondovima),
 • reklamiranje neprispjele građe, primljene građe i primljenog računa,
 • naručivanje, prijem i slanje građe u razmjenu, prijem i slanje obaveznih primjeraka, prijem poklona i evidentiranje drugih načina dobijanja građe,
 • vodržavanje podataka o partnerima i fondovima te podešavanje numeratora,
 • slanje narudžbina dobavljačima prema standardu EDIFACT,
 • slanje spiskova obaveznog primjerka u XML obliku i priprema spiskova prilikom prijema.

Programski segment COBISS3/Serijske publikacije uključuje sve postupke za nabavku serijskih publikacija i za vođenje stanja financijskih sredstava u fondovima:

 • izbor za naručivanje građe,
 • kupovina publikacija koja obuhvata naručivanje publikacija (trajna i godišnja narudžbina), otkazivanje narudžbine, pretplata i plaćanje publikacija te praćenje stanja u fondovima,
 • kreiranje modela izlaženja,
 • kontrola dotoka građe pomoću modela izlaženja sa mogućnošću centralnog evidentiranja ili evidentiranja po odjeljenjima,
 • reklamiranje svezaka koje nedostaju i primljenog računa,
 • prijem i slanje publikacija u razmjenu, prijem i slanje obaveznih primjeraka prijem poklona te drugi načini prijema,
 • održavanje podataka o partnerima i fondovima te podešavanje numeratora.

Programski segment COBISS3/Fond omogućava cjelovito upravljanje podacima o fondu:

 • preuzimanje bibliografskih zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka,
 • dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka,
 • dopunjavanje lokalnih šifrarnika,
 • kreiranje i uređivanje podataka o fondu neposredno u segmentu COBISS3/Fond ili programski iz segmenata COBISS3/Nabavka i COBISS3/Serijske publikacije,
 • oblikovanje kompleta,
 • postupci za dodjelu inventarskih brojeva i kopiranje podataka o fondu,
 • podešavanje numeratora za inventarni broj, tekući broj u signaturi i broj za pozajmicu te mogućnost oblikovanja kriterija za automatski izbor numeratora,
 • odvojene postupke sa posebnim privilegijima za manju izmjenu podataka o fondu (statusi, stepeni dostupnosti...),
 • ispisivanje naljepnica za građu tokom uređivanja podataka o fondu neposredno na štampač ili preko ispisnih redova,
 • prijenos podataka o fondu s jednog na drugi bibliografski zapis,
 • pretraživanje i rad s pojedinim podacima o fondu bez bibliografskog zapisa,
 • prikaz spiska biblioteka koje raspolažu određenim bibliografskim zapisom,
 • dodavanje multimedijskog sadržaja.

Programski segment COBISS3/Pozajmica omogućava:

 • upis, pretraživanje, promjenu podataka ili broja članske karte, brisanje podataka o članu, paketno brisanje podataka o neaktivnim članovima,
 • pozajmicu građe van biblioteke ili u čitaonicu, vraćanje građe, rezervacije slobodne i pozajmljene građe, rezervacije građe za korišćenje u čitaonici, produženje roka pozajmice i promjenu datuma isteka,
 • pretraživanje građe, uvid u stanje građe (da li je građa slobodna ili pozajmljena, podaci o članu koji je građu pozajmio, rok vraćanja, spisak rezervacija itd.) i upis napomene o građi,
 • postavljanje parametara pozajmice (vremenski parametri, kalendar, način pozajmice cjenovnik, ograničenje pozajmice i drugi parametri),
 • odvojeno vođenje evidencije pozajmice po odjeljenjima i međuodjeljensku pozajmicu građe (za biblioteke kod kojih je pozajmica organizirana po odjeljenjima),
 • elektronsko obavještavanje članova o skorašnjem isteku roka pozajmice, skorom prijemu opomene, o dospjeloj rezerviranoj građi, isteku važenja rezervacije i isteku članstva,
 • podršku stalnim rezervacijama serijskih publikacija,
 • izradu opomena,
 • sistem financijskog poslovanja s mogućnošću ručnog ili programskog evidentiranja potraživanja, podmirivanja potraživanja (gotovinskog ili negotovinskog), zaključivanje blagajne, ispis različitih potvrda za članove itd.

Programski segment COBISS3/Međubibliotečka pozajmica omogućava:

 • obradu primljenih COBISS3/MP-narudžbina (narudžbine dospjele iz drugih biblioteka koje koriste segment COBISS3/Međubibliotečka pozajmica),
 • obradu primljenih COBISS/OPAC-narudžbina (narudžbina članova biblioteke),
 • pristup katalogu domaće biblioteke i rezervaciju građe domaće biblioteke,
 • naručivanje građe kod dobavljača ili u magacinu, ponovno naručivanje, prenaručivanje,
 • otkazivanje narudžbina kod dobavljača ili internih narudžbina,
 • evidentiranje prijema građe od dobavljača ili građe domaće biblioteke,
 • dostavljanje građe naručiocu,
 • vraćanje građe naručioca i vraćanje građe dobavljaču ili u magacin,
 • pripremu različitih obavještenja za naručioce i dobavljače,
 • pripremu računa za pravna lica - partnere koji se pojavljuju kao naručioci ili platiše usluga i ispis knjige izdanih računa,
 • elektronsko obavještavanje korisnika o dospjeloj građi, nerealiziranoj dostavi i isteku roka pozajmice.

Programski segment COBISS3/Ispisi je segment za generiranje različitih ispisa, koji se mogu štampati ili slati e-poštom. Ispisi se pripremaju na osnovu podataka iz svih segmenata programske opreme COBISS3. U segmentu COBISS3/Ispisi postoje sljedeći ispisi:

 • ispisi iz bibliografskih i normativnih baza podataka (ispisi zapisa u formatu COMARC, ISBD, GARE...),
 • ispisi iz baza podataka lokalnih aplikacija (nabavka, serijske publikacije, fond, pozajmica, međubibliotečka pozajmica):
  • statistike (u pozajmici, u međubibliotečkoj pozajmici, u nabavci, za fond itd.),
  • dokumenti (narudžbina u nabavci ili za međubibliotečku pozajmicu, račun, dobavnica, različite vrste obavještenja, reklamacija, reversi u pozajmici, pregledi za koordinaciju nabavke itd.),
  • interni dokumenti i spiskovi (inventarska knjiga, spisak otpisane građe, knjiga signatura, interna narudžbina, spisak za cirkulaciju serijskih publikacija, spisak članova sa pozajmljenom građom, izvještaji o inventaru itd.),
  • naljepnice (za građu, za člansku kartu, sa adresama partnera itd.).

Ovaj programski segment omogućuje i eksport podataka za dalju obradu.

COBISS3/Upravljanje aplikacijama je segment koji bibliotekama omogućuje:

 • održavanje podataka o domaćoj biblioteci i partnerima,
 • uvid u podatke o korisnicima sistema (veza sa centralnim registrom korisnika).

Druge aplikacije

Bibliografije istraživača je web aplikacija koja omogućuje izradu personalnih bibliografija istraživača, ako bibliografski zapisi u bazi podataka COBIB, osim uobičajenih bibliografskih podataka, sadrže i jednoznačnu identifikaciju autora (šifra istraživača) i oznaku za tip bibliografske jedinice po važećoj tipologiji dokumenata/djela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS. Izborom ulaznih parametara mogu se formirati različiti ispisi. Neke funkcije ove aplikacije u Sloveniji su integrirane u informacijski sistem o istraživačkoj djelatnosti SICRIS i koriste se prilikom vrednovanja bibliografskih pokazatelja istraživačke uspješnosti istraživača.

Najčitanije knjige je web aplikacija koja omogućuje izradu spiskova najčešće pozajmljivane građe u određenom periodu (na osnovu podataka o pozajmici u bibliotekama koje imaju automatiziranu pozajmicu).

Bibliotečka nadoknada je web aplikacija koja omogućuje izradu spiskova – statistike pozajmice bibliotečke građe po autorima koji su kandidati za novčanu bibliotečku nadoknadu, na osnovu broja pozajmica njihovih djela u bibliotekama (u skladu s kriterijima koje određuje nadležni državni organ). U sistemu COBISS.SI važi Pravilnik o realizaciji bibliotečke nadoknade koji je usvojilo Ministarstvo za kulturu (spiskovi se rade na osnovu bibliografskih zapisa iz baze podataka COBIB.SI, normativnih zapisa za imena autora iz baze podataka CONOR.SI i arhivskih podataka o pozajmicama u opštim bibliotekama u određenom periodu).

Server Z39.50 i server SRW/SRU omogućuju korisnicima pristup bibliografskim bazama podataka u sistemu COBISS na osnovu posebnog ugovora sa nacionalnim COBISS centrom (za pristup uzajamnoj bazi podataka COBIB) ili sa pojedinom bibliotekom (za pristup njenoj lokalnoj bazi podataka.

Server LDAP omogućuje bibliotekama autentifikaciju korisnika biblioteke prilikom korišćenja njenih informatičkih usluga.

Server SIP2 omogućuje priključivanje pomoćnih uređaja za pozajmicu građe, kao što su: knjigomati, telefonski automati i drugi uređaji koji podržavaju protokol SIP2.

Zaštita prava institucija učesnica

Prava institucija učesnica uređuju se međunarodnim konvencijama i direktivama Evropske unije, zakonom o autorskim i srodnim pravima (copyright), zakonom o industrijskoj svojini, zakonom o zaštiti konkurencije, te međusobnim ugovorima.

U skladu s tim, nacionalni COBISS centar ima autorsko pravo na uzajamnu bazu podataka COBIB u cjelini, u vidu zbirke podataka, a ujedno nije vlasnik autorskog prava za bilo koji pojedinačni zapis u toj bazi podataka. Činjenica da je pojedinačni zapis, urađen kod određenog učesnika u sistemu uzajamne katalogizacije, trajno je evidentirana u uzajamnoj azi podataka COBIB.

Učesnici, odnosno korisnici pojedinog sistema COBISS, bez prethodne suglasnosti nacionalnog COBISS centra, ne smiju da prenose mašinski čitljive zapise iz sistema COBISS u druge baze podataka i sisteme za automatizaciju lokalnih funkcija biblioteke, ili da ih namjene prodaji. Sa zapisima koje su sami kreirali raspolažu bez ograničenja samo za onu namjenu koja ne ugrožava integritet i koncepciju razvoja pojedinog sistema COBISS. Zapisi, preuzeti iz COBIB-a i preneseni u druge baze podataka i sisteme, pored oznake kreatora, moraju da imaju i oznaku COBISS, što označava da potiču iz uzajamne baze podataka COBIB.

Prilikom korišćenja drugih baza podataka, čiju ponudu, na osnovu posebnih ugovora s njihovim proizvođačima, organizira nacionalni COBISS centar, važe ograničenja koja proističu iz spomenutih ugovora.

Vlasnik autorskog prava za programsku opremu COBISS i COBISS priručnike je IZUM. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB i CONOR su zaštićeni znaci IZUM-a.

Svaki nacionalni COBISS centar mora se brinuti o zaštiti informacijske privatnosti pojedinaca u sistemu COBISS, tako što će sprečavati nezakonito i neovlašćeno korišćenje ličnih podataka.

Pomoć korisnicima

Korisnicima programske opreme COBISS u Sloveniji i nacionalnim COBISS centrima u mreži COBISS.net, IZUM osigurava pomoć telefonom od ponedjeljka do petka od 7.30 do 20.00 i subotom od 7.30 do 13.00 sati na telefonskom broju +386 (0)2 25 20 333.

Za pomoć elektronskom poštom na raspolaganju je adresa podpora@izum.si.

Bibliotekama van Slovenije stručnu pomoć osiguravaju njihovi nacionalni COBISS centri.

Januar 2016.