COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem i servisi

Uvod

Biblioteke su u informacionom društvu nezaobilazni centri znanja, a njihov zadatak je i evidentiranje rezultata "intelektualne produkcije". Svoju ulogu ne mogu da obavljaju ako njihovo funkcionisanje ne podržava savremena informaciona i komunikaciona tehnologija. Takođe, ne mogu uspješno da funkcionišu kao usamljena ostrva, već moraju da se povezuju i time obezbijede uslove za dijalog i saradnju kao najbolju osnovu za razvoj svake države i međunarodne zajednice u cjelini.

Zajednica jugoslovenskih nacionalnih biblioteka je 1987. godine usvojila sistem uzajamne katalogizacije kao zajednički osnov bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije, a ulogu nosioca razvoja organizacionih rješenja i programske opreme preuzeo je Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora.

IZUM je 1991. godine promovisao sistem COBISS (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi) kao nadogradnju sistema uzajamne katalogizacije. Isti akronim je tada počeo da se koristi i za pripadajuću programsku opremu. Usljed raspada Jugoslavije biblioteke van Slovenije su se isključile iz zajedničkog sistema uzajamne katalogizacije, a skoro sve su potom postupno obnovile saradnju sa IZUM-om i danas u svojim državama uspostavljaju autonomne bibliotečko-informacione sisteme na platformi COBISS sa uzajamnom katalogizacijom u mreži COBISS.net.

mreža COBISS.net

COBISS.SI, COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH i COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG, COBISS.AL i COBISS.KS su oznake za autonomne bibliotečko-informacione sisteme koji su uspostavljeni u pojedinačnim državama (Slovenija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska, Albanija i Kosovo). U Bosni i Hercegovini postoje dva sistema (COBISS.BH i COBISS.RS), jer se jedna konstitutivna jedinica (Republika Srpska) 2013. godine odlučila za uspostavljanje autonomnog sistema. U Albaniji ulogu nacionalnog COBISS centra preuzela je Akademija nauka Albanije. I na Kosovu se sistem COBISS.KS trenutno uspostavlja bez učešća nacionalne biblioteke.

Sporazum o uspostavljanju mreže COBISS.net i slobodnom protoku bibliografskih zapisa koji se kreiraju u autonomnim bibliotečko-informacionim sistemima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije potpisan je 2003. godine.

Organizacioni model COBISS sistema

COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom CONOR i brojnim drugim funkcijama. Stručne osnove i tehnološke pretpostavke za rad sistema su:

 • standardizovana i uzajamna obrada bibliotečke građe i jedinstveno vođenje kataloga i bibliografija,
 • odgovarajuća obučenost stručnih saradnika za uzajamnu katalogizaciju,
 • računarska i komunikaciona povezanost biblioteka.

Nacionalni bibliotečko-informacioni sistem na platformi COBISS-a zajednički oblikuju nacionalni COBISS centar i biblioteke kao članice sistema.

Nacionalni COBISS centar (NCC) je bibliotečki-informacioni sistema čiji su zadaci:

 • planiranje i usklađivanje aktivnosti u vezi sa povezivanjem biblioteka u COBISS sistem,
 • obezbjeđivanje računarskih kapaciteta za rad sistema i centralnih servisa,
 • obezbjeđivanje programske opreme COBISS i korisničke dokumentacije za uzajamnu katalogizaciju, lokalno poslovanje biblioteka i druge servise,
 • upravljanje uzajamnom bazom podataka COBIB,
 • organizovanje obuka i stručna pomoć bibliotekama i drugim korisnicima programske opreme i servisa COBISS,
 • utvrđivanje obučenosti stručnih saradnika biblioteka za učešće u uzajamnoj katalogizaciji (u saradnji sa nacionalnom bibliotekom),
 • stručna pomoć bibliotekama prilikom konverzije i prenosa podataka iz drugih sistema,
 • organizovanje pristupa stranim informacionim servisima i bazama podataka na osnovu konzorcionih ugovora.ovora.

U Sloveniji zadatke nacionalnog COBISS centra izvodi IZUM, a u drugim državama su to obično odeljenja nacionalnih biblioteka.

Biblioteke mogu da imaju jedan od sljedećih statusa u bibliotečko-informacionom sistemu na COBISS platformi:

 • Status nacionalne članice ima nacionalna biblioteka koja aktivno učestvuje u sistemu uzajamne katalogizacije i obavlja i posebne zadatke (katalogizacija nacionalne produkcije, obučavanje bibliotekara, provjeravanje obučenosti kreatora zapisa (katalogizatora), kontrola kvaliteta obrade građe itd).
 • Status punopravnih članica imaju biblioteke koje učestvuju u sistemu uzajamne katalogizacije i unose zapise u uzajamnu bazu podataka, ako njihovi katalogizatori imaju odgovarajuće dozvole/privilegije za uzajamnu katalogizaciju. Ako nemaju ove privilegije, ne mogu da unose zapise u uzajamnu bazu podataka, ali zapise mogu da preuzimaju iz te baze i čuvaju u svojim lokalnim bazama podataka.

U svrhu razmatranja pitanja razvoja i rada nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema na COBISS platformi obično se uspostavljaju savjeti COBISS članica koje čine predstavnici različitih grupa biblioteka (nacionalna, opšte, visokoškolske, specijalne, školske) po kriterijumu ukupno unesenih zapisa u uzajamnu bazu podataka COBIB.

IZUM je sa nacionalnim COBISS centrima sklopio krovne ugovore na osnovu kojih im nudi:

 • umijeće za organizovanje i upravljanje bibliotečko-informacionim sistemom na COBISS platformi,
 • programsku opremu COBISS za automatizaciju funkcija biblioteka koja je originalni proizvod IZUM-a i
 • računarske kapacitete za rad sistema i centralnih servisa (po potrebi).

IZUM sa bibliotekama iz država učesnica ne sarađuje neposredno. Izuzetak predstavljaju trenutno biblioteke na Kosovu.

Biblioteke sa nacionalnim COBISS centrom sklapaju ugovor o punopravnom članstvu u nacionalnom bibliotečko-informacionom sistemu kojim se obavezuju da će poštovati pravila rada sistema i plaćati godišnju članarinu, osim ako to nije drugačije regulisano (u Sloveniji npr. djelatnost nacionalnog COBISS centra skoro u potpunosti finansira Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i inovacije). Članarina između ostalog uključuje nadoknadu za upotrebu programske opreme COBISS.

Platforma COBISS sistema

ičitim bazama podataka koju razvija i održava IZUM, a u upotrebi je od 2000. godine. Osmišljena je modularno i obuhvata devet segmenata: Katalogizacija, Nabavka, Serijske publikacije, Elektronski izvori, Fond, Pozajmica, Međubibliotečka pozajmica, Upravljanje aplikacijama i Ispisi.

Četvrtu generaciju programske opreme predstavljaju internet aplikacije COBISS Cat i COBISS Lib. Segment Katalogizacija je u ovoj generaciji postala samostalna aplikacija COBISS Cat, a aplikacija COBISS Lib obuhvata preostalih osam segmenata. Biblioteke su obije aplikacije počele da koriste 2023. godine.

Programska oprema COBISS3 i aplikacije COBISS Cat i COBISS Lib podržavaju postupke u katalogizaciji i poslovne procese biblioteka i nacionalnih COBISS centara s mogućnošću izbora korisničkih interfejsa na više jezika (slovenački, srpski, bosanski, hrvatski, crnogorski, makedonski, bugarski, albanski i engleski).

Uzajamna katalogizacija

Uzajamna katalogizacija omogućava racionalnu podјelu posla i uštedu u zahtјevnom postupku obrade bibliotečke građe i vođenju kataloga. Za svaku jedinicu građe dovoljna je samo jedna obrada, nakon čega je zapis preko uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka COBIB dostupan svim učesnicima u sistemu i mreži COBISS.net.

Za uzajamnu katalogizaciju karakteristična je uska povezanost lokalnih baza podataka (kataloga) pojedinačnih biblioteka sa uzajamnom bazom podataka (uzajamnim katalogom).

Baze podataka sadrže bibliografske zapise za različite vrste građe (knjige, neknjižnu građu, serijske publikacije, integrativne izvore, članke i druge sastavne dјelove), a za potrebe vođenja personalnih bibliografija autora i zapise za izvedena dјela.

Za vođenje bibliografija istraživača u COBISS sistemu propisana je jedinstvena tipologija dokumenata/dela na osnovu koje se bibliografske jedinice klasifikuju. Svakoj bibliografskoj jedinici se određuje tip (izvorni naučni članak, pregledni naučni članak, stručni članak, naučna ili stručna monografija, naučno ili stručno izlaganje na konferenciji itd.) s obzirom na definicije u propisanoj tipologiji.

Uzajamna baza podataka COBIB i sve lokalne baze podataka biblioteka koje učestvuju imaju istu strukturu bibliografskih zapisa i zbirnih podataka o fondu. Lokalne baze podataka pored ovih sadrže i jedinstveno strukturisane detaljne podatke o fondu koji su značajni za lokalne funkcije biblioteka i prikazivanje u COBISS+.

Za razmjenu podataka u COBISS sistemu koriste se format COMARC/B za bibliografske podatke i format COMARC/A za normativne podatke koji se zasnivaju na formatu UNIMARC, kao i format COMARC/H za podatke o fondu koji je IZUM razvio. Za međunarodnu razmjenu bibliografskih podataka koristi se format MARC 21. Moguće su konverzije zapisa iz formata COMARC u MARC 21 i obrnuto. Zapisi mogu da se izvezu u strukturi ISO 2709 (MARC 21, COMARC) ili XML (Dublin Core, MODS, MARC 21, COMARC).

U procesu uzajamne katalogizacije bibliografski podaci se unose u lokalne baze podataka uz istovremeno ažuriranje uzajamne baze podataka COBIB, a normativni podaci u dvije normativne baze: za formalnu obradu (CONOR) i za sadržinsku obradu (predmetni indeksi pojedinačnih država). Pritom se izvodi indeksiranje pomoću oko 100 indeksa za pretraživanje za bibliografske podatke i oko 60 za normativne podatke.

Katalogizator koji želi da doda zapis u lokalnu bazu podataka prvo provjerava da li je bibliografski zapis već u uzajamnoj bazi podataka COBIB. Ako jeste, prenosi ga u svoju lokalnu bazu podataka. Ako zapis u uzajamnoj bazi podataka ne postoji, može da ga preuzme iz mreže COBISS.net ili iz neke od stranih baza podataka, odnosno da ga kreira u lokalnoj bazi podataka, a onda se zapis automatski prenosi i u uzajamnu bazu podataka.

Prilikom kreiranja zapisa za serijske publikacije kao normativna baza podataka koristi se baza podataka ISSN iz koje se relevantni podaci prenose u COBIB i u lokalne baze podataka. Bibliografski zapisi mogu da se preuzmu i iz kataloga WorldCat i iz kataloga Kongresne biblioteke. Za preuzimanje zapisa iz kataloga WorldCat nacionalni COBISS centar mora da ima sklopljen ugovor sa OCLC-em.

Moguće su i retrospektivne konverzije iz mašinski čitljivih zapisa koje je biblioteka napravila prije uključivanja u COBISS ako ispunjavaju minimalne kriterijume kvaliteta i kompatibilnosti sa COMARC formatom. Konverzije se obično izvode samo za lokalne baze podataka.

Kvalitet, cjelovitost i konzistentnost lokalnih baza podataka i uzajamne baze podataka COBIB obezbjeđuju se na različite načine: normativnom kontrolom, kontrolom dupliranih zapisa, programskim kontrolama za COMARC formate, redakcijom zapisa, globalnim šifrarnicima za sve standardizovane podatke (npr. države, jezici, UDK), lokalnim šifrarnicima za sve podatke koji su jedinstveni unutar biblioteke (npr. za UDK za statistiku), automatskim numeratorima (npr. za broj obaveznog primjerka), kontrolom jedinstvene identifikacije serijske publikacije itd, a prevashodno sistematičnim obrazovanjem kreatora zapisa i integracijom dokumentacije o COMARC formatima u programsku opremu.

Uzajamna katalogizacija je zahtjevan i odgovoran posao koji obavljaju obučeni i specijalizovani bibliotekari – katalogizatori. Njihov rad utiče na rad svih biblioteka i katalogizatora u sistemu. Katalogizatori koji žele da učestvuju u procesu uzajamne katalogizacije, kreiraju i rediguju bibliografske zapise za uzajamnu bazu podataka moraju da dobiju barem dozvolu A za uzajamnu katalogizaciju knjiga. Uslovi za dobijanje propisani su u okviru pojedinačnog COBISS sistema, pri čemu je u svim sistemima obavezno pohađanje barem kursa Katalogizacija u COBISS sistemu – početni kurs. Bibliotekari koji bibliografske zapise samo preuzimaju iz uzajamne baze podataka COBIB u svoju lokalnu bazu podataka moraju da pohađaju samo kurseve za preuzimanje zapisa i vođenje fonda.

Kurseve koji su vezani za upotrebu formata COMARC/B, COMARC/A i COMARC/H, kao i upotrebu programske opreme COBISS izvode nacionalni COBISS centri ako su za izvođenje pojedinačnih kurseva dobili neophodnu dozvolu IZUM-a. Kurseve koji su povezani sa upotrebom kataloških pravila i drugih bibliografskih standarda obično izvodi nadležna nacionalna biblioteka.

Dozvole za uzajamnu katalogizaciju izdaju nacionalni COBISS centri obično uz saglasnost nacionalne biblioteke.

COBISS+

COBISS+ bibliotekama i korisnicima biblioteka omogućava onlajn pristup sledećim bazama podataka:

 • uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB – zajednički katalog biblioteka koje učestvuju u COBISS sistemu,
 • lokalne baze podataka – katalozi pojedinačnih biblioteka u COBISS sistemu,
 • druge baze podataka u COBISS sistemu – specijalizovane baze podataka koje čine dio pojedinačnih COBISS sistema,
 • drugi informacioni izvori – strane i domaće specijalizovane baze podataka,
 • Unpaywall – baza naučnih članaka u slobodnom pristupu.

U uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka, lokalnim bazama podataka biblioteka i drugim bazama podataka možemo da koristimo jedan od sljedećih načina pretraživanja:

 • Osnovno pretraživanje – upišemo riječi ili frazu, kliknemo na PRETRAŽI čime dobijamo rezultate pretraživanja.
 • Izborno pretraživanje – koristimo obrazac za pretraživanje, izaberemo polja za pretraživanje koja možemo da kombinujemo s logičnim operatorima.
 • Komandno pretraživanje – sami formiramo zahtjev za pretraživanje u pravilnoj sintaksi za pretraživanje, a pritom moramo da poznajemo strukturu bibliografskih zapisa.

Biramo onaj način pretraživanja koji nam u datom slučaju najviše odgovara. Osnovno pretraživanje je namijenjeno opštim upitima. Kod izbornog ili komandnog pretraživanja detaljnim formiranjem zahtjeva za pretraživanje možemo više da se približimo željenim rezultatima.

Zapise u bibliografsko-kataloškim bazama podataka COBISS sistema pripremaju bibliotekari. Osnovne vrste građe po kojima možemo da šaljemo upite su:

 • knjige,
 • serijske publikacije,
 • članci,
 • e-knjige,
 • audio-knjige,
 • audio-snimci,
 • video-snimci i filmovi,
 • e-video,
 • kartografska građa,
 • notna građa,
 • grafika,
 • igračke – predmeti,
 • izvedena djela.

Zapisi mogu da sadrže i linkove na kompletne tekstove.

COBISS+ je namijenjen svima koji traže podatke o građi ili građu koja je na raspolaganju u bibliotekama.

COBISS+ je slobodno dostupan.

Svi korisnici mogu bez ikakvih ograničenja da pretražuju po zajedničkom katalogu biblioteka COBIB (podrazumevano podešavanje), lokalnim bazama podataka i većini drugih baza podataka. Pretraživanje je ograničeno kod nekih stranih baza podataka kod kojih treba poštovati dogovore o licenci sa ponuđačima, stoga je neophodna autorizovana prijava korisnika.

COBISS+ omogućava pretraživanje i pregled bibliografskih zapisa o građi. Zapisi mogu da sadrže i linkove na kompletne tekstove ili druge servise (npr. elektronske izvore) van aplikacije COBISS+. Takvi servisi mogu da imaju ograničenja licencom koja su vezana za ugovor između ponuđača usluge i biblioteke koja te servise nudi korisnicima. Za pristup licenciranim izvorima neophodna je autorizovana prijava korisnika.

U COBISS+ su uključeni sledeći specijalizovani univerzitetski portali:

Portali su prilagođeni univerzitetskim okruženjima za pretraživanje i pristup sadržajima, kao i drugim alatima i pomagalima koje biblioteke koje upravljaju portalima nude svojim studentima, profesorima, istraživačima i ostalim korisnicima kao podršku obrazovnom procesu.

COBISS+ obavlja i zadatke alata za otkrivanje informacija koje su prijeko potrebne korisnicima akademsko-istraživačkih institucija u Sloveniji. Integrisani indeks elektronskih izvora sadrži više od sto miliona zapisa za članke, e-časopise, e-knjige, istraživačke izveštaje, izlaganja na konferencijama, audio i video sadržaja i sl. različitih izdavača (Elsevier, Wiley, Springer Nature itd), agregatora (EBSCO, ProQuest itd), ponuđača baza podataka (Web of Science, Scopus itd) i drugih repozitorijuma širom svijeta. Studentima, istraživačima i ostalim korisnicima COBISS+ tako je omogućeno pretraživanje elektronskih sadržaja slobodnog pristupa ili s licencom u svim oblastima nauke s linkovima na građu (čak i na kompletan tekst).

Pristup licenciranim sadržajima na koje se biblioteke pretplaćuju pojedinačno ili preko konzorcionih ugovora omogućen je na osnovu IP kontrole računara i na daljinu preko prijave u COBISS+. Sadržaji u slobodnom pristupu su za sve korisnike slobodno dostupni u kompletnom tekstu.

Korisnici imaju na raspolaganju i mCOBISS. Riječ je o verziji COBISS+ koja je prilagođena mobilnim uređajima. Aplikacija koristi prednosti savremenih telefona koji rade na sistemima Android i iOS. Besplatnu aplikaciju za Android možemo naći u internet prodavnici Google Play, a za iOS u iTunes. mCOBISS omogućava ograničen skup funkcionalnosti.

Digitalni repozitorijum COBISS - dCOBISS

Digitalni repozitorijum COBISS – dCOBISS je nova aplikacija koja je namijenjena čuvanju najčešćih vrsta digitalnih objekata i upravljanju digitalnim sadržajima. Dostupna je svim bibliotekama u COBISS sistemu i u potpunosti integrisana s ostalim segmentima COBISS sistema. Za unos sadržaja bibliotekaru je potrebna barem privilegija za unos fonda u segmentu Fond. Svi podaci koji su sačuvani u repozitorijumu dCOBISS korisnicima su dostupni u aplikaciji COBISS+. Datoteke sa slikama mogu da se koriste kao naslovne strane kod pojedinačnih zapisa prilikom prikaza u COBISS+, a tekstualne datoteke mogu da se pretražuju i po kompletnom tekstu.

Repozitorijum dCOBISS akademsko-istraživačkim institucijama u Sloveniji omogućava čuvanje objava istraživača u slobodnom pristupu i drugih podataka o projektima iz kojih je objava finansirana, o finansijerima, platiocima i troškovima objava u slobodnom pristupu. Ove informacije su neophodne za analitiku slobodnog pristupa koja je potrebna Javnoj agenciji za naučno-istraživačku i inovacionu dјelatnost Republike Slovenije, univerzitetima i drugim slovenačkim istraživačkim institucijama.

Neke od najznačajnijih funkcionalnosti aplikacije dCOBISS:

 • unos i upravljanje objavama (verzija objave, licenca objave, datum objave, embargo),
 • čuvanje digitalnih objekata (datoteka),
 • upravljanje projektima, finansijerima i platiocima,
 • podrška sinhronizaciji s lokalnim repozitorijumima,
 • podrška prikazu naslovnih strana zapisa u COBISS+,
 • indeksiranje tekstualnih sadržaja za potrebe pretraživanja po kompletnim tekstovima u COBISS+,
 • povezivanje i prelazak u dCOBISS neposredno iz aplikacije COBISS3/Katalogizacija,
 • mogućnost pretraživanja po uzajamnom katalogu COBIB.SI i sačuvanim podacima u dCOBISS.

COBISS3 i COBISS Lib – podrška poslovnim procesima u biblioteci

Programska oprema COBISS3 i njena sljedeća generacija COBISS Lib obezbjeđuju podršku poslovnim procesima biblioteke na osnovu funkcionalnosti u međusobno povezanim segmentima Nabavka, Serijske publikacije, Elektronski izvori, Fond, Pozajmica, Međubibliotečka pozajmica, Upravljanje aplikacijama (u COBISS3), odnosno Podešavanja i administracija (u COBISS Lib) i Ispisi.

Segment Nabavka uključuje sve postupke za nabavku građe (monografske publikacije) i za vođenje stanja novčanih sredstava na kontima:

 • izbor za naručivanje građe,
 • kupovina građe koja obuhvata naručivanje građe, otkazivanje narudžbe, prethodno plaćanje i prijem naručene građe, kao i plaćanje primljene građe i praćenje stanja na kontima,
 • reklamacije građe koja nije stigla, primljene građe i primljenog računa,
 • naručivanje, prijem i slanje građe za zamjenu, prijem i slanje obaveznih primjeraka, prijem poklona i evidentiranje drugih načina nabavljanja građe,
 • održavanje podataka o partnerima i kontima,
 • slanje narudžbi dobavljačima po standardu EDIFACT,
 • podrška za zajedničku nabavku (biblioteka kupuje građu za drugu, partnersku biblioteku, pri čemu se podaci automatski prenose između baza obiju biblioteka),
 • slanje spiskova obaveznih primjeraka u XML obliku.

Segment Serijske publikacije uključuje sve postupke za nabavku serijskih publikacija i za vođenje stanja novčanih sredstava na kontima:

 • izbor za naručivanje publikacija,
 • kupovina publikacija koja obuhvata naručivanje publikacija sa stalnim i godišnjim narudžbama, otkazivanje narudžbi, prethodno plaćanje i praćenje stanja na kontima,
 • kreiranje modela izlaženja,
 • kontrola dotoka građe na osnovu modela izlaženja s mogućnošću centralnog evidentiranja ili evidentiranja po odeljenjima,
 • reklamacija sveski koje nedostaju i dobijenog računa,
 • prijem i slanje publikacija za zamenu, prijem i slanje obaveznih primjeraka, prijem poklona i drugi načini prijema,
 • održavanje podataka o partnerima i kontima.

Segment Elektronski izvori uključuje postupke za nabavku e-izvora (e-knjiga, e-serijskih publikacija, baza podataka, audio-knjiga, e-videa itd) koji su objavljeni na internetu ili na računarskim mrežama, kao i postupke za vođenje stanja novčanih sredstava na kontima:

 • kupovina e-izvora koja obuhvata kupovinu paketa i licenci za samostalne e-izvore, avansno plaćanje i plaćanje izvora i praćenje stanja na kontima,
 • veza sa portalima za pozajmicu e-izvora (e-knjiga, audio-knjiga itd) koji mogu da se povežu sa COBISS sistemom (autentikacija nakon prijave člana na portal lozinkom za Moju biblioteka i prenos podataka o kupovini licence, pozajmici e-knjige i prijevremenom vraćanju e-knjige u COBISS sistem),
 • evidentiranje obaveznog primjerka elektronskih publikacija,
 • održavanje podataka o partnerima i kontima.

Segment Fond omogućava cjelovito upravljanje podacima o fondu koje obuhvata:

 • preuzimanje bibliografskih zapisa iz uzajamne baze podataka u lokalnu bazu,
 • dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka,
 • kreiranje i uređivanje podataka o fondu neposredno u segmentu Fond ili programski u segmentu Nabavka i Serijske publikacije,
 • inventarisanje i ispisivanje naljepnica za građu neposredno na štampač ili preko redova za ispis,
 • odvojene postupke s posebnim privilegijama za praćenje samo određenih podataka o fondu (statusi, stepen dostupnosti itd),
 • formiranje kompleta,
 • postupke za serijske publikacije (modeli izlaženja, kontrola dotoka itd),
 • vođenje fonda integrativnih izvora,
 • dodavanje multimedijalnog sadržaja,
 • provjeravanje i izbor izdvojene bibliotečke građe,
 • uređivanje podataka za koordinaciju nabavke međunarodne naučne literature i baza podataka,
 • izvođenje inventara kada je biblioteka otvorena ili zatvorena,
 • vođenje udžbeničkog fonda u školskim bibliotekama.

Segment Pozajmica omogućuje:

 • upis članova u biblioteku, preko interneta ili prenosom podataka iz referentne baze podataka o studentima, pretraživanje, promjena podataka ili broja članske karte, ispis naljepnice za člansku kartu, potpisivanje na tabli za potpisivanje i elektronsko čuvanje obrazaca za upis (pristupnih izjava), brisanje podataka o članu, paketno brisanje podataka o neaktivnim članovima,
 • pozajmica građe van biblioteke ili za čitaonicu, vraćanje građe, evidentiranje gubitka građe, produženje roka pozajmice ili promjene datuma isteka,
 • rezervacija slobodne i zauzete građe, rezervacije građe za korišćenje u čitaonici, praćenje i obrada rezervacija slobodne građe, preuzimanje rezervisane građe na različitim mestima za preuzimanje, paketno brisanje isteklih rezervacija,
 • pretraživanje građe, uvid u stanje građe (slobodna ili pozajmljena građa, podaci o članu koji je građu pozajmio, rok vraćanja, spisak rezervacija itd) i upis napomene o građi,
 • podešavanje parametara pozajmice (vremenski parametri, kalendar, cjenovnik, ograničenje pozajmice, podešavanje obrazaca za reverse, račune i opomene i drugi parametri),
 • odvojeno vođenje evidencije pozajmice po odjeljenjima i za međuodjeljensku pozajmicu građe (za biblioteke koje su pozajmicu organizovale po odјeljenjima),
 • vođenje evidencije pozajmice u mobilnoj biblioteci (u bibliobusu),
 • elektronsko obavјeštavanje članova o skorašnjem isteku roka pozajmice, skorašnjem prijemu opomene, pristigloj rezervisanoj građi, nepodmirenim potraživanjima, isteku važenja rezervacije i isteku članstva,
 • formiranje i slanje opštih i posebnih obavјeštenja članovima,
 • slanje reversa na e-adresu člana,
 • podršku stalnim rezervacijama serijskih publikacija,
 • podršku pozajmici inventara,
 • izradu opomena,
 • sistem finansijskog poslovanja s mogućnošću ručnog ili programskog evidentiranja potraživanja, podmirivanja potraživanja (gotovinskog i negotovinskog), zaključivanje blagajne, ispis različitih potvrda za članove itd.

Segment Međubibliotečka pozajmica uključuje sve postupke kod kojih biblioteka nastupa u ulozi naručioca građe iz drugih biblioteka i postupke kod kojih biblioteka nastupa u ulozi dobavljača građe iz svog fonda. Biblioteka omogućava:

 • unos primljenih zahteva za MP,
 • obradu primljenih narudžbi COBISS3/MP (narudžbe drugih biblioteka pristigle iz segmenta Međubibliotečka pozajmica koje se programski sačuvaju u bazu zahtјeva za MP),
 • obradu primljenih narudžbi COBISS+ (narudžbe članova biblioteke pristigle iz COBISS+ koje se programski sačuvaju u bazu zahtјeva za MP),
 • pristup katalogu domaće biblioteke i rezervaciju građe domaće biblioteke,
 • naručivanje građe kod dobavljača ili u skladištu, ponovno naručivanje, prenaručivanje,
 • otkazivanje narudžbe kod dobavljača ili internih narudžbi,
 • evidentiranje prijema građe od dobavljača ili građe domaće biblioteke,
 • dostavljanje građe naručiocu,
 • vraćanje građe naručioca i vraćanje građe dobavljaču ili u skladište,
 • pripremu i slanje različitih obavјeštenja naručiocima i dobavljačima,
 • razmјenu poruka o otvorenim narudžbama za međubibliotečku pozajmicu sa naručiocima (članovi) preko COBISS+.

Segment Ispisi je namijenjen pripremi različitih vrsta ispisa (npr. spiskova, statistika), ispisivanju i slanju pripremljenih ispisa, pripremi sadržaja ispisa gdјe je to omogućeno i određivanju načina sortiranja podataka u statistikama. Ispisi se pripremaju na osnovu podataka iz svih segmenata programske opreme COBISS3 i COBISS Lib – iz bibliografskih i normativnih baza podataka i iz baza podataka lokalnih aplikacija. Vrste ispisa u ovom segmentu:

 • ispisi iz bibliografskih i normativnih baza podataka (ispisi zapisa u formatu COMARC, ISBD, GARE…),
 • ispisi poslovnih aplikacija (nabavka, serijske publikacije, elektronski izvori, fond, pozajmica, međubibliotečka pozajmica, upravljanje aplikacijama):
  • statistike (u pozajmici, međubibliotečkoj pozajmici i nabavci, za fond itd),
  • statistike na osnovu korisnički definisanih sortiranja koja biblioteka prilagođava svojim potrebama (u pozajmici i za fond),
  • dokumenti (narudžba u nabavci ili za međubibliotečku pozajmicu, račun, dostavnica, različite vrste obavještenja i reklamacija, revers u pozajmici, pregledi za koordinaciju nabavke itd),
  • interni dokumenti i spiskovi (inventarni broj, spisak otpisane građe, knjiga signatura, interna narudžba, spisak za cirkulaciju serijskih publikacija, spisak članova sa pozajmljenom građom, izvještaji o inventaru itd),
  • naljepnice (za građu, za člansku kartu, sa adresama partnera).

Deo ovog segmenta čini i izvoz podataka za dalju obradu.

Segment Upravljanje aplikacijama bibliotekama omogućava:

 • održavanje podataka o domaćoj biblioteci i partnerima (veza sa bazom podataka COLIB),
 • uvid u podatke o korisnicima sistema.

U COBISS Lib funkcionalnosti segmenta Upravljanje aplikacijama uključene su u segment Podešavanja i administracija. U njega su dodate funkcionalnosti za:

 • uređivanje podešavanja (lokalni šifrarnici, editor redova za ispis, podešavanje destinacija itd),
 • pregled obrada podataka o ličnosti,
 • obavještavanje i praćenje poruka i obavještenja,
 • pristup tehničkim informacijama (uvid u greške na serveru, dnevnik aktivnosti itd).

Druge aplikacije

Internet aplikacija Bibliografije omogućava da na osnovu bibliografskih jedinica autora obrađenih u sistemu COBISS pripremamo različite verzije ispisa personalnih bibliografija iz COBISS sistema i SICRIS sistema. Iz COBISS sistema možemo da pripremimo ispis personalne bibliografije za bilo kojeg autora ili serijsku publikaciju. Iz SICRIS sistema za istraživače i druge entitete (npr. za istraživačku organizaciju, projektne grupe itd) možemo da pripremimo personalnu ili grupnu bibliografiju, bibliografiju evaluiranu prema metodologiji ARIS, ispise za potrebe izbora u zvanje na univerzitetima i ispise citiranosti. Izborom ulaznih parametara mogu se formirati različiti ispisi.

Najčitanije knjige je internet aplikacija za pravljenje spiskova najčešće pozajmljivane građe u određenom periodu (na osnovu podataka o pozajmici u onim bibliotekama koje imaju automatizovanu pozajmicu).

Bibliotečka nadoknada je internet aplikacija koja omogućava pravljenje spiskova – statistika pozajmica bibliotečke građe po autorima koji su kandidati za novčanu bibliotečku naknadu na osnovu broja pozajmica njihovih djela u bibliotekama (u skladu sa kriterijumima koje određuje nadležni državni organ). U sistemu COBISS.SI primjenjuje se Pravilnik o izvođenju bibliotečke naknade koji je usvojilo Ministarstvo za kulturu (spiskovi se prave na osnovu bibliografskih zapisa iz baze COBIB.SI, normativnih zapisa za imena autora iz baze podataka CONOR.SI i arhivskih podataka o pozajmicama u opštim bibliotekama u određenom periodu).

Serveri Z39.50, SRW/SRU korisnicima omogućavaju pristup bibliografskim bazama podataka u COBISS sistemu na osnovu posebnog ugovora sklopljenog sa nacionalnim COBISS centrom (za pristup uzajamnoj bazi podataka COBIB) ili sa pojedinačnom bibliotekom (za pristup njenoj lokalnoj bazi podataka).

Server LDAP bibliotekama omogućava autentikaciju korisnika biblioteka prilikom korišćenja njenih informacionih izvora.

Server SIP2 omogućava priključivanje pomoćnih uređaja za pozajmicu građe, kao što su knjigomati, telefonski automati i drugi uređaji koji podržavaju protokol SIP2.

Zaštita prava institucija učesnica

Prava institucija učesnica regulišu se međunarodnim konvencijama, direktivama i uredbama Evropske unije, zakonom o autorskim i srodnim pravima (eng. copyright), zakonom o industrijskom vlasništvu, zakonom o zaštiti konkurencije i međusobnim ugovorima.

U skladu sa tim nacionalni COBISS centar ima autorsko pravo na uzajamnu bazu podataka COBIB u cjelosti kao baze podataka, a u isto vrijeme nije vlasnik autorskih prava bilo kojeg pojedinačnog zapisa u toj bazi podataka. Činjenica da je pojedinačni zapis izradio određeni učesnik sistema uzajamne katalogizacije trajno je evidentirana u uzajamnoj bazi podataka COBIB.

Učesnici, odnosno korisnici pojedinačnog COBISS sistema ne smiju bez prethodne saglasnosti nacionalnog COBISS centra da prenose mašinski čitljive zapise iz COBISS sistema u druge baze podataka i sisteme za automatizaciju lokalnih funkcija biblioteka ili da ih koriste radi prodaje. Zapisima koje su sami kreirali raspolažu bez ograničenja samo u svrhu kojom ne ugrožavaju integritet i koncepciju razvoja pojedinačnog COBISS sistema. Zapisi koji su preuzeti iz COBIB-a i preneseni u druge baze podataka i sisteme pored oznake kreatora moraju da imaju u oznaku COBISS, što znači da proističu iz uzajamne baze podataka COBIB.

Prilikom upotrebe drugih baza podataka čiju ponudu organizuje nacionalni COBISS centar na osnovu posebnih ugovora sa njihovim proizvođačima primjenjuju se ograničenja koja proizlaze iz navedenih ugovora.

Nosilac autorskih prava na programsku opremu i priručnike COBISS je IZUM. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB in CONOR su zaštićene robne marke IZUM-a.

Svaki nacionalni COBISS centar mora da se pobrine i za zaštitu informacione privatnosti pojedinaca u COBISS sistemu tako što će spriječiti nezakonitu i neovlašćenu upotrebu podataka o ličnosti.

Pomoć korisnicima

IZUM korisnicima programske opreme COBISS u Sloveniji i nacionalnim COBISS centrima u mreži COBISS.net nudi pomoć telefonom od ponedjeljka do petka od 7:30 do 20:00 i subotom od 7:30 do 13:00 na broju telefona +386 (0)2 25 20 333.

Za pomoć putem elektronske pošte na raspolaganju je adresa podpora@izum.si.

Bibliotekama van Slovenije stručnu pomoć nude njihovi nacionalni COBISS centri.

April 2024